قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  59 ﴿ فـــــــــــــــــــضـــــا ئــــــــل قــــُـــرآ ن   ||{{{{{{{{

کـتـاب [59 ]:ـ﴿ فـــــــضـــــائــل قــُـرآ ن

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

دقـت: اگـر قبل از مـطـالعـۀ [کــتاب 59 فـضـایل قـُرآن]مـُحتوای مـُکمل متن این آدرسها، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) هرچه زیادترومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج. 

{{{{{{{{{{{{{{{{

             1) متن عربی کتاب 59 فضایل قـُرآن مجید را ازاین آدرس باز کنید:

كتاب فضائل القرآن|ـــکلک ـــ1

الحديث الشريف|ـــکلک ـــ2 

| ـــکلک ـــ3 Similar pages

{{{{{{{{{{{{{{{{

       2)  :ــــ شما در صفحۀ آدرس ذیل تعداد زیاد عناوینی رادارید که می باید هریک آن کلک شده ودرخصوص کیفیت وتبرکات آن فکر گردد. 

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       3 ) با ملاحظۀ آدرس ذیل، ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر نموده وتشویق می نماید تادر انجام دادن احکام قرآنی ثابت قدم ومستحکم تر گردیم خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( آیات مبارکه با ترجمۀ دری آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

چگونگی باز شدن صفحه:بعداز کلک کردن آدرس، صفحۀ مصور مقدماتی می آید که درکنج پایان وطرف راست آن این کلمه تحریر شده

ENTER>>

      که با کلـِک کردن آن صفحۀ دیگری که مجموعۀ عناوین دران ثبت است بازمی گردد.  هریک از عناوین مذکوررا به نوبۀ خود کلک نمائید وتشریحات وتصویر های آنهاراملاحظه فرمائید.{ترجمۀ آیات کریمۀ هر صفحه به انگلیسی است وانشاءالله که در آینده همراه با آیات کریمه وترجمۀ دری آن حاضر وثبت سائیت می گردد

       4 ) فضایل سوره های قـُرآن مجید را ازاین آدرس باز کنید:

احادیث نبویص| ـــکلک

                           5)  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ..قرآن کریم |ـــکلک

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [59 ]:ـ فـضـائل قـرآن   

        با ب[1 ]:ـــ  وحـی چـگـُونـه نـازل گـردیـد واول چـیزی که نـازل گـردیـد چــه بـود

    ( 1806): ــ  ازابـُو هُــرَیـرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فــرمُـودنـد : ﴿ هـیچ پـیغُـمبـری نـیست مگـر آنـکه برایش مُعـجـزۀ مناسبی که بشر به آن ایمان بیاورد داده شده است، و مُعـجـزۀ من وحـی است که خُــداونــد بـمن فرسـتاده است، واُمـیدوارم که درروز قـیامـت پَـیروان مـن از هـمگــان بیشتر باشــنـد.. ( رواءالبُخاری ـــ   4981 ).

      (1807 ): ــ  ازانس بن مالـِک (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که: خـُداونـد مُـتـَعـال پـیش ازوفــات نـبی

 کـریـم(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) وحـی را بروی زیاد نمود، تا جائیکه وحی درین وقت از هروقت دیگر بــیشتر بود، وســپـس پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)وفـات یـافـتـند.( رواءالبُخاری ـــ  4982  ).  

         با ب[ 2 ]:ـــ نــزول قـُـرآن بـر هـَـفـــــت وَجـٌــــــهَ

    (1808 ): ــ  ازعُـمَــر بن خـِطـَاب (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت:ازهِـشـام بن حَکـیم شـنـیدم که سـورۀ( فـُـرقـان) رادرزمان حـیات پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )مـیخـواند،به قـرائـتـش گـوش دادم ، دیدم طوری میخواند که من از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) نـشـنـیده بودم، چـیزی نمانده بود که درحـالت نـُماز با او درآویزشوم، ولی صبر کردم تا نـُمازخـلاص شد،ازگـریبانـش گـرفـته و گـُـفـتـم:این سـوره را کی برای تـوبه این شکل خوانده است: گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برایم چنین خوانده اند، گـُـفـتـم:دروغ مـیگـوئی، زیرا پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )برایم به شکل دیگری خوانده اند، اورا گرفـته ونزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )برده و گـُـفـتـم:این شخص سورۀ (فـُرقـان)را به شکلی میخواند که شُـما بـمن نخـوانده ئـید، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد :  ﴿ اورا بگـذار،[ وگـُـفـتـند]: ای هِـشـام بخـوان.واو به همان شکلی که من از او شـنیده بودم آن سـوره را خـواند، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فــرمُـودنـد :

 ﴿ بـهـمین شـکل نازل شده است . بعدازان فــرمُـودنـد : ﴿ یـا عُــمَر تو بخـوان .من به همان قـرائـتیکه

پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)برایم خوانده بودندخواندم،فـرمُودند:﴿ بـهـمین شـکل نازل شده است،

این قـُرآن به هـفـت قـرائـت نازل شـده است ، به هرقـرائـتـیکه به شُماآسان ترباشد بهمان قـرائـت بخوانید.

. ( رواءالبُخاری ـــ   4992 ).

         با ب[ 3 ]:ـــ جـِـبـرئــیل [ عَـلـیهِ السَـلام] قـُـرآن را بـرای پـیغـُـمبـرخُـدا

                          (صَلیَ اللهُ عـَلیهِ وَآلـِهِ وَسَلـَم)تـکـرار مـیـکـرد

    (1809 ): ــ  ازفــاطـِـمَــه (رضی الـلهُ عـنهـا)ر وایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) به گوشم گـُفـتندکه:﴿جِـبرئیل هـرسال قـُرآن رابرایم یک بارتکرارمیکرد،ولی امـسال دوبـارتکرار

کرد،وفـکرنمیکـُنم جُـزایـنکه اجَـلـَم رسـیده است سـبب دیگری داشـته باشد.( رواءالبُخاری ـــ 3623).

    (1810 ): ــ  ازابن مَـسـعـُود (رضی الـلهُ عـنهُ)ر وایت است که گـُـفـت: هـفـتادوچـند سـورۀ قـُرآن رااز

دهـان خود پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)شـنـیدم.  ( رواءالبُخاری ـــ   5000 ).

    ( 1811): ــ  وازابن مَـسـعـُود (رضی الـلهُ عـنهُ)ر وایت است که در( حِـمس) سـورۀ یــُوسُـف را تـلاوت مـینمود، شخصی برایش گـُـفـت:به این شکل نازل نه شده است، ابن مَـسـعـُود (رضی الـلهُ عـنهُ) گـُـفـت:به همین شکل نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )تلاوت نمودم وایشان برایم گـُـفـتـنـد:﴿ اَحٌـسَـنٌتَ . وچون ازان شخص بوی شراب می آمـد، ابن مَـسـعـُود (رضی الـلهُ عـنهُ) برایش گـُـفـت:هـم شـراب میخوری وهم قـُرآن خُــدارا تکذیب مـینمائی؟وحـد شراب خواری را بروی جاری نمود. ( رواءالبُخاری ـــ   5001 ).

          با ب[ 4 ]:ـــ فـضـیـلـت {﴿ قـُـل هُــوَالـلـهُ اَحَــدٌ ﴾}

    ( 1812): ــ ازابـو سَـعــید خُــدری (رضی الـلهُ عـنهُ)ر وایت است که: شخصی ازدیگری شـنید که                  {﴿ قـُـل هُــوَالـلـهُ اَحَــدٌ ﴾}را مُکـررأ تلاوت می نماید، چون صُبح شد نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) آمـده ودر حـالیکه این سـوره درنظرش کم اهـمـیت مـینمود، موضوع را برای شان گـُـفـت، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد :  ﴿  قـَسـَـم بـه ذاتـیـکـه جـانـم دردسـت اواسـت که این سوره بـرابـرسـوم حـصـۀ قـُرآن اسـت .( رواءالبُخاری ـــ   5013 ).

       (1813 ): ــ وازابـوسَـعــید خُــدری(رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ

 علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )برای صحابه رضی الـلهُ عـنهُـم فــرمُـودنـد :﴿ آیـاکسی از شُمـاهـست که بتوانـد سـوم حصۀ قـُرآن را دریک شـب بخـوانـد ﴾؟این چـیز برآنها مُشکل تمام شده وگـُـفـتـند:یـارسـول الـلـه!کسی چنین کاری کرده مـیتواند؟ فــرمُـودنـد :﴿ الـلـهُ الـوا حِـدُ الصَّـمَدُ سـوم حـِصَـۀ قـُر آن اسـت .( رواءالبُخاری ــ 5015).

با ب[ 5 ]:ـــ فــضـیــلـت مَــعُــوذا ت

    ( 1814): ــ  ازعــائــِـشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)ر وایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )   

هـر شب که به بستر خواب خود می رفـتند، کـَف دسـتهـای خودرا باهم جمع کرده ودر آنهـا سـورۀ.

{﴿ قـُـل هُــوَالـلـهُ اَحَــدٌ ﴾}،و{﴿. قـُـل اَعُـوذ بـِرَبِّ الـفَـَـلـَق.}،و{﴿. قـُـل اَعُـوذ بـِرَبِّ الـنَّاسِ }.را خوانده ودسـتهـای خودرا بَـسَـر وبَـقِـسمَـت پیش روی بـدن خود، وبعدازان به تمام جـان خود مَسح مـیکردند، واین عَـمل را ســه بـار تکرارمیکردنـد. ( رواءالبُخاری ـــ   5017 ).

با ب[ 6 ]:ـــ تِـلا وت قـُـرآن سـبب نـزول مَـلا ئـکـه وآرامـش خـاطـر مـیگـردد

    ( 1815): ــ روایت است که اُسَــیٌـد بن خُـضَـیر(رضی الـلهُ عـنهُ)دریکی ازشـبهـاهنگامیکه سورۀ بَـقـَره راتلاوت میکردواسـپـش درنزدش بـسـته بود، دید که اسـپـش به هـیجان آمده وشـروع به سـر کشی نمود، چون ساکت شد، اسـپش هم آرام گرفت،وچون دوباره شروع به تلاوت نمود،بازهم اسـپـش به هـیجان آمده وشـروع به سـر کشی نمود،وباز چون ساکت شد، اسـپ هم آرام گرفت، بازچون به تلاوت شروع کرد، اسـپ دوباره به هـیجان آمد، وهمان بود که از تلاوت قـُرآن مُنصرف گشت، وچون پسرش(یـحی) دران نزدیکی بود،ترسید که مبادا اسپ اورا لگد مال نماید،ازین جهت رفـته وپسرش رابرداشت، وبرای آنکه چشمش به اسپ نـیفـتد رویش رابطرف آسمان بلند نمود.

چون صُبح شد ماجرارا برای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )حکایت نمود، و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد:﴿ ای ا بن خُـضَـیر!باید به تلاوتـت ادامه میدادی، ای ا بن خُـضَـیر!باید به تلاوتـت ادامه میدادی ،ا بن خُـضَـیر(رضی الـلهُ عـنهُ) گـُــفـت:یـارسـول الـلـه!ترسیدم که مبادا فرزندم (یـحی) را که دران نزدیکی بود، لگد مال نماید،وهنگامیکه نزد فرزندم رفتـم سرم رابطرف آسمان بلند نموده بودم، درین وقت دیدم که مانندابری که دران چراغهای باشد، به آسمان دیده میشود، وازترس ازآنجا دور گردیدم، فــرمُـودنـد :﴿ آیـانـفهمیدی که آنها چـه بودند﴾؟. گـُـفـتـم : نــه، فــرمُـودنـد :﴿.آنهـا مـلائکه بودنـد که بجـهت شــنیدن آواز تـو نزدیک شده بودند، واگر به تلاوت خودادامه میدادی، مَـردُم آمده وآنهارا مشاهـده میکردند، وآنهـا پنهان نـمیشدند.( رواءالبُخاری ـــ   5018 )

     با ب[ 7 ]:ـــ غِـبطـه خـوردن به قـاری قـُـرآن

    ( 1816): ــ ازابــوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)ر وایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )    فــرمُـودنـد :  ﴿حَــسد جُـز دردو مورد درجای دیگری جـواز ندارد، یکی بکسی که خُــداونـد قـُرآن را بوی آمـوخته واو شب وروز بخواندن آن مَـشغول است، وهمسایه اش آواز اورا شـنیده و مـیـگـویـد:ای کاش من هم قـُرآن را خواندن را یاد مـیداشــتم تا مثل او همـیشه تلاوت مینمودم، دومی کسی است که خُــداونــد برایش مال ودارائی داده واو آن مال رادرراه حـق مصرف مینماید، شخصی[ اورادیده ] ومیگوید: ای کاش من هم مثل او مال ودارائی میداشتم تا مانند او درراه حَـق مصرف مینمودم .( رواءالبُخاری ـــ  5026  ).

      با ب[ 8 ]:ـــ بـهـتـرین شُـمـا کسی است که قـُـرآن راآموخته وبدیگران می آموزد

    ( 1817): ــ  ازعُــثــمـان(رضی الـلهُ عـنهُ):از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) ر وایت است

که فـرمُودند:﴿ بهـترین شُـماکسی است که قـُرآن راآمـوخته وبدیگران میاموزد.( رواءالبُخاری ــ 5027).

    ( 1818): ــ وازعُــثــمـان (رضی الـلهُ عـنهُ)درر وایت دیگری آمده است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد:

﴿ یقـینأ که فاضل ترین شُـماکسی است که قـُرآن راآمـوخته وبدیگران میاموزد.( رواءالبُخاری ــ 5028).

     با ب[ 9 ]:ـــ حـفظ کـردن قـُـرآن وتـکـرارنمودن آن

    (1819 ): ــ  ازابن عُـمَــر (رضی الـلهُ عـنهُـمـا)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ وایت است

 که فــرمُـودنـد :﴿ قـاری قـُرآن مانند صاحب شُـتـُری است که اورا بسـته است، اگرهمان طور اورا نگهدارد، نزدش خواهد ماند، واگر اورا رها کند، ازنزدش خواهد رفت .( رواءالبُخاری ـــ  5031  ).

    ( 1820): ــ ازعَــبـدُالـلـه بن مَـسـعـود (رضی الـلهُ عـنهُ)ر وایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد :﴿ چـقـدر بد است کسی که میگـُوید: فلان وفلان آیت را فراموش کرده ام، بلکه درواقع آن رافراموش ساخته است، قـُرآن را بخاطربسپارید، زیرا قـُرآن درفراموش شدن از سـینۀ انسان، نسبت به گریختن حیوان از نزدش سـریـع تـراست .( رواءالبُخاری ـــ   5032 ).

    (1821 ): ــ ازابـومـُوسی (رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که

فــرمُـودنـد :﴿ قـُرآن را تـکـرار نـمـائید، قـَـسـَـم بـه ذاتِـیکـه جـانـم دردسـت اواسـت کـه قـُرآن ازشُــتـُریـکه

 زانـو بـند شده است گـریزان تر اسـت .( رواءالبُخاری ـــ  5033  ).

با ب[ 10 ]:ـــ مَـد کـشــیدن درهـنگـام قــرائــت

    (1822 ): ــ روایت است که کسی از انـس بن مـالـِک (رضی الـلهُ عـنهُ) پُرسـیدکه:قـرائـت پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)]چـگـونه بـود؟ گـُـفـت:قـرائــت [پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )] همرا با مَـد کـشیدن بود، و{﴿ بـِــســمِ الـلـهِ الـرَحَّـمَـنِ الـَّر حـِـیـم }. راطوری قـرائـت مـینمودنـد که در (بـِــســمِ الـلَّـهِ) ودر(الـرَحَّـمَـنِ) ودر(الـَّر حـِـیـم) مَــد مـیکـشـیـدنـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5046  ).

      با ب[ 11 ]:ـــ خــوش آوازی در قــرائــت

    ( 1823): روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )برای ابـومـوسی (رضی الـلهُ عـنهُ) گـُـفـتـند:﴿ ای ابـومـوسی!یـقـیـنأ که مِـزماری ازمَـزامـیرداود بـرایت داده شـده( رواءالبُخاری ــ 5048).

     با ب[ 12 ]:ـــ قـُـرآن بـایـد درچـند وقـت یکـبار خـوانـده شـود

    (1824 ): ــ ازعَـبدُالـلـه بن عَــمٌـرُو (رضی الـلهُ عـنهُـمـا) روایت است که گـُـفـت: پـدرم زن بانـَسَـبی

 رابرایم به نکاح داد، وآمـده وازان زن چگونگی گـُذران شـوهـرش رامی پُرسـید، آن زن میگـُـفـت:بهترین شخصی است،از وقـتیکه به بـخـانه اش آمـده ام به بـسـترم نـیامـده وبا مـن هـمـبستر نگردیده است، چون این سُخنان چندین بار تکرار گردید،عَــمٌـرُوبیشتر ازین تحمل نکرده وموضوع را به اطلاع پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) رسانید، ایشان فــرمُـودنـد : ﴿ عَـبدُالـلـه فـرزندت را نزد من بیاور﴾.

[چون نزد شان رفـتـم پُر سـیدند: ﴿چـگـونـه روزه مـیگـیری.؟ گـُــفـتـم :هـمـه روز پُر سـیدند: ﴿ قـُرآن را چـگـونـه خـتم مـیکـنی ﴾؟. گـُــفـتـم : درهـر شـب، فــرمُـودنـد :﴿ درهـر مـاه سـه روز، روزه بـگـیر، وقـُرآن رادرهرماه یک بارخـتم کـن.گـُــفـتـم :ازین بیشترقدرت دارم فــرمُـودنـد :﴿ درهـرهـفـته سـه روز روزه بگـیر.گـُـفـتـم:ازین بیشترقدرت دارم فـرمُـودنـد:﴿ دوروز خورده ویک روز روزه بگـیر.گـُــفـتـم: ازین بیشترطاقـت دارم فــرمُـودنـد :﴿به بهـترین روزه که روزۀ داؤد[علـیه السلام]است روزه بگـیر، یکـروز بخور ویک روز روزه بگـیر، ودر هر هـفت روزی یک بار قـُرآن راخـتم کن.

عَـبدُالـلـه (رضی الـلهُ عـنهُ ) مـیـگـویـد: ای کـاش رخـصت پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) را

قبول میکـردم ، زیرا اکنون پـیر وضـعـیف شده ام، و عَـبدُالـلـه (رضی الـلهُ عـنهُ )درهر روز هـفـتـُم حصۀ

 قـُرآن رادرنزد بعضی از افراد خانواده اش مـیخواند، واین خواندنش بـسـبب آن بود که قـُرآن خواندن شب

 برایش آسان تر شود، وبرای آنکه تقویه گردد چند روز روزه نمـیگرفت، ولی حساب آن را میگرفت تا به

 تعداد همان روزها روزه بگیرد، زیرا نـمـیخواست عـبادتی را که درزمان پـیغُـمبـرخُـدا(  صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)انجام میداد درآخرعُـمرش انجام ندهد. ( رواءالبُخاری ـــ 5052).

      با ب[ 13 ]:ـــ گـُناهی کسـیکه قـُـرآن راریـائی خـوانده ویا از خـواندن آن مـالی را دریافـت مـیدارد

    (1825 ): ــ ازابـو سَـعــید خُــدری (رضی الـلهُ عـنهُ)ر وایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )شـنـیدم که فــرمُـودنـد :﴿ مَـردُمی درشُمـا پـیدا خـواهـند شـدکه شُمـا یان نـُمـاز وروزه ودیگر اعمال نیک خودرا، نسبت به نـُمـاز، وروزه ودیگر اعمال نیک آنها نا چـیز خـواهـید شـمـرد، واینها گرچه قـُرآن مـیخوانند ولی قـُرآن خواندن آنها از حـنجـره های شان تجاوز نـمیکند،[ یعنی: به قـلب آنها تاثیر ندارد] وازدین باچنان سـرعـتی خارج میگردند، که تیر از کـمان خارج میگردد،اگر انسان به سـر نـَیزه نگـاه کـُند، چـیزی را نـه مـیـبـیند، واگر به پَـر هـای تیر نگـاه کـُند، چـیزی را نـه مـیـبـیند،وچیزی که درباقی بودن آن به اشـتباه می اُفـتد[ که شاید باشد، ویا نباشد] قسمت پایانی تـیر است .( رواءالبُخاری ـــ   5058 ).  

    ( 1826): ــ ازابـومـوسی (رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است که

فــرمُـودنـد :﴿ شخص مُـؤ مـنی که قـُرآن خـوانده وبه آن عَـمل مـیکـند، مانـند سـیب است که مَـزه اش گـُوارا وبـویش خوشـایـند است ،و مُـؤ مـنی که قـُرآن نخـوانـده وبه آن عَـمل مـیکـند، مـانـند خُرمـااست که مَـزه اش گـُوارااست ولی بـوی ندارد، و مُـنافقی که قـُرآن میخـوانـد ، مـانـند ریـحـان است که بویش گـُواراومَـزه اش تلخ است، و مُـنافقی که قـُرآن نمیخـوانـد ، مـانـند حـنظل است که مَـزه اش تلخ وبـویش ناخوشـایند است .( رواءالبُخاری ـــ   5059 ).

(1827 ): ــ ازجُـنـدُب بن عَـبدُالـله (رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است که فــرمُـودنـد :﴿ قـُرآن را تـاوقتی بخـوانـید که دل شُـمـا به آن تمـایل دارد، وچون خـســته شـدید از خـوانـد نش صـرف نـظـر نـمـائـید..( رواءالبُخاری ـــ   5060 ).

{{{{{{{{  خـــتـم  کتـاب [59  ]﴿ فــــضــا ئــل قــُـرآ ن {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved