قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  69 ﴿ طــــب   ||{{{{{{{{

کـتـاب [69 ]:ــ  طــــــــــب

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

دقــت : آدرسها خارج از متن حـدیث شریف است.

     1 )آدرس تبرُکـات که ازپـیغـُمـبر خـُدا (صلی الله علیه وآله وسلم باقی مانده از آدرس ذیل کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله ).

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| |ـــکلِک  

            3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

4 )از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی طـــب   كتاب الطب  

                 5 ) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 

{{{{{{{{ کـتـاب [69 ]:ــ ﴿   طـــب  |  {{{{{{{{

        با ب[1]:ــ هـیچ مَـرضی راخـُداونـد نداده است مَگـرآنکـه دَوای رابرایـش آماده نموده است

 

      ( 1962 ): ــ ازابُـوهـُـرَ یـرَه (رضی الـله عـنهُ)از: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)روایت است      که فـرمُـودند:﴿ خـُـداونـدهــیچ مَـرضی رانـداده اسـت مَگـرآنکـه بـرایـش شـفـای راآماده نمـوده است .

 ( رواءالبُخاری ـــ  5678 ).

        با ب[2]:ــ شــفــاء درســه چــیز اســت 

      ( 1963 ): ــ ازابن عَـبـاس (رضی الـله عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است       که فـرمُـودند:﴿  شــفــاء درســه چــیز اســت، نـُو شـیدن عَـسل، نـیشـتر حجـامَـتگر، وسـیخ داغـگر، واُمَــتم راازداغ کـردن منع میکـُنـم .( رواءالبُخاری ـــ  5681 ).

             با ب[3]:ــ تــداوی بَـعَـسَـل، واین قــول خـُـداونــد مُـتَـعـال که مـفـرمـایـد:  

        {﴿ در[عَـسَـل] شــفـائی اســت بـرای مَـردُمــان }.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                 {﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ إِنَّ فِي ذالِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾}﴿ 16:69نـحـل

              {﴿ سپس از تمام ثمرات (و شيره گلها) بخور و راههايى را كه پروردگارت براى تو تعيين كرده است، براحتى بپيما. از درون (چينه دان) آنها، نوشيدنى با رنگهاى مختلف خارج مى شود كه در آن، شفا و درمانى براى مردم است; به يقين در اين امر، نشانه روشنى است براى گروهى كه فكر مى كنند. ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 

      ( 1964 ): ــ ازابـُو سَـعــید (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) آمــده وگـُـفـت: شـکـم بـرادرم درد میکـُند فـرمُـودند:﴿ بـرایـش عَـسَـل بـده . بازدوباره

 آمده و[همان سخن راتکرارنمود]، فـرمُـودند:﴿  بـرایـش عَـسَـل بـده برای بار سـوم آمـد بازگـُـفـتـند:

﴿ بـرایـش عَـسَـل بـده . برای بار چـها رم آمـده و گـُـفـت: چـنین کردم [ولی شـفـاء نـیافـت] فـرمُـودند:

  ﴿ خـُـداونــد راسـت گـُفـتـه اسـت وشـکـم بـرادرت دروغ مـیگـُو یـد، بـرایش عَـسَـل بـده . آنشخص برای برادرش عَـسَل  داده وبرادرش شفاء یافت. ( رواءالبُخاری ـــ  5684 ).

             با ب[4]:ــ ســیــــاه دانـــه

      ( 1965 ): ــ ازعــائـــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)شــنـیدم که فـرمُـودند:﴿ این سـیاه دانه برای هـر مَـرضی غیـراز مَـرض(ســام) شـفـاء است..  گـُــفـتـم:( سـام )چـیست؟ فـرمُـودند:﴿  مَـــرگ  .. ( رواءالبُخاری ـــ  5687 ).

             با ب[5]:ــ قـَـطـرۀ بــیــنـی از قـُـسٌــطِ هـِـنـدی و قـُـسٌــطِ دریـائی

      ( 1966 ): ــ ازاُم قـَــیٌس بنت مِـحٌـصَـن (رضی الـلهُ عـنهــا)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شــنـیدم که فـرمُـودند: ﴿ ازین عُــود هــندی اسـتـفـاده کـُنـید، زیرا دران هـفـت شــفـاء است: دربینی چـکـانده شـده ودرد گـُلـورا شـفـاء مـیدهـد، واگـربه حَــلق ریخـته شود برای مَـرض ذاتِ الـجـَنـب دوا است ﴾..( رواءالبُخاری ـــ  5692 ).

             با ب[6]:ــ حــجــامَــت از مَــرض

      ( 1967 ): ــ حـدیـث انــس (رضی الـلهُ عـنهُ)درمورد اینکه ابُـو طَـیٌـبـَه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) راحـجـامَـت نمودقـبلأ گـُذشت، ودراین روایت آمـده است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ بـهـتـرین چـیزیـکـه به آن دوائی نموده ئـید، حـجـامـت وقـُسـط بحری است وفـرمُـودند: ﴿ اطـفـال خـودرا به بـلند کـردن حَـلق شان بـسـبب درد گـُلوی شان عـذاب نـکـُنـید، بلکه ایشان را به قـُسـط مُـعـَالـجـه نمائـید ...( رواءالبُخاری ـــ  5696 ).

             با ب[7]:ــ کــسـیکـه بـه تـَـعـٌــویــذات مُـعـَــا لـِــجَـــه نـکـرده اسـت

      ( 1968 ): ــ ازابـن عَــبـاس (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ هـمـۀ اُمـَـت هـا برایم تـقدیم گردیده ونـشان داده شـدند، یک یا دوپـیغُـمبـررادیـدم که با گـروهی از اُمـَـت خـود مـیرونـد،و پـیغُـمبـردیگری رادیـدم  که هـچکسی با او نــیست ، تا ایـنکه گـروه بزرگی رابرایم نشان دادند، پُـرسـیدم اینها کـیانـند؟ آیااُمـَـت من هـسـتند، گـُــفـتـنـد که مُـوسی[علـیه السلام] و اُمـَـت او مـیباشــند.بعدازان برایم گـُــفـتـنـد که به اُفـق نـظر کـُن، چـون نگـاه کردم دیدم گـروهی است که اُفـق راپُـر کرده است ، و برایم گـُــفـتـنـد که این طرف وآن طرف به آفـاق آســمـان نگـاه کـُن [چون نگاه کردم] دیدم آنـقدر مَـردُم است که اُفـق راپُـر کرده انـد ، برایم گـُــفـتـنـد که ایـنها اُمـَـت تـو هـسـتند، وازین گـروه هـفـتاد هـزار نـفر بدون حـساب به جَــنـَّت داخل خـواهـند شـد.

بعد ازین سُخن پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّی اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) بدون اینکه توضیح بـیشتری بدهـند، بـخانۀ شان رفـتند،اشـک از چـشمان مَـردُم جـاری گـشـته وباخود گـُــفـتـنـد:آیا این هـفـتاد هـزار نـفرمایان خواهیم بود که به خُــداایمان آورده وازرسـولش مُــتابعـت نمودیم؟ ویا فـرزندان ما که دراسلام بـدُنـیاآمده اند، زیرا ما در جـاهـلیت بـدُنـیاآمده بودیم .

این خَـبـر به پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) رسـید، نزد شان آمـده و فـرمُـودند:﴿ [آنـهـائـیکـه بـدون حـسـاب به جَـنـَّـت داخـل میشوند] کـسانی اندکه به تَعــویـذات تـداوی نـکـرده وبه چـیزی فـال بـد نه مـیز نـند، از داغ کـردن اجـتـنـاب ورزیـده وبر پَـروردگـار خـودتَــوکـل مـینمایـند. .

عُـکـاشـه بن مِـحـصَن رَضِیَ الـله ُعـنهُ گـُــفـت: یـارسـول الـلـه!آیامن هم ازاینها خـواهـم بود؟ فـرمُـودند:                  ﴿ بـلی ، شخص دیگری برخـاسته و گـُــفـت: آیامن هم ازایشا ن خـواهـم بود؟ فـرمُـودند:﴿ درین امـر عُـکـاشـه ازتـو سـبـقـت نمـود ﴾.( رواءالبُخاری ـــ  5705 ).

              با ب[8]:ــ مَـــرض جُــذام

      ( 1969 ): ــ از ابـُـو هُــرَیــرَه (رَضِیَ الـله ُعـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند:﴿ نــه ســرایـت تـاثــیری داردونــه فــال بـد گـرفـتـن، نــه بـُوم تـاثــیری داردونــه

 مـاه صـفـر، واز مـرض جــذام طـوری بـگـریـزیـد که ازشــیر میـگـریـزیـد .[ مُـراد از عـدم تاثیر سـرایت امراض، این است که:مرض به ذات خودمُـؤثر نبوده بلکه خـُـداونــد است که این خـاصـیت را برای آن مرض سـاری داده است.چـنانچه حــدیث آتی این معنی را تائـید مـینماید، والـلـهُ تـعـالی اعـلـم]. ( رواءالبُخاری ـــ  5707 ).

با ب[9]:ــ تــاثــیـری از صـفـر نــیست

      ( 1970 ): ــ وازابـُـوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)درروایت دیگری آمده است که:شخص بادیه نشینی     گـُـفـت: یـارسـول الـلـه! چـه سـبب است که شُــتـُرهایم درصحرا مانند آهـو است، وچون شُــتـُرمریضی دربین آنهاداخل میشود، همه را مریض مـیسازد؟ فـرمُـودند:﴿  شُـتـُر اول را کی مـریض ساخـته است﴾؟.

  ( رواءالبُخاری ـــ  5717 ).

             با ب[10]:ــ مَـــریــضی ذات الــجَـنـب

      ( 1971 ): ــ ازانــس بن مـالـِک (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) به خانوادۀ از انصار اجازه دادند که از گـزیدگی خـَزندگان، ودرد گـُوش دُعــا خوانی نمایند، انــس (رضی الـلهُ عـنهُ)  مـیـگـویـد: من خودرا ازمرض ذات الــجَـنـب درزمان حیات  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) داغ نمودم، درحالیکه ابُـوطـَلـٌحَـه وانس بن نضـیر وزَید بن ثابت حضورداشتند، ابُـوطـَلـٌحَـه مراداغ نمود. ( رواءالبُخاری ـــ   5720 ،5719).

             با ب[11]:ــ تـَـب از حــرارت جَــهـنـُم اسـت 

      ( 1972 ): ــ  روایت است که چون زنی را که تـب کرده بود نـزد اســمـاء بـنت ابـوبـکـر (رضی الـلهُ    عـنهُـما) می آوردنـدتا برایش دُعـا کـُند،اســمـاء رضی الـلهُ عـنهـاروی ســیـنه اش آب ریـخـته ومیگـُـفـت:

 پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)بمـاامـرنمودندکـه: تَـب را با آب سـرد بـسازیـم. ( رواءالبُخاری ـــ   5724).  

             با ب[12]:ــ آ نــچـه که در مـورد طــاعـُـــو ن آمــده اســـت

      ( 1973 ): ــ ازانــس بن مـالـِک (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند:﴿ طــاعـُـــو ن بـرای هـر مُـسُلمانی شَـهـادت است .( رواءالبُخاری ـــ 5732  ).  

            با ب[13]:ــ دُعـــاخــوانــی ازنـظـرشُـــدن

      ( 1974 ): ــ ازعــائـــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) بـمن امـر کردند که:ازنـظـر شدن دُعـا خـوانـی شـود.( رواءالبُخاری ـــ  5738 ).  

      ( 1975 ): ــ روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) درخـانـۀ اُم سَـلـَمــَه رضی الـلهُ     عـنهــا دُخــترکی رادیـدند که دررویـش ســیـاهـی پـیدا شده است، فـرمُـودند:﴿ اورا دُعــا خـوانــی کـُنـید، زیـرا اونـظــر شــده اســت .. ( رواءالبُخاری ـــ  5739 ).

             با ب[14]:ــ دُعـــاخــوانــی ازگــزیـدن مــار وعَــقــرب

      ( 1976 ): ــ ازعــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت:پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) دُعـــاخــوانــی رااز گـزیدن هـر گـَزندۀ زهـر داری اجـازه دادنـد. ( رواءالبُخاری ـــ  5741 ).

 

             با ب[15]:ــ کـَــفــیـت دُعــا خـوانـی پـیغُـمبـرخُـدا(صلی اللهُ عـَلیهِ وآلـهِ وَسَلم)

      ( 1977 ): ــ ازعــائـــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   

 برای مریض چنین میگــُفـتـند:﴿ خـاک سـرزمـین مـا، بـه لـِعـَاب دهان بعـضی ازمـا، مـریض مـارا بـه اِذن پَـروردگـارمـا، شـفـاء مـیبخــشد .( رواءالبُخاری ـــ  5745 ).

             با ب[16]:ــ فـــال نــیـک

      ( 1978 ): ــ از ابـُـو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿ بَـد شُـگـُومـی نـیست، وبـهـتر است که انـسان فـال نـیک بـگـیرد . 

گـُــفـتـم: یـارسـول الـلـه! فـال نـیک چـطور اسـت؟ فـرمُـودند:﴿  سُـخـن نـیکی است که کسی از دیگـری مـیشـنود. ( رواءالبُخاری ـــ  5754 )

                         با ب[17]:ــ پـــیـش گـُـوئــی

      ( 1979 ): ــ از ابـُـوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: دوزن باهم جنگ کردند، یکی باسـنگ به شـکم دیگری که حـامل بود زده وبـچـۀ شـکـمش راکـُشت، آنها نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )اقـامـۀ دعـوی نمودند،وایشان حُـکم کردند که دِ یـَـت آن طفل یک غـلام یایک کـنیز است.

آن زنی که باید دِ یـَـت را می پُـرداخت گـُـفـت: یـارسـول الـلـه!ازکسی که نـه چـیزی خورده ونـه چـیزی

آشامیده، نـه سُخنی زده ونـه حتی آوازی کـشیده است،چـگـونه دِ یـَـت بدهیم؟ خون چنین شخصی هَـدراست،

   پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فـرمُـودند:﴿ این زن از دار ودسـتۀ کـُهـان است

..( رواءالبُخاری ـــ  5758 ).

             با ب[18]:ــ بعـضی از بـیا نـات سـِحـر آمــیز اسـت

         ( 1980 ): ــ ازعَــبدُالـلـه بن عُــمـَر(رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که :دونـفر از مَـشرق زمین آمده وبـیـانه دادنـد، مَـردُم از بـیـانـۀ آنها به تعجُـب افـتادند، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند:﴿ بـعضـی بـیـانـات سِحـر آمـیز است . .( رواءالبُخاری ـــ  5767 ).

             با ب[19]:ــ ســرایــتــی نــیــسـت

( 1981 ): ــ ازابـُـوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ   وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند:﴿ شـخص مَـریض نـزد شخص تـندرست آورده نـه شود .( رواءالبُخاری ـــ 5774).

             با ب[20]:ــ تــداوی بـا زهــر وآنـچـه کـه مُـضـِر بـوده وبـایـد ازان پَـرهــیز شــود

( 1982 ): ــ وازابـُـو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ کـسـیکه خـودراازکـُوه انداخـته وخـود کـُشی مـینماید، درآتش دوزخ بطور جاودان همان طور سُـقـُوط کرده وخـواهد افـتاد، و کـسـیکه زهـری رانـوشـیده وبه آن زهـر خودکـُشی مـینماید، هـمان زهـر درآتش دوزخ دردسـتـش بوده وازان بطور دائـم سَـر خـواهـد کـشـید، و کـسـیکه به آهـنی  خودکـُشی نماید،هـمان آهن درآتش دوزخ به دسـتـش بوده و بطور دائـم وابـدی آن را بـه شِـکـَم خودداخل مـیکـُنـد . .( رواءالبُخاری ـــ  5778 ).

             با ب[21]:ــ اگـــر مَـگـَسی در ظـرف مـی اُفــتـد

      ( 1983 ): ــ وازابـُـوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ      وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ اگـر مَـگـسی درظـرف شـُمـا افـتاد، آن را بطـور کـامل غـوطه دهـِید، زیـرادریک بـالـَش شـفـاء ودربـال دیگـرش مَـرض اسـت..( رواءالبُخاری ـــ  5782 ).

{{{{{{{{| خــتــــــــــــم کــتـاب[ 69 ]  طـــب |  {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved