قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

{الله .ج.{

 {{{{{{{{{{{{{{{{

 

 اگـر قبل از مـطـالعـۀ [کــتاب 54ابتدای خلقت]مـُحتوای مـُکمل این آدرسها، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) هرچه زیادترومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج. 

{{{{{{{{{{{{{{{{

        1)مـــــتــــن مُـــــــکـَـــــمــــــل ا حـــــادیـث شـــریـــف    صـُحـــــاح سِــــــــتـَــــه

        بـه زبـــــــــــان عـــــربــــــــــی

[ صحیح البخاری ،  صحیح مـُسلـم ،سُـنـَن الترمـزی ، سُـنـَن النسائی ، سُـنـَن أبی داؤد ، سُـنـَن ابن ماجـه  ، مـسـنـد احـمـد ، مـوطـأ مـالک ، سُـنـَن الدارمی ] وشـُروحـات زیاد دیگر را:  ازاین دو آدرس باز ومطالعه  کرد :ر

موسوعة الحديث الشريف| ـــکلک  ـــ1

{{{{{{{{{{{{{{{{

      

الحديث الشريف| ـــکلک ـــ2  

| ـــکلک Similar pages

          2) آدرس ذیل را کـلـِک وهریک از آدرسهای متن صفحۀ آن راباز نموده وبا دقت کامل ملاحظه کردــــــــم

                               تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک                    

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 {{{{{{{{{{{{| کـتـاب  54 ابـتدای خـِلـقـت ||{{{{{{{{{{{{

کـتـاب [54 ]:ـ ابـتـدای خـِلـقـت  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به خــلـقـت  وصحیح البخاری باز میشود

 كتاب بدء الخلقــــکِلِکــــ  صحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

         با ب[ 1]:ـــ آنـچه که دربارۀ این قـول خــُداونـد آمـده است که:

                        ﴿  آن ذاتی است که خـلق رابوجودآورده وبازآن رادوباره زنـده میکند .  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                    ﴿  وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الأَعْلى فِي السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ﴾ ﴿ 27: 30 روم   

               ﴿   او كسى است كه آفرينش را آغاز مى كند، سپس آن را باز مى گرداند، و اين كار براى او آسانتر است; و برترين اوصاف در آسمانها و زمين براى اوست; و اوست توانا و حكيم.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

         ( 1348 ): ــ ازعِـمـران بن حُصَـین (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:عِـدۀ از مـردُم( بنـی تـمـیم)نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) آمـدنـد، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)

فـرمُـودند: ﴿ ای بـنی تـمـیم!شَُـمارابـشـارت می دهـم! .  گــُفـتـنـد : بـرای مـا [پـیش ازین] بـشارت دادید، اکنون برای ما چِیزی بدهید،[ازشنیدن این سُخن] رنـگ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) تـغـیـیرنمود.

بعدازان اهـل یـمـن آمـدنـد وبه آنـها گــُفـتـنـد : ﴿.ای اهـل یـمـن!بـرای شَُـما بـشـارت می دهـم، وشُما بشارت را قبول نمائید، چون بنی تـمـیم قـبول نـه کـردنـد .﴾، گـُفـتـنـد : قـبـول داریـم، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) راجع به ابـتدای خـِلقـت وعـرش، شروع به سُخن زدن نمودند، دراین وقت بود که شخصی آمده و گــُفـت : یـا عـِمـران! راحـِله ات خودرا کـنده ورفته است[ ومن جـهت پیداکـردن راحـِلۀ خودبرخـاستم]، وای کاش برنـمی خـاستم. ( رواءالبُخاری ـــ  190 3)                 

        ( 1349 ): ــ و ازعِـمـران بن حُصَـین (رضی الـله عـنهما) درروایت دیگری آمده است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿ خــُداونـد جَـل جَـلالـهُ بود، وهـیچ چـیز دیگـری غـیر از ذات اووجـودنـداشـت، وعَــرش خـُـداونـد بر بـالای آب بـود، ودر لـوح مـحفـوظ هـمـه چـیز را نـوشـت، وزمـین وآسـمـان را خـلق نمـود . دراین وقت بود که شخصی صدانموده و گــُفـت : ای ابن حُصَـین شـُـتــُرت! دراین وقت بود که بیرون شده ودیدم که شـُـتــُرم بی هـدف می دود، به خـُداونـد قـَـسَـم است دوست داشـتم که شـُـتــُرم راترک نموده[ وآمده وسُخن پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) را بشنـوم]. ( رواءالبُخاری ـــ  3191)                   

         ( 1350 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿ خـُداونـد مُـتعـال فـرمـوده است کـه: بـنی آدم مـرا دشـنـام می دهـد، وبـرایش منا سب نیـست که مـرا دشـنـام دهـد، ومـرا تـکـذیب می نـماید ، واین هـم بـرایش منا سب نیـست دشـنـامش این اسـت کـه به مـن نـسـبت فـرزنـد می دهـد، و تـکـذ یـبـش این اسـت که  می گـو یـد: مـرا طوریکه بار اول خـلق کرد،[ بعد از مـرگ] زنـده نه خـواهـد تـوانـسـت. .( رواءالبُخاری ـــ  3193)          

       ( 1351 ): ــ و از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿.هـنگـامـیـکـه خــُداونــد مُـتـَعـال مـخـلـو قـات را خـلق نـمـود، درکـتابـیکـه نـزدش بر بـالای عـَرش مـِیـبـاشـد، نـوشـت کـه: رحــمـت مـن بـر غـضـب مـن غــالـب اسـت.. ( رواءالبُخاری ـــ  3194)          

         با ب[2 ]:ـــ آنـچـه کـه درمـورد هـفـت زمــیـن آمــده اسـت    

        (1353 ): ــ ازابـوبـکـرَه (رضی الـله عـنه) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ زمـان بـه مـانـند روزیـکـه خـُداونـد مُـتـَعـال آسـمـانـها وزمـین راخـلق نموده اسـت، دوران خـورده است، سـال دُوازده مـاه اسـت، کـه ازان جُـمـلـه چـهـارمـاه(حـرام است)، سـه مـاه پی درپی ذ ُوالـقـَعـدَه ،وذ ُوالـحِـجَـه ومُـحَـرَ م، ویک مـاه رجَـب مُـضَـر، کـه بین جَـمـادی الاولی وشَـعـبـان واقـع اسـت... ( رواءالبُخاری ـــ  3197)                      

         با ب[3 ]:ـــ گـردش آفــتـاب ومــاهــتـاب روی حـِسـاب اسـت   

        (1353 ): ــ ازابـوذر (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) هـنگامیکه آفتاب غـروب نمـود، ازمن پـرسـیدنـد: ﴿.آیـا مـیدانـی کـه آفــتـاب کـُجـا می رود﴾؟. گــُفـتـم : خـُدا ورسـولـش بـهـتر می داننـد فـرمُـودند: ﴿ آفـتاب می رود تـاآنکـه درزیـر عـرش سـُجـده نـمایـد،و[ برای این کـار] اجـازه می خـواهد، بـرایش اجـازه داده می شود، وهـمین که می خـواهـد سـُجـده نـمـایـد ازوی قـبـول نه می گـردد، بـرای بـاردوم اجـازه می خـواهد، ولی بـرایش اجـازه داده نمی شود، وهـمینکه می خـواهـد سـُجـده نـمـایـد ازوی قـبـول نه می گـردد، بـرای بـارسوم اجـازه می خـواهد، بازهم بـرایش اجـازه داده نه شده، وبرایش گـُفـته می شود: از هـمان جائیکه آمـده ئی بازگـرد، وهـمان است که ازطرف مغرب طلوع می نماید، واین هـمـان قـول خـُداونـد مُـتـَعـال است کـه می فرماید: ﴿. آفـتاب بطرف قـرارگاهـش می دود، واین تـقـدیر ذات بـاعـزت وبـاقـُدرتی است.  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

            ﴿  وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَها ذالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿ 38: 36  یـس    

                   ﴿ و خورشيد (نيز براى آنها آيتى است) كه پيوسته به سوى قرارگاهش در حركت است; اين تقدير خداوند توانا و داناست. ( رواءالبُخاری ـــ  3199)               

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

        (1354 ): ــ از ابـوهـُـرَیـره (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که فـرمُـودند:﴿آفـتاب ومـاهـتـاب درروز قـیـامـت بـاهم جـمع می شوند.( رواءالبُخاری ـــ 200 3)  

         با ب[4 ]:ـــ آنچـه کـه درمـورد این قـول خـُداونـد آمـده است که:

                  ﴿.وآن ذاتـی اسـت کـه بـادهـارا بـشـارت دهـنـدۀ رحـمـت خـود می فـرسـتـد..                         (1355 ): ــ ازعــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت:چون پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) ابری را که دارای باران بود، مشاهده می کردند،این طرف وآن طرف رفته وبه خانه آمده وبیرون می شدند، ورنگ شان تغـیـیر می کرد، وچون باران می بارید، به حالت عادی برمی گـشتند، چون  عــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) سـبب را جویاشد، فـرمُـودند: ﴿ چـه مـی دانـم ! شـایـد این مـانـند هـمـان ابـری بـاشـد کـه چـون قـوم عـاد آن را مـشـاهـده نـمـودنـد گـُفـتـنـد: ﴿ وچـون دیـدنـد کـه ابـر بطرف وادی شـان می آیـد گـُفـتـنـد:این ابـری اسـت کـه جـهـت بـاریـدن بـاران بـرای مـا آمـده اسـت، [ چـنـیـن نـیـست]. بـلکـه هـمـان چـیزی اسـت کـه شـتـابـانـه آن راطـلب نمـودیـد، واین بادی است که درآن عـذاب دردناکی است .﴾   

 

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

             ﴿ فَلَمّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿ 24: 46  احـقـاف   

                 ﴿ هنگامى كه آن (عذاب) را بصورت ابر گسترده اى ديدند كه به سوى درّه ها و آبگيرهاى آنان در حركت است (خوشحال شدند) گفتند: اين ابرى است كه بر ما مى بارد! (به آنها گفته شد:) اين همان چيزى است كه براى آمدنش شتاب مى كرديد، تند بادى است (وحشتناك) كه عذاب دردناكى در آن است! رواءالبُخاری ـــ  3206)  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

         با ب[5 ]:ـــ صـفـت مـلائـکـه صَلـواتُ الـلـه عـَـلـیـهـِم   

        ( 1356): ــ ازعـبدالـلـه بن مـسـعـود (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) که صادق ومصدوق می باشـنـد برای ما گــُفـتـنـد :                                              ﴿تـکـوین خِـلقـت هـر کـُدام شَُـمـا درشـکم مـادرش چـهـل روز است، وباز چـهـل روز دیگر به شکل خـون بـسـتۀ می بـاشد، وباز چـهـل روز دیگر به شکل پـارچـۀ گـوشـتی می بـاشد، وبـعد ازان خــُداونـد مـَلـَکی رامی فرسـتد که چـهـار چـیز را بنـویـسـد: عَـمَـل آن شـخص،رزق آن شـخص،مُـدت زنـدگی آن شـخص، وسعادت وشـقاوت وسعادت آن شـخص ، سـپـس روح دروی دمـیده مـی شـود.وازاین اینجااست که شخص عَمـَلی راانجام می دهد که بین او وبین بـهـشـت بجـُز از فـاصلۀ اندکی باقی نه می ماند، ولی تقـدیرش بر وی سِـبـقت کرده ومـُرتکب عـَمَـل اهـل دوزخ می گـردد،[ وشخص دیگری] مـُرتکب عـَمَـلی میگردد که بین او وبین دوزخ جـُز مسافت کمی باقی نه می ماند، ولی تقـدیرش بر وی سِـبـقت کرده وعـَمَـل اهـل بـهـشـت راانجام می دهد.( رواءالبُخاری ـــ 208 3)                       .

      (1357 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که  فـرمُـودند: ﴿ اگـر خــُداونـد بـنـدۀ را دوسـت داشته بـاشـد، به جـِبرئـیِل میگـویـد که: مـن فـلان شخص را دوسـت دارم، پـس تـو هـم اورا دوسـت داشته بـاش، جـِبرئـیِل اورا برای خوددوسـت گرفته وبه اهـل آسـمان نـدامی دهـد که: خــُداونـد فلان شخص را دوست می دارد شـُمـاهـم اورادوسـت داشته بـاشـید، و اهـل آسـمان اورادوست می گیرنـد، بعدازان درروی زمین مورد قبول قـرار می گـیرد . ( رواءالبُخاری ـــ  3209)                                                                                                                    

        (1358 ): ــ ازعــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) هـمسـر پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شـنیدم که فـرمُـودند:                               ﴿ مـلائـکـه درابـر پـایـان شـده وآنـچـه که درآسـمـان تصمـیم گـرفته شـده است بازگـو مـی کـُنند، شـیـاطین به این چـیزهـا گـوش داده وآنـرا می شـنونـد، سـپـس آن خـبر هـارا به جـادو گـر هـا می رسانـند، و جـادو گـر هـااز پـیش خـود صـد هـا دروغ را به آنهـا می بـنـدنـد .( رواءالبُخاری ـــ  3210)  

        ( 1359): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فـرمُـودند: ﴿درروز جُـمـعـه مــلائـکـه بردروازه هـای مـسـجـِد ایسـتاده ونامهـای مـردُم را به ترتـیبی [ که به مـسـجـِد داخـل می گـردنـد] اول به اول می نـویـسـند، وهـنگـامیکه امـام بربالای مُـنـبَـر نشـست، اوراق را جـمع کـرده وآمـده وخـُطبـه را می شـنـود . ( رواءالبُخاری ـــ 211 3)    

        (1360 ): ــ ازبَـرَاء (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برای حـسـان(رضی الـله عـنه) گــُفـتـنـد کـه : ﴿.[مُـشرکـین را]هـجـو کـُن وجـِبـرئـیل با تـو است.. ( رواءالبُخاری ـــ  3213)             

        ( 1361): ــ ازعــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) برایش گــُفـتـنـد : ﴿ ای عــائـیـشــه! این جـِبـرئـیل اسـت آمـده وبه تـو سـلام می گـویـد .. عــائـیـشــه(رضی الـله عـنها) گــُفـت: وعَـلـَیهِ السلامُ وَرَحـمَـتُ الـلـهِ وَبـَرَکـا تـُهُ ، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) را مـخـاطب قرارداده و گــُفـت: شـُمـا چـیزی را می بینـید کـه من نـمی بیـنـم. ( رواءالبُخاری ـــ  3217)  

        (1362 ): ــ ازابن عـَبـاس (رضی الـله عـنهُما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برای جـِبـرئـیل [عـلیه السـلام] گــُفـتـنـد کـه : ﴿  آیـا نـمیشـود کـه از آنـچـه کـه نـزد مـا می آئی بـیشـتر بـیائی ﴾؟.واین قـول خــُداونـد  مُـتـَعـال نازل گردید که:﴿ ومـا نـمی آئـیم مـگـر بـه امـر پـروردگـارتـو ،  گـُذشته وآ یـندۀ مـا به اخـتیـاراو است .( رواءالبُخاری ـــ 218 3)

 

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                   ﴿ وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلاّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذالِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾ ﴿ 64: 19 مَـریَـم  

              ﴿   (پس از تأخير وحى، جبرئيل به پيامبر عرض كرد:) ما جز به فرمان پروردگار تو، نازل نمى شويم; آنچه پيش روى ما، و پشت سر ما، و آنچه ميان آن است، همه از آن اوست; و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده (و نيست).

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

        ( 1363): ــ وازابن عـباس (رضی الـله عـنهما) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند: ﴿.جـِبـرئیل [قـرآن را] برایم به یـک قـرائـت خـوانـده ومـن ازوی بطور مـُسـتـمر طـلب زیـادت نمـودم، تـا آنـکـه به هـفت قـرائـت رسـیـد.. ( رواءالبُخاری ـــ  3219)  

      (1364 ): ــ ازیـَعـلـَی (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) .شـنیدم که بر بالای مـُنـبر آیـۀ (وَنـادَوا یـَا مـاَلـِک) را(وَنـادَوا یـَا مـَال) تلاوت نـمـودنـد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                     ﴿وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ﴾﴿ 77: 43 ز ُخـرُف  

                ﴿   آنها فرياد مى كشند: اى مالك دوزخ! (اى كاش) پروردگارت ما را بميراند (تا آسوده شويم)! مى گويد: شما (در اين جا) ماندگار هستيد. ( رواءالبُخاری ـــ  3230              

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

       (1365 ): ــ روایت است که عــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) هـمـسر پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) پـرسید: ایـا روز سـخـت تری ازروز جـَنگ (اُحـُـد) بـه سرشَمـا آمـده است؟ فـرمُـودند: ﴿.ازقـوم تـو هـرچـه کـه بـه سـَرم آمـد،آمـد، وشـدیـدتـرین چـیزی که بـه سـَرم آمـد، آمـد، وشـدیـدتـرین چـیزی که بـه سـَرم آمـدروز ( عـَقـَـبَه) بـود ، که چـون خـود رابرای ( ابـن عـَبـد) مـعـرفی نمـودم،و اوطوریکه می خـواسـتم جـواب مـرا نـداد.درحـال غـم وانـدوه بـدون اراده بطرفی روان شـدم، وقتی به خـود آمـدم کـه دیـدم در(قـَرن ثَـعـَالـِب ) رسـیده ام، سـرم را بالا کرده ودیـدم کـه ابـری آمـده ومـرا سـایـه می کـُنـد، چـون نظر کردم دیـدم کـه جـِبـرئـیل بربالای آن ابـر اسـت، مـرا صداکرده و گــُفـت :خـُداونـدگـُفـتـار ورَد قـوم تـرا شـنیده ومَـلـَکی را کـه مـُؤظف کـُوه هـااست برایت فـرسـتاده است تا طوریکه در بـارۀاین مـردُم میـخـواهی برایـش امـر نـمائی، مـَلـَک کـُوه هـا مـرا صداکـرد، وبعد از آنـکـه برایم سـلام داد گــُفـت :یـا مـُحـَمـَد! این چـیز دراخـتیار تـو است، اگر بـخـواهی( کـوه ابـو قـُبـَیس) و( کـوه قـُـعـَیـقـَـعـَان ) رابر بالای آنهـا فـرود می آورم، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:،نـه خـیر! چـنـین مـکـُن، اُمـید وارم کـه خــُداونـد از نـسـل ایـنهـا کسی را بـوجود آورد کـه خــُداونـد را به وحـدانـیت عـبادت کرده وکسی را به او شـریک نـیاورد.( رواءالبُخاری ـــ  3231)  

        (1366 ): ــ ازعـبـدالـلـه بن مـَسعـود (رضی الـله عـنهُ) دراین قـول خــُداونـد مُـتـَعـال کـه می فـر مـاید: ﴿....پس [ درحالیکه] به اندازۀ دو گـوشـۀ کـمـان ویا کـمتر ازان باقی مانده بود، درین هنگام چیز های را برای بـندۀ خـود وحـی فرمـود..روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) جـِبـرئـیل رادیدند که شـشـصد بال دارد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                           ﴿ فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ﴿ 9: 53 نجـم

                          ﴿ تا آن كه فاصله او (با جبرئيل) به اندازه فاصله دو قوس كمان يا كمتر بود;

﴿  فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى ﴾﴿ 10: 53 نجـم                         

 ﴿در اين جا خداوند آنچه را وحى كردنى بود به بنده اش وحى نمود.

( رواءالبُخاری ـــ 232 3)  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

         (1367 ): ــ و ازعـبـدالـلـه بن مـَسعـود (رضی الـله عـنهُ) دراین قـول خــُداونـد مُـتـَعـال کـه می فـر مـاید: ﴿ واز آیـات بـزرگ پـروردگـار خود دیـد.. روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فرش سبزی را دیدند که ازاُفـق تـا اُفـق آسـمان را پـوشانده است.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                        ﴿ لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى﴾ ﴿ 18: 53 نـجـم   

                       ﴿ به يقين او بزرگترين نشانه هاى پروردگارش را (در آن سفر آسمانى) ديد. رواءالبُخاری ـــ  3233)  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

      (1368 ): ــ از عــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت:کـسیکـه فـکر مـیکـند که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) پـروردگارش را دیده است، درامـر بسیار بزرگی تشبث نموده است، ولی جـِبـرئـیل [عـلیه السـلام]را بصورت اصلی اش دیده انـد،وخـلقت آن طوری بوده است که اُفـق را پـوشانده بـود. ( رواءالبُخاری ـــ  3234)  

       (1369 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند: ﴿ وقـتیکـه شـوهـر هـمـسرش رابـه بـسـتر خـود می خـواهـد، وزن اِبـا ورزیـده و شـوهـرازوی آزرده خـاطرخـواب می شود، تاوقـتیکه صبح می شود، ملائـکه آن زن رالـعـنت میکـُنند ( رواءالبُخاری ـــ 237 3)    

        (1370 ): ــ ازابن عـباس (رضی الـله عـنهُما) ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است که  فـرمُـودند: ﴿.شـب مـعـراج مـُوسی[عـلیه السـلام]رادیـدم، وی شخصی بودگـندمی رنگ،دارای قـد بلـند، وموی های مـُجـعـد، طوریکه گویا شخصی از مردُم(شـَنـُوءَ) است. وعـیسی[عـلیه السـلام]رادیـدم، که شخصی میانه قـدی است ، وخــلقت اش بـیشتر به سـوی سـُرخی وسفـیدی تـمایل دارد. ومـالـِک نـگهـبان دوزخ،ودجـال رادیدم ،واین ضمن آیات وعلایمی بود کـه خُــداونـد برایم نـمایان ساخت . ﴿ پس از لـقای پـروردگـارخـود درشک مـباش

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

          ﴿  وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلاتَكُنْ فِي مِرْيَة مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ﴾      ﴿ 23 : 32 سـُجـده  

              ﴿ و ما به موسى كتاب آسمانى داديم; و شك نداشته باش كه او آن را دريافت داشت; و ما آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم. رواءالبُخاری ـــ 239 3)                       

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

          با ب[6 ]:ـــ  صـِفـت بــهـشــت ، وایــنـکـه فـعـلأ بــهـشــت مــوجـود اســت       

        (1371 ): ــ ازعــبـدالـلـه بـن عـُمَــر (رضی الـله عـنهُما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿.هـنگـامـیـکـه انــسـان می مـیـرد، جـایـگـاهــش صـُبح وشـام بـرایـش نشـان داده می شـود، اگـر از اهـل بـهــشت باشدازبــهـشت، واگر از اهـل دوزخ باشد ازدوزخ . ( رواءالبُخاری ـــ  240 3)  

        (1372 ): ــ ازعــمران بـن حـُصَـین (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿.ازبـهــشـت اطلاع یافـته ودیـدم کـه بـیشتر مـردُمـان آن از فـُقـَراءهـسـتند، وازدوزخ اطلاع یافـته ودیـدم کـه بـیشتر مـردُمـان آن اززنـهـا هـسـتند .( رواءالبُخاری ـــ 241 3)  

         (1373 ): ــ ازابـوهـُریـَره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:نـزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) نـشـسـته بـودیم، فـرمُـودند: ﴿.هــنگـامیکه خـواب بـودم درخـواب دیـدم کـه دربـهـشتم، ودرانـجا زنی رادیدم کـه درکـنـار قــصری نشـسـته ووضـُوء می سازد، گـُفـتـم: این قـَصر از کـیست؟ گـُفـتند: از عـُمـَر بن خـِطـاب است، واز غـیرتـش یـادم آمـده وبـه عـقـب بر گـشـتم ..                                            عـُمَــر (رضی الـله عـنهُ )به گـریه افتاده و گــُفـت : یـارسـول الـلـه!مگر درمـورد شَُـماهـم غـیرت به خـرچ می دهـم؟ ( رواءالبُخاری ـــ 242 3)  

       (1374 ): ــ واز ابـوهـُریـَره (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿.اولـین گـروهی کـه بـه جَــنَـت داخل می شـونـد، روی شان مـانـند مـاه شـب چـهـارده می درُخـشد، ایـنها دربـهــشت نـه آب دهـان خـودرا می اندازند ونه آب بیـنی خـودرا، ونـه هـم قـضـای حـاجـت می کـُنند، ظـرف هـای شان از طـِلا ، وشـانه هـای شان از طـِلا ونُـقـره، ودر مَـجـمَـر هـای شان عـَود،وعـرق شان مـانند مـُشک است، بـرای هـر کـدام شان دو هـمـسراست کـه از زیـبائی ونـزاکت مـغـز استـخـوان شان ازلای گـوشتـهـای شان دیده می شود، بـاهـم اخـتلاف وکـیـنه تـوزی نـداشته ودلـهای شان دل یک شـخص است، وصُبح وشام تـسـبـیح خـُداونـد مُـتـَعـال را می گـویـنـد.( رواءالبُخاری ــ 245 3)

       (1375 ): ــ واز ابـوهـُریـَره (رضی الـله عـنهُ)در روایت دیگری آمـده است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فـرمُـودند: ﴿ وکـسانیکـه از عـقـب آنـهـا به جـَـنت داخل می شـوند، مـانند سـتارۀ بسیار روشنی انـد، دلـهای شان دل یک شـخص است، کـیـنه تـوزی و اخـتلافی دربین شان نیست، بـرای هـر کـدام شان دو هـمـسراست کـه از زیـبائی ونـزاکت مـغـز استـخـوان شان ازلای گـوشتـهـای شان دیده می شود،صُبح وشام تـسـبـیح خـُداونـد مُـتـَعـال را می گـویـنـد، مریض نـه گـردیـده و آب بیـنی خـودرا نـه می انـدازنـد.. ( رواءالبُخاری ـــ 246 3 وحدیث نمبر 3245 مطالعه شود)    

          (1376 ): ــ ازسـَهـل بن سـَعـد (رضی الـله عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که  فـرمُـودند: ﴿ ازاُمـتی من هـفـتاد هـزار ــ یـاـــ  هـفـتصـد هـزارنـفر[ به بـهـشت] داخـل خـواهـند شَُـد، تـاوقـتیکـه آخـرین فـرد آنـهـاداخـل نـه گـردد اولـین فرد آنهاداخـل نـه می گـردد، روی آنهـا  مـانـند مـاه شـب چـهـارده است.  ( رواءالبُخاری ـــ 247 3)  

       ( 1377): ــ ازانس (رضی الـله عـنهُ)روایت است که گفت: برای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) قبائی را که قـُمـاشـش از سُـنـدُس بـود، بخشـش دادنـد، وچـون از پـو شـیدن لباس حـَریر نهی می کـردنـد، این چِـیزمورد تـعـجـُب مـردُم واقع گردید، فـرمُـودند: ﴿ قـسـم بـه ذاتـیـکـه جـان مـُحـَمـَد دردست او اسـت: دسـتـمـالـهـای سـَعـد بن مـعـاذ درجَـنـَت ازایـن بـهـتر است. ( رواءالبُخاری ـــ  248 3)    

       (1378 ): ــ و ازانس (رضی الـله عـنه) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است که

فـرمُـودند: ﴿.درجـَنـَت درخـتی است که شخص سـواره صـدسال درسایۀ آن راه رفته وهـنوز آن را به آخـر نـمیرساند.. ( رواءالبُخاری ـــ 251 3)     

        (1379 ): ــ واز ابـوهـُریـَره (رضی الـله عـنه) نیز چنین روایت گردیده وگــُفته است:اگـر می خـواهید این آیۀ کـریمه را تلاوت کـُنـید: ﴿....وسـایـۀ دراز وکـشیده شدۀ .

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                                       ﴿  وَ ظِلّ مَمْدُود ﴾ ﴿ 30: 56 واقـعـه  ﴿ و سايه اى گسترده،

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

رواءالبُخاری ـــ 252 3)  

       (1380 ): ــ ازابـو سـَعـِید خـُدری (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )    روایت است که فـرمُـودند: ﴿.اهـل جـَـنـَت کـسانی را که درفـوق شان درغـُرفه ها می باشـنـد، طوری می بیـنـند کـه شُمـا سـتارۀ درُخـشانی را که درآسـمان بطرف مـشرق ویا مغـرب درحال حـرکت است، می بـینـید، واین به سـبب برتری عـدۀ برعـدۀ دیگری است .                                                                      مـردُم گــُفـتـنـد: یـارسـول الـلـه!این چـیزی را که فـرمـودید مـنازل انـبیا بوده وبدیگران نـمیرسـد، فـرمُـودند: ﴿.نـه خــیر! چـنین نـیست،قـَــسَـم به ذاتِیکـه جـانم دردست او است این چـیز هـا از اشـخاصی است کـه ایـمـان آورده و  پـیغُـمبـران را تصـدیـق کـرده انـد.. ( رواءالبُخاری ـــ 256 3)    

          با ب[7 ]:ـــ صـِفـت دوزخ، وایـنکـه دوزخ فـعلأ مـوجـود اسـت

       ( 1381): ــ ازعــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ تـب ازگـرمی دوزخ اسـت،[ گـرمی تـب] رابـه آب سـرد سـازید.( رواءالبُخاری ـــ  3263)                                                                   

        ( 1382): ــ از ابـوهـُریـَره (رضی الـله عـنهُ) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿ آتـش شُـما یک جـُزء از هـفـتاد جـُزء آتش دوزخ است . گــُفـتـنـد :هـمین آتـش دُنـیا هم برای تعـذیب کافی است، فـرمُـودند: ﴿ آتـش دوزخ بر آتـش دُنـیـا شـصت ونـه مـرتـبه بـرتـری دارد، هـر مـرتبۀ آن درگـر می خـود مـانـند آتـش دُنـیـا اسـت.. ( رواءالبُخاری ـــ  265 3)     

       ( 1383): ــ ازاســامـه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) شـنیدم که می فـرمُـودند: ﴿.درروز قـیامـت شخصی راآورده وبه دوزخ می اندازند، آنـچه که در شـکم دارد[ مثل روده،قـلب، جـگروغیره] خارج گردیده ودر آتـش ریخته وخودش مـانند خـَـری که به دور مـیخ خـود می گـردد، به دور خـود میگـردد، اهـل دوزخ نزدش آمـده وازوی می پـرسـند: مـگر تـو نـبودی کـه مـارا بـه کـار نـیک امـر واز کـاربـد منع میکردی؟مـیگـویـد:شُـمارا بـه کـار نـیک امـر ولی خـودم آن را انجام نه می دادم، وشُـمارااز کـاربـد منع میکردم ولی خـودم آن رامـُرتکب می شدم..  ( رواءالبُخاری ـــ  3267)         

       با ب[8 ]:ـــ   صــفــت ابـــلــیــس ولـشـکـر یـانــش

     (1384 ): ــ ازعــائــیشــه (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ   ) راسـِحر کـردند تاجائیکه به خـیال شان می آمـد که فلان کاررا انجام داده اند درحالیکه آن کاررا انجام نداده بودند، تاآنکه دریکی ازروزهامکرراًدُعـا نموده و بعدازان  فـرمُـودند: ﴿.آیـا مـتوجـه شدید که خـُداونـد مُـتـَعـال شـفای مـرا برایم نشان داد، دونـفر نـزدم آمـده یکی بربالای سـرودیگری درپایان پایـم نـشــسـت، یکی به دیگری  گــُفـت: دَ ردِاین شخص از چــیسـت؟ دومی گــُفـت:سـِحـر شُـده است، پـُرسـید:کی اورا سـِحر کرده اســت؟ گــُفـت: ( لَـبـیدٌ بـنُ اَعـصَـم)، پـُرسـید:درچـه چیز اوراسـِحر کرده اســت؟ گــُفـت:درشـانه، ودر موئی که درداخل شانه می ماند، ودر پردۀ نوجست درخت خـُرمای نـر، پـُرسـید:آن جادُو فعلا درکـجااست؟ گــُفـت: در( چـاه ذ َروَان)، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )بطرف آن چـاه رفته وباز گـشـتـند،و به عــائـیـشــه(رضی الـله عـنها) گــُفـتند: ﴿درخـت هـای خـُرمای که ازان چاه آب می خـورد، بسیار بد شکل است .[ عــائـیـشــه(رضی الـله عـنها) میگــُوید]: پـُرسـیدم:آیاآن چـیز هارا بیرون کردید؟ فـرمُـودند: ﴿.نــه!زیـرا خــُداونـد مـرا شـفـاء داده وترسیدم که بیرون کردن آنها سـبب ضـرری برای مـردُم شـود. ( رواءالبُخاری ـــ 268 3)  

        ( 1385): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(  صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿ شــیطـان نـزد شـُمـا آمده ومـیگـوید: این چیزرا کی خـلق کـرده است؟ وبازآن چیزرا کی خـلق کـرده است؟تاجای می رسد که می پُرسد خــُداراکی خـلق کـرده است؟[ وســوســۀ شـخص] چون به این مرحله رسید، به خــُدا پـناه جـُسته وبـسـنده نماید.( رواءالبُخاری ـــ  3276)  

       ( 1386): ــ ازعــبدالـلـه بـن عـُمــَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:دیدم که پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) بطرف مـشرق اشاره نموده وفـرمُـودند: ﴿.بـدانـید کـه فـِتـنـه درایـنجا است، فـِتـنـه درایـنجااست،ازهـمین جااست که هـمکارشـیطان بروزمـی نمایـد..( رواءالبُخاری ـــ 279 3)    

     (1387 ): ــ ازجــابِـِر (رضی الـله عـنه) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که  فـرمُـودند: ﴿ وقــتـیکه شب تاریک شد طفلان خـودرا مـانع شوید، زیرا شـیاطین درین وقت پراگنده می شوند، ولی چون یک ساعتی از خـُفـتن گـذ شت برای شان اجازه دهـید، درین وقت دروازۀ خـانـۀ خـودرا بـسـته وخــُدارا یاد کــُن، وچـراغ خـودرا خـاموش سـاخـته وخــُدارا یاد کــُن، وظرف آب خـودرا بـسـته وخــُدارا یاد کــُن، وروی ظرف خودرا ـــ ولو آنکه به چیز اندکی باشد ـــ پـوشیده وخــُدارا یاد کــُن، .. ( رواءالبُخاری ـــ 280 3)    

        ( 1388): ــ ازسـَلیـمـان بن سُـرَد (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت:نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) نشسته بودم که دونفریکدیگررا دشنام می دادند، یکی ازآنها رنگش سُرخ گردیده ورگـهای گردنـش برخاسته بود، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿. مـن چـیزی را یاد دارم که اگـر این شخص بـخـواند، این حالتی را که درخود احساس میکند،ازوی دور خواهد شد، اگر بـگـویـد:(اعـُوذُ بِا اللهِ مـِن َالشَـیطانِ الرَجـیم) هـمۀ آنچه را که احساس میکند رفع خواهد گردید.                                         چون برایش گــُفـتـنـد : که : پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) میـگـویـند که: از شـیطـان به خــُدا پـناه بجـوی، گفت: مـگـر من دیوانه شده ام؟( رواءالبُخاری ـــ 282 3)  

       (1389):ــ ازابـوهـُـرَیـره(رضی الـله عـنه)ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )روایت است که فـرمُـودند: ﴿ خـَـمـیـازه کشـیدن ازشـیطان است،اگرکسی را خـَـمـیـازه آمـد، تا میتواند آن را دفع نماید، زیراوقتیکه( هـا) میگـوید[ یعنی:دهـانش را بازمـیکـُند] شـیطان می خـندد. ( رواءالبُخاری ـــ 289 3)    

     (1390 ): ــ ازابـو قـَـتـادَه (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿. دیدن خـواب نـیک از طـرف خُــداونـد، و دیدن خـواب بـد از طـرف شـیطان است، اگر کسی خواب پریـشانی دید، بطرف چـَپــش تـُف نموده، واز شـیطان به خـُـداپـنـاه بجـوید، زیرا درین صورت به او ضرری رسانده نه میتواند .  ( رواءالبُخاری ـــ 292 3)  

        (1391 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ وقـتی کسی از خـواب برخـاسته ووضـو می سازد، سـه بار اسـتـنشاق نماید، زیرا شـیطان شـب دربینی اش می خـوابـد . ( رواءالبُخاری ـــ 295 3)  

      با ب[9 ]:ـــ این قـول خــُداونــد مـُتـعـال که:

       ﴿....ودران هـر خـزندۀ را پـراگـنده سـاخـته است.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

           ﴿ خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَها وَ أَلْقى فِي الأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّة وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيم ﴾ ﴿ 10: 31 لـُقـمـان  )

             ﴿ (او) آسمانها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد، و در زمين كوه هاى استوارى قرار داد مبادا شما را بلرزاند (و آرامش را از شما بگيرد) و از هر گونه جنبنده اى روى آن منتشر ساخت; و از آسمان آبى نازل كرديم و بوسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى از گياهان پرارزش رويانديم. ﴾  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

       ( 1392): ــ ازابن عـُمــَر (رضی الـله عـنهُما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ   )راشنیدم کهکه بربالای مـُنبر می گـُفـتـند: ﴿.مـارهـارا بـکـُشید، مـارهـای خط دار،و مـارهـای دُم بریده را، زیرا این دونـوع مـارنـور چـشم رابرده وسـبب سـقط جـنین می گـردند .                              عـبدالـلـه مـیگویـد: هـنگامیکه مـاری را تـعقیب میکردم تا بکـُشم ، ابو لـبابـه مراصدازده و گــُفـت :اورا مـَکـُش، گــُفـتـم : پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به کـُشتن مـارها امر فرموده اند، گــُفـت : ولی بعدازان ازکـُشتن مارهای خـانگی منع نمودند، واینها همان جـنیاتی هـستند که درخانه ها زندگی می کـُنند. ( رواءالبُخاری ـــ 298 3)  

      با ب[10 ]:ـــ بــهـترین مـال مـُسُلمـان گــوسـفـندانی است که به سـر کـوه هـا می چـرانـد

     (1393 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند: ﴿.اسـاس کـُفر بطرف مشرق است ، وفخـر وتکـبُر در صاحبان اسپ وشـُـتـُر، وبلندی آواز در صاحبان گـاوهای زراعتی، وآرامی درصاحبان گـُوسـفند.. ( رواءالبُخاری ـــ 301 3)    

        ( 1394): ــ ازعـُقـبه بن عـَمروابو مـسعود (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) بدست خود بطرف یـمـن اشاره نموده و فـرمُـودند: ﴿.ایـمـان از اهـل یـمن ، وقـساوت وسخت دلی از صاحبان گاو واز صاحبان شـُـتـُراست،واز منطقۀ ربـیعه ومـضر است که همکاران شـیطان بروز می کـُنند .( رواءالبُخاری ـــ 302 3)  

     ( 1395): ــ از ابـوهـُـریرَ هَ (رضی الـله عـنهُ) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند: ﴿ وقتیکه بـانـگ مـاکـیان را شـنیدید از خـُداونـد مُـتـَعـال فضل ومهـربانی اش را درخـواسـت نـمـائید، زیرا او فـرشـتۀ رادیده وبـانگ داده است، واگر آواز خـَری را شنـیدید، از شـیطان به خـُدا پـناه بـبرید، زیرا او شـیطانی را دیـده اسـت..  ( رواءالبُخاری ـــ 303 3)    

           (1396 ): ــ وازابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )        روایت است که فـرمُـودند: ﴿ گـروهی از بنی اسـرائـیل مفـقود گردیده ودانسـته نه شد که چـه شـده انـد؟ ومـن فـکر مـیکـُنـم که آنـهـا جـُز همـین مـوشـهـا چـیز دیگـری نیستـند، واز هـمین سـبب است که مـُوش شـیر شـُـتـُررانـیا شامـیده وشـیر گـُوسفـندرا مـِیا شامـد .. این سخن را برای کـعـب (رضی الـله عـنهُ ) گــُفـتـم : اوگــُفـت :تو  خودت شنیدی که: پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) چـنین میگــُفـتـنـد؟ گــُفـتـم :بــلی، چندین بار این سوال را ازمن کرد، تا بالاخره به جوابش گــُفـتـم: مـگـر مـن تـورات مـیخـوانـم؟ ( رواءالبُخاری ـــ 305 3)                            

    با ب[11 ]:ـــ اگـر مـگـس درنـوشـیدنی شَـمـا افـتـاد ، اورا غــوطـه دهـیـد، زیـرا دریــک بـالــش مـرض ودر بــال دیگـر ش شـفـا اسـت

     (1397 ): ــ واز ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند: ﴿. اگـر مـگـس درنـوشـیدنی شَـمـا افـتـاد ، اورا غــوطـه داده، سـپس بیرون آورید، زیـرا دریــک بـالــش مـرض ودر بــال دیگـر ش شـفـا اسـت.. ( رواءالبُخاری ـــ 320 3)     

        ( 1398): ــ واز ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ بـرای زن فـاحـِشـۀ آمـُرزیده شُـد، آن زن سـگ تـُشـنۀ را به سـر چـاهـی دید کـه از تـُشـنـگی نزدیک به هـلاکـت است، کـفش خـودرادرآورده وبه چـادرش بـسته و[ازان چـاه] برای آن سـگ آب داد، بـه این ســبب مـورد آمـُرزش قـرار گـرفت.. ( رواءالبُخاری ـــ  321 3)  

 خـــتــــم  کـتــاب  54 ابــتـدای خــِلـقـت  

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved