قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

                                                         

  {{{{{{{{|  کـتـاب [70 ]:ــ ﴿   لــِـاس پــــــــو   شـــــــیدن    ||{{{{{{{{

کـتـاب [70 ]:ــ  لــــــــــبـا س پـوشــیـدن

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

دقــت : آدرسها خارج از متن حـدیث شریف است.

          1 ) آدرس تبرُکـات که ازپـیغـُمـبر خـُدا (صلی الله علیه وآله وسلم باقی مانده از آدرس ذیل کـلـِک گـرددـــــــــ    

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2)  با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

            3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

4)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی طـــب   كتاب الطب  

               5)      می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 

{{{{{{{{ کـتـاب [70 ]:ــ ﴿   لــِـاس پــــــــو   شـــــــیدن  |  {{{{{{{{

 

کـتـاب [70 ]:ــ  لــــــــــبـا س پـوشــیـدن

 

                            با ب {1 }:ـــ انـدازۀ کـه از بـجُـلـَک دراز تـربـاشــد درآتـش اسـت

      ( 1984 ): ــ ازابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است

کـه فـرمُـودند:﴿  اِزاری کـه از بـجُـلـَک پـایـان تر بـاشـد، درآتــش اسـت.( رواءالبُخاری ـــ  5787 ).

            با ب {2}:ـــ لـِبـاس گـُلـدار، خـط دار، وقـَـبـا

    ( 1985 ): ــ ازانس بن مـالِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) ازهـر لـباسی، لـِباس خـط داررا بـیشتـر دوست داشــتند. ( رواءالبُخاری ـــ  5813 ).  

      ( 1986 ): ــ ازعـــائــشـــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)روایت است که چون پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) وفـات یافـتـنـد به بُـرد یـمـانی سـبز رنگی پـوشـانـده شـدند. ( رواءالبُخاری ـــ  5814 ).   

            با ب {3 } : ـــ لـِبـاس ســفـیـد

    ( 1987 ): ــ ازابُــوذر(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ    وَسَلـَّمٌ)آمـده دیدم که خـواب هـستند وجـامـۀ سـفـیدی بالای شان انداخته شده است، مرتـبۀ دوم که آمدم دیدم که بـیدار شده و فـرمُـودند:﴿هیچ بندۀ نـیسـت که( لا َاِلـَهَ اِلا َّ الـلَّـهُ ) گـُفـته وبعدازان بمـیرد، مگر آنکه بـه جَـنـت داخل خـواهـد شـد .  گـُـفـتـم: ولـو آنکه زنـا ودُزدی کـرده باشد؟ فـرمُـودند:﴿ ولـو آنکه زنـا ودُزدی کـرده باشد. گـُـفـتـم: ولـو آنکه زنـا ودُزدی کـرده باشد؟  فـرمُـودند:﴿ ولـو آنکه زنـا ودُزدی کـرده باشد .. گـُـفـتـم: ولـو آنکه زنـا ودُزدی کـرده باشد؟فـرمُـودند:﴿ ولـو آنکه زنـا ودُزدی کـرده باشد بـخلاف خـواهش ابوذر.. وچون ابُــوذر(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)این حـدیث راروایت میکرد[ دراخیر] میگـُـفـت:

که بـخلاف خـواهش ابوذر. ( رواءالبُخاری ـــ  5827 ).  

            با ب {4}:ـــ پوشیدن ابریـشـم برای مـردان ،واسـتعمال مقداریکه ازابریـشـم جـوازدارد

      ( 1988 ): ــ ازعُــمَـر(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ      وَسَـلـَّمٌ) ازابـریـشـم منع کردند، مگر این اندازه را، وبه انگـُشت شـهادت و انگـُشت مـیانۀ خود اشاره نمود، و[میگـُفـت] این اندازه هم باید برای زینت لباس باشد. ( رواءالبُخاری ـــ  5828 ).  

            با ب {5 }:ـــ فـرش کـردن ابـریـشــم

    ( 1989 ): ــ وازعُــمَــر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

 فـرمُـودند:﴿کـسـیکه ابریـشم رادردنیا می پوشد، درآخرت نخـواهد پوشـید.( رواءالبُخاری ـــ  5830 ).

      ( 1990 ): ــ ازحُــذ َیٌــفـَـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: مارا پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ             علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)ازخـوردن وآشامیدن درظرف طـلا ونـُقـره، واز پـوشیدن حـریـرودیـبـاج واز نشــستن برآن ، نهی فرمودنـد .( رواءالبُخاری ـــ  5837 ).

            با ب {6}:ـــ منع نمـودن استعمـال زَعـفـران بـرای مَـردهــا

    ( 1991 ): ــ ازانــس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُفـت:پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

ازاسـتعـمال زَعـفـَران[ دربـدن ولـباس] برای مَـردهـا منع فـرمـودند. ( رواءالبُخاری ـــ  5846 ).

            با ب {7 }:ـــ کـَفـشـهــای جُــلـدی وغــیـره

          ( 1992 ): ــ روایت است که کسی از انــس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)پُرســیدکه:آیا پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)باکـَفش نـُمـاز میخـواندنـد؟   گـُـفـت: بــلی. ( رواءالبُخاری ـــ  5850 ).

( 1993 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ کسی نـبایـدبا یک کـفش راه بـرود، یا هـردو کـفش را از پـایـش درآورد، ویا هـردورا بـپـوشــد .( رواءالبُخاری ـــ  5855 ).

            با ب {8 }:ـــ کـشــیدن کـَــفـش پــای چــپ

      ( 1994 ): ــ ازابُـوهـُـرَیـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ

وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿  وقـت کـفش پـوشــیدن ازپـای راست، وهـنگام درآوردن از پای چــپ شـروع نمـائـید،

 یعنی بطوریکه پـای راست اولین پای درکـفـش پـوشــیدن، وآخـرین پای درکـفـش درآوردن بـاشـد ..( رواءالبُخاری ـــ  5856 ).

            با ب {9 }:ـــ این قـول پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) که:

   نباید برانگشتر خـود نوشـته نـمود

    ( 1995 ): ــ ازانـس بن مـالِـک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ     وَسَلـَّمٌ) انـگـُشـتری از نـُقـره برای خود ساخته وروی آن نـوشـتند( مُـحَـمَـدَّ رَّ سُـولُ الـلـَّه ) ، و فـرمُـودند:

  ﴿ مـن انـگـُشـتری از نـُقـره برای خود ساخته وروی آن ( مُـحَـمَـدَّ رَّ سُـولُ الـلـَّه ) رانـقـش نـمـودم، وشُـمـا      یان روی انـگـُشـترخـود چـیزی را نـقـش نکـُنـید ..( رواءالبُخاری ـــ  5877 ).

            با ب {10}:ـــ کسانیکه خـودراشـبـیه زن می سازند، بایدازخانه ها خارج ساخته شوند

      ( 1996 ): ــ ازابن عـبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) مَـردهای را که خودرا مانند زنـهـا ساخته وزنـهـای که خودرا به شکل مَـردهادر می آورنـد، لعـنت نموده و فـرمُـودند:﴿ ایـنهـارا از خـانه هـای خـود بـیرون کـُنـید .

وابن عـبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) مـیـگـویـد کـه: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فلانی،وعُـمَررَضِیَ  الـلهُ عـنهُ فلانی را خارج نمودنـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5886 ).

            با ب {11 }:ـــ ریـش گــُذاشــتـن

    ( 1997 ): ــ از ابن عُـمــَر(رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)روایت است         که فـرمُـودند:﴿ بـامُشـرکـین مـخـالـفـت نـمائید، ریـشـهـای خودرا نگـهداشته وبـُروتهـای خودرا بچـیـنـید

..( رواءالبُخاری ـــ  5892 ).

            با ب {12 }:ـــ رنـگ دادن [ سَـر ووریـش]

      ( 1998):ــ ازابُـوهـُـرَیـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که:پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ یـهـُود ونـصـاری[سـر وریـش خـودرا] رنگ نـمـیدهـند، شُـمـا با آنهـا مـخـالـفـت نمـائید .( رواءالبُخاری ـــ 5899  ).

            با ب {13 }:ـــ مُــوی مُــجَـعَـد

    ( 1999 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُـفـت:موی پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ  وَسَلـَّمٌ) مـوی شـانه زده بود، نه خیلی مُــجَـعَـد بـود ونه هم خیلی افـتاده. ( رواءالبُخاری ـــ  5905 ).   

      ( 2000 ): ــ وازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: دسـت وپـای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ     علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) قـوی، وروی شان زیـبـا بـود، نه پـیش ازان ونه بعدازان کسی را به آن زیـبائی دیده بودم، وکـفهای دسـت شان گـُشاده بود.  ( رواءالبُخاری ـــ  5907 ).  

            با ب {14 }:ـــ نگـهـداشـتن مُـوی پـیشـانی یـا مُـوی نـَذری

    ( 2001 ): ــ ازابـن عُــمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُمـا)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ       وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که گـُفت:ازنـگـهداشـتن مـوی پـیشانی وموی نذ ری نهی فرمودند.( رواءالبُخاری ـــ  5921 ).            

   با ب {15 }:ـــ عَـطر زدن زن شـوهـرش را

      ( 2002 ): ــ ازعـائـــشــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) راز بـهترین عـطری که داشـتند تاجائی عطرمی زدم که علامت عطر رادرسـروریش شان مـشاهده می نمودم .  ( رواءالبُخاری ـــ 5923  ).

            با ب {16 }:ـــ خـوشـبـُوئی را نـبـایـد رد کـرد

    ( 2003 ): ــ ازانــس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) خو   شبوئی رارد نـمـیکردند.  ( رواءالبُخاری ـــ   5929).

            با ب {17 }:ـــ خـوشـبـُوئی مـخـلـوط

      ( 2004 ): ــ ازعــائـــشــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ       وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) رادرحُـجَّــــة ُالـوِداعٌ بدست خود از خـوشـبوئی که مخـلوط بود، دروقـت اِحٌـرام بــستن ودروقت بـیرون شـدن از اِحـٌـرام عـطر زدم. ( رواءالبُخاری ـــ  5930 ).

            با ب {18 }:ـــ عـذاب مُـصـِّورین درروز قـیـامَـت

    ( 2005 ): ــ ازابـن عُــمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ کـسـانـیکه این تصویرهـارامی کـشـنددرروز قـیامـت تعـذیب گردیده وبرای شان گـُفـته می شود: چـیز هـای را که خـلق کرده ئید، زنـده کـُنـید..( رواءالبُخاری ـــ  5951 ).

            با ب {19 }:ـــ ازبـین بُـردن تـصـاویـر

      ( 2006 ): ــ ازابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

 وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شـنیـدم که  فـرمُـودند:﴿ خـُداونـد مُـتـَعـال مـیگـویـد:آیـا از کسیکه میخـواهـد مانند خـلق من

خـلق نمایـد، کسـی ظالـم ترخـواهـد بـود؟ اگـر میتوانـد یک ذرۀ راخـلق نماید، اگـر میتوانـد یک ذرۀ راخـلق نماید،.

 ودرروایت دیگری آمده است که: ﴿ اگـرمیـتوانـد یک جَـوِیِ راخـلق نماید ﴾.( رواءالبُخاری ـــ  5953 ).

 

{{{{{{{{| خــتــــــــــــم کــتـاب[ 70 ]  طـــب |  {{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved