قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  80 ﴿ کـُفـار ومُــرتـَدین مُــحــارب  ||{{{{{{{{

کـتـاب [80 ]:ـ﴿ کـُـــفــار ومُــر تـَــدیـن مُـــحـــارب

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

              3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

              4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                      6) متن مکمل عربی کتاب نمبر80 کـُــفـار ومُــر تـَــدیـن مُـحــارب ازآدرس ذیل باز می شود.

 كتاب المحاربين ـــکلک

              7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

کـتـاب [80 ]:ـ﴿ کـُـفــار ومُــرتـَــدین مُــحـــارب  

          بـاب {1} :ــ تعـزیر وتـأ دیب چـه انـدازه اسـت

 (2166 ): ــ ازابـوبـُردَۀ انـصـاری (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ

عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که فـرمُودند:﴿ بـجُـزازحَـدی ازحُـدود الـلـه، نـبایدکسی راازده شـلاق بـیشـترزد﴾.

 ( رواءالبُخاری ـــ  6848 ).

بـاب {2} :ــ مُـتـهـم نمـودن غـُلام به زنـا

(2167 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:ازابـالـقـاسِـم(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ)  شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿  اگـر کسی غـُلامـش را که بـیگـنـاه باشد مُـتهـم بـه زنـا نمایـد، درروز قـیامـت شـلاق زده میشود، مـگـر آنـکه سُـخـنش راست باشـد .( رواءالبُخاری ـــ  6858 ).

{{{{{{{{|  خــتـم  کـــتـاب [80 ]:ــ ﴿  کـُفـا ومُـرتـــد ین مـحـارب|  {{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved