قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  64 ﴿ عــــــــقــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــه   ||{{{{{{{{

کـتـاب [64 ]:ــ ﴿   عَـــقــــیــــــــــــقــَـــــــه

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

    1)  آدرس ذیل کـلـِک گـردیده هریک محتوای آن ملاحظه شودـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

       2 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    3) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

ا4)از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

كتاب أحاديث الأنبياءــــکِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

  كتاب العقيقة|ــــمــتن عـربی  عَــقــیـقــه  

                5)  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 {{{{{{{{|  کـتـاب [64 ]:ــ ﴿   عــــــــــقــــیــــــــــــقــَـــــــه |  {{{{{{{{

 

   با ب[1]:ـــ نــام گــُذاری مـَـو لــُود

        ( 1911 ): ــ ازابو موسی (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:خُــداونــدبرایم فرزندی عطانمود، اورا نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم ) بُردم، اورا ابـراهــیـم نام نهـادند، خُــرمای را جـویده وبـدهـنش گذاشتند، وبه حـقـش دُعـا نموده واورا بدستم دادند. ( رواءالبُخاری ـــ 5467 ).  

       ( 1912 ): ــ حـدیث اسـماء (رضی الـلهُ عـنهـا)درمورد اینکه عَـبدُالـلـه بن زُبَـیرراتولد نموده است، در

حدیث هجرت قبلأ گـُذشت، ودراین روایت آمده است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم )ازتولد او نهایت خوشحال شدند، زیرا کسی برای شان گـُفـته بودکه: یـهـود شُـمـارا سـِحر کرده اند ودارای فرزند نخـواهید شد. ( رواءالبُخاری ـــ 5469 ).

         با ب[2 ]:ـــ دور کــردن کـثـافـات از بـدن طـفـل دروقت عَـقـیـقـَه 

        ( 1913 ): ــ  از سلمان بن عـامـرضَـبی (رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: از پـیغُـمبـرخُـدا         (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم) شــنیدم که فـرمُـودند:﴿ ازبـچـه بـایـد عَـقـیـقـَه داد، پس برایش حـیوانی را ذبح کــرده و کـثافـتها را از طـفل دور کـُنـید ..( رواءالبُخاری ـــ 5472 ).

            با ب[3 ]:ـــ فـَـــرَع

  ( 1914 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّم)  روایت است که: فـرمُـودند:﴿ فـَـرَع وعـتـیرۀ [دراسلام] نـیست ..،فـَرَع :نتاج اول حیوان بوده که اهل جاهـلیت برای طواغـیت خود ذبح میکردند، وعَــتیره:حـیوانی بودکه درماه رجـب ذبح میگـردید.( رواءالبُخاری ــ 5473).

                    | خـــتـم  کـتـاب [64 ]:ــ ﴿   عــــــــــقــــیــــــــــــقــَـــــــه |      

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved