قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

  {{{{{{{{کـتـاب   85 ﴿   احـکــا م  {{{{{{{{

کـتـاب [85 ]:ـ﴿ احــکـام   

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

          1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا ( صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) که تاحال بقای مانده وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

     3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

      4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

     5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث صحیح البخاری باز میشو 

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

            6) متن مکمل عربی کتاب نمبر85 احــکـام ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الأحكام |ـــکلک

     7 ) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد. 

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [85 ]:ـ﴿ احـکــا م  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

     بـاب { 1} : ــ فـرمـان برداری از امـام تـاوقـتیـکـه امرش درمـعـصـیـت نـبـاشـد

 (2199 ): ــ ازانـس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

 وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ بـشـنویـد واطـاعـت نمـائید، ولـو آنـکه غـلام حَـبشی که سَـرش مـانـند کـشمشی

 باشـد بـرشـما حـکـو مَـت نمایـد .( رواءالبُخاری ـــ  7142 ).

     بـاب { 2} : ــ نـبـایـد دررســیدن به امـارت حــریص بـود

(2200 ): ــ ازابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

فـرمُـودند:﴿ زود است که شُـمـایان دررسیدن به امـارت حـرص نموده ولی این امارت درقـیامت سبب ندامت وپـشـیمـانی برای شـُماخواهـدبود، شـیر خـوارگی چـقدر بالذت است، ولی ترک شـیر خوارگی، تلخ ورنج آوراست .( رواءالبُخاری ـــ 7148  ).  

     بـاب { 3} : ــ کســیکه مسئـولـیت مَـردُم را بـعُهـده گرفته، وتوجهی به آنها نداشته باشد

(2201 ): ــ ازمَـعٌـقِل بن یـسار (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

 وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که  فـرمُـودند:﴿ هرکسیکه سـرپـرسـتی رعـِـیتی را بـعُـهده گرفته وتـوجهی بآنها ننـماید

، بـوی جَـنـًت رانخواهـد یافت.( رواءالبُخاری ـــ  7150 ).

(2202 ): ــ وازمَـعٌـقِل بن یـسار (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است

 که فـرمُـودند:﴿ هـرکـسیکه سـَرپَـرسـتی مُسُـلمانان رابَـعُهـده گرفـته وبه آنهـاخـیانت نماید، خـُداونـد مُـتـَعـال

جَـنَـًت رابرایش حَـرام خـواهـد سـاخـت .( رواءالبُخاری ـــ  7151 ).  

     بـاب { 4} : ــ کسـیکه سخت گیری نماید خـُداونـد بروی سخت گیری خواهـد نمـود

(2203 ): ــ ازجُـنٌـدُب (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿  کـسیکه قـَصـدش ازاجـرای کـاری رِیـَا وسَـمـعَـه باشد باشد، خـُداونـد مُـتـَعـال درروز قـیـامـَت اورا فـَضـیحت خـواهـد کـرد،و کـسیکه با مَـردُم سـخت گـیری نـماید، خـُداونـدبا او سـخت گـیری خـواهـد نمود .

  مـَردُم گـُـفـتند:مـارانصِیحت کـنید! فـرمُـودند:﴿ اولین چـیزیکه از انـسان مُتعَـفـِن میگردد شـِکـَم اواست، اگر

 کسی مـیتوانـد که جُـز حـلال چـیزی نخـورد، همچـنان کند،و اگر کسی مـیتوانـد که بین خود وجَـنـٌت به سـبب ریختن خون مُسُلمانی ولو آنکه بـاندازۀ یک کـَف دست باشد، مـانعی بوجود نـیاورد، همـچـنان کـند.

  ( رواءالبُخاری ـــ  7152 ).

     بـاب { 5} : ــ آیا میتواند قاضی ویا مُفتی درحالت غضب قضاوت نموده ویا فِتوی دهد

(2204 ): ــ ازابی بـَکـٌرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿ نـبایـد کسی درحـالت غـضـب بین دو نـفر قـضاوت نمـایـد .( رواءالبُخاری ـــ  7158 ).

     بـاب { 6} : ــ آنچه که برای کـاتـب مُستـحـب است

(2205 ): ــ حدیث حُـوَیـصَـه و مُـحَـیٌصَـه قبلا درباب جهاد گذشت، ودرین روایت آمده است که: ﴿ یـا دیت این شخص را بـدهـید ویـا اعـلان جـنگ نمـائـید. ( رواءالبُخاری ـــ  7162وحدیث نمبر3173ملاحظه شود ).

     بـاب { 7} : ــ امـام با مَـردُم چـگونه بـیـعت نماید

(2206 ): ــ حـدیث عُـباده بن صامـِت قبلا گـذشت ودرین روایت آمده است که:﴿.... وایـنکـه درهـمه حـال

حـق را گـُفـته ودر [بـیان احـکـام]از هـیچ مـلامَـتی نـترسـیم .( رواءالبُخاری ـــ  7200 ).

 (2207 ): ــ از عَــبـدُالـلـه بن عُـمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: وقـتیکه با پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) درسـمـع وطـاعـت بـیـعـت مـیکـردیم، برای ما مـیگـُفـتندکه: 

﴿ درچـیز هـای که مـیتـوانـید .( رواءالبُخاری ـــ  7202 ).

     بـاب { 8} : ــ ولایـت عـهـد

(2208 ): ــ واز عَــبـدُالـلـه بن عُـمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: کسی برای عُـمَـر (رَضِیَ

الـلهُ عـنهُ) گـُـفـت: آیـا خـَلـیـفـۀ بعدی ات را تعـیین نمی نـمـائی؟ گـُــفـت: اگـر تـعـیین نمایـم، ابـوبـکـر( رَضِیَ

الـلهُ عـنهُ) که از من بهتر بود، نـیز تعــیین نموده بود، واگرتعــیین ننمـایم رسـول الـلـه(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

وَسَلـَّمٌ) که از من بهتر بود، تعــیین نمودند، .( رواءالبُخاری ـــ 7218  ).

      بـاب { 9} : ــ .

(2209 ): ــ ازجـابـِربن سَـمٌرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

 وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که  فـرمُـودند:﴿ دُوازده امــیر خـواهـند بـود .بعدازان کـلمـۀ دیگـری گـُـفـتـنـد که آن رانـشـنـیدم، ولی پـدرم گـُــفـت:آن کـلـمـه این بود که: ﴿همـۀ آنـها از قـُریـش هـسـتند﴾. ( رواءالبُخاری ـــ  7223 ).

{{{{{{{{|  خــتـم  کـــتـاب [85 ]:ــ ﴿  احـــکـــا م |  {{{{{{{{

 

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved