قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  61 ﴿ طــــــــــــلا قـــــ   ||{{{{{{{{

کـتـاب [61 ]:ــ ﴿ طـــــــلا قـــــ 

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

دقـت: اگـر قبل از مـطـالعـۀ [کــتاب 61 طــلاق]مـُحتوای مـُکمل متن این آدرسها، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) هرچه زیادترومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج. 

{{{{{{{{{{{{{{{{

        1)مـــــتــــن مُـــــــکـَـــــمــــــل ا حـــــادیـث شـــریـــف    صـُحـــــاح سِــــــــتـَــــه

                                        بـه زبـــــــــــان عـــــربــــــــــی

[ صحیح البخاری ،  صحیح مـُسلـم ،سُـنـَن الترمـزی ، سُـنـَن النسائی ، سُـنـَن أبی داؤد ، سُـنـَن ابن ماجـه  ، مـسـنـد احـمـد ، مـوطـأ مـالک ، سُـنـَن الدارمی ] وشـُروحـات زیاد دیگر را:                                         ازاین دو آدرس باز ومطالعه  کرد :

موسوعة الحديث الشريف| ـــکلک  ـــ1

 

الحديث الشريف| ـــکلک ـــ2 

| ـــکلکSimilar pages

{{{{{{{{{{{{{{{{

        2)  :ــــ  متن عربی کـتـاب 61 طـلاق را از آدرس ذیل باز کنید:   

كتاب الطلاقـــکلک

{{{{{{{{{{{{{{{{

       3)  :ــــ شما در صفحۀ آدرس ذیل تعداد زیاد عناوینی رادارید که می باید هریک آن کلک شده ودرخصوص کیفیت وتبرکات آن فکر گردد. 

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِ

       4 ) با ملاحظۀ آدرس ذیل، ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر نموده وتشویق می نماید تادر انجام دادن احکام قرآنی ثابت قدم ومستحکم تر گردیم خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( آیات مبارکه با ترجمۀ دری آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

چگونگی باز شدن صفحه:بعداز کلک کردن آدرس، صفحۀ مصور مقدماتی می آید که درکنج پایان وطرف راست آن این کلمه تحریر شده

ENTER>>

      که با کلـِک کردن آن صفحۀ دیگری که مجموعۀ عناوین دران ثبت است بازمی گردد.  هریک از عناوین مذکوررا به نوبۀ خود کلک نمائید وتشریحات وتصویر های آنهاراملاحظه فرمائید.{ترجمۀ آیات کریمۀ هر صفحه به انگلیسی است وانشاءالله که در آینده همراه با آیات کریمه وترجمۀ دری آن حاضر وثبت سائیت می گردد

                           5)  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ..قرآن کریم |ـــکلک

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [61 ]:ـ﴿ طـــلا ق     

     ( 1872): ــ روایت است که ابن عُـمـر (رضی الـلهُ عـنهُـمـا) زن خودرا درزمان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) درحالت حَـیض طلاق داد، عُـمـربن خـطاب (رضی الـلهُ عـنهُ) حُکم این مسـئله را از پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) پـُرسـید، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فـرمُـودند:﴿ اورا امـر کن که به زنـش رجـوع نماید، بعدازان زنـش را نگـهداشته تا آنکه از حیض پاک گردد، بازدوباره حیض گردیده وباز پـاک شود، دراین وقت اگر مـیخواست زنـش را نگهدارد،و اگر مـیخواست پیش ازآنکه باوی جماع نماید اورا طلاق دهد، واین همان عـِدۀ است که خـُداونـد مُـتـَعـال امـر نموده است که زنهادران طلاق داده شوند .( رواءالبُخاری ـــ 5251 ).

  با ب[1 ]:ـــ طـلاق دادن هـنگام حـیض، طـلاق حساب میگردد

     ( 1873 ): ــ وازابن عُــمَـر (رضی الـلهُ عـنهُ)درروایت دیگری آمده است که گـُـفـت: [هـمان طلاقی را

 که درحالت حیض داده بودم] برمن یک طلاق محسوب گردید. ( رواءالبُخاری ـــ  5253).

با ب[2 ]:ـــ کـســیکـه زنـش را طــلاق مـیدهـد آیـا بـایـد به پـیشروی زنش طــلاق بـدهـد

    ( 1874 ): ــ ازعــائـــشـه (رضی الـلهُ عـنهـا) روایت است که چون دُخـتربنی جَـوٌن نزد پـیغُـمبـرخُـدا

 (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) داخل گردیده وپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) به اونزدیک شدند گـُـفـت: من ازتـو به خُــداپـنـاه مـیجویم،فـرمُـودند:﴿ بـه ذات عـظـیمی پـنـاه جُــستی،نزد خانواده ات برو .( رواءالبُخاری ـــ 5254 ).

    ( 1875 ): ــ ودر روایت ابی اُسَــیدآمـده است که چون[ دُخـتر ابی جَـوٌن ] نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) داخل شد، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) برایش گــُفـتـند: ﴿ خودرابرایم ببخش. گـُـفـت:آیا امکان دارد که مَـلِکه خودرا به شخص بازاری ببخـشد؟ وچون دست خودرا نزدیک کردند که اورا تسکین وآرامش دهـند، گـُـفـت:ازتـو به خُــدا پـناه میجویم، فـرمُـودند:﴿  بـه پـنـاه گاهی بزرگی پـنـاه جُـستی .، بعدازان [ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  )]نزد ماآمـده و فـرمُـودند:﴿ ای ابـا اُسَــید! بـروَی دو جـامـۀ نازک پـوشانده واورانزد فـامـیلش برسان  .( رواءالبُخاری ـــ 5255 ).

   با ب[3]:ـــ کــسـیکـه ســه طـلاق را جـایـز مـیدانـد

( 1876): ــ ازعــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) روایت است که: هـمـسر رفاعـَـۀ قـُرَظـِی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) آمـده و گـُـفـت: یـارسـول الـلـه! رفاعـَـه مـراسـه طلاق داده بود، وبعداز وی با عَـبدُالـرحـمـن بن زُبَــیر قـُرَظـِی ازدواج نمودم، ولی اوچـیزی ندارد، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فـرمُـودند:﴿ شـایـد مـیخـواهی دوبـاره نـزد رفاعـَـه برگردی، نـه خـیر، تا آنکه [َعَـبدُالـرحـمـن ]مَـزۀ تـو، وتـومَـزۀ اورا نچـشیده باشی[ نـمیتوانی به شوهر اولی ات برگردی].( رواءالبُخاری ـــ 5260 ).

      با ب[4 ]:ـــ{﴿ چـرا آنچـه را کـه خـُــداونــد بـرای تـو حـلال ساخـته است بـرخـود حـرام مـینمـائی}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                  {﴿  *بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ* يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾} ﴿ 66:1تـحـریـم     

               {﴿ *بنام خداوند بخشنده مهربان* اى پيامبر! چرا چيزى را كه خدا براى تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت همسرانت (بر خود) حرام مى كنى؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است. ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

     ( 1877 ): ــ وازعــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) عَسل وشیـرینی راخوش داشـتند، وچون از نـُمـاز عـصر بر میگـشتند نزد یکی از هـمـسران شان رفته وبااو می نشــستـند، روزی نزد حَـفـَصَـه دُخـتـر عُـمـر رضی الـله عـنهُـمـا رفته واز حـد معمول نزدش بیشـتر نشـسـتند، حَـسادتـم آمد، سـبب را جُـستجو نمودم، گـُــفـتـند:زنی از اقـوام حَـفـَصَـه برایـش مَـشک عـسلی آورده واو مـقداری ازان عَـسل رابرای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) تقدیم نموده است، باخودقـَــسـَم خوردم که حـیلۀ بکار خواهم برد.

هـمان بود که نزد سـَودَه بنت زَمٌـعـَه رضی الـلهُ عـنهـا رفـته و گـُــفـتـم :هنگامـیکه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )نـزدت آمدند، از ایشان بـپُرس کـه آیا مَــغـَـا فــیرخورده ئید؟[مَــغـَـا فــیر گـیاهی است صـحـرائی وبسیار بد بوی] ایشان خواهند گـُــفـت که : نــه،باز تـوبـپُرس کـه این بوی مَــغـَـا فــیردرجان شُـما از کـُجااست؟ ایشـان خواهند گـُــفـت که : حَـفـَصَـه رضی الـلهُ عـنهـابرایم عَـسَل داده است، تـو بگو که: زنـبورآن عَـسـل از[عُـرفـُط][ که گـُل مَــغـَـا فــیر است] استفاده نموده است، ومن هم همین سُخن را خواهم گـُــفـت، واز صَـفـٌـیَـه رضی الـله عـنهـا خواست تااو هم همین عملیه را تکرار نماید.

عــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) مـیـگـویـد: سـَودَه رضی الـله عـنهـا برایم گـُـفـت: بـه خـُـداونــد قـَــسـَم ازترس تـو بـمجردیکه  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) به دروازۀ خـانه ام نـزدیک شدند، میخواستم آنچه را که بمن گـُــفـتـه بودی به ایشان بگویم، [عــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) مـیـگـویـدولی ] تاوقـتیکه پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  )نزد سـَودَه رضی الـلهُ عـنهـا نشـسـتند چیزی نگـُــفـت، وچون نزدش نشـسـتند ، پُـرســیـد یـارسـول الـلـه! مَــغـَـا فــیرخورده ئید؟  گــُفـتـنـد: ﴿ نــه ﴾، گـُــفـت: پس این بـوی که از جان شُـمـا اسـتـشـمام مـیشود از کـُجا است؟ فـرمُـودند:﴿ حَـفـَصَـه برایم مـقـداری عَـسَل داده بود. گـُــفـت: زنـبور آن ازعُـرفـُط استفاده نموده است.

عــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) مـیگـوید:چون پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) نزد من آمدند من هم

همین سُخن را گـُــفـتـم ، وچون نزد صَـفـٌـیَـه رضی الـلهُ عـنهـا رفـتند، اوهمین سُخن راتکرارنمود.

 وچون دوباره نزد حَـفـَصَـه رضی الـله عـنهـا رفتـند، گـُــفـت: یـارسـول الـلـه! برای شُـمـا مـقداری ازان

عَـسـَل را بیاورم؟ فـرمُـودند:﴿ بـه آن عَـسَـل ضـرورتی نـدارم .

 عــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) مـیـگـویـد: سـَودَه رضی الـلهُ عـنهـا برایم گـُـفـت که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) را ما ازان عَـسـَل مـحـروم سـاخـتیم، بـرایش گـُــفـتـم:سـاکـت باش وچـیزی مَـگـُو.

 ( رواءالبُخاری ـــ 5268 ).

 با ب[5 ]:ـــ طـلاق درخـلع چـگـونـه است؟ واین قـول خُــداونـد مُـتعـال که:

{﴿  وبـرای شُـمـا روانـیست از آنـچه که به زنـهـا داده ایـد پـس بگـیریـد....}.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                   {﴿ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسان وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقيما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾} ﴿ 2:229بَــقـَره  

                 {﴿    طلاق، (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است; (و پس از دو طلاق،) بايد يا به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد. و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد; مگر اين كه (دو همسر،) بترسند كه حدود الهى را برپا ندارند. در اين حال اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد. (تا شوهر او را طلاق دهد). اينها حدود الهى است; از آن، تجاوز نكنيد. و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمكار است. ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

    ( 1878 ): ــ ازابن عَــبـاس (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که هـمـسـر ثـابـت بن قـَـیس نزد پـیغُـمبـر       خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) آمده وگـُـفـت: یـارسـول الـلـه!من ثـابـت بن قـَـیس را از نگاه دین واخلاق مُـتهـم نه میسازم، ولی ازاینکه بعداز مُـسُلمان بودن کافر شوم می ترسم، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) گــُفـتـنـد : ﴿ آیـا حـاضر هـستی کـه بـاغـچـه اش را بـرایش پس بدهی ﴾؟ گـُــفـت:بـلـی، پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)برای ثـابـت بن قـَـیس رضی الـلهُ عـنهُ گــُفـتـنـد :﴿  بـاغـچـه راقـبول نمـوده ودر مـقـابل، اورا یک طـلاق بـده ( رواءالبُخاری ـــ 5275 ).

      با ب[6 ]:ـــ شـفـاعـت کـردن پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) بـرای شـوهـر بَـرِیـرَه

    ( 1879 ): ــ وازابن عَـبـاس (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که شوهربَـرِیـرَه غلامی بوده به نام مُغـیث، وگویاهمین حالا بطرفـش نگاه میکنم که بعـقـب بَـرِیـرَه راه رفـته وگـریـه میکند، واشکهایش بالای ریـشـش روان است، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) برای عَـبـاس رضی الـلهُ عـنهُ گـُـفـتـندآیا از مُحـبت مُغـیث برای بَـرِیـرَه وازبدآمدن بَـرِیـرَه از مُغـیث تعجب نـمیکنی؟ و پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) برای بَـرِیـرَه گـُــفـتـند: ﴿ اگر نزد مُغـیث برگـردی [ بهتر است] بَـرِیـرَه [رضی الـلهُ عـنهـا] گـُــفـت: یـارسـول الـلـه!مـرا به این کار امـر میـفـرمـائید؟ فـرمُـودند:﴿ نـه خـیر! فقط شفاعـت مـیکنم . گـُــفـت:من به او ضرورتی ندارم. ..( رواءالبُخاری ـــ 5283 ).

    با ب[7 ]:ـــ لـُـعــَا ن

( 1880): ــ ازسَـهـل بن سـَعد ساعـدی (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

 وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) فـرمُـودند:﴿ مـن وسـرپـرسـت یـتـیـم درجـنـت این چـنین[ پـهلوی یکدیگر]قرارداریم .وبه انگشت شهـادت ومیانۀ خود اشارت نموده وقـدری دو انگـشت خودرا از هم گـشودند.( رواءالبُخاری ـــ  5304).

با ب[8 ]:ـــاگـر بطـور کـنـایـه گـُفـت که: این بـچـه از مـن نـیـست

     ( 1881 ): ــ از ابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُـفـت:شخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا

 (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) آمـده وگـُـفـت: یـارسـول الـلـه!بـچـه ام سـیـاه چهره بدنیاآمده است، فـرمُـودند:

﴿آیـا شُــتـُرداری ﴾؟. گـُــفـت: بـلـی ، فـرمُـودند:﴿  چـه رنگ است ﴾؟. گـُــفـت:سُـرخ رنگ، فـرمُـودند:

﴿ دربین آنها کـدام شُــتـُرخـاکی رنگی نـیست  ﴾؟. گـُــفـت:هـست، فـرمُـودند:﴿ این از کـجـاشده است ﴾؟

گـُــفـت:شاید از نسلهای گذشته بروی تاثیر نموده است، فـرمُـودند:﴿ شـایـد برفـرزنـد تـو نیز نسـلهای گـذشـته تاثیربخشـیده باشد .( رواءالبُخاری ـــ 5305 ).  

       با ب[9 ]:ـــ تـوبـه دادن مُـتَـلا عِـنـَـیٌـن

    ( 1882 ): ــ ازابن عُــمَـر(رضی الـلهُ عـنهُـمـا)درحدیث مُـتَـلا عِـنـَـیٌـن آمده است که گـُــفـت:

پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برای مُـتَـلا عِـنـَـیٌـن گــُفـتـند:﴿ حـساب شُـمـا برخُــدااست، ویـقـینأ یکی ازشُـمادروغ مـیگـُوئید، و[به شوهرزن  گــُفـتـند]:دیگـر به آن زن دسـترسی نخواهی داشت . آنـشخص گـُــفـت:مـالی که مصرف کرده ام چـه میشود؟ فـرمُـودند: :﴿ برایت چـیزی نـمیرســد، اگـر آنچه گـُفـتی راست باشد، مـالی که مصرف کرده ای درمـقـابل چـیزی است که ازان زن اسـتفـاده بـُرده ای،و اگـر آنچه گـُفـتی د روغ باشد،بطریق اولی که برایت چـیزی نـمیرســد، . ( رواءالبُخاری ـــ 5312 ).

        با ب[10 ]:ـــاســتعـمـال سُــرمَـه برای زنی که شوهـرش وفـات نموده اســت

    ( 1883 ): ــ ازاُم سَـلـَمـَه (رضی الـلهُ عـنهـا) روایت است که: زنی شـوهـرش وفـات یافـته واز چـشم

دردی اش شکـایت داشت، نـزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) آمـده وازایـشان اجازه خواست تا

 به چـشم هـایش سُـرمَـه نماید، فـرمُـودند:﴿ [زن درحـالت عِــده] نـباید به چـشم هـایش سُـرمَـه نماید، درسابق[ زنهادرهنگام عـِـده] بدترین لباسهارا می پوشـیدنـد وچون یک سال از عِــده اش مـیگـُذشـت،اگر سگی هم از نزدش مـیگذشت، بطرفـش پـِشکـِلی پَـرتاب میکرد، پس نباید اکنون تا چـهار ماه وده روزنـمیگـُذرد،[ به چــشـمـش سُـرمَـه نماید] .( رواءالبُخاری ـــ 5338 ).

{{{{{{{{| خــتــــــــــــم کــتـاب  [ 61]   طـــلا ق ||  {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved