قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

                       

  {{{{{{{{| کـتـاب  58 ﴿ تــــــــــــــــــــفــــســــــــــــــــــیــــــــر  ||{{{{{{{{

کـتـاب [58 ]:ـ﴿ تــــــــــــــــــــفــــســــــــــــــــــیــــــــر

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{ الله ج {

دقـت: یادداشت خارج ازمتن اصلی: درمتن [کــتاب مبارک 58 تــفــســیـر] از نشانه های استفاده شده که می توان احادیث شریف و ترجمۀ دری آیات کریمه رااز یکدیگرجداوشناخت. مانیزاز نشانه های ذیل استفاده میکنیم.

1) قوسین اول وآخر هر آیۀ کریمه وهم ترجمۀ دری آن به رنگ وشکل {﴿ آبی تیره ﴾} گرفته شد .

2) قوسین اول وآخرومتن دری هر حدیث شریف به رنگ وشکل ﴿ نارنجی  گرفته شد.

3) آیه های کریمۀ عربی، در صحیح البخاری شریف طوری آمده که فقط همان جزء مورد بحث را نشان می دهد ونه تمام آیه، نمبرآیه ونمبرسورۀ که آن آیه دران است .وهم چنین دربخش دری آن،تنها ترجمۀ دری آنها بوده و اصل عربی آن وجودندارد. این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای خواننده داشته باشد ، زیرااوباید برای کسب دانش وسیع ترخویش نه تنها به جزء بلکه اصل مکمل عربی آیه،نمبر وسورۀ آیه رادانسته وبعدشرح تفسیری آنهارا باز و تلاوت نماید. لهذا من سعی نمودم تانمبر آیۀ کریمه ونمبر سورۀ متعلق به آن را جستجووشناخته وبعدمتن مکمل آیۀ کریمه رابا تر جمۀ مکمل دری آن ازمتن قرآن مجید اخذ وآن را درمحل لازمۀ آن بنویسم تاباشد که خوانندگان محترم نه تنها ثواب تلاوت آنهارا کمائی کنند، بلکه با باز کردن آدرس ذیل قر آن کریمشرح تفسیری آنهارا نیز تلاوت وعمق دانش شان را غنی تر سازند. وعلاوه از آن آدرسهای هر کتاب را هم در فهرست کتابها وهم درسرلوحۀ هر کتاب آوردیم تا اگرباز شود می توان تفصیل مکمل عربی همان کتاب رامطالعه نمایند.به توفیق خـُداونـد مهربان  انشاءالله .

4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

          5) باباز نمودن این آدرس سائیت میتوان به تعریفات حدیث شریف وهم شرح مکمل فضیلت سوره های قرآن مجید دست یافت. امید است که باز گردیده وتلاوت شود.

احادیث نبوی|ـــکلک

          6) متن مکمل عربی کتاب نمبر58 تـفـسـیر ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب التفسير|ـــکلک

   7) آدرسهای مفید دیگر راکه درسرلوحۀ هریک ازکتب دیگراحادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [58 ]:ـ﴿ تـــفــسـیـر  

{{{{{{{{     {{{{ {{{{

 ************﴿ســــو ر ۀ  فـــا تِـــحَـــه ــ 1﴾*********

   با ب[1]:ـــآنـچـه کـه در مــورد فــاتــحــة الــکـــــتـــاب آمــده اســت

      ( 1712):ــ ازابـوسَـعـِید بن مُـعَـلـًی(رضی الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُفت:درمَـسجـِد نُـمازمیخواندم که پـیغُـمبـرخُـدا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) مراصدا کردند، جواب ندادم،[بعدازان رفـته] وگـفـتـم: یـارسـول الـلـه![وقتی که مـراصداکردید] درنـُمـاز بودم،.فـرمُـودنـد:﴿ مگـرخُــداونـد نگـُفـته که{﴿ دعـوت خُــدا ورســول را قــبول کـُنـید، هنگـامـیکه شُـمـارا جـهـت زنده ساختن دلـهـای شُـمـا مـیخـوانـد}

بعدازان برایم  گــُفـتـنـد : ﴿برای تـو سـورۀ خـواهـم آمــوخـت که بـا عـظـمـت ترین سـوره هـای قـُـرآن

است.﴾، فـر مـودنـد : ﴿.[ واین سـوره، سورۀ]  {﴿ الــحَـمـدُ لـلــهِ رَبِ الــعـَالـَمـین﴾}   است، واین همان سورۀ است که دارای هـفت آیـت بوده، ودر هـر رکـعـت نُـمـاز تکـرار مـیگـردد،و این هـمان قـُرآن عـظیمی است که بر من نـازل گـردیده است.. ( رواءالبُخاری ـــ   4474 ) گــُفـتـم:.  

         {﴿  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾}﴿ 24: 8 انـفـال  

     {﴿ اى كسانى كه  ايمان آورده ايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى خواند كه شما را حيات مى بخشد; و بدانيد خداوند (به اندازه اى به شما نزديك است كه) ميان انسان و قلب او حايل مى شود، و (همه شما) به سوى او محشور مى شويد. ﴾}

{{{{{{{{     {{{{ {{{{

 ************﴿ســــو ر ۀ  بـَــقــَـره ــ 2﴾*********

                           با ب[2]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل:

       {﴿ درحـالـیکـه مـیـدانــید برای خُــداونــد هــمـتـا یـانی قــرار مَــدِهـِـید ﴾}

      {﴿الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾}﴿ 22: 2 بَـقـَره     

        {﴿آن كس كه زمين را بستر شما، و آسمان [=جوّ زمين]را سقفى برفرازتان قرار داد;واز آسمان آبى فروفرستاد; وبوسيله آن، ميوه ها (و انواع محصولات) رابراى روزى شما روياند. بنابراين، براى خـُدا همتايانى قرار ندهيد،در حالى كه مى دانيد (هيچ يك از آنها، نه شما را آفريده، و نه روزى مى دهند).﴾}

( 1713): ــ  ازعَــبـدُالـلـه(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ

وَسَـلـَّمٌ )پُرســیدم کـدام گـُنـاه از همه گـُنـاهـان بزرگـتر است؟.فــرمُـودنـد :﴿ ایـنـکـه برای خُــداونــد هـمـتـائی

قـراردهـی درحـالیکه او تـُـراخَـلق کرده است گــُفـتـم: به راستی این گـُنـاه بزرگـی است، و گــُفـتـم:

 بعدازان کـدام گـُنـاه بزرگ است؟ فــرمُـودنـد :﴿ ایـنـکـه فـرزنـدت راازترس ایـنکـه مَـبـادا باتـونـان بـخـورد، بـقـتل برسانی. گــُفـتـم: بعدازان کـدام گـُنـاه بزرگ است؟ فــرمُـودنـد : ﴿ایـنکـه با زن هـمـسایه ات زنـا کـُنی.( رواءالبُخاری ـــ   4477 )

         با ب[3]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل:

        {﴿ ابـر را بـر شُـمـا سـایـه قـرار داده ومـن وســلـوی را بـرای شُــمـا نـازل ســاخــتیم }

              {﴿وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾}﴿ 57: 2 بـَـقـَـره (57)

         {﴿وابررا بر شما سايبان قرارداديم; ومَنّ [=نوعى صمغ شيرين گياهان]و سلوى[=پرنده اى  مانند بلدرچين ]را براى شما فرستاديم ; (و گفتيم:) از نعمتهاى پاكيزه اى كه به شما روزى داده ايم بخوريد; و (آنها كفران كردند، ولى با اين كار;) آنها به ما ستم نكردند; بلكه به خود ستم مى نمودند. ﴾}

      ( 1714): ــ  ازسـعـیـد بن زَیــد(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودنـد:﴿ سـیمـارُق از اثـر (مـن) بـوده وآب آن برای چـشم شـفـا اسـت.( رواءالبُخاری ـــ   4478 )

              با ب[4]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ وهـنگـامـیکه گـُفـتیم :به این قـریه داخـل شـوید﴾}.

           {﴿ وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ﴾}﴿ 58: 2 بـَـقـَـره  

{﴿و (ياد كنيد) زمانى را كه گفتيم: در اين شهر[= بيت المقدس ]وارد شويد; و از نعمتهاى فراوان آن، از هرجا مى خواهيد بخوريد; و از در (معبد بيت المقدس) با خضوع وارد گرديد; و بگوييد: خداوندا! گناهان ما را بريز. تا خطاهاى شما را ببخشيم; و به نيكوكاران پاداش بيشترى خواهيم داد. ﴾}

      ( 1715): ــ  از ابــو هُــرَیــرَه(رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ). روایت

  است که فــرمُـودنـد :﴿ چـون برای بنی اسـرائـیل گـُفـته شد که: {﴿ بـه دروازه سُـجـده کـُنـان داخل گـردیده

   وبگـُو ئیـد که گـُنـاه مـارا عـفـوکـُن﴾} آنـهـاخـزیده بـسـر رانـهـای خـود داخل گـردیده وآنـچه را که برای

شـان امـر شده بود تبدیل نمودند، وبه عوض کـلـِمـۀ( حِـطـة) که بـمعنی: طـلب عـفو گـُنـاه است(حَـبًـة)

ٌگـُفـتـند، یعنی: دانـۀ است درمـوی . ( رواءالبُخاری ـــ   4479 )

{﴿ وَإِذْ قيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطيئاتِكُمْ سَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ﴾}﴿ 161: 7 اعـراف  

{﴿و (ياد آوريد) هنگامى را كه به آنها گفته شد:در اين شهر[= بيت المقدس ]ساكن شويد، و ازهرجا

(و به هر كيفيّت) بخواهيد، از آن تغذيه كنيد; و بگوييد: خداوندا! گناهان ما را بريز. و از در (بيت المقدس) باخضوع وارد شويد. كه اگرچنين كنيد، گناهان شما رامى بخشيم; وپاداش نيكوكاران را افزون خواهيم ساخت. ﴾}

                       با ب[5]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل:   

      {﴿ مـا هـیچ آیـۀ رانـسخ نـکرده وفـراموش نـمـیـسازیم،مگرآنکه چـیز بهـتری ازآن رامـیاوریم﴾}.

      {﴿ما نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْر مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدير﴾} ﴿ 106:  2 بـَـقـَـره ٌ  

       {﴿ هر (حكم و) آيه اى را نسخ كنيم، و يا (نسخ) آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مى آوريم. آيا نمى دانستى كه خداوند بر هر چيزى تواناست؟! ﴾}

      ( 716 1): ــ  ازابن عــبـاس(رضی الـلهُ عـنهُما) روایت است که گـُفـت: عُـمَـررضی الـلهُ عـنهُ گــُفـت

 که : قـاری ترین ما اُبَـی رضی الـلهُ عـنهُ،وفهمیده ترین ما درقضاوت علی عـنه رضی الـلهُ عـنهُ است ،

ماچیزها ی را ازقول اُبَـی رضی الـلهُ عـنهُ ترک میکـنیم، حالانکه او میگـوید: من هیچ چیزی راکه از پـیغُـمبـرخُـدا (  صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شــنیده ام تر ک نـمیکـنم ، وخـُـداونــد مُـتـعـَال میفــرمایـد :

 {﴿ مـا آیـۀ رانـسخ نـکرده ویافـراموش نـمـیـسازیم......﴾}.﴿ 106:  2 بـَـقـَـره آیۀ کریمۀ فوق}

( رواءالبُخاری ـــ   4481 ) 

                        با ب[6]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

  {﴿ وگــُفـتند که:خُــداونـدبـرای خود فـرزنـدانتخـاب نموده است،درحالـیکه اوبینهایت بی نیازاست﴾}.

         {﴿ و قالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ﴾}﴿ 116:  2 بـَـقـَـره  

           {﴿ و (كافران) گفتند: خداوند، فرزندى براى خود انتخاب كرده است. ـ منزّه است او ـ بلكه آنچه در آسمانها و زمين است، از آن اوست; و همه در برابر او خاضعند. ﴾}

      (7 171): ــ  ازابن عــبـاس (رضی الـلهُ عـنهُما)ازپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)روایت است که فــرمُـودنـد :﴿خـُداونـد مُـتـَعـال مـیـگـویـد: بنی آدم مـراتکذیب نموده واین چیز برایش شـایـسته ومـناسب

 نبود، ومـرادشـنـام داده واین چیز برایش شـایــسته ومـناسـب نبود، تـکـذیب او نـسبت بـمن این بود که:گـُمـان کـرد که اورا دوبـاره بطـوری که هـست زنـده کـرده نـمـیتوانـم،ودشـنـام دادنـش برای من این بود که  گــُفـت:خُــداونـد فـرزنـد دارد، ومن ازایـنکه فـرزنـد وهـمــسری داشــته باشـم سخت بی نـیازم..   ( رواءالبُخاری ـــ   4482 ) 

                       با ب[7]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ از مُــقـام ابـراهــیـم جـای نـُـمـازخـوانـدن قـرار دهــیـد ﴾}.

           {﴿ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلّىً وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾}﴿ 125: 2 بـَـقـَـره

           {﴿و (به ياد آوريد) هنگامى كه خانه كعبه را محل بازگشت (و اجتماع) مردم و مركز امن قرار داديم. و (به مردم گفتيم:) از مقام ابراهيم، عبادتگاهى براى خود انتخاب كنيد. و از ابراهيم و اسماعيل پيمان گرفتيم که: خانه مرا براى طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان سجده گزار [= نماز گزاران]پاكيزه سازيد. ﴾}

      ( 1718): ــ  ازانــس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت:عُــمـَر رضی الـلهُ عـنهُ گـُفـت: درســـه

 چـیزبا پـروردگـارم تـوافـُق نمودم[یعنی : قـول خـُـداونــد مُـتـعـَال مـوافق نظرم نازل گردید].

گــُفـتـم : یـارسـول الـلـه! اگـراز مُــقـام ابـراهــیـم نـُـمـازخواندن قراردهـید، وگــُفـتـم :یـارسـول الـلـه! مَـردُم نـیک وبـدی نزد شُـمـا مـِیآیـند، اگـرا ُمَـهـات مُؤمـنین راامـر به حِـجـاب نمائید، و خـُـداونــد مُـتـعـَال آیــۀ حِـجـاب را نازل فـرمود.

وخـبراینکه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)بعضی از هـمســران شـان راسـرزنـش نمودندبرایم رســید،نزد هـمسران. پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )رفـته و گــُفـتـم: یا به این کارهای خودخـاتمه دهـید ویا اینکه خُــداونــدعـوض شُـمابرای رسـولـش زنـهـای بهـتری راخواهـد داد، وچون نزد یکی از هـمـسـران شان رفـتم، برایم  گــُفـت یا عُــمَـر! مگـرخود پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) هـمــســرانـش را نصـیحـت کرده نـمـیتوانـند که تو آمده وآنهـارا نصـیحـت مـیکـنی؟ وخُــداونـد این آیـۀ کـریـمـه را نازل فــرمُـود: {﴿.چـه بـسـا که اگـر شُـمـارا طـلاق دهـد، پـروردگـارش زنهـای بهـتری از شُـمـایـان رابرایـش ارزانـی خـواهـد داشت که مُسُلمـان، مُؤمن،خُــداجوی،تـوبه کار،عـابـِـد وروزه داربـوده،وبـکـر ویا ثـیب باشـند.﴾}.

         {﴿ عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمات مُؤْمِنات قانِتات تائِبات عابِدات سائِحات ثَيِّبات وَ أَبْكاراً ﴾}﴿ 5: 66 تــَحٌـریـم  

         {﴿ (اى همسران پيامبر) اگر او شما را طلاق دهد، اميد است پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد، همسرانى مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه كننده، عبادت كار، هجرت كننده، زنانى غيرباكره و باكره. ﴾}( رواءالبُخاری ـــ   4483 )

                                 با ب[8]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿بـگـوئـیـد کـه:بـه خُــدا وبه آنـچـه که بـمـا نـازل فـرمـوده است ایـمـان داریـم﴾}.

       {﴿ قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾﴿ 136: 2 بـَـقـَـره ﴾}  

         {﴿  بگوييد: ما به خدا ايمان آورده ايم; و به آنچه بر ما نازل شده; و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [=پيامبران از فرزندان يعقوب ]نازل گرديده، (و همچنين) آنچه به موسى و عيسى و ساير پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، و فرقى ميان آنها نمى گذاريم، و ما در برابر (فرمان) خدا تسليم هستيم ﴾}

      ( 1719): ــ  ازابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: اهـل کـتاب تـورات را به زبان عِـبرانی خوانده وآن را به زبان عَـربی برای مُـسُلمـانـان تفــســیر می نمودند، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فــرمُـودنـد : ﴿ اهـل کـتـاب را نه تصـدیق کـرده ونه تـکـذیب نمـائید، بلکه بـگـُوئید:{﴿.به خُــدا وبه آنچه که برای ما نازل کرده ایـمـان داریم.}..[﴿ 136: 2 بـَـقـَـره آیۀ کریمۀ فوق]

 ( رواءالبُخاری ـــ   4485 ) 

                 با ب[9]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ وبـه این گـونـه شُـمـارا اُمـت مـیـانـۀ قـراردادیـم تا برمردمـان شـاهـد بـاشــید﴾}.

          {﴿ وَ كَذالِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً إِلاّ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللّهُ وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضيعَ إيمانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ﴾}﴿ 143: 2 بـَـقـَـره   

         {﴿همان گونه (كه قبله شما، يك قبله ميانه است) شما را نيز، امتى ميانه (و معتدل) قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد; و پيامبر هم بر شما گواه باشد. و ما، آن قبله اى را كه قبلاً بر آن بودى، تنها براى اين قبله قرار داده بوديم كه افرادى كه از پيامبر پيروى مى كنند، از آنها كه به جاهليّت باز مى گردند، مشخّص شوند. و مسلّماً اين حكم، جز بر كسانى كه خداوند آنها را هدايت كرده، دشوار بود. و خدا هرگز ايمان (و نمازهاى گذشته) شما را ضايع نمى گرداند; زيرا خداوند، نسبت به مردم، رئوف و مهربان است. ﴾}  

 ( 1720): ــ  ازابـو سَـعــید خُــدری(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

 وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فــرمُـودنـد :﴿ درروز قـیـامـت به نـوح[عــلـیه السلام ]نـِدامـیشـودواو مـیـگـویـد: پـَرورد گـارا!لـَـبَـیٌکَ وَ سَـعٌــدَ یٌـکَ،بـرایـش مـیـگـویـد:آیـارسـالـت خـودرا تـبلـیغ نـمودی؟ مـیـگـویـد:بــلی، از اُمَـت او پُـرسـان مـیشـود:آیـا[نـوح] برای شُـمـا تبـلـیغ کـرده بـود؟ مـیـگـوینـد: نـه خـیر بـرای مـا بیم دهـنـدۀ نـیا مَـده بود،[ خـطـاب به نـوح عــلـیه السلام ] مـیـگـویـد: شاهـد برای تو کـیست؟ مـیـگـویـد:مُـحَـمَـد(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) وآمًـت او،[ و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) وآمٌـت او]شـهـادت مـیدهـند که [نـوح[عــلـیه السلام ]رسـالـتش را تبـلـیغ نمـوده است. {﴿ وپـیغُـمبـربـر شُـما شـهـادت خـواهـد داد ﴾}.

واین معنی این قول خـُداونـد مُـتـَعـال است که  میفـرمـایـد:{﴿. وبه این گونه شُمارا اُمت مـیانۀ قـرار دادیم تا اینکه شُـمایان برمَـردُم شـهـادت داده وپـیغُـمبـربرشُـما شاهـدباشـد .﴾}.. { ﴿ 143: 2 بـَـقـَـره  آیۀ کریمۀ فوق] ( رواءالبُخاری ـــ    4487).

  با ب[10]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ بـعد ازان از جـائیکه مَـردُم مـِیآیـند، شُـمـا هم بـیـائـید ﴾}.

   {﴿  ثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾}﴿ 199: 2 بـَـقـَـره

              {﴿ سپس از همان جا كه مردم كوچ مى كنند، (به سوى سرزمين منى) كوچ كنيد; و از خداوند، طلب آمرزش كنيد، زيرا خدا آمرزنده مهربان است. ﴾}

( 1721): ــ  ازعـــائــشــه(رضی الـلهُ عـنهـا) روایت است که گـُفـت: قـُریـش ومَـردُمـان دیگری که به دین شان بودند، به مُــزدَلـِفـَه وُ قـُـوف نموده، واینها بنام( حُـمٌـس)[یعنی: مُـتـشـد دین یاد میشدند، ودیگر عـربها به عَــرَ فــات وُقـُـوف مـینمودنـد، هنـگامـیکه اســلام آمــد، خُــداونــد به پـیغُـمبـر خودامـر کرد که به عَــرَ فــات آمـده وبه آنـجـاوُ قـُـوف نموده واز آنـجا برگـردد. ( رواءالبُخاری ـــ    4520)

                    با ب[11]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ واز مَـردُمـان کـسـانی انـد کـه مـیـگـویـنـد:خُــدا یا دردُنـیا خـوبـیـهـارا برای مـاارزانـی بـدار.....﴾}.

           {﴿  فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النّاسِ

مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاق﴾}﴿ 200: 2 بـَـقـَـره

        {﴿ و هنگامى كه مناسك (حجّ) خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيد، همانند يادآورى شما از پدرانتان (آن گونه كه رسم آن زمان بود) بلكه از آن هم بيشتر. (در اين مراسم، مردم دو گروهند:) بعضى از مردم مى گويند: خداوندا ! به ما در دنيا، (نيكى) عطا كن. در حالى كه در آخرت بهره اى ندارند. ﴾}

 ( 1722): ــ  ازانس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ).               مـیگــُفـتـنـد :﴿.خُــدایـا{﴿ پـروردگـارمـا! دردُنـیا خوبی را بـمـا ارزانی نمـوده ودر آخـرت هم خوبی را نـصـیب ما بگـردان}...  

                   {﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ﴾}﴿ 201:  2 بـَـقـَـره   

{﴿و بعضى مى گويند: پروردگارا ! به ما در دنيا نيكى عطا كن; و در آخرت نيز نيكى مرحمت فرما; و ما را از عذاب دوزخ نگاه دار. ﴾}   ( رواءالبُخاری ـــ   4522 )

                    با ب[12]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿از مَــردُم بـه اِلـحـاح چـیزی نـمـیـخـواهــند ﴾}.

       {﴿ لِلْفُقَراءِ الَّذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللّهِ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَليمٌ ﴾}﴿ 273: 2 بـَـقـَـره  

      {﴿ (بهتر است انفاق شما) براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند; و نمى توانند (براى تأمين هزينه زندگى) مسافرتى كنند (و سرمايه اى به دست آورند;) و افراد نا آگاه آنها را از شدّت خويشتن دارى، بى نياز مى پندارند; امّا آنها را از چهره هايشان مى شناسى; و هرگز با اصرار از مردم درخواست نمى كنند. (اين است مشخّصات آنها!) و هر چيز خوبى (در راه خدا) انفاق كنيد، خداوند از آن آگاه است. ﴾}

 ( 1723): ــ  ازابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد : ﴿ مُـسـکـین کسی نـیسـت که یک خُــرمـا، ویا یک لـُـقـمَـه ودو لـُـقـمَـه اورا از سوال کـر دن باز مـیدارد، بلـکـه مُـسـکـین کسی ا سـت که از سوال کـردن مَـردُم خـوداری مـینمـاید، واگـر مـیخـواهـید بخـوانـید.یعنی:این قـول خُـداونـد مُـتعال راکـه مـیفـرما یـد:{﴿ از مَـردُم به زاری سـوال نـمـیکـنـند}[﴿ 273: 2 بـَـقـَـره آیۀ کریمۀ فوق] ( رواءالبُخاری ـــ   4539 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

************﴿ســــو ر ۀ آل عـِـمـرا ن ــ 3﴾*********

            با ب[13]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿.بعضی ازآیـات قـُرآن از مُـحـکـمـات بـوده کـه اساس قـُرآن محـسـوب مـیگــردنـد،و آیـات دیگر از مُـتـشـابـهـات است ﴾}.

{﴿هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الأَلْبابِ﴾}﴿ 7: 3 آل عـِمـران  

    {﴿ او كسى است كه اين كتاب آسمانى را بر تو نازل كرد; كه بخشى از آن، آيات محكم [= صريح و روشن ]است; كه اساس اين كتاب مى باشد; (و پيچيدگى آيات ديگر، را بر طرف مى كند.) و بخشى ديگر، متشابه (و پيچيده) است. امّا آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال آيات متشابه اند، تا فتنه انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند); و تفسير (نادرستى) براى آن مى  طلبند; در حالى كه تفسير آنهارا، جز خدا و راسخان در علم، نمى دانند. (آنها كه به دنبال درك اسرار آيات قرآنند) مى گويند: ما به آن ايمان آورديم; تمامى آن از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان، متذكّر نمى شوند (و اين حقيقت را درك نمى كنند). ﴾}

( 1724): ــ  ازعــائــشــه(رضی الـلهُ عـنهــا) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ

 وَسَـلـَّمٌ )این آیت را تـلاوت نمودند: {﴿او آن ذاتی است که قـُرآن را برتـو نـازل نموده، که بعضی از آیـات

آن از مُـحـکـمـات بـوده کـه اساس قـُرآن مـیباشنـد،و آیـات دیگر مُـتـشـابـهـات اند، کسانیکه از حـق مُنحـرف

 شده اند: جـهت فـتـنه انگـیزی وتاویلات به جُـسـتجوی مُـتـشـابـهـات هـستــند، درحـالیکه تاویل آنها را جُـز خـُداونـد مُـتـَعـال کس دیگـری نـمـیداند، وعُـلـمای راسـخ دراحـکـام دین مـیگـُو یـند، مـا به قـُرآن ایـمـان داشـته وهـمـۀ آن ازنـزد پـروردگـار ما است، وجُـز مَـردُم فـهمـیده، کس دیگـری این چـیز را درک کرده نـمیتواند.﴾}. [﴿ 7: 3 آل عـِمـران آیۀ کریمۀ فوق]

عــائــشــه رضی الـلهُ عـنهـا گــُفـت : پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )فــرمُـودنـد :﴿.اگر کسی را

دیدی که به جُـستجوی مُـتـشابهـات است بدان که آنـشخص هـمان کسی است که خُــداونـد ازوی یاد کرده است، وتوازوی بـپـر هـیز.   ( رواءالبُخاری ـــ   4547 )

            با ب[14]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

   {﴿به تحـقـیق کـسانیکه عـهـد وپـیمان با خُــدا وقـَـسَـم هـای خـود رابه قـیمت انـدکی میفـروشـند...}

     {﴿ إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَليلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾}﴿  77: 3 آل عـِمـران  

           {﴿ كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود را (به نام مقدّس او) به بهاى ناچيزى مى فروشند، بهره اى در آخرت نخواهند داشت; و خداوند با آنها سخن نمى  گويد و به آنان در قيامت نگاه (رحمت) نمى كند و آنها را پاك نمى سازد; و عذاب دردناكى براى آنهاست. ﴾}

          ( 1725): ــ  ازابن عــبـاس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که:دوزن دریک خانه سکونت داشتند،

 روزی یکی از آنها درحالیکه دِ رَوٌ ش دسـتش را سوراخ کرده بود از خانه برآمـده، وادعـا میکردکه آن زن

 دیگر دسـتش رامجـروح ساخته است، موضوع شان به ابن عـبـاس رضی الـلهُ عـنهُـمـا رسـید، ابن عـبـاس

 رضی الـلهُ عـنهُـمـا گــُفـت : پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ). فــرمُـودنـد :﴿ اگـر به هـر کـس

 طوریکه دعـوی مـیکـُند بـدهـند، خـونـهـای مَـردُم وامـوال مَـردُم هَـدر شده واز بین مـیرود ، خُــدا را به

یاد آن زن داده واین آیت را برایش بخوانید: {﴿ به تحـقـیق کسانـیکه عَـهـد خُــدا وقـَـسَـم های خودرافـروخـته، وقـیمت اندکی مـیگـیرنـد.....}[﴿  77: 3 آل عـِمـران آیۀ کریمۀ فوق]    

آنها خُــدارا به یادش دادند واو اعـتراف کرد، و ابن عـبـاس رضی الـلهُ عـنهُـمـا گــُفـت : پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ

 اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ قـَـسَـم برکسی است که دَعـوی برعـلیه او اقـامـه گـردیده است.( رواءالبُخاری ـــ   4552 )

           با ب[15]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ مَـردُمـان بـر عـلـیـه شُـمـا جـمع شـده انـد.....﴾}.

          {﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ  إِيمَانًا وَقَالُواْ

  حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.. . ﴾}﴿  173: 3 آل عـِمـران  

{﴿(همان) كسانى كه(بعضى از) مردم، به آنان گفتند:دشمنان براى(حمله به) شما گردآمده اند;ازآنها بترسيد! امّا اين سخن، بر ايمان شان افزود; و گفتند: خدا ما را بس است; و او بهترين حامى ماست.  ﴾}

 ( 1726): ــ  ازابن عــبـاس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که این آیۀ مُبارکه را تلا وت نمود:

   {﴿ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ..﴾} ﴿  173: 3 آل عـِمـران      

یعنی:  {﴿ خداوندبرای ما کافی بوده وبهترین نگهبانی است ﴾} آیۀ کریمۀ فوق]

و گـُفـت که:این [آیۀ مبارکه] راابـراهِــیم علـیه السلام هنگامـیکه به آتـش انداخته شد، تلاوت مـی نمود، و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ). نیز این آیت راهنگامی تلاوت نمودند که برای شان خـبر رســید: {﴿ مُـردُم بر عـلیه شُمـا جمع شده اند، پس ازانها بترسـید، ولی ایـمان[مُسُلمانان] قوی تر گـردیده و گـُفـتـند: خـُداونـدبرای ما کافی بـوده وبهـترین نگهبانی است.}[﴿ 173: 3 آل عـِمـران آیۀ کریمۀ فوق]    

  ( رواءالبُخاری ـــ   4563 )

       با ب[16]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿ واز طـرف کـسانـیکه پـیش از شُـمـا بر آنهـا کـتاب نـازل گـردیده واز طرف مُشرکـین، مورد اذِ یَـت بِسـیاری قـرارخـواهـید گـرفـت ﴾}.

         {﴿  لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذالِكَ مِن عَزْمِ الأُمُورِ﴾}﴿ 186 : 3 آل عـِمـران

                  {﴿به يقين (همه شما) در اموال و جانهاى خود، آزمايش مى شويد! و از كسانى كه پيش از شما به آنها كتاب آسمانى داده شده و از مشركان، سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد. و اگر استقامت كنيد و تقوا پيشه سازيد، (شايسته تر است; زيرا) اين (استقامت و تقوا) از كارهاى مهمّ است ﴾}

 ( 1727): ــ  ازاســامَـه بن زَیــد(رضی الـلهُ عـنهُـمـا) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) پـیش از جنگ بـَدر، بـر حِـمـاری که برآن جُـل غـلیظی انداخته شده بود، سوار شده و ازاســامَـه بن زَیــد(رضی الـلهُ عـنهُمـا) راپُـشت سـر خود سوار کـردند، وبه عـیادت سَـعد بن عُِـباده رضی الـلهُ عـنهُ در قـبـیلـۀ حـارث بن خَـزرَج رفـتند، ودر سـرراه خودبه  مَـردُمی برخوردند که عَـبدُالـلـه بن اُبَی بن سَـلـُول هم درمیان آنها بود، واین پـیش از مُسُلمان شدن عَـبدُالـلـه بن اُبَی بود، ودرین مـجلس مَـردُمی از مُسُلمانان ومُـشرکین وبُـت پرستان ویـهود اشـتراک داشـتند، ودران مـجلس عَـبدُالـلـه بن رَواحَـه رضی الـلهُ عـنهُ هم حُضور داشت، چون گـَرد وغُـبار مـرکـوب به مـجـلس آنها رسـید، عَـبدُالـلـه بن اُبَی بینی اش را به چـادرش گرفـته و گـُفـت: مـارا غـَبار آلـود نه کـُنید، و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برآنها سـلام داده وایـستاده شدند، سـپـس پیاده شده وآنهارا بـسوی خُــدادعـوت کرده وبرای آنها قـُرآن تلاوت نمودنـد. عَـبدُالـلـه بن اُبَی بن سَـلـُول گـُفـت: ای مَـرد! اگـر چـیزیکه مـِیگـوئی حق باشد مـگـربـهـتر نـیست که مارادر مجـالس ما اذِ یَـت نکرده وبه خـانه ات بنـشـیـنی، اگر کسی نزدت آمد، این چیزهارا برایش قـِصـه نمائی؟ عَـبدُالـلـه بن رَواحَـه رضی الـلهُ عـنهُ گـُفـت:نـه خَـیر، بلکه یـارسـول الـلـه! این چیزهارا در مجـالس ما طرح نمائید، زیرامااین چیزهارادوست مـیداریم،و مُسُلمانان ومُـشرکین ویـهودیکدیگررا دشـنام داده وبـباد حـمله گـرفـتند تا جائیکه نزدیک بود به جان هم بـیفـتند، و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) آنهارا به آرامش دعوت نموده وآنها آرام شدند.

بعدازان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) سوار شده ورفـتند تا آنکه نزد سَـعد بن عُـباده رضی الـلهُ

عـنهُ رســیدند، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برایش گــُفـتـنـد :﴿ ای سـَعد خـبر نداری که ابـو

 حُبـاب ـــ یعنی: عَـبدُالـلـه بن اُبَی ـــ چه  گــُفـتـه است، اوچـنین وچـنـان گـُفـت.سَـعد بن عُِـباده رضی الـلهُ

عـنهُ گـُفـت: یـارسـول الـلـه!ازوی عـفو کرده وگـُذشـت نمائید، قـَسـَـم بـه ذاتـیکـه قـُرآن را برشُمـا نازل کرده است، آنـچه را که  خُــداونـد برشُمـا نازل نموده است حـق ویـقـین است، و مَـردُم این مـنطقـه[ یعنی: مَـردُم

مَــدیــنـَۀ مُـنـَوًره]این شخص رابرخودرئیس قرارداده وازوی پیروی مینمودند، ولی چون خُــداونــد نخواست

 که این حـق را جُـزبرتـونازل گـرداند، این شخص بخـالت نموده وکاری کرد که مشاهـده نمودید، و پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) ازوی عـفو نمودند.

وعـادت پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) وصحـابۀ شان رضی الـلهُ عـنهُـم آن بود که بـقرار امـر خُــداونــد عـَـز وجَــل ازمُـشرکین وکـُفـار عـفو نموده ودرمقابل آزار واذِ یَـت شان صــبر میکردند، تا اینکه خُــداونــد برای شان اجـازه داد که با آنها جَـهـاد نمایـند.

وهــنگامیکه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)به غـَـزوۀ بَــد ر رفـته وسـر کرده گـان کـُفـار قـُریش

 کـُشته شدند،ابن اُبَی ابن سَـلـُول وهـمراهـانش با خود گـُفـتـنـد:این کار دیگر انـتشار یافـتـه است، وآمَـده وبا پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )براســلام بَــیـعَـت نموده ومُـسُـلـمـان شُــدنـد. ( رواءالبُخاری ـــ   4566 ).

      با ب[17]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿کـسـانی را کـه بـه ســبب آنـچــه آوردنــد، خـوش مـیـشـونـد، فـِکـرنـکـُنـید که .....﴾}.

          {﴿ لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذينَ

          أَشْرَكُوا أَذىً كَثيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذالِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾}﴿ 186: 3 آل عـِمـران  

 {﴿به يقين (همه شما) در اموال و جانهاى خود، آزمايش مى شويد! و از كسانى كه پيش از شما به آنها كتاب آسمانى داده شده و از مشركان، سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد. و اگر استقامت كنيد و تقوا پيشه سازيد، (شايسته تر است; زيرا) اين (استقامت و تقوا) از كارهاى مهمّ است ﴾}

 ( 1728): ــ  ازابـو سَـعــید خُــدری (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: هنگامیکه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) به جـهـاد مـیرفـتـنـد مَـردُمـی از مُـنافـقین ازرفـتن به جـهـاد خودداری نموده، وازاین کـارخود خـوش وخـوشـحال هم بودنـد، وچون. پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )از جـهـاد بر  می گـشـتنـداینها عُـذر خواهی کرده و قـَسـَـم می خوردند، ودرعین حال توقـُع داشتندکه از نـرفـتن به جـهادمورد سـتایـش نیز قـرار گـیرند، وهمان بود که این آیــۀ کـریـمـه درمورد شان نازل گردید:

   {﴿ فِـکر مَـکـُن کــسـانـیکه از کـَـردۀ خود خـوشـحـال بـوده، وتـوقـُع دارنـد که درمـقـابل کاریکه نکـرده اند مـورد ســتایــش قــرارگــیرنـد، بلـی فِـکر مَـکـُن کـه چـنـین کــسـانـی از عـذاب نـجـات خـواهــند یـافــت، بلکه برای آنهـا عـذاب دردنـاکـی اسـت ﴾}

         {﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ   يَفْعَلُواْ

       فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }﴿ 188:  3 آل عـِمـران

        ﴿ گمان مبر آنها كه از اعمال (زشت) خود خوشحال مي‏شوند و دوست دارند در برابر كار (نيكي) كه

 انجام نداده‏اند مورد ستايش قرار گيرند از عذاب (الهي) بركنارند، (بلكه) براي آنها عذاب دردناكي است.( رواءالبُخاری ـــ   4567 )

         ( 1729): ــ  کسی ازابن عـبـاس(رضی الـلهُ عـنهُمـا) پُرسـید،[ اگر بـنا به ظـاهـرآیۀ گـُذشته] قرارباشد کسیکه به سـبب آنچه که انجام داده است خـوشحال گردیده ، وتوقـُع داشته باشد که که در مقابل چـیزیکه انجام نداده است سـتایش گردد، مورد تعـذیب قرار گـیرد، یقـینأهـمـۀ ما تعـذیب خواهیم شـد، ابن عـبـاس

رضی الـلهُ عـنهُمـادرجواب گـُفـت:شـُمـا کـُجا ومعنی این آیـت کـُجا؟ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) یهودرا طلبیده ودر بارۀ چیزی ازانها پرسان نمودند، آنها حقیقت را پنهان نموده وچیز دیگری به پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) گــُفـتـنـد ، ودر عـین حال فکر کردند که از این جواب غـَلط خود مورد ســتایـش قرارگرفته اند، واز ایـنکه معنی حـقـیقی را کـِتـمـان کرده بودند، خوش وخـوشحال بودنــد.

                        ( رواءالبُخاری ـــ   4568 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

************  ﴿ ســــو ر ۀ  نــِسـا ءــ 4 ************

     با ب[18]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿.واگـر می تـر ســیـدیـد کـه در بـارۀ یـتیمـان عـدالـت کـرده نـه مـیتـوانــید.....﴾}.

     {﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى  وَثُلاَثَ

           وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

               ﴿ 3: 4 نـســاء﴾}

        {﴿ واگر مي‏ترسيد از اينكه (به هنگام ازدواج با دختران يتيم،) عدالت رارعايت نكنيد،(ازازدواج با آنان، چشم پوشي كنيد و) با زنان پاك (ديگر) ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر، و اگر مي‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها يك همسر بگيريد، و يا از زناني كه مالك آنهاييد هستيد استفاده كنيد. اين كار، بهتر از ظلم و ستم جلوگيري ميكند. ﴾}  

 ( 1730): ــ روایت است که عَُــروَه از عـــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا)از معنی این قول خـُداونـد مُـتـَعـال

 پُرسان نمود که می فــرمـا یــد : {﴿ اگر می تـرسـیدید کـه دربـارۀ دختران يتيم عدالت عَـدالـت کـرده نـمیتـوانـید،اززنـان دیگـر:دو ، ســه ویاچـهـارزن را به نـکـاح بـگـیرید، واگر می تـرسـیدید کـه دربـین آنـهـا عَـدالـت کـرده نـمیتـوانـید، به یک زن اکـتفـا نـمـائـید﴾}[﴿ 3: 4 نـســاءآیۀ کریمۀفوق]

 عـــائــشــه رضی الـلهُ عـنهـا درجواب گـُفـت: خـواهـر زاده ام!مُـرادازاین آیــت دُخـتر یـتیمی است که در

آغوش کســـیکه ســرپرســتی اش را به عُهده دارد بزرگ مـیگردد، درمـال سرپرست خود شـریک بوده واز نگاه مال وجـمـال خویش مورد تمایل ســر پرســت خود قـرار میگیرد، و ســرپرســتــش بدون آنـکه برایـش مَـهـرکاملـی که ــــ به دیگر زنـهـا پرداخت مـیگـرددـــ بدهد، مـیخواهـد اورا به نـکـاح بگـیرد، از نکاح کردن چنین یـتیمـانی تا وقـتیکه مَـهـر آنهارا بطور کامل وحتی بیـشتر ازآن رانـمـیدهـند منع گردیده، وبرای شان امـر شده است که ازدیگر زنهـاآنـچه را که مـیخواهند[تاچهارزن] به نکاه بگیرند.

عـــائــشــه رضی الـلهُ عـنهـا میگـُویـد:بعداز نزول این آیت مَـردُم از پـیغُـمبـرخُـدا(  صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)

اسـتـفـتاء نمودند، واین آیـت نازل گردید:{ ﴿ ومَــردُازتـو دربارۀ زنــهـا فـِـتـوی می خـواهــند.... }

         {﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

       فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ

        وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ  

        فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾}﴿ 127: 4 نـســاء

{﴿ از تو درباره (حكم و حقوق) زنان سؤال مى كنند; بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ مى  دهد و آنچه در قرآن درباره زنان يتيمى كه حقوقشان را به آنها نمى دهيد و مى خواهيد با آنها ازدواج كنيد، و نيز آنچه درباره كودكان صغير و ناتوان براى شما بيان شده است، (بخشى از سفارشهاى خدا در اين زمينه است; و به شما سفارش مى كند كه) با يتيمان به عدالت رفتار كنيد. و هر كار نيكى انجام مى دهيد، خداوند از آن آگاه است (و به شما پاداش شايسته مى دهد). ﴾}

  عـــــائــشــه رضی الـلهُ عـنهـا میگـُویـد: ومُـراداز قـول خـُداونـد مُـتـَعـال درآیـت دیگریـکه میفــرمـایـد :
{﴿ وازنـکاح گرفتن آنها روی میگردانید.......﴾} .عبارت ازروی گردانیدن ازنکاح گرفتن یـتیمانی است که مال وجمالی ندارند، عـــائــشــه رضی الـلهُ عـنهـا میگـُویـد: ازنکاح گرفتن یـتیمان دارای مال وجمال بدون درنظر گرفتن عَــدالـت دربارۀ شان ازیـنجهت منع شدند، که ازنکاح گرفتن یـتیمان بدون مال وجمال خودداری نکرده وروی نگردانند. ( رواءالبُخاری ـــ   4574

      با ب[19]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿.خُــداونــد شُـمـارا دربـارۀ اولآدشُـمـا تـوصـیـه مـینـمـایـدکه.....﴾}.

    {﴿ يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلاِ ُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاِ ُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصي بِها أَوْ دَيْن آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً حَكيماً ﴾}﴿ 11: 4 نـســاء

{﴿خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد; و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست;و اگر يك دختر باشد، نيمى (از ميراث،) از آن اوست. و براى هر يك از پدر و مادر ميت، يك ششم ميراث است، اگر او فرزندى داشته باشد; و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادرش از او ارث مى برند، براى مادر او يك سوّم است (و بقيه از آن پدر است); و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى برد (و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است و همه اينها،) بعد از انجام وصيّتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است ـ شما نمى دانيد پدران (و مادران) و فرزندانتان، كدام يك براى شما سودمندترند ـ اين فريضه الهى است; و خداوند، دانا و حكيم است. ﴾}

( 1731): ــ  ازجــابـِـر(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ).          وابـوبـکر رضی الـلهُ عـنهُ درقـبیـلـۀ ( بنی سَـلـِمـَه)پـیاده به دیدن من آمـدند، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) مـرادیدند که از هـُوش رفـته ام، آبی را طـلـبیدند، ازان آب وضـوء ساخته وبرمن پاشیدند، من به هـوش آمده و گــُفـتـم: درمورد اموالت مرا به چه چیز امـر مـیفرمائید؟ واین آیـت نازل گـردید:

{﴿ خـُداونــد شُـمـارا دربـارۀ اولادشُـماتوصـیه مـینماید که برای مَـرد برابرنصیب دوزن است...﴾}.

  ﴿ 11: 4 نـســاء﴾}متن آیۀ کریمۀ فوق]  (رواءالبُخاری ـــ   4577 )  

      با ب[20 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

      {﴿.خُــداونــد بـه انـدازۀ یـک ذره هـم ظـُلم نـمـیکـُنـد﴾}.

                  {﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّة وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظيماً﴾}﴿ 40:   4 نـســاء   

          {﴿خـُداوند (حتّى) به اندازه سنگينى ذرّه اى ستم نمى كند; و اگر كار نيكى باشد، آن را دو چندان (و بيشتر) مى سازد; و از نزد خود، پاداش عظيمى (به آنها) مى دهد. ﴾}

( 1732): ــ  از ابـو سَـعــید خُــدری (رضی الـلهُ عـنهُُُُُ ) روایت است که گـُفـت:اشخاصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)آمـده و گــُفـتـنـد :آیا پَروردگـار خودرا درروز قـیامـت خـواهـیم دیـد؟

فــرمُـودنـد :﴿  درروز قـیامـت مُـنادی نـِدا مـیکـُند که: هـر اُمـتی پـیروی کسانی را بـنمایند که آنهارا عِـبادت مـیکـرده انـد، هـمه کسـانـیکه خُــدای دیگری را غـیر از خُــداونـدعِـبادت مـیکـردنـد، مـانـند بُــت پـرســتان وامـثال آنها، درآتــش سـقـوط مـینـمایـند.چـون مَـردُم دیگـری جُـز خُــدا پَرســتان  بـد کار ونیکو کار وعـِدۀ از اهـل کـتاب باقی نه مـیماند، یـهـود را طلبیده وازآنها می پُـرســند که شُـمـا چه چیز را عِـبادت مـیکـر دیـد؟  مـیـگـُویـنـد:عُــزَیـرفـرزند خُــدارا، بـرای شان گـُفـتـه مـیشودکه :شُـمادروغ مـیـگـُوئیـد، خُــداونـد زن وفـرزنـدی نـداشـته است، بـگـوئیـد که چـه مـخـواهـید؟ مـیـگـُویـنـد:پـروردگـارا تـُـشـنه ئـیم، برای ما آبی برسـان! به ایشـان اشـاره مـیشود که مگـر خـودشُما بـه سَـرآب نمـی روید؟ ولی بـسوی آتـشی سَـراب مـانـندی که هر مـوجـش مـوج دیگـرش را از بـین مـیـبرد، سـو ق داده شـده تـاآنـکه درآتـش می اُفــتـند.

بعدازان مَـسـیحـِیـان راطـلـبیده وازآنها می پُـرســد که شُـمـا چه چیز را عِـبادت مـیکـردیـد؟ مـیـگـُویـنـد:

 مَـسـیح فـرزنـد خُــدارا، بـرای شان گـُفـتـه مـیشودکه : دروغ مـیـگـُوئیـد، خُــداونـد زن وفـرزنـدی نـداشـته

 است، واز ایشان پُرسان میشود که چـه چـیزمـیخـواهـید؟ وبا اینها هم مانند یـهـود مـعامله میگردد.

چـون کس دیگری جُـزخُــداپَـرســتان نـیکوکار وبـدکار باقی نـمـیمـانـد، پَـروردگـار عـالمـیان به ادنی ترین صورتی که اورادرآن دیده اند حـاضر گردیده و گـُفـتـه مـیشود  که شُمــایـان انتظـارچه چِـیزی را مـی کــشـید؟ هـرکس به دُنـبال چِـیزی برود که آن راعِـبادت میکـرده است، مـیـگـُویـنـد:مـا مَــردُم رادردُنـیـا در حـالی ترک گــُفـتـیم که خـیلی به آنهـا مُـحـتاج بـودیم وبا آنهم با آنها هـمـراهی نکـردیم، ومـا مُنتظر پَـرور دگـار خـود هـسـتیم که اورا عِــبـادت مـیکـردیم، [خـُداونـد مُـتـَعـال ] مـیـگـُویــد:مـن پَـروردگـار شُمــا هــســتـم ، وآنـها مـیـگـُویـنـد:مـاهـیچ چـیزی را بـه خُــدا شـریک نـمی آوریـم .واین سُخن را دو ویا سـه بار تکرار مـیکـُنـند. ( رواءالبُخاری ـــ    4581)

          با ب[ 21]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ پـس چـگـُونـه است هـنگـامـیکه از هـراُمـَتی شـاهـِدی راحـاضـرگـردانـیم ﴾}.

           {﴿  فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهيد وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيداً﴾}﴿41: 4 نـســاء  

{﴿  حال آنها چگونه است هنگامى كه از هر امّتى، شاهد و گواهى (بر اعمالشان) مى  آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟! ﴾}

       ( 1733): ــ  ازعــبدُالـلـه بن مـسـعـود(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)بـه من گــُفـتـنـد که: ﴿ بـرایـم قـُرآن بـخـوان . گــُفـتـم: مـن به شُـمـا قـُرآن بخـوانـم، درحالیکه قـُـرآن برخود شُـمـا نازل گـردیده است؟ فــرمُـودنـد :﴿.مـن دو سـت دارم کـه قـُـرآن را از دیـگـری بـشـنـوم . سـورۀ ( نــِسـاء) رابرای شـان خـواندم چـون به این آیـه رسـیدم که : {﴿ پس چگـونه خـواهـد بود روز یکه از هر اُمَـتی شـاهـِدی را حـاضر ساخته وتـُرا برهـمـۀ آنها شـاهـد بگِریم.﴾}. ﴿ 41:  4 نـســاء   آیۀ کریمۀ فوق]،

 فــرمُـودنـد : ﴿. بـس است..ودیدم که اشـک از چـشـمـان شان جاری است. ( رواءالبُخاری ـــ    4582)

         با ب[ 22]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿. بـه تـحـقـیـق کســانی راکـه بـرخـود ظـُلـم کـرده ومـَلائـکـه قـبض روح آنـهـارامـیکـُنند﴾}.

            {﴿إِنَّ الَّذينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِي الأَرْضِ

 قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيراً ﴾}

﴿ 97:  4 نـســاء

             {﴿كسانى كه فرشتگان (قبض روح)، جان آنها را گرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: شما در چه حالى بوديد؟ گفتند: ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم. آنها [= فرشتگان]گفتند: مگر زمين خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟! آنها (عذرى نداشتند، و) جايگاهشان دوزخ است، و فرجام بدى دارند  ﴾}

        ( 1734): ــ  ازابن عــبـاس (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: درزمان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) مَــردُ می از مُـسُـلـمـانان[دروقت جنگ] درکنار مُشرکـین بوده وشُمارۀ آنهارا زیاد می ساخـتند، گـاهی تــیری آمـده وبه آن مُـسُـلـمـان اصابت می کرد ، ویا مورد اصابت قـرار گـرفتـه وکــُشــته مـیشد، درین مورد خُــداونــد این آیت را نازل فــرمُـود : {﴿. به تحقیق کسانیکه که برخود ظـُلم کرده ومـلائـکه قــبض روح آنـهـا را می کــُنند، از آنـهـا مـی پُرســند که شُــمـایـان درکـُجـا بـودید؟ مـیگــُویند: ما مُسـتضـعـف بوده [وقـدرت مهاجـرت را نداشـتیم، مـلائـکه درجـواب آنهـا] مـیگــُویند: مـگـر سرزمین خُــدا فـراخ نـبود که به کـُدام طرفی مـهـاجرت نمائید، سـرنوشت چـنین کســانی دوزخ بوده، ودوزخ جـای بـدی است.﴾}. [﴿ 97:  4 نـســاء آیۀ کریمۀ فوق]، ( رواءالبُخاری ـــ   4596 )

  با ب[ 23]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ مـا بـرتـو وحـی فـرســتادیـم مـثـلیکه بـرنـوح وحـی فـرســتادیـم ﴾}.

         {﴿إِنّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوح وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأَسْباطِ وَ عيسى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً ﴾}﴿ 163:  4 نـســاء  

     {﴿ ما به تو وحى فرستاديم; همان گونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستاديم; و (نيز) به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [= پيامبران از فرزندان يعقوب]و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم; و به داود زبور بخشيديم. ﴾}

           ( 1735): ــ  از ابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ).                  روایت است که گـُفـت:.فــرمُـودنـد : ﴿.کــسـیکه بـگـُویـد[ مُــحَــمَــد(صلی الله علیه وآلـه وسلم)]از یـو نـُس بن مَـتی بهــتر است، دروغ گــُفـتــه است .   ( رواءالبُخاری ـــ   4603 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

************  ﴿ ســــو ر ۀ  مـــائـِـد ه ــ 5 ************

         با ب[ 24]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

        {﴿ ای پـیغُـمبـرآنـچه راکـه ازطرف پَـروردگـارت بـرتـونازل گـردیده است به مَـردُم برســان ﴾}.

               {﴿ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ﴾}﴿ 67: 5 مــائِـده  

    {﴿  اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است، به طور كامل (به مردم) ابلاغ كن; و اگر چنين نكنى، رسالت او را انجام نداده اى. خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم، حفظ مى كند; و خداوند، گروه كافران (لجوج) را هدايت نمى كند. ﴾}

     ( 1736): ــ  از عـــائــشــه (رضی الـلهُ عـنهـا) روایت است که گـُفـت: اگر برایت گــُفـت کـه: مُــحَــمَــد(

صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) کـُدام چـیزی را ازآنـچه کـه خُــداونـدبروی نازل نموده[از مَــردُ م] پـو شانده است، یـقین بدان که دروغ  گــُفـتـه است، خـُداونـد مُـتـَعـال مـیفـر مـایـد: {﴿.ای پـیغُـمبـر! آنـچه را که از طـرف پـروردگـارت برتـو نازل گـردیـده است بـه مَــردُم بـرســان.﴾}.[﴿ 67: 5 مــائِـده آیۀ کریمۀ فوق]،   

       با ب[ 25]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.ای کــسانــیکه ایــمـان آورده ئــید! چــیز هـای پــاکـیزه را که خُــداونــد بـرای شُــمـا حـلال سـاخته است حَــرام قــــرار مَــدهــید.﴾}..

        {﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ﴾}﴿ 87: 5 مــائِـده

       {﴿ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است، حرام نشمريد; و از حدّ، تجاوز ننماييد; زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد. ﴾}

 ( 1737): ــ  ازعَــبـدُالـله(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت:با پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ).    به جـهـادرفـتـه وزنـهـای ما نـبودند، گــُفـتـیـم:آیـا خودرا خـصی نـکـُنـیم پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)مارااز خـصی نمودن منع نموده واجـازه دادنـد که با زنـها درمـقابل جــامـۀ ازدواج نمائیم بعدازا ن این آیـت را تـلاوت نمودنـد: {﴿.ای کـسانـیکه ایـمان آورده ئـید!چـیزهـای پاکـیزۀ راکه خُــداونــدبـرای شُـما حـلال ساخـته است ، حـرام قـرار مَـدهـید }.﴿ 87: 5 مــائِـده آیۀ کریمۀ فوق]،  ( رواءالبُخاری ـــ   4615 )

             با ب[26 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.بـتحـقـیق که شـراب وقـِمـاروبُـتهـانـجـس بوده وازکارشـَیطـان است  }.

   {﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾}﴿ 90: 5 مــائِـده  

   {﴿ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [= نوعى بخت آزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آن دورى كنيد تا رستگارشويد. ﴾}

( 1738): ــ  ازانــس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت:درزمان ما شـراب دیگری غیر ازهمین

شرابی که آن را(فـَضـیخ) میـنامـیم شـراب دیگری وجودنداشت، روزی برای ابـو طـَلحـه وفلان وفلان شـراب میدادم که شخصی آمـده و گــُفـت : آیا خـبر برای شُما رسـیده است؟ گــُفـتـنـد :چـه خـبر گــُفـتـنـد : خـبرتحریم شـراب، آنها برایم گــُفـتـنـد : یتاانــس! این خُـم هـارا بیرون بریز، راوی مـیـگـُویــد: بعداز خـبر آوردن آن شخص، نه ازکس دیگری سـوال کرده ونه هم بهشخص دیگری مراجعه نمودند.( رواءالبُخاری ـــ 4617 )

با ب[27 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

   {﴿ازهـمـه چــیز پُـرسـان نه کـُنـید، زیرااگربرای شُـما بیـان گـردد، به ضـررشُـما تمام مـیشود}.

      {﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْها وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ ﴾}﴿ 101: 5 مــائِـده  

            {﴿ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد، شما را در رنج مى افكند، سؤال نكنيد; و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال كنيد، براى شما آشكار مى شود; خداوند آنها را (براى سهولت) ناديده گرفته است. و خداوند، آمرزنده و داراى حلم است. ﴾}  

      ( 1739): ــ  ازانــس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: روزی پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) خُـطبه دادند که مثل آن را قطعآ نــشـنیده بودم،فــرمُـودنـد :﴿.آنـچه کـه مـن مـیدانـم اگـر شُـمـا مـیدانــستـید، کـمـتر خــنده کرده وبـسیار گـِریـه مـیکـردید.. صـحابۀ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ).روهای خودرا پوشانده وآواز گـِریـۀ شان شـنیده مـیـشد، شخصی پُـرســید: یـارسـول الـلـه!پـدر مـن کـیست؟ فــرمُـودنـد :﴿ فـلان شخص اسـت . واین آیـت نازل گـردید: {﴿ازهـمـه چــیز پُـرسـان نه کـُنـید، اگربرای شُـما بیـان گـردد، به ضـررشُـما تمام مـیشود﴿ 101: 5 مــائِـده آیۀ کریمۀ فوق]،   ( رواءالبُخاری ـــ  4621 )

      ( 1740): ــ  ازابن عــبـاس(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: مَــردُ می روی اسـتـهـزاءا ز پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) چــیز هـای را می پُرســیدند، یکی می پُرســید: پـدر مـن کـیست؟  دیگری که شُــتـُرش گـُم شده بود می پُرســید که: شُــتـُرم کـجااست ؟  خُــداونــد عـَـز وجَــل این آیـت را نازل فــرمُـود: {﴿ازهـمـه چــیز پُـرسـان نه کـُنـید، اگربرای شُـما بیـان گـردد، به ضـررشُـما تمام مـیشود}.﴿ 101: 5 مــائِـده آیۀ کریمۀ فوق]، ( رواءالبُخاری ـــ   4622                   

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  انـــعـــا م ــ 6   *****

        با ب[28 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿  بـگـو خـُداونـد مُـتـَعـال قـادراست که از بـالای سـر شُـمـا بـرای شُـمـا عــذابی بفرســتد  .}

              {﴿ قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾}﴿ 65: 6 انـعــام  

           {﴿بگو: او قادر است كه از فرازتان يا از زير پاى شما، عذابى بر شما بفرستد; يا بصورت دسته هاى پراكنده شما را با هم بياميزد; و طعم جنگ (و اختلاف) را به هر يك از شما بوسيله ديگرى بچشاند. ببين چگونه آيات گوناگون را(براى آنها) شرح مى دهيم; شايد بفهمند (و بازگردند). ﴾}

   ( 1741): ــ  ازجــابــِر(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: چون این آیـۀ کریمه نازل گردید:                  {﴿  بـگـو خـُداونـد مُـتـَعـال قـادراست که از بـالای سـر شُـمـا بـرای شُـمـا عــذابی بفرســتد}

 پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد :﴿.[ خُــدایـا]!ازتـو پـنـاه مـی جـویــم. [﴿ 65: 6 انـعــام متن آیۀ کریمۀ فوق]،،[ و چون این آیـت نازل گردید]. {﴿ یـا از زیـر پـای شُـمـا[ برشُـما عـذابی بـفـرســتـند].﴾}، [﴿ 65: 6 انـعــام متن آیۀ کریمۀ فوق]، گــُفـتـنـد : ﴿.[ خُــدایـا]!ازتـو پـنـاه مـی جـویــم.  [ و چون این آیـت نازل گردید] {﴿ ویـا شُـمارا گـروه گـروه ساخـته وبه عـذاب یک دیگر شُما گـرفـتارخـواهـم سـاخت.﴾}، فــرمُـودنـد:﴿ این کـم اهـمـیت تـراسـت [﴿ 65: 6 انـعــام متن آیۀ کریمۀ فوق]،.( رواءالبُخاری ـــ 4628)

            با ب[29 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ ایـنهـا کـسـانی اند کـه خُــداونــد آنهارا هـِدایـت نمـوده پـس به رهـنمائی آنهااقـتداء کـُن }.

         {﴿ أُولئِكَ الَّذينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرى لِلْعالَمينَ  ﴾}﴿ 90: 6 انـعــام   

               {﴿ آنها كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده; پس به هدايت آنان اقتدا كن; (و) بگو: در برابر اين (رسالت و تبليغ)، پاداشى از شما نمى طلبم; اين (رسالت، چيزى) جز يك يادآورى براى جهانيان نيست. (و اين وظيفه من است.) ﴾}

( 1742): ــ  روایت است که کسی از ابن عـبـاس رضی الـلهُ عـنهُما پُرســید: آیا درۀ ص سُـجـده است؟  گـُفـت: بلی، وبعدازان این آیت راتلاوت نمود: {﴿ وبـرایـش اسـحـاق ویـعـقـوب رابـخـشــیده وهمـۀ آنـهـارا هـِدایت نمودیــم .} ﴿ 84:  6 انـعــام متن آیۀ کریمۀ پایانی]، ، {﴿... پــس تـو هـم به روش آنهـا اقـتـداکـُن.﴾} [﴿ 90: 6 انـعــام  متن آیۀ کریمۀ فوق]، ، بعدازان ابن عـبـاس رضی الـله عـنهما گــُفـت :و پـیغُـمبـرشُـمـا (صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) ازکسانی است که به اقـتدانمودن به روش پـیغُـمبـران دیگر امـر شـده است . ( رواءالبُخاری ـــ   4632.

             {﴿ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ ﴾}﴿ 84:  6 انـعــام   

          {﴿ و اسحاق و يعقوب را به او [= ابراهيم]بخشيديم; و همه را هدايت كرديم; و نوح را (نيز) پيش از آن هدايت نموديم; و از فرزندان او، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى وهارون را (هدايت كرديم); اين گونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم. ﴾}

   با ب[ 30]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿  بـکـارهـای فـحـشـاه چه آشـکـارا بـاشد وچـه پـوشــیده نـزدیک مَـشـوید.}.

                 {﴿  قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لاتَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ وَ لاتَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ذالِكُم وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾}﴿ 151: 6 انـعــام   

          {﴿ بگو: بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: اين كه چيزى را همتاى خدا قرار ندهيد; و به پدر و مادر نيكى كنيد; و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نكشيد; ما شما و آنها را روزى مى دهيم; و به كارهاى زشت نزديك نشويد، چه آشكار باشد چه پنهان; و انسانى را كه خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانيد، مگر بحق (و از روى استحقاق). اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده، تا بينديشيد. ﴾}

       ( 1743): ــ  ازعــبـدُالـلـه بن مـسـعـود(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت:هیچ کس از خـُداونـد مُـتـَعـال باغـیرت تر نـیست، واز همین جهت است که فواحـش را چه آشـکـار بـاشد وچـه پـوشــیده حـرام گـردانـیده است، وهـیچـکسی سـتایـش را به اندازۀ خـُداونـد مُـتـَعـال دوست ندارد، واز همین سـبب است که خـودرا مـُدح وصـفت نموده است. ( رواءالبُخاری ـــ   4634 )

 

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  ا عــــرا ف ــ 7   *****

       با ب[31 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿. عــَفـو را پــیـشـۀ خـود ســاخته وبه مَــعـروف امــر نـمـا .}.

                 {﴿   خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ ﴾}﴿ 199 : 7 اعــراف  

                {﴿ (به هر حال) با عفو و مدارا رفتار كن، و به كارهاى شايسته دعوت نما، و از جاهلان روى بگردان (و با آنان ستيزه مكن). ﴾}

       ( 1744): ــ  ازابن زُ بَـیر(رضی الـلهُ عـنهُـمـا) روایت است که گـُفـت: خـُداونـد مُـتـَعـال پـیغُـمبـرش

(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )راامـرنمود که ازاخـلاق مَـردُم عـفـوراپــیشۀ خود ساز.( رواءالبُخاری ـ 4644)

 

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 *****  ﴿ ســــو ر ۀ  انـــفـــا ل ــ 8 *****

      با ب[32 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.وبا آنهـا تا جـائی جَـنگ راادامـه دهــید که فـِتـنه ریــشه کـَن گردیده، ودین بطور کـامل برای خُـدا گـردد.}.

           {﴿  وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ ﴾}﴿  39: 8 انـفــال ]  

                  {﴿و با آنها پيكار كنيد، تا فتنه (و بت پرستى و سلب آزادى) برچيده شود، و دين (و پرستش) همه مخصوص خدا گردد. و اگر آنها (از اعمال نادرست خود) دست بردارند، (خداوند آنها را مى پذيرد;) خدا به آنچه انجام مى دهندبيناست. ﴾}

         ( 1745): ــ  ازابن عُــمَـر(رضی الـلهُ عـنهُِمـا) روایت است که کسی از وی پُرسـید: قـِتال فـِتـنه را

چگونه می بینی؟ گـُفـت:آیا مـیدانی که فـِتـنه چــیست ؟ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) با مُشرکین

جـهـاد میکردند، وکــسیکه[ از مُـسُلمـانـان] به نزد مُشرکین می رفــتند فـِتـنه محسـوب میگردید، و جـهـاد آنها مانندجنگ شُما برسـر مُـلک ودارائی نبود. ( رواءالبُخاری ـــ   4651 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  بــراء تـوبـه ــ 9   *****

        با ب[ 33]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿...وگـُــروه دیــگری کـه بـه گـُنـاهـان خـود اعـتــراف نمودنــد .}.

       {﴿ وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾}﴿ 102: 9 تـُـوبـَه  

               {﴿  و گروهى ديگر (مؤمنانى هستند كه) به گناهان خود اعتراف كرده اند; و كار خوب و بد را به هم آميخته اند; اميد مى رود كه خداوند توبه آنها را بپذيرد; به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است. ﴾}

        ( 1746): ــ  ازسَــمُــرَه بن جُــنـٌـدُ ب(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد : ﴿.شـب گـُذشـته دو نـفر نزدم آمـده ومـرا باخود به شـهـری بُـردند کـه از خـشـت هـای طلا ونـُقــره ســاخـته شــده بـود، درآنـجـا مــَردُمی از مـا اســتقـبال نمودندکه : یک طرف جــسـم شـان به بهـترین شـکلی بود که درعُــمر خود دیـده باشی،و طرف دیـگـر جــسـم شـان به بـد ترین صـورتی بود   که درعُــمر خود دیـده باشی،آن دو نـفر برای آن مــَردُم گــُفـتـنـد :برویـدوخودرا درفـلان جـُوی بـیـندازیـد آنها رفـته وخودرا دران جوی انداخـته وآمـدند، دیـدیـم که آن شـکل قـبیح وزشـت از آنهـا دور گـردیده وبه بهـترین شـکلی درآمـده انـد، آن دو نـفر برایـم گــُفـتـنـد :این جـوی جَـنت عَــدن است وآن مــَردُمیـکه قـسمتی از جــِسم شان زیـبا و قِــمـت دیگری زشـت بود، کــسانی انـد که کـارهـای نیک وبـدی باهم انجـام داده وخُــداونــد از گـُنـاهـان شـان درگـُذشـته است... ( رواءالبُخاری ـــ  4674   

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 *****  ﴿ ســــو ر ۀ  هــــو د ــ 11 *****

       با ب[34 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.... وعَـــرش او بـر آ ب اســت }.

                   {﴿ وَهُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَرْضَ في سِتَّةِ أَيّام وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ ﴾}﴿ 7 : 11 هُــود

            {﴿ او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز [= شش دوران]آفريد; وعرش (قدرت) او، بر آب قرار داشت; (و جهان در آغاز توده مذابى بود، او آن را آفريد) تا شما را بيازمايد كه كدام يك عملتان بهتر است. و اگر (به آنها) بگويى: شما بعد از مرگ، برانگيخته مى شويد.، به يقين كافران مى گويند: اين سحرى آشكار است! ﴾}

      ( 1747): ــ  از ابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ فــرمُـودنـد : ﴿ خُــداونــد عـَـز وجَــل مـیفــرمـایــد : ﴿ نـفـقـه کـُن، مـن بـر تـو نـفـقـه خـواهـم کـرد، . و مـیفــرمـایــد : ﴿دسـت خُــداونـد پُـر است نـفـقـه آن را خـالی نکـرده وشـب وروز در حـالت کـرم وبخـشـش است .

و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم). فــرمُـودنـد : ﴿.آیـا آنچـه را که[  خـُداونـد مُـتـَعـال]ازروز خـلقت آسمانها تا امروز عـطانموده است، تصور کرده ئید؟ این همه چـیز از خَـزیـنـۀ خُــداونــد چــیزی را کـم نـکرده است، عَـرش خُــداونــد بـر آب است وتـقـدیر ارزاق دراخــتیار او بوده، وکـم وزیـاد مـیکــُند .. ( رواءالبُخاری ـــ   4684 )

      با ب[35 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.اگـر پَـروردگـارت مَــردُمی رابه عــذاب گـرفـتـار نمـایـد، عــذاب او چـنـین است }.

           {﴿ وَكَذالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَليمٌ شَديدٌ ﴾}﴿ 102: 11 هُــود

                {﴿ واينچنين است مجازات پروردگار تو، هنگامى كه (مردم) شهرها و آباديها را مجازات مى كند، در حالى كه آنها ستمكارند! به يقين مجازات او، دردناك و شديد است! ﴾}

        ( 1748): ــ  ازابـو مُــوسـی(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ). فــرمُـودنـد :﴿. خـُداونـد مُـتـَعـال ظـالـم را مُـهـلـت مـیدهــد، ولی وقـتیکـه اورا مورد عَــذاب قــرار داد، از عَــذابـش نـجـات یـافــته نمـیتوانــد..راوی مـیـگـویـد:بعـد ازان این آیـت را تــلاوت نمودند: {﴿.اگـر پَـروردگـارت مَــردُمی را کـه ظُـلم کرده اند مورد عَــذاب قــراردهـد، عَــذابـش چـنـین است، و عَــذاب[خـُداونـد مُـتـَعـال] سـخت درد آور وشـدیـد است .﴾}.﴿ 102 : 11 هُــود متن آیۀ کریمۀ فوق]،  ( رواءالبُخاری ـــ    4686)

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  حَـــجَــرــ 15   *****

 

      با ب[36 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.مـگـر آنهائیکه اســـتـراق سـمـع مـی نـمـایــند .}.

           {﴿ إِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ   ﴾}﴿ 18: 15 حَــجـَر  

                {﴿ مگر آن كس كه استراق سمع كند (و دزدانه گوش فرادهد) كه شهابى آشكار او را تعقيب مى كند (و مى راند). ﴾}

         ( 1749): ــ  از ابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) به نقل از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ).   روایت است که گـُفـت:.فــرمُـودنـد : ﴿. چـون خُــداونــد مُــتـعــال درآسـمـان امـری را صـادر نـمـایـد، مــلائـکه بالـهـای خـودرا به نـشـانـۀ فـرمـان بـرداری بـهـم مـی زنـند،[ وصـدای بـالهـای شـان] مـانـند زنـجـیری است کـه بــسـنگ کـوبـیده مـیشـود، چـون اضـطراب دل شـان آرام گـیرد مـیـپُـرســند: پَـروردگـارشُــمـا چـه فـرمـوده است ؟مـیـگـُویـنـد: حـق راگــُفــته واو از هـمـه بـلـندمُــرتـبه تـر وبُـزرگ تـر است..

آنـهـائیکـه اســتراق ســمـع می نمایند یکی بالای دیگری قرارداشته واین سُخن را مـیشنـونـد، وبـسـا میشود که که شـهـاب پـیش از آنـکـهآن مُــسـترق سـمـع، سُخـنی را که شــنـیده است به رفــیق خود بـرسـانـد، به او اصابت کرده واورا مـیسوزاند، وگـاهی هم مـیشود کـه  شـهـاب به وی اصابت نمیکند، وآن کــسیکـه اســتراق ســمـع نموده است سُخـنی را که شــنـیده است به دیگـریکه در پآیانـتر از وی قـراردارد، انتـقـال متیدهـد، تا اینکه بـهمـین شکل، سُـخنی را که شـنـیده اند به زمین انتقال داده وا خــیـرأ به سـاحِـر وجـادو گـرمـیرسـانند.

[ سـاحِـران وجـادو گـران] با آن سُخـنی  که شــنـیده انـدصـددروغ را یکـجاکرده[ وبه مَـردُم خـبر مـیدهـند]، اگر سُخن شان راست شد،کـسـانـیکه آن سُخـن را شــنـیده انـد مـیـگـویـند: مـگـر[ آنجـادو گـر] فـلان روز برای ما نـگـُفـت که در فـلان روز چـنین وچـنان خـواهـد شد؟ وآنـچه  گــُفـتـه بودراست برآمـد، ولی درواقـع این هـمان کـلـِمـۀ است که دراصـل از آسـمان شــنـیده شـده است ( رواءالبُخاری ـــ   4701 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 *****  ﴿ ســــو ر ۀ  نـــحـــل ــ 16 *****

       با ب[ 37]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.... وبعضـی از شُـمـایـان بـه بـد تـرین ایـام زنـدگی مـیرســید .}.

                     {﴿    وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾}﴿ 70: 16 نـَحـل

            {﴿ خداوند شما را آفريد; سپس شما را مى ميراند; بعضى از شما به نامطلوب ترين (مراحل) عمر مى رسند،كه بعد ازآگاهى، چيزى نمى دانند (و همه چيز رافراموش مى كنند);خداونددانا و تواناست.﴾}

         ( 1750): ــ  از انــس بن مــالـِک (رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )چـنین دُعــا مـیکردنـد: ﴿.ا َعُـوٌذ ُ بِـِکـَــ مـِنَ اٌلـبُـخـٌل ِ ، وا َرٌذ َلِ الـعُـمُـرِ، وَعَـذ َابَ الـقـَبـٌرِ،

 وَفـِتـنـَة ِ الـدً جـَال ِ، وَفـِتـنـَةَِالـمَـحٌـیَا والـمَـمَـات .. ( رواءالبُخاری ـــ   4707 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  بـــنـی اسـرائـیل ــ17   *****

        با ب[38 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ ذ ُریــۀ کـسـانـیرا کـه بـا نــوح حـمـل نمـودیــم، واو بـندۀ شُــکـر گـُذاری بــود }.

            {﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾}﴿ 3: 17 اسـراء  

               {﴿   اى فرزندان كسانى كه با نوح (بر كشتى) سوار كرديم! او بنده شكرگزارى بود. (شما هم مانند او باشيد، تا نجات يابيد.) ﴾}

       ( 1751): ــ  از ابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: برای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )مـقدارگــوشـتی را آوردنـد،[ واز بین آن گــُوشـتهـا] دسـت را که خوش داشــتند به ایشان تـقـدیم نمودند، وایشان ازان دسـت مـقـداری جـدانمودنه و فــرمُـودنـد : ﴿.مـن درروز قـیـامـت سـردار هـمـۀ مَـردُمـان خـواهـم بـود، وآیـا مـیدانـید کـه این از چـه ســبب است ؟خـُداونـد مُـتـَعـال هـمـۀ مَخـلوق از اولـین وآخـرین را طوری دریـکجا جـمع مـیکند که صدا به هـمـۀ آنها رســیده وچـشم هـمـۀ آنهارا مـیــبینـد، آفـتاب به آنهـا نـزدیک شده ومَـردُ م به چـنان زحـمـت ومُـشـقـتی می اُفــتند کـه از تـحـمُـل وطاقت شان خارج است.  مَـردُ م باخود مـیـگـُویـنـد: مگـر نـمـی بــینـید که به چـه زحـمـت ومُـشـقـتی گرفـتاریـد؟ مگـرایـنطرف وآنـطرف کسی را پـیدا نـمـیکـُنـید که به نـزد خُــداونــد از شُـمـا شـفـاعـت نـماید؟ عـِدۀ از مَـردُ م بـدیگران مـیـگـُویـنـد: باید نـزد آدم  [علـیه السلام]برویم، آنها نـزد آدم  [علـیه السلام] رفـته وبرایـش مـیـگـُویـنـد: تـو ابـول بـشـر بوده وکـسی هـستی که خُــداونـد تُـرا بـدست خود خـلق نموده وازروح خود بر تـو دمـیده است، ومـلائـکه را امـر نموده وبـتـو سُـجـده کرده اند، برای ما نزد خُــداونـد شـفـاعـت نـما، مگـر نـمـی بینی که درچـه حالتی قـرارداریم؟ وچـه بــسر مـا آمـده است؟    

آدم  [علـیه السلام] مـیـگـُویــد:پَـروردگـارم امـروزدرچـنـان غـضبی استکه نه قـبلأ چـنـِن درغضب شده است ونه بعدازاین خـواهـد شد، او مـرا از خـوردن مـیوه دربـهـشت منع نموده ومن نا فرمانی اش رانمودم، من بخود گـرفـتارم، مراگـُذاشته نزددیگری بروید، نزد نوح [علـیه السلام]بروید

مَــردُ م نزد نـوح[علـیه السلام] آمده و مـیـگـُویـنـد:تـو اولین رسـول برای مَــردُ مـان روی زمین هـستی، وتُـراخُــداونــد بندۀ شُـکر گـُذار نامـیده است، برای ما نزد پَـروردگـار خود شـفـاعـت نـما، مگـر نـمـی بینی که درچـه حالتی گرفتاریم؟

 نـوح[علـیه السلام] مـیـگـُویــد: پَـروردگـارم امـروزدرآنـچـنـان غـضبی است که نه پیش ازین چـنیـِن درغضب بوده ونه بعدازاین چنین درغضب خـواهـد شد، وبرایم یک دُعـای قـابل اجابت بود وبه آن بر قوم خود نـفرین نمودم، وامروز من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، نزددیگری بروید، نزد ابـراهــیـم [علـیه السلام] بروید.

مَــردُ م نزد ابـراهــیـم[علـیه السلام] آمده و مـیـگـُویـنـد: یا ابـراهــیـم تو پـیغُـمبـرخُـدا ویگانه خـلیل او درروی زمین هـستی، برای مادر نزد پَـروردگـار ت شـفـاعـت نـما! مگـر نـمـی بینی که درچـه حالتی گرفتاریم؟

 ابـراهــیـم[علـیه السلام] برای شان مـیـگـُویــد: پَـروردگـارم امـروزدرآنـچـنـان غـضبی است که نه پیش ازین چـنیـِن درغضب بوده ونه بعدازاین چنین درغضب خـواهـد شد، ومن سـه دروغ گـُفـته ام، وامروز من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، نزددیگری بروید، نزد موسی [علـیه السلام] بروید.

 مَــردُ م نزد موسی[علـیه السلام] آمده و مـیـگـُویـنـد: یا موسی! تورسـول خُــدا بوده وکسی هـستی که خـُداونـد مُـتـَعـال، برسالت خود، وبه سخن زدن باتو برهـمۀ جـهانـیان برگزیده بود، برای مادر نزد پَـروردگـار ت شـفـاعـت نـما! مگـر نـمـی بینی که درچـه حالتی گرفتاریم؟

 مـو سـی[علـیه السلام] مـیـگـُویــد: پَـروردگـارم امـروزدرآنـچـنـان غـضبی است که نه پیش ازین چـنیـِن درغضب بوده ونه بعدازاین چنین درغضب خـواهـد شد، من شخصی را که مامور بـقتل آن نبودم بـقتل رساندم، وامروز من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، نزددیگری بروید، نزد عـیسی [علـیه السلام] بروید.

 مَــردُ م نزد عـیسی[علـیه السلام] آمده و مـیـگـُویـنـد: یا عـیسی! تورسـول خُــدا وکـلـِمـۀ خُــدا هستی که به

 مَـریـم الـقـا نموده بود، وازروح خُــداهـستی! وآن کسی هستی که درگـهواره با مَــردُ م سُخن گـُفـتی، شفاعت مارابکن! مگـر نـمـی بینی که درچـه حالتی گرفتاریم؟

  عـیسی[علـیه السلام] مـیـگـُویــد: پَـروردگـارم امـروزدرآنـچـنـان غـضبی است که نه پیش ازین چـنیـِن در

غضب بوده ونه بعدازاین چنین درغضب خـواهـد شد، وگرچه کدام گـُناهی را که مُرتکب شده باشد ذکـر نمیکـند، ولی مـیـگـُویــد: امروز من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، من بخود گرفـتارم، نزددیگری بروید، نزد مُــحَــمَــد(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ). بروید.

 مَــردُ م نزد مُــحَــمَــد(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) آمده و مـیـگـُویـنـد:یـامُــحَــمَــد تـو رسـول خُــدا وخـاتـم: پـیغُـمبـران هـستی، و خـُداونـد مُـتـَعـال گـُنـاهـان گـُذشـته وآیــنده ات را بـخــشیده است، برای مادر نزد پَـروردگـار ت شـفـاعـت نـما! مگـر نـمـی بینی که درچـه حالتی گرفتاریم؟.

 پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) میـفـرمایند:وهمان است که من رفـته وزیر عـرش برای پَـروردگـارم     عَـز وجَـل بـه سُجـده می اُفــتم، و خـُداونـد مُـتـَعـال ازحَــمـد وثـَنـای خود چـیز هـای رابرایم رهــنمائی مـیکـُند که تا آنـوقـت هیچـکسی رااز آنها مُـطـَلع نساخته است، بعدازان برایم گــُفـتـه مـیشود کـه یـا مُــحَــمَــد!سَــرت را بـلـند کـُن! هـرچـه خـواسـتی برایت داده شـده وهـر شـفـاعـی که بنمائی مورد قـبول واقع خـواهـد شـد، ومن ســَرم را بلند نموده و مـیـگـُویـم: یـارب اُمـَـت مـن! بـرایـم گـُفـته مـیشود: یـا مُــحَــمَــد!آن گـروه از اُمـَـت خـودرا که برآنها حــساب وکـتابی نـیست، ازدروازۀ طرف راست به جـَـنت داخل نمای، وایـنهـا بادیـگر مَــردُ م دردروازه های دیگر نـیز شـریک اند.  

 بـعدازان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد : ﴿ قـَسـَـم بـه ذاتـیـکـه جـانـم دردسـت اواسـت که فـاصـلـۀ بین دو کـنار دروازۀ جَـنـَت، به اندازۀ فـاصـلـۀ بین مَــکـَه ویـَمـَن ویـا فـاصـلـۀ بین مَــدیــنـَه و بَـصـره است . ( رواءالبُخاری ـــ    4712).

       با ب[ 39]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ خُــداونــد مـقـام مَـحـمـُود رابرایـت ارزانـی خـواهـد داشــت .}.

            {﴿  وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾}﴿ 79: 17 اسـراء

                          {﴿   و پاسى از شب را از خواب برخيز، و قرآن (و نماز) بخوان. اين يك وظيفه اضافى براى توست; اميد است پروردگارت تو را به مقامى در خورِ ستايش برساند. ﴾}

         ( 1752): ــ  ازابن عُــمَـر (رضی الـلهُ عـنهُمـا) روایت است که گـُفـت: مَــردُ م هَـمَـگی درروز

قــیـامَــت به زانـودرآمـده وهـر اُمَــتی به دُنـبـا ل پـیغُـمبـرش افـتاده و مـیـگـوینـد:یـافـلان مـارا شـفاعـت کـُن! یـافـلان مـارا شـفاعـت کـُن! تا آنـکه شـفاعـت بـه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) مـیرســد، واین همان روزی است که خـُداونـد مُـتـَعـال مـقـام مَـحـمـُود رابرای (مُــحَــمَــد(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)  ارزانـی مـیدارد. ( رواءالبُخاری ـــ   4718 )

       با ب[40 ]:ـــ قــول خُــداونــد مُـتـعـال کـه: 

       {﴿. نُــمـازخـودرا نـه بـلـند بـخــوان ونـه آهــســته }.

            {﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيّاً ما تَدْعُوا فَلَهُ الاْ َسْماءُ الْحُسْنى وَ لاتَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لاتُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذالِكَ سَبِيلاً﴾}﴿  110: 17 اسـراء  

           {﴿ بگو:اللّه رابخوانيد يارحمان را،هركدام رابخوانيد،(ذات پاكش يكى است; و) بهترين نامها براى اوست.ونمازت رازياد بلند، يا زياد آهسته نخوان; ودرميان آن دو،راهى (معتدل) انتخاب كن.﴾}

      ( 1753): ــ از ابن عــبـاس (رضی الـلهُ عـنهُمـا) دراین قـول خـُداونـد مُـتـَعـال کـه می فـر مـایـد

  {﴿. نُــمـازخـودرا نـه بـلـند بـخــوان ونـه آهــســته.... }.   روایت است که گـُفـت: این آیـت هـنگامی نازل گردیده که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) درمَــکـَـه پــنهـان بوده و هـنگام نُــمـازخـوا نـدن صدای خودرا بـلـند مـیکـردنـد، وچون مُشـرکین صدای شان رامـی شـنـیدند، قـُرآن وکـسـیکه آن را نازل کـرده وکـسـیکه بر آن نازل گـردیده است ، دَشــنام مـیدادند، وهمان بود که خـُداونـد مُـتـَعـال به پـیغُـمبـرش امـر فــرمـود:{﴿ نـُــمـازت را به صـدای بـلـند مــخـوان ﴾}.یعنی:قـِرائـت رادرنـُمـاز به صـدای بـلـند مخـوان، زیرا مُـشرکین آن راشـنـیده وقـُـرآن رادشـنام مـیدهـند،{﴿ وآن را آهــسـته هـم مَــخـوان ﴾}.یعنی طوریکه صحابه هـایت آن را نـشـنوند، {﴿ بـلـکـه بطور مـیانه بین بـلند وآهـسته بـخـوان ﴾}﴿  110: 17 اسـراء ﴾.متن آیۀ کریمۀ فوق] ( رواءالبُخاری ـــ   4722 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  کـــهـــف ــ 18    *****

        با ب[41 ]:ـــ قــول خُــداونــد مُـتـَعـال کـه: 

{﴿ ایــنهـا کـســانی انـد کـه بـه آیــات پَــروردگــار شــان کــافــِر شُــدنـد.}.

             {﴿  أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا باِياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾}﴿ 105: 18 کـَهـف  

               {﴿   آنها كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كافر شدند; به همين جهت، اعمالشان حبط و نابود شد; از اين رو روز قيامت، ميزانى براى (سنجش اعمال) آنها برپا نخواهيم كرد. ﴾}

( 1754): ــ ازابــو هُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) روایت

 است که فــرمُـودنـد :﴿.درروز قــیامَــت چـه بــسا اشـخـاص بـزرگ جـِـثـه    وچــاق وفـر بـهی راحـاضر مـیسـازنـد کـه درنـزد خـُداونـد مُـتـَعـال بـه انـدازۀ بـال پَــشـۀ ارزش نـدارنـد ... و  فــرمُـودنـد : ﴿.اگـر مـیخـواهـید این قـول خـُداونـد مُـتـَعـال را تـلاوت نـمـائـید.

 {﴿پـس درروزقـیامت برای آنهاهـیچ وزنی راقـائل نــیسـتیم.﴾}.[﴿ 105: 18 کـَهـف متن آیۀ کریمۀ فوق]

  ( رواءالبُخاری ـــ    4729)    

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  مَـــریـَــم ــ 19   *****

      با ب[42 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ ازروز حَــسـرت ایـشــان را بــیم بـده }.

            {﴿  وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الاْ َمْرُوَهُمْ فِي غَفْلَة وَهُمْ لايُؤْمِنُونَ﴾}﴿ 39: 19مَـریَم

  {﴿آنان را از روز حسرت [=روز رستاخيز كه براى همه مايه تأسف است ]بترسان، در آن هنگام كه همه چيز پايان مى يابد; ولى (امروز) آنها در غفلتند و ايمان نمى آورند. ﴾}

  

          ( 1755): ــ  از ابـو سَـعــید خُــدری (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد : ﴿.مُــرگ [درروز قـیامـت] به شـکل قـُوچ ابـلـقـی آورده شـده ونـدا مـیشود که ای اهـل جَـنـت! آیـا این را مـیشـناســید؟ آنهـا پـیش آمـده ونـگـاه مـیکـُنند، ومـیـگـوینـد:بـلی!این مَـرگ است، وهـمگی آن رادیـده انـد، بعـد ازان نـدا مـیشود که ای اهـل دوزخ! آیـا این را مـیشـناســید؟ مـیـگـوینـد:بـلی! هـمگــان اینـرادیـده انـد، بعـد ازان قـُوچ ذبـح گـردیده وبرای اهـل جَـنـت گـُفـته مـیشود که : زنـدگی شُــما جـاودان بـوده ودیگـر مـرگی نـیست، وبرای اهـل دوزخ گـُفـته مـیشود که : زنـدگی شُــما نیز جـاودان بـوده ودیگـر مـرگی نـیست، بعدازان این آیــۀ کـریـمه را تـلاوت نمودنـد:

 {﴿ وایـشـان را ازروز حُـسرت بـیم ده، هـنگامـیکه موضوع فـیصـله گردیده وآنهـا در حـال غـفـلـت

هـسـتـنـد  }..ــــ یعنی: اینهادرغـفلت اهل دُنیا هـستند ـــ {﴿.وایـشان ایــمـان نـه می آورنـد﴾}..  

  [﴿ 39: 19 مَــریـَم متن آیۀ کریمۀ فوق] ( رواءالبُخاری ـــ   4730 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 *****﴿ ســــو ر ۀ  نـــور ــ 24    *****

        با ب[43 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ کـسانـیکه هـمــسـران شـان را مُـتهـم به زنـا کـرده وجُـز خـود، شـاهـِد دیـگـری نـدارنـد }.

      {﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهادات

    بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ﴾}﴿  6: 24 نـُـور    

        {﴿ و كسانى كه زنان خود را (به زنا) متهم مى كنند،و گواهانى جز خودشان ندارند، هريك از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستگويان است; ﴾}

      ( 1756): ــ  ازسَـهـل بن سـعـد(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که: عُــوَ یٌــمِـرنزد عـاصِـم بن عَــدی

 رضی الـله عـنه  که رئــیس قـبـیـلـۀ بنی عَـجـٌلان بود آمـده و گــُفـت که :شُـما درمورد شخصی که بازن خود شخص دیگری را بـبـیند چـه مـیـگـوئـیـد؟آیـا اورا بـکـُشـد؟ که دراین صورت شُمـا اوراخـواهـید کـُشت، یا ایـنکه کاردیگری بـکـُند؟ حُــکم آن رااز پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برایـم بـپـُرس.

عـاصِـم رضی الـله عـنه نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) آمـده و گــُفـت: یـارسـول الـلـه! پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازسـوال کـردن بـد شـان آمـده وآن را عـیب شـمُـردنـد.

عُــوَ یٌــمِـر رضی الـله عـنه آمـده ودراین مورد از عـاصِـم رضی الـله عـنه اســتـفـسارنمود،عـاصِـم رضی

الـله عـنه گــُفـت که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) ازسـوال کـردن بـد شـان آمـده وآن را عـیب شـمُـردنـد.

 عُــوَ یٌــمِـر رضی الـله عـنه گــُفـت به خـُـداونــد قـَــسـَم تاخودم از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) نـپُرسـم موضوع را فـرو گـُذار نـخواهـم کرد وخودش نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) و گـُفـت: یـارسـول الـلـه! کسی با زن خود شخص دیگری را می بیند، اگر آنـشخص را بـکـُشد، شَُـمااورابـجایش خواهـید کـُشت، آیا بایدچـکارکـُند؟ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـدکـه :  ﴿ خـُداونـد مُـتـَعـال درمـوردتـو وهـمـسر توقـُرآن را نازل نمود و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )طـوریکه در قـُرآن آمـده است امـر به مـلاعِـنـه نموده ولـعـان را بین شان جـاری سـاخـتند.

بعدازان عُــوَ یٌــمِـر رضی الـلهُ عـنهُ گــُفـت: یـارسـول الـلـه!اگـر هـمـسَرم را درچنین حالتی نگـهـدارم ظـُلم

کرده ام، وهـمان بود که اوراطـلاق داد،واین روشـش سُـنـتی گـردید برای هرکسیکه بازنـش ملا عِـنه مینماید.

 بعدازان پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودنـد:﴿ نـگـاه کـُنید اگراین زن طـفلی به دُنـیا آورد که سـیاه چـهره بوده وچـشمانش سـیاه وسُـریـنش چـاق، وسـاقـهـایش کـلان ودرشت باشد ، فکر نمـیکـُنم که عُـوَیـمـَر درموردش جُـز راست چـیزی دیگری گـُفـتـه باشـد، واگرطـفلی آورد که مانند(وحَـرَه)[ خـزندۀ است سُـرخ رنگ که دردشـتها زندگی مـیکـُند] سُرخ رنگ بود، فکر نمـیکـُنم که عُـوَیـمـَر درموردش جُـز دروغ چـیزی دیگری گـُفـتـه باشـد . وهنگامیکه آن زن طفلـش را به دُنـیا آورد، به همان صفتی بود که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )درجـهت تصدیق عُـوَیـمـَرتو صیف نموده بودند، وآن طفل به مادرش منـسوب گردیده وبه نام او یاد مـیشـد. ( رواءالبُخاری ـــ   4745 )

         با ب[44 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ وعَــذاب را از خـود دفـع مـیـکـُنـد اگـر چـهـاربار خُــدارا شـاهـِد گـرفـته و.... .}.

           {﴿ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادات بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ﴾}﴿ 8: 24 نـُـور  

       {﴿ آن زن نيز مى تواند كيفر (زنا) را از خود دور كند، به اين طريق كه چهار بار خدا را به شهادت طلبد كه آن مرد (در اين نسبتى كه به او داده) از دروغگويان است. ﴾}

   ( 1757): ــ  از ابن عــبـاس (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که: هــلال ابن اُمـَـیَـه نزد پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) هـمـسرش را مُـتـَهـم نمود که با( شـریک بن سَـحـٌماء) زنا نموده است ، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )فــرمُـودنـد : ﴿.یـا شـاهـِد آورده ویا پُـشـتـت راآمـادۀ شـلاق خوردن نـما .گـُفـت:یـارسـول الـلـه!اگرکسی ازما شخصی را بالای هـمـسـرش می بیـنـد، باید آن را به هـمان حـالت گـُذاشـته وخودش به جُـسـتجوی شـاهـدبرآیـد؟ پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) بازهـمان سُخن را تکـرار نمودندکه:﴿.یـا شـاهــِد آورده ویـا پُـشـتـَتٌ راآمـادۀ شـلاق خـوردن نـما.﴾.           هــِلال گــُفـت :قـَسـَـم بـه ذاتـیـکـه تـُراپـیغُـمبـربر حق فـرسـتاده است که من راست مـیـگـویـم، واز خُــدا مـیخـواهـم وحـیی را نازل ساخته وپُـشـتم راازشـلاق خوردن خلاص نماید، وهـمان بود که جـِبـرئـیل آمـده واین آیـه را نازل نمود:{﴿.وکـسـانـیکه هـمـسران شان رامُـتهـم به زنـا میکـُنند....}[﴿  6: 24 نـُـور آیۀکریمۀ فوق تر] تا اینجا که مـی فـر مـاید:{﴿ اگر از راست گویان باشـد  }﴿  9: 24 نـُـور آیۀکریمۀ ذیل].قـرائـت نمود.

             {﴿ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ﴾}﴿  9: 24 نـُـور      

       {﴿و بار پنجم بگويد كه غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد (و در اين صورت مجازات از هر دو برداشته مى شود). ﴾}

پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)برگـشـته وبه طلب آن زن فرسـتادند، وهـِلال آمده وشـهـادت داد، و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  ) مـیگــُفـتـنـد : ﴿.خُــداونـد مـیداند که یکی از شُـما دو نـفر یقـینـأ دروغـگوی هـستـید، آیـاکـدام یکی از شُـما تـوبه نـه میکـُنـید ﴾؟.

بعدازان هـمـسر هـِلال برخـاسته و وشـهـادت داد، چون به مـرتبۀ پـنـجُـم رسـید، اورا مُـتوقف ساخته و

 گــُفـتـنـد :این مـرتبۀ پـنـجُـمـین مـوجب لـعـنت است.

ابن عـبـاس رضی الـله عـنهـما مـیـگـویـد: که آن زن مُـتردد گردیده وسـرش را به زیر انداخت تا جـائیکه فـکر کردیـم شاید از قـول خود رجـوع نماید، ولی او گـُفـت که:قــوم خودرا درباقی ماندۀ روز فـضـیـحـت نخـواهـم نکـرد، وبه شـهـادت دادنـش ادامه داد، و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فــرمُـودنـد :  ﴿. نـگـاه کـُنید اگر این زن طـفلی به دُنـیا آورد که چشمانش سـیاه، سُـریـنش چـاق، پاهایش درشت بود ،آن طفل از شـریک بن سَـحـٌماء خـواهـد بود﴾.. وبـچـۀ او بـهـمان صـفت بود، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـودنـد :﴿.اگـر حُـکـم کـتـاب خُــدانـمـی بود، من با این زن مـوقــف دیگری مـیداشـتم..

 ( رواءالبُخاری ــ 4747 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 ***** ﴿ ســــو ر ۀ  الـــفـُــرقـا ن ــ 25   *****

        با ب[45 ]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿.کـسـانـیکه بـر روی خـود بـسـوی دوزخ کـشـیده مـیشـونـد .}

    {﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾}﴿ 34: 25 فـُرقـان  

                  {﴿ (تو را متهم به گمراهى مى كنند، ولى،) آنان كه برصورتهايشان به سوى جهنم محشور مى شوند، بدترين محل را دارند و گمراه ترين افرادند. ﴾}

     (   1758 ): ــ  ازانـس بن مـالـِک(رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که:شخصی از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)پُـرســید: کـافـر درروز قـیـامَـت چـگونه بررویش حـشر مـیشود؟ فــرمُـودنـد :  

﴿ مـگـرآن ذاتـیکـه قـادر بـوده است که اورادردُنـیا بردوپـایـش روان سـازد، قـادرنـیست که درروزقـیـامَـت     اورابررویش روان سازد﴾؟. ( رواءالبُخاری ـــ   4760 ).

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 *****﴿ ســــو ر ۀ  ر و م ــ 30    *****

        با ب[46 ]:ـــ قــول خُــداونــد مُـتـعـال کـه: 

       {﴿.آ لـَـمً ، روم مـغـلـوب گـردیـد  }.

                  {﴿ *بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ* الم ﴾}﴿ 1: 30 روم {﴿*بنام خداوند بخشنده مهربان* الم.﴾}  

                            

                    {﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾}﴿ 2: 30 روم {﴿   روميان شكست خوردند. ﴾}    

     (1759 ): ــ  روایت است که برای ابن مـسـعـود (رضی الـلهُ عـنهُ) خبررسید که شخصی در(کِـنـدَه) مـیـگـویـد: درروز قـیـامَـتدودی آمـده وشـنـوائی وبـینـائی مُنـافـقـین را از بین بُرده وتا ثـیرش بر مُـؤمـنین مانند حـالت زُُ کـَام است.[ چون ابن ابن مـسـعـود (رضی الـله عـنه) این سُخن راشـنید] درحـالیکه تکـیه داده بود، به غـضب شـده ودر جـایش نشــسته و گـُفـت: کسی اگر چـیزی را مـیدانـد بـگوید واگر نـمـیداند بـگوید:  الـلـهُ اَعـٌـلـَـمٌ ) یعنی : خُــداونــددانـاتـر است.زیرا نشانۀ دانش آنـست که اگر شخص چـیزی نـمـیداند بـگوید: نـمـیدانــم، و خـُداونـد مُـتـَعـال به پـیغُـمبـر خـود(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فــرمُـود :

{﴿.بـگـو! من درمـقـابل این عـمل[ یعنی:تبلـیغ رسـالت] از شُمـا مُـزد نـخـواســته واز جُـمـلـۀ کسـانیکه

 تـکـلُـف مـیکـُنـند نـیـســتـم.﴾}.

                  {﴿   قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾}﴿ 86: 38 ص  

            {﴿  (اى پيامبر!) بگو: من در برابر اين دعوت هيچ پاداشى از شما نمى طلبم، و من از متكلفان نيستم. (سخنانم روشن و همراه بادليل است.) ﴾}

و ابن مـسـعـود (رضی الـلهُ عـنهُ) مـیـگـویـد: چون قـوم قـُریـش درداخل شدن به اســلام سُــسـتی وتـأخـیر

 نمودند پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) برآنهـا نـفــرین نموده ودُعــاکردند که :﴿.خُــدایـا!مـرا براین مَــردُم از طـریق قـحـطی که قـوم یـوسُـف را به آن دُچـار سـاخـتی کهمـک نـما وهــمـان بود که به قـحطی دُچـار گـشــتند، تا جـائیکه هـلاک گردیده ومُـرده ها واسـتخـوانها راخوردند، ومابین آسـمـان وزمین بـنظر شخص مـانند دودی می آمـد، وابـو سُـفـیان نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) آمـده و گـُفـت: یـا مُـحَـمـَد! خـودت آمـده ومـارا به صـلـۀ رحـم دعـوت مـیکـُنی، وایـنک قـوم خـودت ازبین رفــتند، برای شـان نزد خُــداونــد دُعــا کـُن، وایـشان این آیت راتـلاوت نمودند:

{﴿ انتظـار روزی را بـکـش که آسـمـان دود آشـکـاری راخـواهـد آورد.﴾}.تا اینجا که: {﴿....مـا بـاز گـشـت کـُنـندگـانــیم }﴿15ـ 10: 44 دُخــان

              {﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخان مُبِين ﴾}﴿ 10: 44 دُخــان  

       {﴿ پس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى پديد آورد، ﴾}

        {﴿  يَغْشَى النّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ ﴾}﴿ 11:  44 دُخــان    

               {﴿كه همه مردم را فرا مى گيرد; اين عذاب دردناكى است! ﴾}

              {﴿  رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنّا مُؤْمِنُونَ﴾}﴿ 12: 44 دُخــان  

       {﴿(آن روز كافران مى گويند:) پروردگارا!عذاب رااز ما برطرف كن كه ايمان مى آوريم.﴾}

        {﴿  أَنّى لَهُمُ الذِّكْرى وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾}﴿ 13: 44 دُخــان

       {﴿ چگونه ممكن است متذكّر شوند با اين كه رسول روشنگر (با معجزات و منطق روشن) به سراغشان آمد! ﴾}

         {﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ  ﴾}﴿ 14: 44 دُخــان  

        {﴿ سپس از او روى گردان شدند و گفتند: او تعليم يافته اى ديوانه است. ﴾}

         {﴿ إِنّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ  ﴾}﴿ 15: 44 دُخــان  

                 {﴿ما عذاب را اندكى برطرف مى سازيم، ولى شما (به كارهاى خود) باز مى گرديد. ﴾}

 وآیا عـذاب آخرت بعدازانکه مُقـرر شوداز آنها برگردانده خـواهـد شد، وباز آنها به کـُفر خود برگردند، واین معنی این قـول خـُداونـد مُـتـَعـال است که میفــرمَایـد:

{﴿ روزیـکـه آنهـارا بـشـدت هـرچـه بـیشـتر مورد مؤاخِـذه قـراردهـیم.}،[ ﴿ 16: 44 دُخـان ﴾] ومُـرادازاین روز، روز بَــدر است

 {﴿.واین حـتمی خـواهـد بـود.} [﴿ 129: 20 طــه ﴾].یعنی روز بـَدر {﴿.آ لـَـمً ، روم مـغـلـوب گـردیـد...  }[﴿ 3ـــــ 1: 30 روم  ﴾].تا اینجا که می فرماید{﴿.بـاز غـَالـِب خـواهـند شــد.}[﴿ 3: 30 روم ﴾] وزمان روم گـُذشــت.

            {﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنّا مُنْتَقِمُونَ﴾}﴿ 16: 44 دُخـان  

        {﴿ در آن روز آنها را با قدرت عظيمى خواهيم گرفت; به يقين ما آنها را مجازات خواهيم كرد. ﴾}

       {﴿ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمّىً﴾}﴿ 129: 20 طــه   

             {﴿ و اگر سنّت و تقدير پروردگارت و اجل مقرّر (آنها) نبود، مجازات الهى دامان آنان را مى گرفت! ﴾}

           {﴿*بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ* الم  ﴾}﴿ 1: 30 روم   

           {﴿ *بنام خداوند بخشنده مهربان* الم. ﴾}

            {﴿  غُلِبَتِ الرُّومُ   ﴾}﴿ 2: 30 روم  {﴿ روميان شكست خوردند. ﴾}  

             {﴿ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾}﴿ 3:  30 روم   

                  {﴿ (و اين شكست) در سرزمين نزديكى رخ داد; امّا آنان پس از (اين) شكست بزودى پيروز خواهند شد... ﴾}( رواءالبُخاری ـــ   4774 )

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

  ***** ﴿ ســــو ر ۀ  سَُـــجٌــد ه ــ 32   *****

        با ب[ 47]:ـــ قــول خُــداونــد عـَـز وجَــل: 

       {﴿ هـیچـکس نـمیـدانـدکـه:[ درجَـنـًت] برایش چـه چـیز هـای آمـاده شـُده اسـت }.

              {﴿ فَلاتَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ﴾}﴿ 17: 32 سـُجـده  

                    {﴿  هيچ كس نمى داند چه پاداشهاى مهمّى كه مايه روشنى چشمهاست براى آنها نهفته شده، به پاداش كارهايى كه انجام مى دادند. ﴾}

     ( 1760): ــ ازابــوهُــرَیــرَه (رضی الـلهُ عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )روایت

است که فــرمُـودنـد :﴿  خـُداونـد مُـتـَعـال میفـرمـا ید:بـرای بـندگـان صـالح خود چـیزهـای را آمـده نموده ام که نـه چــشم مثل آن رادیده ونه گوش شـنــیده،ونـه هم بـدل هـیچ بــشری خطورنموده است،واین چـیزهـاهم اکـنون ذخـیره شده است، وهیچگاه نمیتوان نعمتهای بهشت رابه چیزهای که شماازاناطلاع دارید مقایسه نمود.، وبعدازان این آیـۀکریمه راتـلاوت نمودند: {﴿. هـیچـکس نـمیـدانـدکـه:[ درجَـنـًت] برایش چـه چـیز هـای آمـاده شـُده اسـت.}[ آیۀ کریمۀ فوق]. ( رواءالبُخاری ـــ   4780 )

{{{{{{{{{{{{{{{{