قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  84 ﴿ فِــتـنــه هـــا  ||{{{{{{{{

کـتـاب [84 ]:ـ﴿ فِـــتـنـَـه هــــا

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است  

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) که باقی مانده  وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

           3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

             4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                   6) متن مکمل عربی کتاب نمبر84 فِــتـنــه هــا ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الفـتن  ـــکلک

            7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [84 ]:ـ﴿ فِـتـنـه هــا  

   بـاب {1}:ـــ این قول پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) کـه فرمـودنـد:

    ﴿ بـعدازمـن کـارهـای راخـواهـیددیـد کـه ازآنهـا تعـجـُب خـواهـید نمود .

 (2187 ): ــ ازابن عَـباس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

فـرمُـودند: ﴿ کسیکه از امـیرش چیزی ناشایـستی را  بـبـیند، بایدبآن صـبر کـُند، زیرا کسیکه از تحت سلطه وقـُدرت، یک شـبر خارج گردد، بمرگ جاهـلیت خـواهـد مُـرد﴾.

و ازابن عَـباس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما) درروایت دیگری آمده است که فـرمُـودند:

﴿ کسیکه از امـیرش چیزی ناشایـستی رامی بـیند، برآن صـبر کـُند، زیرا کسیکه از جماعت مُسُلمانان یک

شـبر مفارقت نموده وبمیرد، مَـرگش جُـز مـَرگ جاهـلیت چـیز دیگری نخواهـدبود.( رواءالبُخاری ـــ  7053 ، 7054 ).

(2188 ): ــ ازعُـبـادَه بن صـامِـت (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:مـارا پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ

عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) [ بسوی اسلام]دعـوت نموده وما برای شان بـیـعـت نمودیم، واز چـیزهای که از ما بـیـعـت گرفتند این بود که گـُـفـتـند: درحالت خـوشبختی وبـدبختی، درحالت تنگـدستی ودارائی،ودرحالت خودخوا هی وبرتری جوئی[ امـیری]، نباید از سـمع وطاعت وی خودداری نمائید، [ و بـیـعـت گرفتند]که نـباید با امـیر خود درامـر خـلافـت نزاع وکشـمکـش نمائیم، مگـر آنکهازوی کـُفـر آشکاری را مشاهده نمودید، بطوریکه درنزدشُمـا از طرف خـُدا بـکـُفرش دلیل وبُرهـانی باشد. ( رواءالبُخاری ـــ  7056 ).

    بـاب { 2}:ـــ ظــهــور فــِتـنــه هـا

(2189 ): ــ ازابن مَـسـعُـود (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

وَسَلـَّمٌ) شـیندم که فـرمُـودند:﴿ بـدتـرین مَـردُم کسانی اند که قیامـت شده وآنها زنده باشند.( رواءالبُخاری ــ 7067).

    بـاب {3}:ـــ زمــان آیــنـده هـمــیــشـه از زمــان گـذشـته بـد تـر اسـت

(2190 ): ــ روایت است که مـَردُم درنزدانـس بن مـالـِک(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) ازحَـجًَـاج شکـایت نمودند،انـس

 (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)  گـُـفـت:صبر کنید، زیرا تا وقتیکه زنده باشید آنچه که امروز برسـَر شُما بیاید، وقایع ایام بعدی ازین هم بدتر خواهـد بود، این سُخن را ازپـیغُـمبـرشما(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)شنیده ام.   

 ( رواءالبُخاری ـــ  7068 ).

   بـاب {4}:ـــ این قول پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) کـه فرمـودنـد:

       ﴿ کـســیکـه بـرضـد مـا سـلاح بـردارد ازمـا نـیست

(2191 ): ــ ازابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است

 که فـرمُـودند:﴿ بـاسـلاح هیچوقت بطرف برادر خود اشاره نکنید، زیرا کسی نمیداند شاید شیطان دستش را

کش کرده،ودرحـُفرۀ از آتش واقع گردد .( رواءالبُخاری ـــ  7072 ).

   بـاب {5}:ـــ فـِتـنـۀ نـشـسـتـه از فـِتـنـۀ بـرخـاسـتـه بـهـتـراسـت

(2192 ): ــ وازابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ بـه زودی فِـتـنـه های بوقوع خواهـد پیوست، دراین فِـتـنـه ها شخص نشـستـه بهتر از شخص ایـسـتاده است،و شخص ایـسـتاده بهتراز شخص رونـده است،و شخص رونـده بهتراز شخص اشترا ک کـنـنده است،کسیکه به آنها تمایل نماید اورا بـسوی خود جـلب خـواهـند نمود، پس کسیکه پـناه گاه وگوشۀ پیدا کرده مـیتوانـد، بـآن پناه برده وگوشـه گـیری نمایـد.( رواءالبُخاری ـــ  7082 ).

   بـاب {6}:ـــ سـکـونـت کـردن بـا بـادیـــه نـشــیـنـان

(2193 ): ــ ازسَـلـَمـَه بن اَکـوَع (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که وی نزد حـجـاج رفـته و[حـجـاج] برایش گـفـت: یـا ابن اَکـوَع! مَـگرمُـرتـَد گردیده ودوباره بادیـه نشین شده ئی؟ گـُـفـت: نـه خـیر، ولی پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) برایم دربادیه نشینی اجازه داده انـد .( رواءالبُخاری ـــ  7087 ).   

   بـاب {7}:ـــ وقـتــیکـه خــُداونــد برمـردُمی عــذابی نـازل نـمـایـد

(2194 ): ــ ازابن عُــمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُمـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ هـنگـامـیکه خـُداونـد[دردُنـیا] برمـردُمی عـذابی را نـازل نماید، این عَـذاب دامـنگـیر همـگان خـواهـدگـردید، ولی درقـیامـت هرکس مسـئول اعـمال خودش مـیباشد.( رواءالبُخاری ـــ 7108 ).

   بـاب {8}:ـــ کـسیکـه درنـزد مـردُمی چـیزی گـُفـته ودرنـزد دیگـران، چـیزدیگـری بگـویـد

 (2195 ): ــ ازحُـذ َیٌـفـَه بن یـَمـَان (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: مُـنافـِقـت چـیزی بود که درز

مان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)وجـودداشـت، ولی مُـنافـِقـت امـروز کـافـِرشدن بعداز مُسُلمان

شدن است( رواءالبُخاری ـــ  7114 ).

    بـاب {9}:ـــ بــیرون شــدن از آتـش

(2196 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿. تاآن هنگـام قـِیامـت نمـیشود که آتشی ازحـجـاز بلند گـردیده وگردن شُـتـُران را دربـصره روشن نمایـد .( رواءالبُخاری ـــ 7118  ).

 (2197 ): ــ واز ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)روایت است

 که فـرمُـودند:﴿.قـریب است که نـهـر فـراتگـنجی از طلا رانمایان سازد، کسیکه آنجا حاضر باشد، نباید ازان  گـنج چـیزی بگیرد.( رواءالبُخاری ـــ  7119 ).

     بـاب {10}:ـــ .

(2198 ): ــ واز ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ تاآن وقت قـِیامـت نمـیشود که دوگـروه کـلان ـــ درحـالیکه دعـوت هـردوی شان یکی است ـــ

بـجـان یکـدیگر افتاده وجنگ عظیمی بین شان رُخ دهـد.

وتاآن وقت قـِیامـت نمـیشود که مَـردُمـان دَغـَل کار وکـَذابی که درحـُدود سـی نـفـرمـیباشند، پـیداگـردیـده وهـر کـدام ادعـای نـَبُـوت نماید.

  وتاآن وقت قـِیامـت نخـواهـد شد که عـِلـم ازبـین رفـته، زلازل زیاد گـردد، اوقات بـهم نزدیک شود، فـِتـنه

 برپا گردیده وقـتل وخـون ریزی زیاد شود، مال ودارائی دربین شما آنچنان زیاد شودکه صاحب مال درجُـستجوی کسی برآید که صدقه اش راقبول نماید، وچون صدقه اش رابوی تقدیم نماید، ازوی روی گردانـیده وبگویـدحـاجتی به صدقه ات ندارم.

  وتاآن وقت [قـِیامـت نمـیشود] که مَـردُم درسـاختن مبانی از حـد بگـذرنـد.

 وتاآن وقت [قـِیامـت نمـیشود] که شخص از نزد قبرشخصی عبور نموده وبگوید: ای کاش من درجای او مـیبودم.

 وتاآن وقت [قـِیامـت نمـیشود] که آفتاب از طرف مـغـرب طلوع نماید، وهنگـامیکه از طرف مـغـرب طلوع نموده ومَـردُم آن را مـَشاهـده نمایند، همگی ایمان خـواهـند آورد ولی این وقتی است کـه: {﴿کسیکه قبلأ ایمان نیاورده، درایمان خود، کارنیکی را انجام نداده باشد، این ایمان برایش فـائیدۀ نخواهـد داشت﴾} .

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

               {﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لايَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ ﴾} ﴿ 6:158 انــعـام   

         {﴿ آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان آيند، يا پروردگارت (خودش) به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت (و نشانه هاى رستاخيز)؟! امّا آن روز كه بعضى از آيات پروردگارت (نشانه هاى مرگ و عذاب) ظاهر شود، ايمان آوردن كسى كه قبلاً ايمان نياورده، يا در ايمانش عمل نيكى انجام نداده، سودى به حالش نخواهد داشت. بگو: (اكنون كه شما چنين انتظارات نادرستى داريد،)انتظار بكشيد! ما هم انتظار (كيفر شما را) مى كشيم! ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

وهنگامیکه قـیامـت بر پاگردد، خـریدار وفروشـندۀ که جنس خودرا درمـعرض دید مـَردُم قرارداده اند، نـه آن جـنس را خـریداری نموده ونـه آن را جمع آوری کرده میتوانـند.

 وهنگامیکه قـِیامـت برپاگردد شخص شـیر شـُتـُرش را را آورده ولی آن را نوشیده نمـیتوانـد.

 وهنگامیکه قـیامـت بر پاگردد،شخص حوضش را آمـاده می نماید، ولی آبی رادرا آورده نـمـیتواند.

وهنگامیکه قـیامـت بر پاگردد،شخص لـُقـمـه اش رابطرف دهـنش برده ولی آن را خورده نـمـیتوانـد.

( رواءالبُخاری ـــ  7121 ).

{{{{{{{{|  خــتـم  کـــتـاب [84 ]:ــ فـــتـنــه هـــا |  {{{{{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved