قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  86 ﴿ تـَمَـنـًـا وآرزوهـا  ||{{{{{{{{

کـتـاب [86 ]:ـ﴿ تـَـمَــًنـــا وآرزوهـــا

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا (صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

 

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| ــــکلِک  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

              3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

            4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

           5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث صحیح البخاری باز م       

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                      6) متن مکمل عربی کتاب نمبر86 تـَـمَــًنــا وآرزوهــا ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب التمني     ـــکلک

            7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

کـتـاب [86 ]:ـ﴿ تـَــمَــًنــا وآرزوهــا  

           بــاب {1}:ــ آرزوئــیـکـه کـه مَـکـروه اسـت

 (2210 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:اگر از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ)  نـمـی شـنـیـدم که می فـرمُـودند:﴿ آرزوی مَـرگ را نـَکـُنید.مـرگ را آرزو مـیکـردم( رواءالبُخاری ـــ   7233).

(2211 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ کسی مَـرگ راآرزونـکـُند،[زیرا]اگر نیکو کارباشد، شـایـد به نیکو کاری اش ادامـه دهـد، واگر بـدکارباشد شایـد از کاربـدش تــُوبه نماید .( رواءالبُخاری ـــ  7235 ).

  {{{{{{{{|    خــتــم  کـــتـاب 86 ﴿ تــمـنـا وآرزوهـــا  ||{{{{{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved