قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  68 ﴿مــریـضــــهـا  ||{{{{{{{{

کـتـاب [68 ]:ــ مَــــر  یـــــــض هـــا

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

دقــت : آدرسها خارج از متن حـدیث شریف است. 

1 )آدرس قرائت قرآن مجید وذکر اسماءالحسنی مبارک کـلـِک گـرددـــــــــم

 |ـــــکِلک| قـرآن مجـید با ده هاده ها زبان بین المللی.  The Holy Qur'an

|ـــــکِلک|تلاوت فـلـمی اسـماء الحُسنی مُبارک.Video of Asma-ul-Husna

        2 )آدرس تبرُکـات که ازپـیغـُمـبر خـُدا (صلی الله علیه وآله وسلم باقی مانده از آدرس ذیل کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

      3 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| ــــکلِک  

      4)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

ا5ز این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود   

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی مــریـضـهــا كتاب المرضى  

                6 )  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

کـتـاب [68 ]:ــ مَــــر  یـــــــض هـــا

 

        با ب[1]:ـــ آنـچـه کـه در مَـورد کـَــفـَارۀ مَــریض آمــده اسـت

      ( 1949 ): ــ ازابـو سَـعــید خُــدری و ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـلهُ عـنهُـمـا)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) روایت است که فـرمُـودند:﴿  خـُداونـد مُـتـَعـال بـســبـب مُـشقـت ودرد، مُــصیـبت وانـدوه، ضـرر وغـَـم ،وحـتی خـاری که به پـای  مُـسُلمـان مـیخَـلـد، از گـُنـاهـان او مـی بـخـشـد.

( رواءالبُخاری ـــ  5642 ،5641 ).

      ( 1950 ): ــ ازابـوهـُـرَ یـره (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) فـرمُـودند:﴿  مُـسُلمـان مـانـنـد شـاخـۀ تـَر وتـازه است، از هـر طرفی که بـاد بـه وی بـِوَزد مُـتَـمـایل گـردیده[ ولی نـمـیشکـنـد]، وچون قـوی گـرددآمـادۀ تـحَـمُل مَـصائـب مـیگردد، وشخص فـاجـر مـانـنـد شـاخـۀ درخت ارزه است که خُشک وراست ایسـتاده است، وهـرآن آمـادۀ آنـست که خُـــداونـد آن رادرهـم بـشـکـنـد .( رواءالبُخاری ـــ 5644  ).

      ( 1951 ): ــ وازابـوهـُـرَ یـره (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) فـرمُـودند:﴿ کـسی را کـه خـُداونـد مُـتـَعـال برایش ارادۀ خـیر داشـته باشد، گـرفـتار[ مَـشـاکِل ] مـیسازد..  ( رواءالبُخاری ـــ 5645  ).

        با ب[2]:ـــ شــد ت مَــرض

       ( 1952 ): ــازعــائــشــه(رضی الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت:هیچـکس راندیدم که درد ش ازدرد

 پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـدید تر باشد. ( رواءالبُخاری ـــ  5646 ).  

      ( 1953 ): ــ ازعَــبـدُالـلـه (رضی الـله عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: هنگام مَـریضی پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) نزد شان آمده ودیدم که مَـرض شان شـدید شـده است، گـُـفـتـم : مَـرض شُمـا شـدید شـده است، شایـد سـببــش این باشد که برای شُـما دو مُـزد داده شود،  فـرمُـودند:﴿ بـلی! مُـسُـلـمـان به هیچ مُصـیبتی دُچار نـمیگردد، مگر آنکه خُـــداونـد به سـبب آن مُصـیبت ، گـُناهـانـش را بـمانند برگ درخت میریزاند . ( رواءالبُخاری ـــ  5647 ).

        با ب[3]:ـــ فـضـیـلـت کسیـکه بـسـبـب بـاد بـیـهـُوش مـیگـردد

      ( 1954 ): ــ روایت است که ابن عَـبـاس (رضی الـلهُ عـنهُما) برای یکی ازدو ستانش گـُـفـت: آیا زنی

 را از اهـل جـنَّت بـتونشان بدهـم گـُـفـت: بـلی، گـُـفـت:هـمین زن سـیاه است که نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ

علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) آمده و گـُـفـت: من گاهی بـیهـوش گردیده وبعضی اعضایـم برهـنه مـیگردد، بـحق من دُعـا کـنید،فـرمُـودند:﴿ اگـرمیخـواهی صبرکن وبـهـشت نصیبـت خـواهد شد،واگرمیخواهی دُعـا کـنم که شـفا بیابی .  گـفـت : صبر میکنم، ولی[ در حین بیهوشی] جـانم برهـنه میشود، برایم دُعـا کـنید که برهنه نگردم،و[پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )] برایش دُعـا کـردند.(رواءالبُخاری ـــ  5652 ).

        با ب[4]:ـــ فـضـیـلـت کسیـکه بــیـنـائـی اش راازدسـت مـیدهــد

      ( 1955 ): ــ ازانـس بن مـالـِک (رضی الـله عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شــنیدم که فـرمُـودند:﴿ خـُداونـد مُـتـَعـال مـیفـر مـایـد:اگر بنده ام را به ازبین بردن بـینائی اش مُبتلا نمایم واوصـبر نماید،درعوض بـینائی اش جَـنـَّـت رابرای او خـواهم داد..( رواءالبُخاری ـــ 5653).

       با ب[5]:ـــ عَــیـا دت مَــریــض

      ( 1956 ): ــ ازجــابـِر(رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )   [هنگام مریضی ام] به عَـیادتـم آمـده، نه برقاطری سوار بودند ونه بربـرذ َونی..( رواءالبُخاری ــ 5664 ).

        با ب[6]:ـــ نـالــه وشِــکـایـۀ کـه بـرای مَــریــض روا اســت ....

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                 {﴿ وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ﴾}﴿ 21:83انـبـیـاء    

                   {﴿ و ايّوب را (به ياد آور) هنگامى كه پروردگارش را خواند (و عرضه داشت): ناراحتى (و مشكلات شديد) به من روى آورده; و تو مهربان ترينِ مهربانانى. ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

               ( 1957 ): ــ ازعــائــشــه (رضی الـلهُ عـنها)روایت است که گـُـفـت: وای سَـرَم پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) فـرمُـودند:﴿ اگـر تـو مُـردی ومـن زنده بـودم، بـرایت طـلب آمُـرزش نموده وبـحـق تـو دُعــا خـواهم کرد . عــائــشــه رضی الـلهُ عـنها گـُـفـت:وامُـصـیـبـتا! بـه خـُـداونــد قـَــسـَم طـوری مـعلوم میشود که به مَـرگ من خوش هـسـتید، واگرچنین باشد، تا آخرین روز، شُمـا با بعضی از هـمـسـران خود هـمـبستر میشوید، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) فـرمُـودند:﴿ بـلکـه مـن میگـُویم که: وای سرمن، وتصمـیم گرفتم که ابـوبـکـر وفرزندش راخـواسته وپیش از آنکه مَـردُم چـیزی گـُـفـتـه ویا کسانیکه آرزوی خـلا فـت دارند، آن را آرزونمایـند،[امـر خلافـت را]واضح سازم ولی بعدازان با خـود گـُــفـتـم که خُــداونــد این کـاررا نـخـواسته و مُـسُـلـمـانان هم قبول نخـواهـند کرد ( رواءالبُخاری ـــ  5665 ).

           با ب[7]:ـــ مَــریــضـیـکـه آرزوی مَــرگ خـودرا دارد

      ( 1958 ): ــ از انـس بن مـالـِک (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) فـرمُـودند:﴿ هـیچکـسی نـبایـد بـسـبب مریضی، مَـرگ خـودرا طـلـب نماید، واگـر ناچاراست فقط بگـُویدکه:خُــدایـا!تا وقـتیکه زندگی برایم بهتر است مـرا زنده نـگـهدار، ووقتیکه مَـرگ برایم بهتر باشد مَـرا بمـیران ..( رواءالبُخاری ـــ  5671 ).

      ( 1959 ): ــ ازخَــبَّـاب (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که: خودرا هـفـت بار داغ نموده و گـُـفـت: کسانیکه از ما پـیشـتر بودند، مُــردنـد ودار دُنـیـااز ثـواب آخـرت آنها چـیزی را کم کرده نه توانست، ولی دُنـیـا بـما آنچنان روی آورده است که برای مـصرف وخرچ کردن آن راهی بـجُـز خـاک وگـِل[ یعنی تعمـیر وبُـنـیان] نـمیـبیـنـیم، واگر پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) ازآرزو کـردن مَــرگ منع نه مـیکـردنـد، من مَــرگ خودرا طلب مـیکـردم. ( رواءالبُخاری ـــ  5672 ).

        ( 1960 ): ــ ازابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿ هـیچـکـس را عـمـلـش بـجـنَّـت داخـل نـمـیکـُنـد..گـُـفـتـنـد: حتی شُـمـا را یـارسـول الـلـه! فـرمُـودند:﴿ وحـتی مَـرا، مَـگر آنـکه خـُداونـد مُتـعـال مَـرامَـورد لـُطـف وعِـنایت خـود قـرار دهـد، پـس دراعـمال خود مـیانه روی را پـیـشۀ خود سـازید، ونـباید هـیچـکسی مَـرگ خودرا طـلـب نـمایـد، زیـرا اگـرشخص نـیکـو کـار باشـد شاید کـارهـای نیک بـیـشـتری را انجام دهـد، واگر بَـدکـار باشـد احـتمـال دارد که از کـارهـای بَـدش تـُـوبـه نـمـایــد .. ( رواءالبُخاری ـــ  5673 ).  

        با ب[8]:ـــ دُعــای عَــیـادت مَــریــض

      ( 1961 ): ــ از عــائــشــه (رضی الـلهُ عـنها)روایت است که گـُـفـت:چون پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) به عَـیادت مریضی میرفـتـند، ویا مریضی رانزد شان می آوردند مـیگــُفـتـند:  

﴿ پَـروردگـارامـریضی را ازبین بـبر، وشـفـا بـده کـه شـفـادهـنده تـو هـسـتی ، وشـفـای جُـز شـفای تـو نـیست، وآن چـنـان شـفـای بـده که هـیچ دردی با او بـاقی نـمـانـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5675 ).

  {{{{{{{{|  خــتــم کـتـاب  68 ﴿  مــریـضــــهـا  ||{{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved