قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  67 ﴿نــــــو  شــــــیـــــد نــــــــیـهـا  ||{{{{{{{{

کـتـاب [67 ]:ــ ﴿  نــُـــــــو  شـــــــیــد نــــــی هــا

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         1 )آدرس ذکر اسماءالحُسنی شریف   کـلـِک گـرددـــــــــم

Video of Asma-ul-Husna

          2 )آدرس ذیل کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       3 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    4) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

از5) این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام] ُنوشیدنیها  وصحیح البخاری باز میشود

 کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی نوشیدنیها كتاب الأشربة   

               6)   می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 

{{{{{{{{| خــتـم  کـتـاب [67 ]:ــ ﴿   نـــــو شــید نــیـهـا |  {{{{{{{{

         

      ( 1930 ): ــ ازعَــبدُالـلـه بن عُــمَـر(رضی الـلهُ عـنهُـما)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) فـرمُـودند:﴿ کـسیکه دراین دُنیا شـراب خـورده وازان تـوبه نکـرده باشد، درآخـرت ازشـراب خـوردن محـروم میگـردد .. ( رواءالبُخاری ـــ  5575 ).

      ( 1931 ): ــ ازابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) فـرمُـودند:﴿ شـخص زنـاکـارهنگام زنـا مُـؤمن نـیست،وشـخص شـراب خـوارهنگام شـراب خـوردن  مُـؤمن نـیست، وشـخص دُزدهنگام دُزدی کـردن  مُـؤمن نـیست ..( رواءالبُخاری ـــ  5578 ).

      ( 1932 ): ــ وهمچنین از ابـوهـُـرَ یـره  (رضی الـلهُ عـنهُ)درروایت دیگری آمده است که پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـودند:﴿ .... وکــسیکه چـیز با اهـمـیتی را که مـورد نظـر مَـردُم باشد بـِرُ بـایـد مُـؤمن نـیست . ( رواءالبُخاری ـــ 5578  ).

        با ب[1]:ـــ شــرابــیکه از عَــسـل سـاخـتـه مـیـشـود

      ( 1933 ): ــ ازعــائـــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت: کـسی از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) ازحُـکم( بـِـتـٌع) که مـَردُم یـمن آن را ازنـَبـیذ عَـسل تهیه نموده ومی آشامـیدند، پـُرسان نمود، فـرمُـودند:﴿.هــرشـرابــیکه سـبـب مَـسـتی شود حَـرام اسـت . ( رواءالبُخاری ـــ  5585 ).

      ( 1934 ): ــ ازابُـو عـامـِر اشـعـَری (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم)شــنیده است که فـرمُـودند:﴿ از اُمـتِی مـن مَـردُمی خـواهـند آمـد که: زنـا وپـوشـیدن ابـریــشم، وشـراب ومُـوسـیقی راحـلال وارمُرتکب خـواهند گردید،و مَـردُمی درقـصر هـای بود وباش نموده، و چوپانی با گـُوسـفندانـش روی حاجتی که دارد نزدآنها مـیرود،وآنها برایـش میگـُویند:فـردا بـیا، و خـُداونـد مُـتـَعـال شب هنگام آنهارا هـلاک ساخته وقصر را برآنها سر نگون مـیسازد، وکسانی را که نجات یافته اند تا بروز قیامت به بـوزیـنه وخـوگ مسخ مـینماید..( رواءالبُخاری ـــ  5590 ).    

         با ب[2]: ـــ نـَــم کـردن خـُــرمـا درظرف هـای عـادی وظـرف ســنگی

      ( 1935 ): ــ  روایت است که ابـو ا ُسـَـید سـاعـدی (رضی الـلهُُ عـنهُ) پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم)رابه عـروسی خود دعـوت نمود، وزنـیکه به آن عَـروسی کرده بودخادم ایشان بود، آن زن گـُـفـت: آیا مـیدانید که برای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم)چـه نوشابۀ تقدیم نمودم؟ چـنددانه خُـرمـارا ازشب درظرف سـنگی درآب نرم کرده بودم. ( رواءالبُخاری ـــ  5591 ).

با ب[3]:ـــ اجـازه دادن پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) آشـامـیدن را دربعضی از                                     ظروفـیکـه قـبلأ آشـامـیدن را درآنـهـا نهـی فرموده بودنـد

      ( 1936 ): ــ ازعَــبدُالـلـه بن عُــمَـر (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: چون پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) از آشـامـیدن نـَبـیـذ درظروف نهی نمودند، مَـردُم برای شان گـُفـتند: هـمه کس مَـشک ندارد، وهمان بود که برای شان نـوشـیدن نبــیـذ را درهر ظرفی به اسـتثـنای خُــم قــیر انـدود اجـازه دادنـد.   ( رواءالبُخاری ـــ  5593 ).

 با ب[4]:ــــ کـســیکه مـیگـُویـد نـبایـد خُـرمـای خـام ورســیده را که سـبـب اِسٌـکـار مـیشود

باهـم ، ودو خـورش را در یک خـورش مخـلـوط نمود

      ( 1937 ): ــ ازابُـو قـُتـاده (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) از نـَــمٌ کـردن خُـرمای رسـیده وخُــرمای نـورس بـاهـم، و از نـَــمٌ کـردن خُـرماوکـِشـمـِش بـاهـم نهی نموده و فـرمُـودند:﴿ هـر کـدام را جـداگانه درآب نَــمٌ کـُنـید . .( رواءالبُخاری ـــ  5602 ).

        با ب[5]:ــــ آشـامـیدن شــیر واین قـول خُـــداونــد مُـتـعـال که مـیفرماید:

         {﴿ ازبـین کـثـافـت وخـون .....}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

      {﴿ ﴾} ﴿ 66:1تـحـریـم  {﴿ ﴾}

 

      ( 1938): ــ ازجــابـِر بن عَــبـدُالـلـه رضی الـلهُ عـنهُماروایت است که گـُـفـت:ابُـوحُـمَـید قـَدح شـیری

راازمـنطقۀ نـَقـیع آورد، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) برایش گــُفـتـند:﴿  چـراروی آن رانـپـوشانـدی ؟ ولـوآنکه برروی قـَـدح چوبی میگـذاشـتی.. ( رواءالبُخاری ـــ  5605 ).

         ( 1939 ): ــ ازابــو هُــرَیــرَه (رضی الـله عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) فـرمُـودند:﴿ بـهـترین صـدقـه شُـتـُر نـوزای است که دارای شـیرفراوان باشد، بطوریکه یک ظرف راصبح ویک ظرف راشام پُرشـیر کـُند .. ( رواءالبُخاری ـــ  5608 ).

         با ب[6]:ــــ آشــامــیدن شــیر بـا آب

      ( 1940 ): ــ از جــابـِر بن عَــبـدُالـلـه (رضی الـلهُ عـنهُما)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) همراه شخص دیگری نزد شخصی ازانصاررفــتـند، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) برایش گــُفـتـند: ﴿ اگـرآبی که ازدیــشب به مَــشک انداخـته باشی نزدت باشـد، بـیـاور تا بـنوشـیم، واگر موجودنـباشد بادهـان خـود آب خـواهـیم نـوشــید ﴾.

آنـشخص زمـیـنش راآبـیاری مـیکرد، وبه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم)گـُفـت: چـنین آبی نزدم

 موجود است، بـفرمائید بداخل سـایـبـان برویـد، وآنهارا بداخل سـایـبـان  بُـرده وبرای شان درقـَدح مـقداری آب ریخـت وبر بالای آب از بُــزی  که درآنجا بسته بود مـقداری شــیردوخـته وتـقـدیم نمود، اول پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) ازان شـیرآشامـیده وسپـس به آنشخصیکه هـمراهـان شان بود، دادنـد( رواءالبُخاری ـــ  5613 )..  

        با ب[7]:ــــ آشــامــیدن درحــالـت ایـسـتـاده

      ( 1941 ): ــ ازعَــلی (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که:دربـاب رَحٌـبَـه[ درکـُوفـه] برایش آبی آوردند، واو آن آب را درحـالت ایستاده نـوشــیده و گـُـفـت: بعضی از مَـردُم آب نوشیدن را درحـالت ایستاده مَـکـروه می پــندارنـد،ومن خودم پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم  ) رادیدم که بـهمـین طوریکه من آب نوشیدم، آب نوشیدند. ( رواءالبُخاری ـــ  5615 ).

       ( 1942 ): ــ ازابن عَـبـاس (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) درحـالت ایستاده از آب زَمٌــزَم نوشــیدنـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5617 ).  

        با ب[8 ]:ــــ نـوشــیدن آب از دهـن مَــشک

      ( 1943 ): ــ از ابـو سَـعــید خُــدری (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) از نـوشـیدن آب از دهـن مَــشک نـهی فرمـودنـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5625 ).   

       ( 1944 ): ــ ازابــوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

 وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) از نـوشـیدن از دهـن مَــشک واز اینکه شخص هـمسایه اش را از کـوبـیدن مـیخ به دیوار خانه اش مَـنع کـند، نـهی فرمـودنـد.  ( رواءالبُخاری ـــ  5627 ).

       با ب[9 ]:ــــ نـهـی نـمـودن از نـفـس کـشــیدن درظـرف وآشــامـیدن به دو ، ویا سـه نـفـس

      ( 1945 ): ــ ازانـس (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )   [ هنگام آب نـوشـیدن] سـه بار نـفـس مـیکـشـیدنـد.( رواءالبُخاری ـــ  5631 ).

       با ب[10 ]:ــــ ظــرفــهـــای نـُـقــره

      ( 1946 ): ــ ازا ُم سَـلـَمَــه (رضی الـلهُ عـنهـا) هـمـسرپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) روایت   است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم).فـرمُـودند:﴿ کـسیکه درظرف نـُـقـره آب می نـوشـد، درواقع آتـش جــهــنـُم را درشـکـمَـش مـیریـزانـد .. ( رواءالبُخاری ـــ  5634 ).

           با ب[11 ]:ــــ آشــامــیدن درقـَــدح

      ( 1947 ): ــ ازسَــهـل بن سَــعـد (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) به سَـقـیـفـۀ بنی سـاعـِده آمـده و فـرمُـودند:﴿ ای سَــهـل برای ما[ آب] نـوشــیدنی بـیاور..  من بیرون شده وبه همین قـَـدح برای شان آب آوردم، راوی مـیـگـویـد که: سَــهـل همان قـَـدح راآورده وازان آب نوشـیدیم،و مـیـگـویـد: بعدازان عُــمَـر بن عَــبدُالـعـزیز از وی خواست تا آن قـَـدح را برایش بـبخـشد،واو آن قـَـدح را برایش بخـشـــیـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5637 ).

      ( 1948 ): ــ  روایت است که قـَـدح  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )  نزد انس بن مالـِک       (رضی الـلهُ عـنهُ)بوده و گـُـفـت: برای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )درهمین قـَدح چندین بار آب دادم، ودران قـَدح سیم بندآهنی بود،و انس (رضی الـلهُ عـنهُ) میخواست به عوض آن، سـیم بندی از طلا ویا نـُقــره نـصب نماید، ولی ابـو طـلحـه برایش گـُفـت: چـیزی را که خود پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )سآخـته اندتغـیـیر مـده، واواز تـصمیم خود مُنصرف شد. ( رواءالبُخاری ـــ  5638 ).

  

{{{{{{{{|  خــتم کـتـاب [67 ]:ــ ﴿  نـــــــو شــــــــــیــد نـــــــی  هــا |  {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved