قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

                        

  {{{{{{{{|  کـتـاب [72 ]: ﴿ اجا زه خواستنن  ||{{{{{{{{

کـتـاب [72 ]:ــ ﴿ اجــــــــــازه خـــواســـتن

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است  

     1 )آدرس ذیل تبرکاتی را نشان می دهد که از پـیغـُمـبر خـُدا (صلی الله علیه وآله وسلم) باقی مانده کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

                 3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

ا4 )ز این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

  کـتاباجــازه خـواسـتن)ــــ كتاب الاستئذان     

                5 )  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 

{{{{{{{{ کـتـاب 72:ــ اجـــا زه خـــوا ســـتــن |  {{{{{{{{

کـتـاب [72 ]:ــ ﴿ اجــــــــــازه خـــواســـتن

 

                     با ب {1}:ـــ سلام دادن افـراد کـم به افـراد بـسیـار

    ( 2057 ): ــ از ابـُـو هُــرَیــرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ خـوردسـالان برای بـزرگ سـالان ، رهـگـذر برای نـشـسـته، وافـراد کـم برای افـراد بـسیار سـلام بـدهـنـد..( رواءالبُخاری ـــ 6231  ).

     با ب {2}:ـــ سلام دادن رهـگـذربـر شـخص نـشـسـته

    ( 2058 ): ــ وازابـُـوهُــرَیــرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)درروایت دیگری آمده است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) .فـرمُـودند:  ﴿ سـواره بـرای پـیاده، و پـیاده بـرای نـشـسـته، واشخاص کـم برای اشخاص بـسیار سـلام بـدهـنـد .( رواءالبُخاری ـــ  6233 ).

     با ب {3}:ـــ سلام دادن  برای شـناخـته ونـاشـناس

      ( 2059 ): ــ از عَـبـدُالـلـه بن عُـمـَر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما)روایت است که شخصی از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)پرسـید: کـدام نـوع اسلام بـهتر است؟ .فـرمُـودند:  ﴿ ایـنکه برای هرشـناخـته ونـا شـناسی نـان وسلام بدهی  .( رواءالبُخاری ـــ  6236 ).

      با ب {4}:ـــ اجـازه خـواسـتن برای آنـست که نـظرت نـیـفـتد 

    ( 2060 ): ــ ازسَـهـل بن سَـعـد (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:شخصی از سوراخی که در

حُـجـره هـای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)بود، بداخل نگاه میکرد، ودرین وقت بدست پـیغُـمبـر

 خُـدا (صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شـانـۀ آهـنینی بود که سـر خودرا به آن می خاراندند،به آنـشخص گـُفـتـند:  

  ﴿ اگـر خـبر می شـدم که تـو به داخل خـانه نگـاه مـیکنی با این شـانه چـشـمـت را کـور مـیکردم، اجـازه خـواسـتن برای هـمین است که شخص نگـاه نـکـُنـد .( رواءالبُخاری ـــ 6241  ).

            با ب {5 }:ـــ غـیر از فـرج، دیگـر اعضای بدن هـم زنـا مـیکـنند

    ( 2061 ): ــ از ابن عَـبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است

 که  فـرمُـودند: ﴿ خـُـداونــد برای هـر انسانی نصـیـبش را اززنـامُـقـَدر کرده است. وبه این چـیزحـتمأ خواهـد رسـید، زنـای چـشم دیـدن،وزنـای زبـان نـطق اسـت، ونـفـٌس آرزو کرده واشـتهـا می نماید،وفرج است که که آن را عـملی کرده ویا ازآن خـودداری مـینـمایـد ..( رواءالبُخاری ـــ  6243 ).

     با ب {6}:ـــ سلام دادن بـرای اطـفـال 

    ( 2062 ): ــ روایت است که انـس بن مـالـِک(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ )ازنزد اطـفـالی گـُذشت، برای آنهـا سـلام

 داده وگـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) چنین می کردنـد.  ( رواءالبُخاری ـــ 6247  ).

     با ب {7}:ـــ اگـر می پُـرسـد: کـیسـتی؟ مـیگـُوید:مَـنـم

      ( 2063 ): ــ ازجـابـِر بن عَـبـدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت:درموضوع قرضی که بربالای پـدرم بود نـزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) آمده ودررا زدم، گـُفـتـند:  ﴿ کـیـسـتی

گـُـفـتـم: مَـنـم[ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیََّ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )] گـُفـتـند:  ﴿ مَـنـَم، مَـنـَم[چـه معنی دارد] و

طوری احساس کردم که گویا ازاین جواب دادن بد شان آمـد. .( رواءالبُخاری ـــ  6250 ).

     با ب {8}:ـــ فـراخ نـشـستن در مـجـالس

    ( 2064 ): ــ ازابن عُـمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

 فـرمُـودند:﴿ کـسی نـبایددیگری را از جـایش دور نموده وخودش به جای آنشخص بنـشـیند، ولی مـیتوان اند

کی بهم نزدیک شده، ویا اندکی ازهم دورگردید .( رواءالبُخاری ـــ  6270 ).

با ب {9}:ــ .

( 2065 ): ــ وازابن عُـمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) رادیدم که درکـنار خـانـۀ کـَعـبَـه نشـسـته ودسـتهـای خودرابـدور زانـوهای خود حلقـه نموده بودنـد. ( رواءالبُخاری ـــ  6272 ).

    با ب {10}:ــاگر[درمجلس]بیش ازسه نـفربودند،مانعی ازخصوصی صحبت کردن نـیست

( 2066 ): ــ ازعَـبـدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)  فـرمُـودند:  ﴿ اگـر سـه نـفر بودید، نـباید دو نـفرباهم خصوصی صحبت نموده وسـومی را ترک نمائید، مگر آنکه کسان دیگری نیز به مجلس اشتراک نمایند، زیرا این کارسبب حـزن واندوه شخص سوم مـیشود..( رواءالبُخاری ـــ  6290 ).

با ب {11}:ـــ نـباید هـنگام خـواب، آتش را افروخته نگـهداشت

( 2067 ): ــ از ابـومـوسـی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:درمدیـنـه خـانـۀ باهـمه سـکنی گـزینا

نش باهم سوخت، مـَردُم دراین مورد با پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) صُحبت نموده وایشان  فـرمُـودند:﴿ آتـش دُشـمن شـُمـا است، هـنگـام خـواب آن را خـامـوش سـازیـد.( رواءالبُخاری ــ 6294 ).

     با ب {12}:ـــ آنـچـه که درمـورد سـاخـتمان آمـده اسـت 

    ( 2068 ): ــ ازابن عُـمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما)روایت است که گـُـفـت: آن حـالتی رابـیاد می آورم که در

زمان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) برای خود خـانـۀ ساختم که مـرا از باران محافظت نموده واز

آفتاب سـایه مـینمود، ودر ساخـتـنـش هیچـکس ازخـلق خـُداهمکاری نه نـمود. ( رواءالبُخاری ـــ 6302  ).  

{{{{{{{{|  خـــــتـــم کـتـاب [72 ]:ــ ﴿   ا جــازه خــواســتن |  {{{{{{{{  

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved