قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

  {{{{{{{{|  کـتـاب [71 ]:ا دب   ||{{{{{{{{

کـتـاب [71 ]:ــ  اد بــــــــــ

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

دقــت : آدرسها خارج از متن حـدیث شریف است.

         1 )آدرس ذیل تـَبـَرُکـاتی را نشان می دهد که از پـیغـُمـبر خـُدا (صلی الله علیه وآله وسلم) باقی مانده کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

     2) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

                 3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 4)از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به کتاب 71ادب ومتن مکمل صحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی کـتاب ادب كتاب الأدب   

                5)  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

{{{{{{{{ کـتـاب [71 ]:ــ ﴿   اد ب |  {{{{{{{{

کـتـاب [71 ]:ــ  اد بــــــــــ

 

            با ب {1 }:ـــ مُــسـتـحـق تـریـن اشـخـاص به نـیکـُوئی کـیسـت

     (2007): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) آمده و گـُـفـت:  یـارسـول الـلـه!ازهمه کس مُـستحق تر به نیکوئی ام کــیست؟

.فـرمُـودند:﴿ مــادرتـو گـُـفـت:بعدازان کــیست؟  فـرمُـودند:﴿ بـعدازان هم مــادرتـو گـُـفـت:بعدازان کــیست؟  فـرمُـودند:﴿ بـعدازان هم مــادرتـو گـُـفـت:بعدازان کــیست؟  فـرمُـودند:﴿ بـعدازان پـدرتـو.       ( رواءالبُخاری ـــ  5971 ).

            با ب { 2}:ـــ نـبـایـد کـسی پـدر ومـادرش را دَشــنـام دهــد

      (2008): ــ ازعبدالـلـه بن عُــمَــر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)  فـرمُـودند:﴿  ازبـزرگ ترین گـُناهـان این است که شخص پـدر ومـادرش را لـعـنـت نماید..    کـسی گـُـفـت: یـارسـول الـلـه! چـگـُونه مُمکن است که شخص پـدر ومـادرش را لـعـنـت کـُنـد؟ فـرمُـودند:﴿  انـسان پـدر شخص دیگری رادشـنـام داده واو پـدرش رادشنـام مـیدهـد، ومـادر دیگری رادشـنـام داده واو مـادرش رادشنـام مـیدهـد،..( رواءالبُخاری ـــ  5973 ).

            با ب {3 }:ـــ گــُنـاه قـطع کــُنـنده صـِلـَـۀ رَحٌــم

    ( 2009 ): ــ ازجُـبَـیرن مُـطـعِـم (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شــنیدم که فـرمُـودند:﴿ کـسـیکه صـِلـَـۀ رَحٌــم را قـطع کـُنـد، به جَـنـت داخل نـمـیشود .   

. ( رواءالبُخاری ـــ  5984 ).

            با ب {4 }:ــ کـسـیکه صـِلـَۀ رَحٌـم رابجابیاورد،خـُـداونـداوراموردرحـمت خودقرارمیدهد

      ( 2010 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است که فـرمُـودند:﴿. صـِلـَـۀ رَحٌــم اصـلش از نـام رَحٌــمَـن است، وازینـجـااست که خـُداونـد مُـتـَعـال فرموده است: کسیکه صـِلـَـۀ رَحٌــم را بجا بیاورد، اورا موردرحـمت خودقرارمیدهــم،و کسیکه صـِلـَـۀ رَحٌــم را قـطع کـُنـد، اورا ازرحـمت خوددورخـواهــم سـاخـت.( رواءالبُخاری ـــ  5989 )

            با ب {5 }:ـــ صـِلـَۀ رَحٌــــم از طـراوتـش تـازه مـیـگـردد

    ( 2011 ): ــ ازعَـمــرُوبن عـاص (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) نه بطور پـنهـان بلکه بطور آشکاراشـنیدم که فـرمُـودند:﴿ [هــمـۀ]فـامـیل ابـو فـلان دو سـتان مـن نـیسـتـنـد، بـلکه دوسـت مـن: خـُداونـد مُـتـَعـال و مُـسُـلـمـانان نـیکـو کـار انـد، ولی حـق صـِلـَـۀ رَحٌــم رادرمـورد[فـامـیل ابـو فـلان] بجـا مـیآورم . ( رواءالبُخاری ـــ  5990 ).

             با ب {6 }:ـــ صـِلـَۀ رَحٌـــم آن نـیـست که بـمـقـابل صـِلـَۀ رَحٌــــم بـاشـد

      ( 2012 ): ــ ازعبدالـلـه بن عُــمَــر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   روایت است که فـرمُـودند:﴿ صـِلـَۀ رَحٌـــم آن نـیـست که نیکـُوئی درمـقـابل نیکـُوئی بـاشـد، بلکـه صـِلـَۀ رَحٌــــم آنــست که اگر کسی صـِلـَۀ رَحٌـــم راقطع مـیکـُند او صـِلـَۀ رَحٌـــم را بجـا بـیا ورد .

. ( رواءالبُخاری ـــ  5991 ).  

            با ب { 7 }:ـــ دوسـت داشـتـن فـرزند وبوســیــدن ودرآغـُـــوش گـرفــتن آن

    ( 2013 ): ــ ازعــائـــشــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:شخص بادیه نشینی نزد پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)آمده وپـُرسـید: آیا شُـمـا اطـفـال خودرا مـیـبـوسـید؟ ولی مایان اطـفـال خودرا نمـیـبـوسـیــم ، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند:﴿  درصـورتـیکه خـُداونـد مُـتـَعـال رحــمـت ومهـربـانی رااز قـلب تـو خـارج نموده اسـت مـن بـاتـو چـکـاری کـرده مـیتـوانـم.﴾؟.

 ( رواءالبُخاری ـــ   5998).

      (2014 ): ــ ازعُــمَــربن خـطـاب (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: اســیرانـی رانزد پـیغُـمبـرخُـدا          (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) آوردنـد،از جُـملۀ اسـیران زنی بود که بـچـه را شـیر مـیداد، وهـر طفلی را که دربین اسـیران مـیدیـد بـسـیـنه اش چـسپانده واورا شـیر مـیداد، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) از مایان پُـرســیـدنـد: :﴿ آیـا مُـمکـن است این زن فــرزندش را درآتـش بـیـندازد ﴾؟. گـُـفـتـیـم: نــه هـرگز،اگر به اخـتیارش باشد چنین کاری را نخواهد کرد،.فـرمُـودند:﴿ یـقـیـنأ خـُداونـد مُـتـَعـال به بـندگـان خـود ازین زن نـسبت به فـرزندش مـهـربان تـر اسـت .( رواءالبُخاری ـــ  5999 ).

            با ب { 8 }:ـــ خـُداونـد مُـتـَعـال رحــمـت را صـد قـسـمـت کـرده اسـت

    ( 2015 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ     وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شــنیدم که فـرمُـودند:﴿ خـُداونـد مُـتـَعـال رحــمـت را صـد قـسـمـت کـرده اسـت، نَـودو نـُه قــسـمـت رانـزد خـود نـگـهـداشـته، ویک قــسـمـت را برروی زمـین نـازل نموده است ، وازهـمـین یک قــسـمـت است که مَـردُم به یکـدیگـررحـم مـیکـُنند، حتی اسپ پایش را بلند نگـهمـیداردتا مَـبادا به کـُره اش آسـیب برسـد( رواءالبُخاری ـــ  6000 ).

            با ب {9 }:ـــ نـهـادن طـفـل بـر بـالای ران

    ( 2016 ): ــ ازاسـامـه بن زَیــد (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـمـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)مـرا گـرفـته و بربـالای یک ران خود ، وحَــسـن رَضِیَ الـلهُ عـنهُ رابربالای ران دیگر خود نـشانـدنـد، سـپس هردوی مارابـهـم فـشُرده و مـیگـُـفـتـند: ﴿ خـُــدایـا! بـآنـها مِــهربـانی کـُن، چـون مـن آنهـارا دوسـت مـیــدارم .. ( رواءالبُخاری ـــ  6003 ).

           با ب { 10 }:ـــ رحــمـت انـسـانـهـا وچـهـار پـایـان

      ( 2017): ــ ازابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) برای خواندن نـُمازی برخاسته وما هم باایشان برخاستـیم، شخص بادیه نشینی درداخل نـُماز    گـُـفـت:خـُــدایـا!فقط بـمن ومُـحَــمَـد رحــمـت کرده وبدیگری باما رحمت مکن، چون پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)سلام دادندبرای آن شخص بادیه نشین گـُـفـتـند: ﴿ چــیز بـسـیاری راکـم سـاخـتی

 ( رواءالبُخاری ـــ  6010 ).

    ( 2018 ): ــ ازنـُعـمـان بن بـشــیر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿  مُـسُـلـمـانان کـامل در مهربـانی ودوسـتی وهـمکـاری باهـم، مـانند یک جــسم هـسـتـند کـه چون عُـضوی ازان جـسم بیـمار گردد، دیگـر اعضای جَــسـد، به بیدار خوابی وتـب بکمک آن عُـضو بیـمارمـیکـُوشــند .( رواءالبُخاری ـــ  6011 ).  

    ( 2019 ): ــ ازانـس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که فـرمُـودند:﴿ هـر مُسُـلمانیکه نـهالی را غَـرس نموده وانسان یا حـیوانی ازان نهـال چـیزی بخورد، آنـچیز برای کسیکه نهـال را غَـرس نموده است، صـَدقـه خواهد بود .( رواءالبُخاری ـــ  6012 ).

      (2020 ): ــ ازجَـریر بن عَـبدُالـلـهِ  بَجَـلی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)     روایت است که فـرمُـودند:﴿  کسیکه بـدیگران رحـم نکند، مورد رحـمت[ خـُداونـد مُـتـَعـال] قرارنخواهد گرفت .( رواءالبُخاری ـــ  6013 ).

           با ب { 11 }:ـــ بـه هـمـسـایـه بـایـد نـیکی نـمـود

    ( 2021 ): ــ ازعــائـــشــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است            که فـرمُـودند:﴿ آنـقـدر جـبـرئیل[علـیه السلام]مـرا به [نیکی کردن]برای هـمسایه وصـیـت میکرد که باخود گـُفـتم: شـاید هـمسایه رامـیراث بر هـمسایه سازد .. ( رواءالبُخاری ـــ  6014 ).

            با ب {12 }:ــ گـُنـاه کـسـیکه هـمـسـایـه اش از اذیـتـش درامـان نـیست

    ( 2022 ): ــ ازابـو شُـرَ یٌـح (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که ایمان ندارد، بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که ایمان ندارد، بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که ایمان ندارد، .کسی گـُـفـت:یـارسـول الـلـه! کیست که[ ایمان ندارد]؟ فـرمُـودند: ﴿ کـسـیکه هـمـسـایـه اش از اذیـتـش درامـان نـیست.( رواءالبُخاری ـــ  6016 ).

            با ب { 13 }:ـــ کسیکه به خـُـداوروزآخرت ایمان دارد، نبایدهـمـسایـه اش رااذیـت نماید

      (2023 ): ــ ازابـوهـُـرَیـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ کـسیکـه بـه خـُـداونــد وروز آخـرت ایمان دارد،نـباید هـمسایه اش رااذیت نماید،و کـسیکـه بـه خـُـداونــد وروز آخـرت ایمان دارد،باید مهمانش رااحترام نماید، و کـسیکـه بـه خـُـداونــد وروز آخـرت ایمان دارد،باید سُخـن خَـیرخـواهـانۀ گـُفـته ویا آنکه خـاموش باشـد .( رواءالبُخاری ـــ  6018 ).

           با ب { 14 }:ـــ هـر کـار نیکی صَـدقــه است

    ( 2024 ): ــ ازجــابر بن عَـبـدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  روایت است که فـرمُـودند:﴿ هـرکـار نـیکـی صَـدَقـَـه اسـت .( رواءالبُخاری ـــ  6021 ).

            با ب {15 }:ـــ درهـمـۀ کـارهـا باید مـیانه روی نمود

    ( 2025 ): ــ ازعـائــشــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿خـُـداونـد مَـدارا،ومـیانه روی رادرهـمۀ کارهادوسـت دارد.( رواءالبُخاری ـــ 6024).

           با ب { 16 }:ـــ هـمکـاری مُسُلمانان با یکدیگر

      ( 2026): ــ ازابُـومـوسی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)روایت است که

.فـرمُـودند:﴿  مُسُلمان برای مُسُلمان مانند دیواری است که یک قسمت آن، قسمت دیگرآن رانگـه میدارد.        بعدازان انگشتان خودراداخل یکـدیگرنمودند.ودرحالیکه  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)نشـسته بودندشخصی ویا حاجت مندی آمده وچـیزی طلب نمود، ایشان درین وقت روی خودرابطرف ما نموده و فــرمُـودنـد :﴿ شفاعت یکدیگر خودرا بکنید، برای شُما مُـزدداده خواهد شد، وخـُــداونـدآنچه را که خواسته باشد برزبان نبی خود جاری خواهد ساخت . (       رواءالبُخاری ـــ  6027 ).   

           با ب{17}:ــ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) بسیارسُخـن نزده،وبـد زبان نبودنـد

    ( 2027 ): ــ ازانـس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ     وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) دشنام دهنده، وبد زبان ولـعـنت کننده نبودند، هنگام قـهر بما یان چنین میگـُـفـتـند:   

 ﴿ چـرا[فلانی] چـنین کرده است، پـیشانی اش به خـاک شود .( رواءالبُخاری ـــ  6031 ).

            با ب {18 }:ـــ خوبی نیک اخلاقی وسخاوت، وبـدی بخـالـت

    ( 2028 ): ــ ازجــابر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:هیچگاه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) درمقابل طلب وخواستۀ کسی(نـه) نگــُفـتند . ( رواءالبُخاری ـــ 6034  ).

     ( 2029): ــ ازانــس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: ده سال برای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) خدمت نمودم، یک بارهم برایم( اُف) ویااینکه(چراچنین کردی وچنان نکردی) نگــُفـتند.  

. ( رواءالبُخاری ـــ  6037 ).  

           با ب { 19 }:ـــ نـبـایـد کسی رادشـنام داده ولـَعٌـنـت نمود

    ( 2030 ): ــ ازابــوذر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که[ گـُـفـت]:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنیده ام که فـرمُـودند:﴿ کـسیکه دیگری رابه فـسق وکـُفر متهم مـیسازد، اگر آنشخص چنین نباشد، فـسق وکـُفرش برخودش بر میگردد .( رواءالبُخاری ـــ  6045 ).

                 ( 2031 ): ــ ازثـابـت بن ضـَحَّـاک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) که از بَـیعـت کنندگان شَـجَره بود،روایت           است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  فـرمُـودند:﴿ کـسیکه به مـِلت دیگری غیر از مـِلت اسلام به دروغ قـَـسَـم بخورد اوهمچنان است که گـُفـته است، وبربنی آدم برآنچه مالک آن نـیست نـذری نیست، و کـسیکه دردُنـیا به چـیزی خـود کـُشی نماید، درروز قـیامـت بهمـان چـیز تعـذیـب خـواهـد شد، وکسیکه مُسُلمانی را لـعـنـت کند مانند آن است که اورا کـُشته است، وکسیکه مُسُلمانی را به کـُفر مُتهم سازد مانند آن است که اورا کـُشته است،..( رواءالبُخاری ـــ  6047 ).

              با ب { 20 }:ـــ بـدی سُخـن چـینی

      (2032 ): ــ ازحُــذ َیـٌـفـَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿ سُـخـَن چـین بـه جَـنـت داخل نـه میشود . ( رواءالبُخاری ـــ  6056 ).  

           با ب { 21 }:ـــ بَـدی مـَدح وتـوصـیـف

    ( 2033 ): ــ ازابـو بـکـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که ازشخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) یادشد، شخص دیگری ازوی توصیف نمود،  (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) .فـرمُـودند:﴿ ای وای برتـو! گـردن آنشخص را بُـریدی ـــ واین سُخن را چند بار تکرار نموده ـــ و[گـُفـتند ]اگر مجـبور میشوید که ازکسی  توصیف نمائـید ، بگـُوئـید که: مـن فـکر مـیکـُنم که فلانی چنین وچنان شخصی است ـــ اگر واقعأ فکر میکردید که فلانی چنین وچنان شخصی مـیباشد ـــ وحسابش بـر خـُــدا است، وکسی را نـباید نـزد خـُــداونـد تـزکـیه وتـو صیف نمود.. ( رواءالبُخاری ـــ  6061 ).

            با ب {22 }:ـــ نـهی از حَـسـادت ومـقـاطِـعـۀ یـکـدیگر

    ( 2034 ): ــ ازانـس بن مـالِـک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   .فـرمُـودند: ﴿ ا زیکدیگر بَـد بـُری نداشته وبا یکدیگر حَـسادت نورزید،با یکدیگرمقاطعه نکرده وبندگان خـُـدا بوده وباهم بـرادر باشید، برای مُسُلمان روانیست که با برادرش بـیشتر از ســه روزمقاطـعـه نماید. ( رواءالبُخاری ـــ 6065  ).

      (2035 ): ــ ازابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   .فـرمُـودند:﴿ ازبـد گـُمانی خودداری نمائید،زیرابد گـُمانی دروغ تـرین سُخنهـااست،ازعـیوب مَـردُم جُستجو نـنمائید، جاسوسی یکدیگررانکـُنید، بایکدیگرحـسادت نـَورزید، بایکدیگرکـینه تـوزی نداشته باشید، ازرفـت وآمد بایکدیگرمَقـاطعه نـنمائید، وبندگان خـُـدابوده وباهم برادر باشید ( رواءالبُخاری ـــ  6064 ).

            با ب { 23 }:ـــ گــُمـان بُـردنی کـه جـوازدارد

    ( 2036 ): ــ ازعــائـــشــه (رَضِیَ الـلهُ عـنهــا)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ گـُمان نه میکنم که فلانی وفلانی ازدین ما چـیزی بفـهمند .ودرروایت دیگری آمده است که [فـرمُـودند]: ﴿.... ازدینی که ما پـیروی میکـُنـیم چـیزی بدانـند .( رواءالبُخاری ـــ  6068 ).

            با ب {24 }:ـــ مُـسُـلمـان باید عَـیـب خـودرا بـپـو شـانــد

    ( 2037 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که  فـرمُـودند:﴿  تـمام اُمَـت مـن درخـیر وعـافـیت هـستـند مگرکسیـکـه گـُناهـش را بَـر مَـلا میسازد، وواقـعأ از دیوانه گی است که کسی درشب کاری کرده وخُــداونـد آن رابروی پـوشـیده است بعد ازان خودش آمده ومـیگـُوید:یافلان! من دیشب چنین وچنان کردم، خُــداونـدعَـیبـش را پـوشـیده واوپَـردۀ خُــدارا ازخود دور مـیانـدازد .( رواءالبُخاری ـــ  6069 ).

            با ب { 25 }:ـــ مقاطعه،واین قـول پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) که فـرمُـودند:

               ﴿ روانـیست که کسی با برادرش بـیش از ســه روزمـقـاطـعـه نـماید ..

      (2038 ): ــ ازابـوایـوب انـصـاری (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿  روانـیست که کسی با برادرش بـیش از ســه روزمـقـاطـعـه نـماید، بلکه باید با یکدیگر ملاقات نمایند، این بطرف آن رفته وآن بطرف این بـیایـد،وبهترین شان کسی است که اول سـلام میدهـد.( رواءالبُخاری ـــ  6077 ).

          با ب { 26 }:ـــ این قول خـُداونـد مُـتـَعـال کـه مـیفـرماید:

      {﴿ای کـسانیکه ایمـان آورده ئید، از خـُـدا بتـرسـید وباراسـتگـُویان باشید } وآنچـه را که درمـورد                                                                   نـهی از کـذب آمـده اسـت

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

              {﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ﴾} ﴿ 9:119 تــوبــه    

             {﴿  اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و باصادقان و راستگويان باشيد. ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

      ( 2039 ): ــ ازعَـبـدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که  

فـرمُـودند:﴿.راسـتی[ انسان را] بـسوی نیکوئی رهـبری نموده ونیکوئی بـسوی بـهـشـت، وشخص تا جا ی به راستگـُوئی ادامه میدهـدکه درنـزد خُــداونــد از جُـملۀ صِـدیـقـین محـسوب میگردد، ودروغ[ انسان را] بـسوی بدکاری رهـبری نموده وبدکاری بـسوی دوزخ، وشخص تا جا ی دروغ میگویدکه درنـزد خُــداونــد از جُـملۀ دروغ گویان محـسوب میگردد ..( رواءالبُخاری ـــ  6094 ).

            با ب {27 }:ـــ صــبر درمـقـابل مـشـاکِل

    ( 2040 ): ــ ازابـُو مـُوسـی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است      که  فـرمُـودند:﴿ هـیچـکسی درمقابل پیش آمد های ناخوش آیند به اندازۀ خـُـداونــد صـابِـر نیست، کسانی اند که به او نسبت فـرزند داشتن را می دهنـد، واو بالمقابل برای آنها صـحت وعـافیت راارزانی داشته و برای آنهارزق وروزی مـیدهـد .( رواءالبُخاری ـــ  6099 ).

           با ب { 28 }:ـــ اجـتـنـاب از غـَضـب  

      (2041 ): ــ ازابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   

.فـرمُـودند:﴿ پـهلوانی به خـاباندن دیگران نـیست، بلکه پهلوان کسی است که هنگام غـضب مالک اعصاب       خود باشد .( رواءالبُخاری ـــ  6114 ).

    ( 2042 ): ــ وازابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که شخصی به پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   گـُـفـت: مـرانصـیحت نمائید، فـرمُـودند:﴿ غـَضـب مَـکـُن .آنـشخص طلبـش را چند بار  تکرارنموده و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )درهر بار میگـُـفـتـند:﴿ غـَضـب مَـکـُن . ( رواءالبُخاری ـــ  6116 ).

            با ب {29 }:ـــ حَــــیـــا

    ( 2043 ): ــ ازعِـمران بن حُـصَـین (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿  حَــــیـــا نـتیجـۀ جُـز خـیر ونـیکـُوئی نـدارد .( رواءالبُخاری ـــ  6117 ).

                       با ب { 30}:ـــ وقـتیکه شـرم نـداری هـرچه مـیخواهی بکن

      (2044 ): ــ ازابـو مَـسعـُود انصـاری(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ چـیزی را که مَـردُم ازپـیامـبران گـُذشـته به خاطر دارند این است که [ مـِی گـُفـتند]: وقـتیکه شـرم نـداری هـرچه مـیخواهی بکن .( رواءالبُخاری ـــ  6120 ).

             با ب { 31}:ـــ  خـوش خُـلقی با مَـردُم، ومَـزاح کـردن با خانواد وابن مَسعـُود رَضِیَ الـلهُ

عَـنهُ مـیگـُوید: با مَـردُمـان باید اُنـس واُلـفت نمود، ولی دین خودرانباید جـریحه دار ساخت

عـنهُ     ( 2045 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) باماتاجائی اُنـس واُلفت می نمودند که روزی به برادر کوچک ام گـُفـتند:﴿ یا ابـا عُـمَــیر!چـوچـۀ گـُنجشک خودرا چه کردی .﴾؟.  .( رواءالبُخاری ـــ  6129 ).

            با ب {32 }:ـــ مُـسُلمان ازیک سـوراخ دوبارگـزیده نـمـیشود

( 2046 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که فـرمُـودند:﴿  مُـسُلمان ازیک سـوراخ دوبارگـزیده نـمـیشود .(   رواءالبُخاری ـــ 6133  ).

               با ب { 33}:ـــ آنـچه که از شـعروسـجع ورَجَـزروابـوده وآنـچـه کـه مـکـروه است

      (2047 ): ــ ازاُبَـی بن کـَعٌـب (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ بعضی از انـواع شـعـرحـکـمت است .( رواءالبُخاری ـــ 6145  ).

                       با ب { 34}:ـــ روانـیـست که اکثر وقت انسان به شـعـر وشاعـری گـُذشته وسـبب ترک یاد خـُــدا وآمـوخـتن عـلم وخـواندن قـرآن گـردد

    (  2048): ــ ازابن عُــمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

.فـرمُـودند:﴿ اگـر[مـغـز] انـسان اززرداب پُـر شود، بهـتر ازان است که از شـعـر پُـر شود.( رواءالبُخاری ـــ  6154 ).

            با ب {35 }:ـــ آنـچـه که درمورد این گـُفـتۀ شخص آمـده است که:وای بـرتـو

    ( 2049 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که شخص بادیه نشـینی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) آمـده وگـُـفـت: یـارسـول الـلـه!قـیا مـت چـه وقـت برپا مـیشود؟ [این حـدیث قبلأ گـُذشت، ودراین روایت بعدازین گـُفـتۀ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) که فـرمُـودند:﴿  تـو به همراه کسی هـستی کـه آن رادوست میداری ..این چـیز هم آمده است که]: گـُـفـتـیم:وآیا مایان هم چنین خـواهـیم بود؟ فـرمُـودند: ﴿ بــلی ( رواءالبُخاری ـــ  6167وحـدیث نمبر3688 ملاحظه شود ).

                      با ب { 36}:ـــ نـسـبـت دادن مَـردُمـان بـه پـدرهـای شـان

      (2050 ): ــ ازابن عُــمَـر(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است        که فـرمُـودند:﴿ بـرای شخص فـریـب کار درقـیامـت بَـیرقی برپـا گردیده وگـُفـته میشود که این بَـیرق فـریب کاری فلان بن فلان اسـت .( رواءالبُخاری ـــ  6177 ).

                       با ب { 37}:ـــ این فـرمـودۀ پـیغُـمبـرخُـدا(صَل اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) که فـرمودند:

                                                     :﴿ کـَـرٌ م قـلـب مُسُـلمـان است

    ( 2051 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  فـرمُـودند:﴿ انـگـُوررا بنام کـَرٌم  یـاد نـکـُنـید، زیرا کـَـرٌ م قـلـب مُسُـلمـان است..[ کـَـرٌ م درخت انگور، یعنی: تـاک اسـت]( رواءالبُخاری ـــ  6183 ).

            با ب {38 }:ـــ تـغـیـیر دادن یک اسـم به اسـم دیگری که بهـتر ازان باشد

    ( 2052 ): ــ وازابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که اسم زَیـنـَب رَضِیَ الـلهُ عـنهـا دراول (بـَرَّه) بود، کسی گـُفـت: که او خودش را صفت میکند،و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) اورا    (زَیـنـَب )نام گـُذاشـتـند. ( رواءالبُخاری ـــ  6192 ).

                        با ب { 39}:ـــ کسـیکه دیگری را صـدازده وحـرفی از اسـمش راکـم گـُفـتـه است

      (2053 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:اُم سُـلـَـیٌـم رَضِیَ الـلهُ عـنهـا ضمن قـافـله بوده بوده و(أنـجَـشـَه) غـُلام پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) قافـله دارشُـتـُرهـای زنهابود،پـیغُـمبـر

 خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)فـرمُـودند:﴿ یـا أنـجَـش!قـافـلـۀ راکه شـیشـه بارداردآهـسته تربـران .(

. رواءالبُخاری ـــ  6202 ).           

                      با ب { 40}:ـــ بـدتـرین اسـم هـا نزد خـُداونـد مُـتـَعـال

    ( 2054 ): ــ ازابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ بـدتـرین اســمـهـا درروز قـیامـت درنـزد خـُداونـد مُـتـَعـال نام کسی است که خودرا شـاهـنشـاه نام مـیگـُذارد..( رواءالبُخاری ـــ  6205 ).

           با ب {41 }:ـــ عَـطـسَـه زنـنده بـایـد (ا َلـٌحَـمٌــدُ لِـلـَّه ) بگویـد

    ( 2055 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: دو نـفر نزد  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) عَـطـسَـه زدند، برای یکی ازان دو نـفردُعـا کـردند، وبرای دیگری دُعـا نکرده و فـرمُـودند: ﴿ این یکی حَـمٌـد خـُـداراگـُفـته وآن دیگری حَـمٌـد خـُـدارانگـُفـته بـود .( رواءالبُخاری ـــ 6221  ).

                      با ب { 42}:ـــ عَـطـسَـه زدن نـیـکـو وخَـمـیازه کـشـیدن مَـکـروه است

      (2056 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت است که  فـرمُـودند:﴿  خـُداونـد مُـتـَعـال عَـطـسَـه رادوست داشـته وخَـمـیازه را مکـروه مـیداند، اگر کسی عَـطـسَـه زده و(اَلـحَـمٌـدُالِـلـَّه ) میگـوید، برهر مُسُلمانی که می شنود لازم است که بگـوید:(یَـرحَـمُـکَ الـلـهُ)، ولی خَـمـیازه از شـیطان بوده، کسیکه خَـمـیازه میـکـشدتا جـائیکه مـیتوانـد آن را دفع نماید،زیرا کسیکه خَـمـیازه میـکـشد شـیطان برایش می خَـندد .( رواءالبُخاری ـــ  6223 ).

{{{{{{{{|  خـــــتـــم کـتـاب [71 ]:ــ ﴿   اد ب |  {{{{{{{{

 

 

                                                         

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved