قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  78 ﴿ مــیراث   ||{{{{{{{{

کـتـاب [78 ]:ـ﴿ مـــیــرا ث

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا  (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

       3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

        4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                  6) متن مکمل عربی کتاب نمبر78 مـــیـرا ث ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الفرائض ـــکلک

          7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [78 ]:ـ﴿ مـــیــرا ث  

          بــاب { 1 } : ــــ  مـیراث   فـرزنـد از پــدر ومـادرش

 (2153 ): ــ ازابن عَــبــاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

فـرمُـودند:﴿ مـیـراث را بـرای کـسـانـیکه نصـیـب مُعـینی دارنـد بـدهـید، وباقـیمانده برای نزدیک ترین شخص مُـذکـر است .( رواءالبُخاری ـــ  6732 ).

       بــاب { 2 } : ــــ  مــیراث  فـرزنـد ، از پــدر ومـادرش  

(2154 ): ــ شـخصی ازابـو مُـوسی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) پـُرسـید: اگـر کسی فـوت گـردیده واز وی یک دُخـتر

ویک دُخـتر فـرزنـد، وخـواهـری باقی مانده باشد، مـیراث آنها چگونه است؟ گـُفـت: نــیم مـال برای دُخـتر و

نــیم مـال برای خـواهـر است، وبه شخص سائل گـُـفـت: نزد ابن مَسـعـُود رَضِیَ الـلهُ عـنهُ برو، واوهـم ازمـن پـیروی خـواهـد نمـود.وچـون ازین مـسـئله از ابن مَسـعـُود رَضِیَ الـلهُ عـنهُ پُر سان نموده وفـتـوای ابـو مُـوسی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) را گـُــفـتــنـد، گـُـفـت: اگـر مـن بمثل چـیزیکه او گـُـفـتـه است بگویـم گـُمـراه گردیده وهـدایـت نـشده ام، بلکه به چـیزی قـَضـاوت مـینـمایـم که  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )قـَضـاوت نمـوده انـد، نـیم مـال بـرای دُخـتر، شـَشـُم حصـۀ مـال ـــ  جـهـت اکـمـال ثـلـثـین ـــ برای فرزنـد

دُخـتر، وباقی مانده برای خـواهـر است. چـون برای ابـو مُـوسی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) از فـِتـوای ابن مَسـعـُود

رَضِیَ الـلهُ عـنهُ خـبردادنـد گـُــفـت : تـاوقـتیکه این عـلامـه دربـین شـُمـا وجودداردازمـن چــیزی نـپـُرسید.

 ( رواءالبُخاری ـــ  6736 ).

       بــاب { 3 } : ــــ آزادشدۀ مـردُمی از خود آن مـردُم، وبچـۀ خـواهـراز خودآنها است  

(2155 ): ــ ازانـس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است

 که فـرمُـودند:﴿  آزادشدۀ هرمـردُمی از خود آن مـردُم است .( رواءالبُخاری ـــ  6761 ).

 (2156 ): ــ وازانـس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت

است که فـرمُـودند:﴿ بـچـۀ خـواهـر هـرمـردُمی، ازخـودآن مـردُم است . ( رواءالبُخاری ـــ  6762 ).

         بــاب { 4 } : ــــ  کــسـیـکـه خـودرا بغـیر پـدرش نسـبـت مـیدهـد

(2157 ): ــ ازسَــعٌــد (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شـنـیدم که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

 وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  فـرمُـودند:﴿ کــسـیـکـه خـودرا بغـیر پـدرش نسـبـت داده وبـدانـد کـه آنشخص پـدرش نـیست، جَــًنـت برایـش حـرام است ﴾ .( رواءالبُخاری ـــ  6767 و 6766 ).

(2158 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   روایت است که

فـرمُـودند:﴿ ازپـدران خـود، روی گـردان نشوید، کسـیکه ازپـدرش روی گردان میشودکـافر میگـردد .( رواءالبُخاری ـــ  6768 ).

 

{{{{{{{{|  خــتـم  کـــتـاب [78 ]:ــ ﴿  مـــیـرا ث|  {{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved