قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  75 ﴿    قــَضــــا و قـَــدر  ||{{{{{{{{

کـتـاب [75 ]:ـ﴿ قــَضــــا و قـَــدر

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تـَبرُکات پیغـمـبر خدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

       3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

           4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

                 6) متن مکمل عربی کتاب نمبر75 قـــضـــا وقـَــدَر ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب القدر  ـــکلک

4) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

کـتـاب [75 ]:ـ﴿  قــَضــــا و قـَــدر  

                با ب {1 }:ـــ قـلـم بر عـِلم خـُدا خـُشـک گـردیـد

 (2137 ): ــ ازعـِمـران بن حُـصَـین (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شخصی پرسید: یـارسـول

 الـلـه! آ یااهل جَـنـت ودوزخ[ درعلم خـُدا]شناخته شده اند؟  فـرمُـودند:﴿ بـلی گـُـفـت:پس چراکسی کاری

 بکند؟ فـرمُـودند:﴿ هرکس همان کاری را میکندکه برای آن خلق شده است ـــ  یا ـــ هرکس همان کاری را میکندکه برایش مُیسر است .( رواءالبُخاری ـــ  6596 ).

                با ب {2 }:ـــ امـر خـُداونـد مُـتـَعـال تـعیین ومُقـَدر اسـت

(2138 ): ــ ازحُـذ َیـفـَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

 برای ما خُـطبه ای دادند که دران از بیان هیچ چیز ی که تاروز قیامت واقع میشود فروگذارنکردند، کسیکه

آن چیزهارافهمید فهمید،و کسیکه آن چیزهارانفهمید نفهمید، بعضی ازان موضوعات را فراموش کرده ام

ولی چون بعضی چیزهارا می بینم آن موضوعات مثل کسیکه چیزی را گـُم کرده باشد، بیادم می آید.

.( رواءالبُخاری ـــ  6604 ).

                با ب {3 }:ـــ نـَذر، بـنـده را بـسوی قـَضـا وقـَـدررهـنـمـون مـیـسـازد

(2139 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است

 که فـرمُـودند:﴿نذر برای بنی آدم چـیزی راکه برایش مُقـَـدرکرده ام تغـیـیر نمـیدهد، بلکه آنچه را که برایش مُقـَـدرکرده ام به وَی خـواهد رسـید، وکـاری را که نـذر مـیکنـد این است که شخص رااز بخالت بیرون مـینماید. ( رواءالبُخاری ـــ  6609 ).

      با ب {4 }:ــ مَعـصُـوم کسی است که خـُداونـد مُـتـَعـال اورادرعـصمـت خود قرارداده است

(2140 ): ــ ازابـوسَعید خـُدری (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)روایت است

 که  فـرمُـودند:﴿ خـُداونـدهـیچ خـلیـفـۀ راخلافـت نـداده است، مگرآنکه برایـش یا هـمنشـینی است که اورا به کارهای نیک امرنموده وتشجیع مـینماید، ویا هـمکار بـدی است که اورا به کارهای بـد ا مرنموده وتشجیع مـینماید، ومَـعـصُـوم کسی است که خـُداونـد مُـتـَعـال خودش اورااز گـناه کردن حـفظ نموده است

.( رواءالبُخاری ـــ  6611 ).

                با ب {5 }:ـــ دربین شخص وقـلبش مانع قرارمیـدهـد

(2141 ): ــ از عَــبـدُالـلـه بن عُــمـَر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: بـسـیاری اوقـات قـَسَـم پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) این بود که:﴿ لا ومُـقـَـًلبِ الـقـُلـوبِ یعنی: ﴿ نــه ، وقـَـسَـم به ذاتـیکه دلـهـا را از حـالی به حـال دیگـری مـیگـردانـد. .( رواءالبُخاری ـــ  6617 ).

 {{{{|  خــتـم  کـتـاب  75 ﴿    قــَضــــا و قـَــدر   |  {{{{  

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved