قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

مـتـن کـُتب صحیح البخاری شریف

    

   مُقـدمــه : قـبل از باز کردن عـناوین کـُــتـُب که درذیل این مُقدمه به قسم فهرست وار آمده، از چگونگی باز کردن عناوین مذکور عرض می شود اینکه:ر

 حـدیث پیغـُمـبـَرخـُدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بعد از قـُرآن مجید، راهنمای دوم مـُسلمین می باشد، ولذا برای اینکه مـُتـون صحیح البخاری شریف برای هرسطحی ازدانش حاضر ومورد استفادۀ اعظمی قرارگرفته بتواند، هردومتن عربی وترجمۀ دری آن حاضر گردید، وچنانچه درفهرست کـُتـُب، ملاحظه می شود، هریک از عنوان کـُتـُب برای خوددو آدرس داشته وهریک آن می تواند کِـلِـک گردیده وباز شود.

[ عناوین رنگ سفید وطرف راست، متن دری و عناوین رنگ آبی وطرف چپ، متن عـربی همان کـتـاب را باز می نماید] .

                                                  (صُـحــــاح سِــــــتــــــه)

         [[صحیح البُخاری ،صحیح مُـسـلم ، سنـن الترمزی، سنـن ابن ماجه، سنـن أبی داؤد،

   سنـن النـسائی ، سنـن الدارمی ، موطاء مالک، مسند احمد ،

  فتح الباری شرح  صحیح البُخاری، صحیح ابن خـزیمه ]]

واگرآرزو باشد که آدرس مکمل صـُحـاح سـِـــتـه را باز نمایند ، آن زمان از دو آدرس ذیل کار گرفته شود:

..مُــتـون عَــربـی صُـحـاح سِــتـه راازدو آدرس بسیار مُـعـتـبر ذیل باز کنید:..

 1) ـــ آدرس اول راباز کنید )ـــــ

                   

    الحديث الشريف|ـــــکلِک

 

 چگونگی استفاده از متن آدرس:

 این آدرس مجموعۀ کـُتـُب شـش گانۀ صـُحـاح سِـته [ صحیح البُخاری| صحیح مُسلم | سُـنـن ابی داؤد | سُـنـن الترمـزی | سُـنـن  النسائی | سُـنـن  ابن ماجه |ومربوطات آنها ـــــ| موطأ مالک | مَـسند احـمد | سُـنـن الدارمی | فتح الباری شرح صحیح البخاری | وصحیح  خَـزیمه هستند].را دارد و با کلیک کردن آن، صفحۀ باز می شود که دران نام های ( صحیح البُخاری| صحیح مُسلم | سُـنـن ابی داؤد | سُـنـن الترمـزی | سُـنـن  النسائی | سُـنـن  ابن ماجه |ومربوطات آنها ـــــ| موطأ مالک | مَـسند احـمد | سُـنـن الدارمی | فتح الباری شرح صحیح البخاری | وصحیح  خَـزیمه هستند. تحریر وبا کلک کردن بالای نام آنها این آدرسها باز می گردد.

 [[ کلک بالای نام های ششگانۀ فوق  صـُحـاح سِـته ـــ فهرست مکمل کـُـتـُب مربوط به هریک باز می شود ــــ وکلک بالای هر کـُـتـُب ـــــ   باب های هرکتاب، وازین هم ــــــ متن مکمل عربی هرباب باز می شود.]]

  درهر متن این جملۀ کوتاه به رنگ آبی است  ( حـذف التشکیل ) که اگرکلک شود، علامات واشارات زیر وزَبَر، پیش ، وقف ومانند آن یا پیدا می شود، واگراشارات فوق درمتن وجودداشت طور اتومات حذف می شوند.

{{{{{{{{{{{{{{{{

  2) ـــ آدرس دوم راباز کنید )ـــــ

موسوعة الحديث الشريف|ـــــکلِک

چگونگی استفاده از متن آدرس:

  طریق باز کردن صفحه، مانند آدرس اول است ومتن آدرس بسیارمُشرح می باشد یعنی اولا به تعداد10 کُتـُب وثانیأ شرح هرکتاب ، آیات مُبارک هر کـُتـُب طور جداگانه آمده که برای تدقیق وتالیف علما ودانشمندان گرام ما بی نهایت مفید خواهد بود[به دُعـای خیر شما نیاز مندهستم]

 

متن دری کـُتــُب صحیح البُخـاری را از فـهـرسـت ذیل باز کنید.ر

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 (1) کتاب ابتدای نزول وحی برپیغمبر( صلی الله علیه وآله وسلم )

( 2) کتاب ایمان

( 3) کتاب علم

( 4) کتاب وضـو

( 5) کتاب غـسـل

( 6) کتاب حـیض

( 7) کتاب تـیمم

( 8) کتاب نـمـاز

ــــ  کتاب ( سـتره ) برای نـماز گـذار                                 

( 9 ) کتاب اوقـا ت نـماز

( 10) کتاب آ ذا ن

  ـــ   کتاب ابـوا ب صـفت نـماز

( 11) کتاب نـماز جـمـعه

( 12) کتاب احکام نـماز خـوف

( 13) کتاب نـماز عـیـد ین

( 14) کتاب نـماز وتـر

( 15) کتاب نـماز اسـتسقـاء

( 16) کتاب احـکا م خـورشـید گرفـتگی

( 17) کتاب سـجـده ها ی قـرآن مجید 

( 18) کتاب کوتاه خـواندن نـماز

( 19) کتاب نـماز تـهـجـد

(  20 ) کتاب نـماز خـواندن در مسجـد مکةالمکرمه ومدینةالمنوره

( 21)  کتاب انـجـام دادن کاری درداخل نـماز

( 22 )  سـجـدۀ سـهـوه

( 23) کتاب احـکام جـنـازه

( 24) کتاب ذکـات  

( 25) کتاب صـد قـۀ فـطر

(  26) کتاب حـج

( 27) کتاب عـُمـره

( 28 ) کتاب احـصـاروجـزای شکارکـردن

( 29) کتاب جـزای شکارکـردن وامـثال آن

( 30) کتاب فـضایل مدینةالمنوره

( 31) کتاب احـکام روزه

( 32) کتاب نماز تراویح

(33 ) کتاب اعـتـکاف    

( 34) کتاب بـُیُوع

( 35) کتاب سـلـم                                                        

( 36) کتاب شـفـعـه

( 37) کتاب اجاره

( 38) کتاب حـوالـه 

( 39) کتاب وکـالـت

( 40) کتاب کـشـت وزراعـت

( 41) کتاب زراعـت وآبـیاری

( 42) کتاب قـرض وافـلاس.

( 43) کتاب خـصـومـات .

( 44) کتاب یـافـتـنی ها

( 45) کتاب دادخـواهی از ظـلم  

( 46) کتاب شـراکـت

( 47) کتاب گـروی درغـیـرسـفر

( 48) کتاب آزاد کـردن غـلا مـان وفـضـیلت آن

( 49) کتاب بـخـشـش وفـضـیلت آن

پایان جلداول

{{{{{{{{{{{{

جلددوم

 

( 50) کتاب شـهـادات

 ( 51) کتاب شـروط

(52) کتاب وصـایـا

(53) کتاب جـهـاد

( 54) کتاب ابـتـدای خـلـقـت

55 )احـادیـث مـربـوط به انـبـیاءعـلیهم السلام

(  56 )کتاب فضا ئل صحـابه رضی الله عـنهم.

(57)کتاب غـزوات پـیغـُمبر(صلی الله علیه وآله وسلم )

( 58) کتاب تـفـسـیر

( 59) کتاب فـضـائل قـرآن مجید

( 60) کتاب نکـاح

( 61 ) کتاب طـلاق

(62) کتاب نـفـقـا ت

( 63) کتاب آداب طـعـام خـورد ن

( 64) کتاب عـقـیـقه

( 65) کتاب ذبـح وشـکـار

( 66) کتاب قـُربانی

( 67) کتاب نـوشـید نی ها

( 68) کتاب مـریض ها

( 69) کتاب طب

( 70) کتاب لـباس پـوشـیدن

( 71) کتاب اد ب

( 72) کتاب اجـازه خـواسـتن

( 73) کتاب دُعـا ها

( 74) کتاب آرامـش خـاطـر

( 75 ) کتاب قـضـا وقـدر

( 76 ) کتاب قـسم ها ونـذرها

( 77 ) کتاب کـفـارۀ قـسم

( 78 ) کتاب فـرایض مـیراث

( 79 ) کتاب حـُدود

( 80 ) کتاب کـُفارومـُرتدین مـحارب

( 81) کتاب دیـات

 ( 82) کتاب تـوبه دادن مـُرتدین ومـُعاندین وقتال باآنها

( 83) کتاب تـعبـیر خـواب

( 84 ) کتاب فـتـنه ها

(85) کتاب ا حکام  

( 86) کتاب تمـنی وآرزوها

( 87) کتاب عـمـل کردن به کـتاب وسـنـت

( 88 ) کتاب تـوحـید( وردبر جهمیه)

خــتــم

  {{{{{{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved