قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  66 ﴿قــــــــر  بـــــــــــا نــــــــی  ||{{{{{{{{

کـتـاب [66 ]:ــ ﴿  قــُـــــــر  بـــــــانــــــــــــــی  

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

         1 )  آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       2 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    3) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

ا4)از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]،قربانی   وصحیح البخاری باز میشود

كتاب أحاديث الأنبياءــــکِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی قــُربــانــی كتاب الأضاحي  

                5)  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 

{{{{{{{{|  کـتـاب [66 ]:ــ ﴿   قــربـا نــی |  {{{{{{{{

 

 

با ب[1]:ـــ آنـچـه را کـه از گـُوشـت قــُربـانــی خـورده و آنـچـه را کـه مـیتوان ذخــیره کـرد         

      ( 1928 ): ــ ازسَـلـَمـَه بن ا َکـٌوَع (رضی الـله عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ

 علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) فـرمُـودند:﴿ کـسیکه قـُربانی میکند، نباید درروزسوم،از قـُربانی خودچیزی داشته باشد﴾،

وچون سال آینده شد،  گـُـفـتـند: یـا رسـول الـلـه! امسال هم مانند سال گذشته چیزی را ذخیره نکنیم؟ فـرمُـودند

:﴿ بخورید و به مَـردُم بدهید، وذخیره کنید، سا ل گذشته مـَردُم گرسنه بودند،خواستم تا با ایشان کهمک کنید.( رواءالبُخاری ـــ  5569 ).

         (1929 ): ــ  روایت است که عُــمَـر بن خـِطـاب (رضی الـلهُ عـنهُ) گـُـفـت:نـُماز عید را درروزعید

 قربان پیش از خطبه دادن ادا نمود، وبعد از نمازبرای مـردُم خطبه داده و گـُـفـت: ای مردُم شُمارا  پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم)ازروزه گـرفتن این دوروز نهی فرموده اند: یکی روزعید فـطر شُما، ویکی روزعـیدی که دران از قـربانی خود چیزی را می خورید. ( رواءالبُخاری ـــ 5571 ).

 

{{{{{{{{| خـــتــم  کـتـاب [66 ]:ــ ﴿   قــربـا نــی |  {{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved