قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  79 ﴿ حُـــدود  ||{{{{{{{{

کـتـاب [79 ]:ـ﴿ حُـــدُود

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

          3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

          4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ 

 ..قرآن کریم |ـــکلک

          5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به صحیح البخاری باز میش 

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                  6) متن مکمل عربی کتاب نمبر79 حُـــــدُ ود ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الحدود ـــکلک

          7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [79 ]:ـ﴿ حُـــــــــدُ و د  

 

       بـاب { 1} :ـــ زدن به چـوب وکـَفـش

 (2159 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شخصی راکه شراب خورده بود نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) آوردند فـرمُـودند:﴿اورا بـزنـید . ، ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) مـیـگـویـد: بعضی از مابـدست ، وعـدۀ به کشف، وگروهی بالباس خوداورازدیم، چون آنشخص برگـشته ورفت، بعضیها گـُفتـند، خـُدا تـُرا خـار کـُند پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند: ﴿ چـنـین نـگـُوئـید وبـا شـیطان برعـلیه او همکـاری نـنمـائـید .. ( رواءالبُخاری ـــ  6777 ).

 (2160 ): ــ ازعـلی بن ابی طـالـب (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:اگر حَـدرابرکسی جاری سازم

وآنـشخص بسـبب اجرای آن حَـد، وفـات نماید، بـدلـم چـیزی نمـیرسـدمگـر شـراب خـوار، که اگر بسـبب حَــد

بمـیرد، دیـتـش راخـواهـم داد، زیرا پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) درمـورد شـراب خـوار، حَــدی راتعیین نکرده انـد. ( رواءالبُخاری ـــ  6778 ).

    (2161 ): ــ   عُــمـَربـن خـطـاب (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) مـیـگـویـد: شخصی درزمان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) نـامـش عَــبـدُالـلـه ومُـلـقب به (حِـمـَار)بود،این شخص پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) رامـیخـندانـید،و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) نسبت به شـرابی خـواری اش اورا شـلاق مـیزدند، روزی اوراآورده و شـلاق زدند، کسی از مـردُمـانی که آنجانـشـسـته بود گـُـفـت: خـُدااورا لـعـنت کـند، این چندبار است که اوراآورده[ و شـلاق مـیزنـند] پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد :﴿  اورا لـعـنت نکـنـید، بـه خـُـداونــد قـَــسـَم تاجـائـیکه مـن مـیدانـم خـُدا ورسـولـش اورادوست مـیدارد..( رواءالبُخاری ـــ   6780).

       بـاب { 2} :ـــ لــعـنت کـردن دُزد

(2162 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

فـرمُـودند:﴿  خـُداونـد دُزدرا لـعـنـت کند، تُخم مُـرغی را دُزدیده ، وسـبب بریدن دسـتـش مـیگردد،وریـسـمانی را  را دُزدیده ، وسـبب بریدن دسـتـش مـیگردد، .( رواءالبُخاری ـــ  6783 ).

       بـاب { 3} :ـــ دسـت دُزد بـه دُزدیـدن چـقـدر مـال قـطـع مـیگـردد

(2163 ): ــ ازعــائـیـشَـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ دسـت به چـهـارم حصۀ دیـنـاروبه بـیشترازان قطع میگردد .( رواءالبُخاری ـــ  6789 ).

(2164 ): ــ وازعــائـیـشَـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت:درزمان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) دست دُزد مگـردرمقابل چـیزی که به اندازۀ یک سـپـر قـیمت می داشت، قطع نمـیگردید.   

 ( رواءالبُخاری ـــ   6792).

(2165 ): ــ از عَــبـدُالـلـه بـن عُــمـَر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُمـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ

عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) دست دُزدی را ازدُزدیدن سـپـری که قـیمـتـش سـه درهـم بود قطع نمودند. ( رواءالبُخاری ـــ  6796 ).  

 

{{{{{{{{ خــتـم  کـــتـاب [79 ]:ــ حُــد و د |  {{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved