قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  77 ﴿ کــفـارۀ قــَسـَـم   ||{{{{{{{{

کـتـاب [77 ]:ـ﴿ کــفـارۀ قـَـسَــم

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خـُدا  (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

                 6) متن مکمل عربی کتاب نمبر77 کـَـفـارۀ قـَــسَـم ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب كفارات الأيمان  ـــکلک

         7 ) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [77 ]:ـ﴿ کـَـفـارۀ قـَسَــم  

    بـاب {1} :ــــ صـاع مَــدیــنـه وپَــیـمـانــۀ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )

 (2151 ): ــ ازســائـب بـن یـزیـد (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:صـاع درزمـان پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) ازپـیمـانـۀ امـروزی شُـمـا سـه پـیمـانـه وسـوم حصـۀ یک  پـیمـانـه بـود.

 ( رواءالبُخاری ـــ  6712 ).

(2152 ): ــ ازانـس بـن مــالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

وَسَلـَّمٌ)[ بـرای اهـل مَــدیـنــه] دُعــا کـردندکـه:﴿خــُداونــدا!درکـیل وصـاع وپـیـمـانـۀ شـان برکت بـده.   

( رواءالبُخاری ـــ  6714 ).

{{{{{{{{|  خــتـم  کـــتـاب [77 ]:ــ ﴿  کــفـا رۀ قـَـسَــم |  {{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved