قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

{الله ج {

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 1)اگـر قبل از مـطـالعـۀ [کــتاب 52وصـایـا]مـُحتوای مـُکمل این آدرسها، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هرچه زیادترومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج.                     

 تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید |ــکلِک       

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

                                           آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       2 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    3) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 {{{{{{{{{{{{| کـتـاب  52 وصـایـا ||{{{{{{{{{{{{

 

        مـــــتــــن مُـــــــکـَـــــمــــــل ا حـــــادیـث شـــریـــف    صـُحـــــاح سِــــــــتـَــــه

                                        بـه زبـــــــــــان عـــــربــــــــــی

[ صحیح البخاری ،  صحیح مـُسلـم ،سُـنـَن الترمـزی ، سُـنـَن النسائی ، سُـنـَن أبی داؤد ، سُـنـَن ابن ماجـه  ، مـسـنـد احـمـد ، مـوطـأ مـالک ، سُـنـَن الدارمی ] وشـُروحـات زیاد دیگر را ازاین آدرس باز ومطالعه  کرد :

موسوعة الحديث الشريف| ـــکلک .1

{{{{{{{{{{{{{{{{

الحديث الشريف| ـــکلک.2

| ـــکلک.3 Similar pages

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

کـتـاب [52 ]:ـ وصـا یـا   جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

از این آدرس مـتـن عــربی کتاب وصـایـا باز میشود

كتاب الوصايا|  .|ـــکلک شود  

   

{{{{{{{{{{{{{{{{

[ با ب (  1 ) ] : ـــ  و صــا یــا

         (  1194 ) : ــ ازعــبـدالله بن عـُــمـَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:

          ﴿ بـرای شـخص مُـسُـلـمـانـیکه چـیزی داشـته ومـیـخواهـد وصـیـت نـمایـد، مـنا سب نـیـسـت که دو شـب خـوابیده و وصـیـت نـا مـه اش درزیـر سـرش نـبـاشـد.[ کتاب  52 وصایا ـــ رواءالبخاری   2738 ]

          ( 1195): ــ ازعـمـرو بن حـارث(رضی الـله عـنه)داماد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برادرجـُوَیـریـه بنت حـارث (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درهنگام وفات خود، نه درهمی بـجای گذاشتند ونه دیناری، نه غلامی ونه کنیزی، ونه هم چیز دیگری ، وچیزیکه از ایشان مانده بود، قاطر سـفیدی، وسلاح، وزمینی بود که آن را خیرات قرارداده بودند.   .[ کتاب  52 وصایا ـــ رواءالبخاری   2739 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

     ( 1196  ) : ــ روایت است که چون کسی از عـبـدالله بن ابی اُفـی (رضی الـله عـنهما) پرسیدکه: آیا پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )وصـیت نموده بودند: گـُـفـت:نــه، گـُـفـت: پس وصـیتی که برای مردم نوشته بودند چـه بود؟، گـُـفـت: عـمـل کـردن به کـتاب خــُدا. .[ کتاب  52 وصایا ـــ رواءالبخاری  2740  ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

          [ با ب ( 2  ) ] : ـــ  صـدقـه دادن دروقـت مـرگ .  

         (  1197 ) : ــ   ازابوهــُریره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: شخصی از پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) پرسید: یـارسـول الـلـه! کـدام صـدقه بهتر است؟  فـرمُـودند:

     ﴿ صـدقۀ است که آن رادرحال صـحتمندی خود تصدق نموده باشی، وهنوز در بدست آوردن مال حر یص ودر آرزوی ثروتمـنـد شـدن بـاشـی ،از فـقـر وبـیچـارگی تـرسـیده ودردادن صـدقـه امـروز وفـردا نـه کـنی، نه آنـکه چون نـفـس به سـینـه رسید، بـگوئی: بـرای فـلان ایـن قـدر، و بـرای فـلان آن قـدر بدهـید، زیرا این وقتی است که خود به خود مال از فـلان و فـلان خواهـد بود.[ کتاب  52 وصایا ـــ رواءالبخاری  2748  ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 3  ) ] : ـــ آیـا زن وفـرزنـد دراقـارب داخـل می شـونـد   

         (  1198 ) : ــ  و از ابوهــُریره (رضی الـله عـنه) روایت است که گـُـفـت: هـنگـامـیکـه خـُداونـد مُـتـَعـال این آیۀ کـریمه را نازل فرمودکه:

         ﴿ اقـارب نزدیک خودرا بـیم بـده .

  ﴿26:214﴾﴿ وَ أَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْـرَبِينَ 3شعرا- سوره: 26 , آیه: 214

                                        ﴿ خويشاوندان نزديكت را انذار كن..                  

{{{{{{{{{{{{{{{{

پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) برخاسته وفرمودند:

         ﴿ ای مـردم قـُریش خـودرا نـجـات بـدهـید! مـن برای  شـما درمـقـابل حـُکم  خـُدا کـاری کـرده نـه مـی تـوانم ، ای  بـنی عـبـد مـنـاف ! مـن برای  شـما درمـقـابل حـُکم  خـُدا کـاری کـرده نـه مـی تـوانم، ای  عـبـاس بن عـبدالمطلب، مـن برای  تـودرمـقـابل حـُکم  خـُدا کـاری کـرده نـه مـی تـوانم، ای صفـیه عـمـۀ رسـول الـلـه! مـن برای  تـودرمـقـابل حـُکم  خـُدا کـاری کـرده نـه مـی تـوانم، ای فـا طـمـه دُخـترمـُحَـمَـد! از مـال مـن هـر چـه کـه می خـواهـی از مـن بـطلـب، و مـن برای  تـودرمـقـابل حـُکم  خـُدا کـاری کـرده نـه مـی تـوانم.  [ کتاب  52 وصایا ـــ رواءالبخاری  2753  ]  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  4 ) ] : ـــ این قول خـُداونـد مـُتـعـال که:

           ﴿ یـتـیـمـان را بیاز مـائید، تا وقتیکه به سـن بـلوغ می رسـند، اگر درآنـها رشادتی یافتید، اموال آنهارا بـه آنـهـا تـسـلـیـم نـمـائـیـد . 

 |نساء |ــکلیک- سوره: 4 , آیه: 6

               ﴿4:6﴾﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا

            فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ

            غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

             أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا

                     ﴿   و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازمائيد! اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد، و پيش از آنكه بزرگ شوند اموال آنها را از روي اسراف نخوريد، و هر كس (از سرپرستان) بينياز است (از برداشت حق الزحمه) خودداري كند و آن كس كه نيازمند است به طرز شايسته (و مطابق زحمتي كه مي‏كشد) از آن بخورد، و هنگامي كه اموال آنها را به آنها مي‏دهيد شاهد بر آنها بگيريد (اگر چه) خداوند براي محاسبه كافي است.

{{{{{{{{{{{{{ {{ {{{{{{{{{{{{{

           (  1199 ) : ــ ازابن عـُمـر(رضی الـله عـنهما) روایت است که: پدرش درزمان پـیغـُمبـر خُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) نـخـلـسـتانی را که به نام (ثـَمـغ) یاد می شد صـدقه داده و گفت: یـارسـول الـلـه!مـن مـال نـفیسی را بدست آورده ومی خواهم آن را صدقه بدهم، پـیغـمبـر خـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فـرمُـودند: ﴿ اصـلش را صدقه بده ، بطوریکه نه فـروخـته شود ونه بخشش گردد، ونه میراث برده شود وفقط میوه اش نفـقه گـردد.

       عـُمـر (رضی الـله عـنه) آن را صـدقـه داد، بطـوریـکه صـدقـه اش : درراه خـُدا، درراه آزاد کـردن غـُلامـان ، برای مـسـاکـین، مـهـمـانـان ،رهـگـذران، وذوی القـُربی، به مصرف رسد، وکسـیکـه سـر پرستی آن را به عـُده داردنیز میتواندبطـور مـعقولی، ازان خورده ویا به رفیق خود به اندازۀ که برایش پس انداز نه شود، صـدقـه بدهـد. [ کتاب  52 وصـایـاـــ رواءالبخاری 2764   ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

        [ با ب ( 5  ) ] : ـــ این قول خـُداونـد مـُتـعـال که:

            ﴿ کـسـانـیکـه مـال یـتیـمـان را بـغـیر حـق می خـورند، درواقع آتشی را درشـکم های خود داخل کـرده، وبه آتـش بریـان خـواهـد گـردیـد.

 نـساء|ـــکلِک- سوره: 4 , آیه: 10

                 ﴿4:10﴾﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

            نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

                    ﴿ كساني كه اموال يتيمان را از روي ظلم و ستم مي‏خورند، تنها آتش مي‏خورند و به زودي در شعله‏هاي آتش (دوزخ) مي‏سوزند.

{{{{{{{{{{{{ {{{ {{{{{{{{{{{{{

         (  1200 ) : ــ ازابـو هـُریـره (رضی الـله عـنه):از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند:

         ﴿ از هـفـت چـیزی که هـلاک کـننده است بـترسـید   پرسیدند: یـارسـول الـلـه! اینها چـیست؟ فـرمُـودند: ﴿ شـِرک بـه خــُدا، سـحـر وجـادو گـری، کـُشـتن شخصی که خــُداونـد کـُشـتنـش را حـرام نمـوده اسـت مگـر بـه حـق آن، سـود خـواری، خـوردن مـال یـتیم ، گـریـخـتن از صـف جـهـاد، ومـُتـهـم ساختن زنـان پـاک دامـنـیکه ازکـارهـای بـد خـبری نـدارنـد [ کتاب  52 وصـایـاـــ رواءالبخاری  2766  ]                                  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 6  ) ] : ـــ نـفـقـۀ  سـر پـرسـت وقـف.   

         ( 1201  ) : ــ  و ازابوهــُریره (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ورثـه ام دیـنـار ودرهـمی را تـقـسـیم نـه خـواهـند کـرد، آنـچه کـه از مـن بعـد ازنـفـقـۀ هـمـسـران ومـُزد عـامـلـم بـاقـی می مـاند، صـدقـه اسـت.[ کتاب  52 وصـایـاـــ رواءالبخاری  2776  )                         

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

         [ با ب ( 7  ) ] : ـــ  کسـیکه زمین یا چاهی را وقف نموده وگـُفته است که

                                      نصیبش به اندازۀ مُـسُـلـمـانا ن دیـگـر اسـت.

         (  1202 ) : ــ روایت است که چون عـُـثـمـان (رضی الـله عـنه) محاصره گردید، نزد کسانیکه اورا مـحاصره نموده بودند آمده و گفت: شـُمارا به خـُداونـد قـسـم میـدهـم ــــ والبته جـُز صـحابۀ پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) دیگران را قـَسَم نه می دهـم ــــ آیا خبرندارید که پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿کـسـیکـه چـاه ( رُومـَـه) راحـُفـر کرده باشد، نصـیـبـش  جـَنـت است؟ ومن بودم که آن چـاه راحـُفـر نمودم ،و آیا خبرندارید که فـرمُـودند:

   ﴿ کـسـیکـه لـشـکـرایـام سـخـتی ومـُشـقت را مجـهـز سـاخـته وآمـاده نـمایـد، نصـیـبـش  جـَنـت است؟

ومن بودم که آن  لـشـکـر را مجـهـز سـاخـتم، راوی میگوید: آنها سُـخـن عـُـثـمـان (رضی الـله عـنه) راتصدیق نمودند. [ کتاب  52 وصـایـاـــ رواءالبخاری  2778  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 8  ) ] : ـــ این قول خــُداونـد مـُتـَعـال که می فـر مایـد:

                    ﴿ ای کسانـیکـه ایـمـان آوردیـد[ اُسـلوب ] شـهـادت دادن دربـین شـُمـا درهـنگـام مـَرگ، اگـر می خـواسـتید وصیـت نمـائید چـنیـن اسـت که.....

         ( 1203  ) : ــ   ازابن عــبـاس (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:شـخصی  ازمردم( بنی سـهـم ) به هـمراه( تـمـیم داری) و( عـَدی بن بـَداء) به سفر رفتند،شـخص بنی سـهـم(رضی الـله عـنه ) درسر زمینی که مُـسُـلـمـان دیـگـری وجودنداشت وفـات نمود، آن دو نـفر هـنگام آمدن[ به مـدیـنـه] تـَرَکـَه اش را باخود آوردند، [ ورثـه اش] دیدند جـام نـُقـرۀ که طـِلا کـاری شده بوددربین اموالش وجودندارد،

 پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آن دو نـفر را قـَسَـم دادنـد، ولی بعدازان جـام طـِلا کـاری شده، از مـکـه پیداشد، وصاحبان جـام گـُفـتند که مـا آن را از تـَمـیم وعـَدی خریده ایم، دو نفراز اقوام شخص سـهـمی برخاسته و قـَسَـم خوردند که شـهادت ما از شـهادت آنها حق تر بوده وجـام از مُـتـَوفـی آنها است، واین آیـۀ کـریمه دربارۀ آنـها نازل گردید:

      ای کسانیکه ایمان آوردیـد، [ اُسلوب] شـهـادت دادن دربـین شـُمـا، درهـنگام مـَرگ اگـر می خـواسـتید وصیـت نمـائید چـنیـن اسـت که.....

{{{{{{{{{{{{{{{{ {{{{{{{{{{{{

|مائده"ـــکلِک- سوره: 5 , آیه: 106

         ﴿5:106﴾﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

            الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي

            الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ

            بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ

            إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ

              ﴿ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسد در موقع وصيت بايد دو نفر عادل را از ميان شما به شهادت بطلبد، يا اگر مسافرت كرديد و مرگ شما را فرا رسد (و در راه مسلماني نيافتيد) دو نفر از غير شما، و اگر به هنگام اداي شهادت در صدق آنها شك كرديد آنها را بعد از نماز نگاه مي‏داريد تا سوگند ياد كنند كه ما حاضر نيستيم حق را به چيزي بفروشيم اگر چه در مورد خويشاوندان ما باشد و شهادت الهي را كتمان نميكنيم كه از گناهكاران خواهيم بود.[ کتاب  52 وصـایـاـــ رواءالبخاری  2780  )

 {{{{{{{{{{{{{{ ||خــتـم کـتاب 52 وصـایـا ||ا{{{{{{{{{{

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved