قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

{الله .{

 {{{{{{{{{{{{{{{{

دقــت : مطالعین گرام!

   اگـر قبل از مـطـالعـۀ [کــتاب 53جَــهــاد]مـُحتوای مـُکمل این آدرسها، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هرچه زیادترومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج. 

{{{{{{{{{{{{{{{{

       1) مـــــتــــن مُـــــــکـَـــــمــــــل ا حـــــادیـث شـــریـــف    صـُحـــــاح سِــــــــتـَــــه

  بـه زبـــــــــــان عـــــربــــــــــی

[ صحیح البخاری ،  صحیح مـُسلـم ،سُـنـَن الترمـزی ، سُـنـَن النسائی ، سُـنـَن أبی داؤد ، سُـنـَن ابن ماجـه  ، مـسـنـد احـمـد ، مـوطـأ مـالک ، سُـنـَن الدارمی ] وشـُروحـات زیاد دیگر را: ازاین دوآدرس باز ومطالعه  کرد :

موسوعة الحديث الشريف| ـــکلک ــــ1

{{{{{{{{{{{{{{{{

الحديث الشريف| ـــکلک ــــ2

| ـــکلک|احادیث که منابع دیگرآن هارا به عربی شرح نموده. Similar pages

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید |ــکلِک       

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

            2 ) با ملاحظۀ دو آدرس ذیل ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ| شرح آیات مبارکۀ بهشت رابعدأ خواهیم داشت.

    3) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 {{{{{{{{{{{{| کـتـاب  53 جـَهـاد ||{{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [53 ]:ـ جَــهــا د  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

از این آدرس مـتـن عــربی کتاب جَـــهـا د باز میشود

مــتن عـربی صحیح البخاری شریفــکلکــــــ|   كتاب الجهاد والسير  صحيح البخاري

{{{{{{{{{{{{{{{{

[ با ب (  1 ) ] : ـــ  فـضـیـلـت جــهــاد و پـیـــروی از روش

     پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ).

         (  1204 ) : ــ ازابوهــُریره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: شخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمده وگفت عـملی را به من نشان دهید که برابر جـهـاد ثواب داشته باشد، فـرمُـودند: ﴿ چـنـین عـمـلی را نـه می بـیـنم. ، وفرمودنـد:       ﴿   آیـا می تـوانـی از لـحـظۀ کـه مـُجـاهـد به جـهـادبـیرون می شود بـه مـسـجـد داخـل گـردیـده وبـه نـُمـاز وروزه مـشـغـول گـردی ،وهـیچگـاه از نـُمـازخـارج نه شده وافـطـار نه نمـائی .؟    آن شـخـص گـُفـت:چـنین طـاقـتی راکی دارد؟.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2785   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 2  ) ] : ـــ  بـهـترین مـَردُمـان شخص مؤمـنی است که:

به جان ومـال خـود درراه خــُدا جـــهـاد نـمـایـد.

       ( 1205  ) : ــ   ازابـو ســعـیـد (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )پرسیدند: کـدام عـمـل بـهـتر است ؟ پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:

 ﴿ مـُسـُلـمـانـیکه بـه جـان ومـال خـود، درراه خُــداجـهـاد نـمـایـد.

گُـفـتند: بعدازان کـدام عـمـل؟ فـرمُـودند: ﴿ مـُسـُلـمـان با تـقـوائـیکـه در گـوشـَۀ افـتاده ومـردُم را ازشـرخـود درامـان می دارد.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 786 2   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

           ( 1206  ) : ــ  ازابوهــُریره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شنیدم که فـرمُـودند:

          .﴿  مُـجـاهِـد فی سـبـیل الـلـه ــــ ولـی خـُدا می داند که مُـجـاهِـد فی سـبـیل الـلـه کـیسـت؟ ـــ مانند کسی است که درروز روزه داشته وشـب تـاصُبح نـُمـازبخـواند، و خـُداونـد مُـتـَعـال برای مـُجـاهـِد فی سـبـیل الـلـه وعـده داده است که:اگـر وفـات نـمایـد به جـنت اش داخل ساخته، واگر سالم بماندباثـواب ویا با ثواب وغـنـیمت اورا به خـانه اش بر گـردانـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2787   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  3 ) ] : ـــ  درجـات مـُجـاهـد ین فی سـَبـیـل الـلـه  

         ( 1207  ) : ــ   ازابـوهــُریره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند :

         ﴿  کـسیکـه بـه خـُدا ورسـولـش ایـمـان آورده، نـُمـاز را خوانـده، ورمـضـان را روزه بگـیرد، بـر خـداونـد است کـه اورا بـجـنـت داخـل نـمـایـد، چـه درراه خـُدا جـهـاد نموده وچـه درجـائیـکـه به دنـیـا آمـده اسـت نـشـسـته باشـد،.کسانی گـُفـتـنـد : یـارسـول الـلـه! آیا به مردم ازاین خـیر بشارت دهـیم؟ فـرمُـودند :

     ﴿دربـهـشـت صـد درجـه اسـت کـه خـُداونـد مُـتـَعـال  آنـهارا برای مـُجـاهـد فی سـَبـیـل الـلـه آمـاده نـموده اسـت، کـه مابین هردرجه تا درجـۀ دیگـر آن، مـانند تفـاوت یـا فـاصلـۀ بـین زمین وآسـمـان اسـت، واگـراز خـُداونـد جـنـت را مـسـئلـت میـکردیـد، فـِردوس را مـسـئلـت نـمائیـد، زیرا فـِردوس وسـط جـنـت بـوده وبـالای آن، عـَرش خــُدااسـت، وانـهاربـهـشـت ازانـجـا سـر چـِشـمـه می گـیرد.

[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2790   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  4 ) ] : ـــ بـیرون شـُدن بـجـهـاد دریک قـسـمتی ازروزمثلا  ازصـُبـح تـاظـُهـر ویـا ازظـُهـر تـا شـام

( 1208  ) : ــ ازانـس بن مـالک (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ جـهـاد کـردن دریـک قـِسمتی ازروز ــــ  چـه ازصـُبـح تـاظـُهـربـاشد، وچـه ازظـُهـر تـا شـام ـــــ بر تمـام دُنـیـا ومـا فـیهـا فـضـیـلـت دارد .  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 792 2   ) 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1209 ) : ــ ازابوهــُریره (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند : ﴿  مـسـاحـت دو گـو شـۀ کـمـان شـُمـا درجـَنـت، از تـمـام آنـچه که آفـتاب بران طلـوع کـرده وغـروب می نماید بـهتـر اسـت. و فـرمُـودند : ﴿ وجـهـاد کـردن دریک قـِسمتی ازروز ــ چـه ازصـُبـح تـاظـُهـربـاشد، وچـه ازظـُهـر تـا شـام ـــ از تـمـام آنـچه که آفـتاب بران طلـوع کـرده وغـروب می نماید بـهتـر اسـت  .: [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2793   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 5  ) ] : ـــ  صِـــــفــــت حُـــــورهــای بــهــشــتـی  

         (  1210 ) : ــ ازانـس بن مـالک  (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند:  ﴿ اگـر زنـی اززنـهای بـهـِشـت به دُنـیـا بـیایـد، مـابـین مـشـرق ومـغـرب راروشـن نـمـوده، وبـوی خـوش آن دُنـیـاراخـواهـد گـرفت، وچـادری که بر سـرش می باشـداز دُنـیـا ومـافـیهـا بـهـتر اسـت . . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 796 2   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

                   [ با ب (  6 ) ] : ـــ  ثـواب کـسِـیـکــــه درراه خُــــدا  مـجــروح مـیـشَــود

         (  1211 ) : ــ وازانـس بن مـالک (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) هـفـتاد نـفـر از( بنی سُــلَـیم) را برای دعوت( بنی عــامـِر) فـرستادند، چون نزدیک منطقۀ( بنی عــامـِر) رسیدند، مـامـایم گـُفـت:من از شما پیشتر[ نزداین مردُم] می روم، اگر به من امان داده واجازه دادند که سُخن پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) را به آنها بگویم که خوب، ورنه شُما نزدیک بوده[ وبه کهمک من خواهید رسید].

 او پـیـِشتر رفته وآنها به او امـان دادند، ودرحالیکه سُخنان پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) را برای آنها می گـُفـت،به یکی از افراد خوداشاره نموده واو با نیزه اش به او حمله کرده واورا زخمی نمود، [ ومامایم] تکبیر گـُفـته و گـُفـت: به خـُداونـد قـَـسَـم است که به مقـصد خود رسیدم [ یعنی :شـهـید شدم] بعدازان به دیگر هـمراهـانش حمله نموده وهـمگی آنهارا به استثنای یک نفر لـنگی که به کوه بالا شده بود، کـُشـتند.

جـِبـرئـیل [ علیه السلام] به پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) خبرداد که آن مـردُم به شَـهـادت نایل آمده اند، وخـُداونـد ازآنـهاراضی گـردیده وآنـهاراراضی ساخته است،وما [درقـُرآن می خواندیم که ]:

   ﴿ بـه قـوم ما بگوئـید کـه مـا بـه لـقا ءالـلـه پـیوسـته، واوازمـا راضی گــردیده ومـارا راضی ساخته است. وبعد ازان این چیز نسخ گردید و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) چـهـِل روز در نـُمـاز برقـبیلۀ( رِعـل )و( ذ َکـوان)و( بنی لِـحـیان) و(بنی عُصیَـه) که درمقابل خـُدا ورسـولش عـُصیان کرده بـودند، نفرین نمودند. (  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری   2801 )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1212  ) : ــ ازجُـنـدَب بن سُفـیان (رضی الـله عـنه) روایت است که: انگـُشت پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )دریکی از غـَزوات مـجـروح گـردید، [ وانگـُشت خودرا مخاطب قـرارداده و]  فـرمُـودند : ﴿آیا تـو ازیک انـگـُشتی که درراه خـُدا مـجـروح گـردیده است بـیشتر مـیباشی.

          [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 802 2   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 7  ) ] : ـــ  فــضـیـلـت کـسیـکـه درراه خــُدا زخــمــی مـیـشـود.  

        ( 1213  ) : ــ  از ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند  : ﴿ قـَسـَـم بـه ذاتـیـکـه جـانـم دردسـت اواسـت، کـسی نـیسـت کـه درراه خـُدازخـمـی گـرددـــ وخـُدا میـدانـد کـه کـدام کـس درراه او زخـمـی مـیشـود ـــ مـگـر آنـکه درروز قـیامت حـا ضـر گردیده، رنگ خـون آن زخـم رنگ خـون، وبـویـش بـوی مـُشک اسـت.                                [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2803   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  8 ) ] : ـــ  این قـول خــُداونـد مـُتَـعـال کــه:

 ﴿ از مُؤ مـنـان مـردانـیـکـه با عـهـدیـکه با خـُدا بـسـتـه انـد وفـا نـمـوده اند،بعضی ازآنـهـا ....  .

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |احزاب|ـــکلِک- سوره: 33 , آیه: 23

                      .﴿33:23﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم

                 مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

                                   ﴿  در ميان مؤ منان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند، بعضي پيمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند) و بعضي ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده‏اند..

{{{{{{{{{{{{{{{{

           (  1214 ) : ــ ازانـس بن مـالک (رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:درروز جـنـگ بَــد ر کـاکـایم( انـس بن نضر) (رضی الـله عـنه) درجـنگ حآضر نگردیده بود، بعدازان نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمـده و گــُفـت: یـارسـول الـلـه! از اولین جـنگـیکه با مـُشرکین کرده ئید من غـائب بودم، اگر خــُداونـد توفیق داد که درجـنگ دیگری با مـُشرکین اشـتراک نمایم، خـُداونـد نشان خواهـد داد که چـه خواهم کرد؟.

چون درجـنگ (اُحـُد) مُـسُـلـمـانان عـقب نشینی نمودند گــُفـت: خـُدایـا! از آنـچه که اینها ـــ یعنی: هـمـرا هـانم ـــ کـردندازتـو مـعذرت می خواهم، واز آنـچه که آنها ـــ یعنی:مـُشرکین ـــ کـردند، به تو از آنها برائت می جویم، بعدازان روی بطرف مـیدان مَـعـرکه نمود، ســعـد بن مـعـاذ را درسر راهش دیده وبرایش  گــُفـت: ای ســعـد بن مـعـاذ! به خـُدای پـدرم قـَـسَـم که بطرف جـنـت رفته وبوی آن رااز پـُشت کـُوه اُحُــد احساس می نمایم.

ســعـد بن مـعـاذ(رضی الـله عـنه) گــُفـت : یـارسـول الـلـه!آنچه را که این شخص درین روز انجام داد نه می تـوانم توصیف نمایم،انـس( برادرزاده اش] مـیـگـویـد اورا مـُشرکین کـُشته ومـثله نموده بودند، ومادر بدن وی هـشـتادو چـند زخـم شـمـشـیر ونـیزه وتـیر را شـُماره نمودیم، وهیچکسی اورا نه توانست بـشـنا سـد،مـگر خواهـرش که اورا از انگـُشتانش شناخت، وما گـُمان میکـردیم و یا نظر ما این بود که این آیـۀ کـریـمه دربارۀاونازل گردیده است:﴿از مُـسُـلـمانان مـردانی اند که برعـهد خودباخــُداونـدوفـانـموده ....  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

  احزابـــکلیک- سوره: 33 , آیه: 23

              ﴿33:23﴾﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن

            قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

                 ﴿در ميان مؤ منان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند، بعضي پيمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند) و بعضي ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده‏اند.       

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         و انـس  (رضی الـله عـنه) مـیـگـویـد:خواهـرش که ( رُبـَیع) نامـیده مـیشُد، دنـدان زنی را شـکـست، پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) امـر به قـِصاص نمودنـد، انـس  (رضی الـله عـنه) گــُفـت: یـارسـول الـلـه! به ذاتِیکه تـُرا به حق فرستاده است نـخواهیم گـُذاشت که دندانش[ درمقابل دندان آن زن] شـکـسته شود، وهـمان بود که جانب مقابل بـَه دِیـَت گرفـتن رضایت داده وقـصاص نکردند، پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) گــُفـتـنـد:  ﴿ بـعـضی از بـندگـان خـُدا کـسانی انـدکـه اگـر به خـُداونـد قـَسـَم بـخورند، خـُداونـد قـَسـَم آنـهارا راسـت می سـازد. .[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2806 ــ2805  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1215 ) : ــ   اززَیـد بن ثـابـت (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: قـُرآن را در صـحیفه ها می نوشـتیم، یک آیه از سورۀ احـزاب که از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شـُنیده بودم از نزدم مـفقود گـردید، واوراجـُز درنزد حـُزَیـمـۀ انـصاری کـه نـبی کـریـم(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شـهادت دادن اورامـعـادل شـهادت دادن دو نفر قـرارداده بودند، نزد شخص دیگری نیافتم، وآن آیـه این قول خـُداونـد مـُتـعـال بود که :﴿از مُـسُـلـمـانان مـردانی اند که برعـهـد خودباخــُداونـد وفـا نـموده ....                     . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2807]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

  احزابـــکلیک- سوره: 33 , آیه: 23

              ﴿33:23﴾﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن

            قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

                 ﴿در ميان مؤ منان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند، بعضي پيمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند) و بعضي ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده‏اند.       

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 9  ) ] : ـــ انـجـام دادن کـار نـیکـی پـیش از اقـدام نـمـودن بـه جــهـاد   

         (  1216 ) : ــ   ازبـَراء (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: شـخصیکه زره آهـنـیـنی پوشیده بود، نـزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمده و گــُفـت :آیا مـیشود که اول جـنگ نمایم وبعـد ازان مُـسُـلـمـان شوم ؟  فـرمُـودند : ﴿ اول  مُـسُـلـمـان شو بـعد ازان جـنگ کـُن. . هـمان بود که آن شخص مُـسُـلـمـان گـردیده بعد از مُـسُـلـمـان  شدن به جـهاد اشتراک نموده وشـهـید شد، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:﴿ کـار انـدکـی کـرد، ومـُزد بسـیار زیادی بُـرد.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 808 2  ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 10 ) ] : ـــ کـسـیـکـه  بـه اثـر تـیر غـیـبی بـه قـتـل می رســد  

         (  1217 ) : ــ   از انـس بن مـالک (رضی الـله عـنها) روایت است که:رُبـَیع بنت بـَراء(رضی الـله عـنها) که مادر حـارثـه ابن سـُراقـَه(رضی الـله عـنه) باشد نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آمده و گــُفـت : یـارسـول الـلـه!ازاحوال ومکان حـارثـه(رضی الـله عـنه) ـــ که درجـنگ بَــدر به اثر تـیر غـَیبی شـهـید شده بودــــ چـیزی نه می گوئید؟ زیرا اگردر جـنـت باشد، [ درفراقش] صبر نموده ورنه برایش بسیار گـِریه نمایم، فـرمُـودند:  ﴿ ای مـادر حـارثـه! درجـنـت جـنـتهـای دیگری است، وفـرزند تـودرفـِردوس اعـلی است.                       [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2809   ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

        [ با ب ( 11  ) ] : ـــ کـسیـکـه بـه جـهـت اعـلای کـَلِـمَـة ُ الـلـهِ جـهـاد مـیـنـمـایـد    

         (  1218 ) : ــ   ازابو موسی (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:شخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمده وپُرسید: یکی برای این می جنگد که غنیمت بدست آورد، دیگری برای آن می جنگـد تانامش بلند گردد، وسومی برای آنکه مکان منزلتی بدست آورد، کدام یک ازاین جنگها  فی سـَبـیـل الـلـه گــُفـته میشود، فـرمُـودند:. ﴿ کــسـیـکـه مـقـصـد ش از جـنـگ کـردن اعـلای کـَـلِـمـَة ُالـلهِ بـاشـد، جـهـاد او جَـهـاد فی سـَبـیـل الـلـه اسـت .. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2810  ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

        [ با ب ( 12  ) ] : ـــ  شـُستُـشـو بعداز جـنگ وقـتـال  

         ( 1219  ) : ــ   ازعــائــیـشـه (رضی الـله عـنها) روایت است که:چون پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )ازجنگ خـَـندَ ق برگـشتند، سـلاح خودرا گـَُـذاشته وغـُسل نمودندجـِبرئیل[ علیه السلام] درحالیکه غـُبار به سـرش نشـسته بودآمده و گــُفـت :سـلاح را برزمین گــُذاشته ئی؟ ولی به خـُداونـد قـَـسَـم است که من[ سلاح] را برزمین نه گــُذاشته ام، پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) پُرسیدند:  ﴿ بـه کـُدام طرف ؟  گــُفـت:هـمـین جـا، وبه سوی ( بنی قـُـریظه)اشاره نمود،[ عــائــیـشـه (رضی الـله عـنها)]  مـیـگـویـد:و پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )بطرف( بنی قـُـریظه) حرکت نمودند.                [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2813 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 13  ) ] : ـــ کـافـریکه مـُسُلمانی راکـُشـته وبعد ازان مـُسُلمان مـیشود وبه  راه را ســت هـدایـت گـردیـده وکـُشـته مـی شـود  

         ( 1220  ) : ــ  از ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿خـُداونـد مُـتـَعـال ازدو کـس کـه یکی دیگـری راکـُشـته وهـردو داخـل جـنت می گـردنـد می خـنـدد [ بلا کـیف]، یکی درراه خـُدا جـهـاد کرده وکـُشـته می شود، وقـاتـل تـوبـه نـموده و خـُداونـد تـوبـه اش را قـبول نـموده وسـپس شـهـید می گردد . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2826 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

           (  1221 ) : ــ واز ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفـت:بعدازآنکه مـُـسُلمـانان خـَـیـبـَررافـتح نمودند، نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمده و گــُفـتم: یـارسـول الـلـه!حـصـۀ مـرا هم بدهِـید، بعضی از مـردُم ( بنی سـعـیـد بن العـاص) گــُفـتـنـد: یـارسـول الـلـه! برایش چیزی ندهـید، ا بُـوهـُــرَ یــره گــُفـت :این [ شخصیکه چنین میگوید]قاتل ابن قـَوقـَل است،ا بن سـعـیـد بن العـاص گــُفـت: عـجـیب است که گـُربـۀ وحــشی ازطرف کـوه آمده وبرمـن ازیـنکه شخص  مُـسُـلـمـانی را کـُشـته ام، وآن شخص[ مقتول] به سبب کـُشـته شُـدن ازدست من مورداِکـرام خـُدا ونـدی قرارگـرفته است،عـیب می گیرد، ولی به سبب چیزی که ازطرف خودش باشد مـرااهـانت کرده نه می توانـد.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2827]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 14 ) ] : ـــ کــسـیکـه جـــهـاد رااز روزۀ نـفـلی بـهـــتـر می دانــد   

         (  1222 ) : ــ  ازانس بن مـالـک (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:ابـو طـلـحـه درزمـان پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )برای آنکه جـهـاد کـرده بتواند روزۀ [ نـفـلی] نه می گرفت، ولی چون پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )وفات نمودند، نـدیدم که به جـُز ازروز عــیـد فـطر و عــیـد قـُربان بدون روزه باشد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2828 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  15 ) ] : ـــ  شـهـادت بـغـیر از کـُشـته شـُدن هـفت قـِسم اسـت   

         ( 1223  ) : ــ   و ازانس بن مـالـک (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند :    ﴿مـُردن از مـرض (وُبـا) برای مـُسـُلمان شـهـادت است [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2830 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 16  ) ] : ـــ  ایـن قــول خـُـداونــد مـُتـعـال کــه:

            ﴿  کـسـانـیکـه از مُـسُـلـمـانان بـه جَـهـاد نـه می رونـد ـــ به استـثـنای ا شخاص مـعـذورـــ بـا کـسـانیکه بـا جـان ومـال خـود درراه خــُدا جَـهـاد مـیـنـمـایـند برابر نـیسـتنـد .... ﴾.

{{{{{{{{{{{{{{{{

سوره نساء|ـــکلِک: 4 , آیه: 95

              ﴿4:95﴾﴿ لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ

          وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ

           بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى .

               وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

                  ﴿   افراد با ايماني كه بدون بيماري و ناراحتي از جهاد باز نشستند يا مجاهداني كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند يكسان نيستند، خداوند مجاهداني را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان برتري بخشيده و به هر يك از اين دو دسته (به نسبت اعمال نيكشان) خداوند وعده پاداش نيك داده و مجاهدان را بر قاعدان برتري و پاداش ‍عظيمي بخشيده است.

 ﴿4:95﴾﴿4:95

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1224 ) : ــ   اززَیـد بن ثـابت (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) این آیـۀ کـریمه را کـه: ﴿  کـسـانـیکـه از مُـسُـلـمـانان بـه جَـهـاد نـه می رونـد بـا کـسـانیکه بـا جـان ومـال خـود درراه خــُدا جَـهـاد مـنـمـایـند برابر نـیسـتنـد﴾.بمن گــُفـته ومن می نوشتم، دراین وقت (ابن اُم مـکـتوم) که شخص کوری بود، آمده و گــُفـت : یـارسـول الـلـه!اگـر جـَهـاد کرده می توانـستم جَـهـاد مـیکردم، درحـالیکه ران پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )  بالای رانم بود ، احساس سـنگـینی نمودم، تا جائیکه تر سیدم شاید ران من کـوفـته ونـرم شود، بعدازان به حـالت عادی برگـشته وخــداونـد این آیــۀمـُبارکه رانازل فرمـودکه:   ﴿ به استـثـنای شخص مـعـذور .... ﴾.[کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2833]

{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

سوره نساء|ـــکلِک: 4 , آیه: 95

              ﴿4:95﴾﴿ لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ

          وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ

           بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى .

               وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

                  ﴿   افراد با ايماني كه بدون بيماري و ناراحتي از جهاد باز نشستند يا مجاهداني كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند يكسان نيستند، خداوند مجاهداني را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان برتري بخشيده و به هر يك از اين دو دسته (به نسبت اعمال نيكشان) خداوند وعده پاداش نيك داده و مجاهدان را بر قاعدان برتري و پاداش ‍عظيمي بخشيده است.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

         [ با ب ( 17) ] : ـــ  تـشـجـیـع نـمـودن بـه جـــهــاد   

         (  1225 ) : ــ   ازانس (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بطرف خَـنـدَق رفـته ودیـدنـد کـه مـهاجـرین وانصـار درصبح روز بسیار سردی به کـندن خَـنـدَق مشـغول انـد، وآنهاغـُلام ومـُزدوری نداشتند که به عوض آنها کارکنند،  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) چون این مـُشقت وگـُرسنگی شـان را دیدنـدفـرمُـودند:                                                                       ﴿خــُدایـا !راحـتی جـُز راحـت آخـرت نـیـسـت پـس بـرای مـردُم مـُهـاجـر وانـصار بـیـا مـُرز﴾. وآنها درجواب شان  گــُفـتند که:مـا کسانی هـسـتیم که با مـُحـَمـَد(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) تازنده باشیم برجـهـادبـیـعـت نموده ایم.   [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2834]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  18 ) ] : ـــ  کــنــد ن خـَـنــدَ ق  

         ( 1226  ) : ــ وازانـس (رضی الـله عـنه) در روایت دیگری آمده است که آنها[هـنگام حـُفرخَـندَق] چـنیـن می گفتنـد: مـا کسـانی هـسـتیم کـه بـا مـُحـَمـَد تـازنـده بـاشـیم بـر اسـلام بـیـعـت نـموده ئیم.

و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درجواب شان می گـُفـتنـد کـه:  ﴿خــُدایـا !خَـیری جـُزخَـیر آخـرت نـیـسـت پـس بـرای انـصارو مـُهـاجـرین برکت بده﴾.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2835]

{{{{{{{{{{{{{{{{

            ( 1227  ) : ــ   ازبـَراء (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:درغـَزوۀ احـزاب پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) رادیدم که خاک را انتقال می دادند، ودرحالیکه اثر خـاک، سـفیدی روی شکم شان راپوشانده بود مـیگــُفـتـنـد:

            ﴿خُــدایـا! اگـرتـو نـبودی مـا هـدایـت نه می شُدیم ** نـه صـدقـه ئی داده ونـه نُمـاز مـیخوانـدیم ** پـس بـه دلـهـای مـا آرامی بـبخـش ودروقت جـنگ مـاراثـابـت قـدم بـساز ** اینک دُشمـنـان برما تجاوز نموده اند** ولی فتنه انگیزی شان را قبول نه خواهیم کرد [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2837]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 19 ) ] : ـــ  کـسـیـکـه بـه سـبب عُــذ ری بـه جـَـهـاد نـرفـتـه اسـت  

         (  1228 ) : ــ ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) دریکی از غَـزوات فـرمُـودند: ﴿ پُـشت سـر مـا درمـدیـنـه مَـردُمی هـسـتنـدکـه هـیچ دشـت ودرۀ را نـه پـیـمـوده ایـم مگـر آنـکـه آنـان بـا مـابـوده انـد،زیـرا از آمـدن بـا مـامَـعـذور بـود نـد [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2839]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  20 ) ] : ـــ  فـضـیـلـت روزه گـرفـتـن درجـــهـاد  

         ( 1229  ) : ــ ازابــو ســعـیـد (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شـنـیدم که  فـرمُـودند: ﴿ کــسـیکـه یـک روز در جــهـادروزه بـگـیرد، خُــداونـداورا به مـسافـت هـفـتاد سال راه، از دوزخ دور می سـازد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2840]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 21) ]: ـــ مُـجَـهَــز نَـمُـود ن مُــجــاهِـــد ویـا سـر پـرسـتـی نَـمُـو دن

   بطور شائـیستۀ از باز ماندگانش

         ( 1230  ) : ــ  اززَیـد بن خــالـد (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ کـسیکـه مُجـاهِـدی رامُـجَـهـَزنـماید، مـانـند آن است که شـخـصأ جَـهـادکـرده بـاشـد، و کـسیکـه از بـازمـانـدگـانـش بطور شـائـسـتۀ سـر پـرسـتی نـمـایـد، مـانـند آن است که شـخـصأ جَـهـاد کـرده بـاشـد.، [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2843]

{{{{{{{{{{{{{{{{

        ( 1231  ) : ــ  ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )درمـدیـنـه به خـانۀ هـیچـکس بـجُز از خـانۀ اُم سـلیم وخـانۀ هـمـسران خود داخل نه می شـدنـد،چـون از ایشان سبب را جویا شدند فـرمُـودند: ﴿من بـرای اوازین جـهـت شـفـقت می کُـنـم، کـه بـرادرش در حـالیکه بامن بود، به شـهـادت رسـید. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2844]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  22 ) ] : ـــ  آمـادگـی به مَـرگ دروقـت رفـتـن به جــهـاد  

         (  1232 ) : ــ  وازانس (رضی الـله عـنه) روایت است که: اودرروز جـنگ یَــمـامَــه نزد ثـابـت بن قَــیص آمـده ودید که رانهـایش را برهـنه کرده وخـوشبوئی را که به جان مُـرده استعمال می کنند به پاهایش می مالد،[ انس (رضی الـله عـنه) برایش] گــُفـت : عَـم بزرگوارم! چـه چیز مانع آمدن شُـمادر صـف مُجـاهِـدین میشود؟ گــُفـت : برادرزاده ام! اکنون می آیم، وهـنوز همازان خـوشبوئی به جـانش استعمال میکرد، بعدازان آمده ونشست، ودر سخنان خود ازهـزیمت مُسُـلمانان یاد کرده و گــُفـت :ازپیش رویم دور شویدتا به جـهـادبروم، مادرزمان پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ازدشمن فرار نه می کردیم، هم سالان شُما عـادت بدی آموخته اند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2845]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  23 ) ] : ـــ  فــضــیـلـت اطلاع آوردن از دُشــمـن  

         (  1233 ) : ــ ازجــابِـر (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درغــزوۀ احــزاب فـرمُـودند: ﴿ کـسی هـسـت کـه خـبر مُشـرکـین رابرایم بـیـاورد ؟. زُبَــیر(رضی الـله عـنه)  گــُفـت :من می آورم، باز فـرمُـودند  : ﴿ کـسی هـسـت کـه خـبر مُشـرکـین رابرایم می آورد ؟ زُبَــیر(رضی الـله عـنه)  گــُفـت :من می آورم، فـرمُـودند  : ﴿  بـرای هـرپـیغُـمبـری هـمـنشیـنان خـاصی است، هـمـنشیـن خـاص من زُبَـیر است . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2846]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 24  ) ] : ـــ بــایــد زیـر بَــیرق نـیکـو کـار وبـد کـار جـهـاد نَـمُـود   

         (  1234 ) : ــ ازعُــروۀ بـارقی (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند : ﴿ خَــیر در پـیشانی اسـپـهـا ثـابت وظاهِـر اسـت، واین خَــیرعـبارت از: ثـواب درآخِــرت وبـدسـت آوردن غـنـیـمـت دردُنـیا اسـت. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2852]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1235  ) : ــ  ازانس بن مالک (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿بـرکت در پـیشانی اسـپـهـا است. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2851]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 25 ) ] : ـــ کـسـیکه بـنـا به این امـر خُــداونـد کـه فرمُـوده اسـت:  ﴿  واز آمـاده کـردن اسـپـهـا ...... .اسـپی را آمـاده کـرده اسـت

{{{{{{{{{{{{{{{{

سوره انفال|ــــکلِک: 8 , آیه: 60

             ﴿  8:60﴾﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

          عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ

            مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

                              ﴿    در برابر آنها (دشمنان) آنچه توانائي داريد از نيرو آماده سازيد (و همچنين) اسبهاي ورزيده (براي ميدان نبرد) تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و (همچنين) گروه ديگري غير از اينها را كه شما نمي‏شناسيد و خدا مي‏شناسد و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعي اسلام) انفاق كنيد. به شما باز گردانده مي‏شود و به شما ستم نخواهد شد.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

1236  ) : ــ از ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ کـسـیکـه اسـپـی را جـهـت جَـهـاد فی سـَبـیـل الـلـه بـه اسـاس ایـمـان بـه خُــدا و تصـدیق بـه وعـده اش آمـاده نـمـایـد، آب وعـلـف آن اسـپ وفُـضلاتـش درروز قـیامـت در پـلـۀ حـسـنـاتش حِـساب خـواهـد شـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2853]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 26 ) ] : ـــ  نـام گـُـــذاری اسـپ واُلاغ   

         (  1237 ) : ــ  ازسـَهل بن سَــعـد (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:برای پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )درمـزرعـۀ مـا اسـپی بود بـنام (لُـحَـیف )وبعضی آن را ( لُـخَـیف) میگـُفـتند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2855]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1238 ) : ــ ازمـعـاذ (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:بربالای اُلاغـی که نامش( عُـفَـیر) بود،پـُشت سـر پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) سوار بودم، فـرمُـودند:   ﴿ای مَـعـاذ! آیـا مـیدانی کـه حـق خُــدا بربـندگـانـش چـِـیسـت. ؟ [ وباقی حـدیث را طوریکه قبلأ گُـذشت بیان نمود].  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2856  وحدیث نمبر128 را ببینید].

{{{{{{{{{{{{{{{{

          (  1239 ) : ــ   ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:درمـدیـنـه وحـشـت وجَـزع وفـَزعی شـنـیده شد، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) اسـپ مارا که بنام ( مَـندوب) یاد می شد به عـاریت گـرفته[ورفـتند که از قـضیه خـبر بگـیرنـد] برگـشته وگــُفـتـنـد:   ﴿هـیچ مُشکلی نـبود،ولی این اسـپ همچون دریا می خـروشـید.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2857]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 27  ) ] : ـــ آنـچـــه کـــه در شُـــوم بُــودن اســـپ آمـــده اســــت   

         (  1240 ) :ــ ازعــبدالـلـه بن عُــمـر(رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:ازپـیغُـمبـر خُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )شـنیدم که فـرمُـودند: ﴿شُـوم بُـودن[ یعنی: به اصطلاح مَـردُم : آمـد ونـامـد] درسـه چـیز اسـت: دراسـپ ،درزن  ودرخــانـه.: [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2858   ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  28 ) ] : ـــ حـصـۀ اســپ از مــال غـنــیـمـت   

         ( 1241  ) : ــ وازعــبدالـلـه بن عُــمـر (رضی الـله عـنهما) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای اسـپ دوسَــهم، وبرای صاحـب اسـپ یک سَـهـم تـعـین نمودند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2863 ] 

{{{{{{{{{{{{{{{{

    ( 1242 ) : ــ  ازبَــراء بن عــازب (رضی الـله عـنهما) روایت است که شخصی ازوی پُرسید: آیادرروز حُـنــین پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) راتنهـا گـُذاشته وفـرارنمودید؟ گــُفـت : ولی خود پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )فرارنـه کردنـد، مـردُم هَـوازِن تیـر اندازان ماهـری بودند، اول که برآنها حـمله کردیم گـریخـتـند، وهنگامیکه مُـسُـلـمـانان مشـغول جمع آوری غـنائیم شدند، آنها با تیر اندازی به ما حمله نمودند،باآنهم  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )فـرار نکردند، خودم ایشان رادیدم که بربالای قـاطرسـفیدی سوار اند، وابو سُـفیان لـجـام قـاطر را بدست داشته وایشان می  گــُفـتـنـد:                 ﴿ مـن پـیغُـمبـرم این سُخـن دروغ نـیسـت ،مـن فـرزندعـبدالـمُطلـبـم.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2864 ] 

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  29 ) ] : ـــ  شُـــتـُـر  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )

         (  1243 ) : ــ ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شُــتـُری داشتند که نامش (عَـضـبـاء )بود،وهـیچ  شُــتـُری ازوی سِـبقـت نه می گرفت، شخص بادیه نـشینی با شُــتـُر جوانی آمده واز شُــتـُر پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) سِـبقت گرفت، این امـر بر مُـسُـلـمـانان گـران آمد، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )این موضوع رادرک نموده وفـرمُـودند:   ﴿  قـانـون الـهـی است هـر چـیزی که دردُنـیابلند شود، خــُداونـد آن راپـست می نمـایـد . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2872 ]   

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 30) ] : ـــ بـرداشـتـن زن هــا مَـشکـهای آب رابـرای مَـردُم دروقــت جــهـاد      

         ( 1244  ) : ــ   روایت است که عُــمَـر (رضی الـله عـنه) اِزارهـای را دربین زنهای مَــدیـنـه تـقـسیم نمود، یک اِزاری که ازهـمه بـهـتر بودنزدش باقی ماند، برایش  گــُفـتـنـد:این رابه دُخـتر پـیغُـمبـر خُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )که درنزد تواست بـده ، مَـقصد شان اُم کـلـثوم دُخـترعـلی(رضی الـله عـنهما) بود، عُــمَـر (رضی الـله عـنه) گفت: اُم سَـلیط مُستحق تر است، و اُم سَـلیط اززنان انـصاری بود که به  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بَـیعـت کرده بود، و عُــمَـر (رضی الـله عـنه) گفت: اُم سَـلیط کسی است که درجـنگ بـَـدر، مَـشـک آب رابرداشته وبه ما آب می داد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2881   ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 31  )] : ـــ  تـَداوی کـردن زنـهـا زخـمـیهــارا در جـنــگ  

         ( 1245  ) : ــ   ازرُبَـیع بنت مُـعَـوز (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت:با پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درجـهـاد اشـتراک می کـردیم، مُـجـاهِــدین را آب داده وبرای شان خِـدمت می نمودیم، وعلاوه بران زخـمیها وکــُشته هـارا به مَــدیـنـه می رساندیم. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 882 2 ] 

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  32 ) ] : ـــ نگــهـبـانـی درجـنگ ودر جــهـــاد   

         (  1246 ) : ــ   ازعــائــیـشـه (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت:شبی پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )بعداز آمدن به مَــدیـنـه، به بیدار خوابی افتاده و فـرمُـودند:  ﴿کـاش منا سبی از صـحابه ام پـیدا می شـد که امـشب ازمن حـراسـت می کـرد .، دراین وقت بود که آواز سـلاحی راشـنیدیم ،پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم فـرمُـودند : ﴿ این کـیـست. ؟ گـُفـت: من سـعدابن ابی وقـاصـم آمـدم تا از شُـما حـراست نمایم، وهمان بود که  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )خوابیدند.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2885 ]   

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1247 ) : ــ ازابـوهُــرَیره (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند : ﴿  بـد بخت است بندۀ دیـنار ودرهـم وبـندۀ رخـت ولـباس، اگـراین چـیز هـا برایش داده شود ، خـوش وراضی است، واگرداده نه شود، ناراضی وخشمـگـین است ،[ چـنین شخصی] بدبخت وبیچاره است، اگربه پایش خـاری بـِخَـلد کسی نـیست که آن را از پایش درآورد، وخوش بخت کسی است که لجـام اسپش را گرفته وبه جَـهـاد فی سـَبـیـل الـلـه بیرون می شود، موهـایش پـریشان ، وپاهایش خـاک آلـود است، اگر برایش وظیفۀ نگـهبانی داده شود نگـهبانی می کُـند و اگر وظیفۀ دُنباله روی لـشکر داده شود دُنباله روی لـشکررا می نماید، اگر اجازۀ داخل شدن را بخواهد برایش اجازه نه می دهند، واگر شفاعتی کسی رابکـُند، شفاعـتـش را نه می پذیرنـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2887 ] 

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  33 ) ] : ـــ  خِــد مـت کـردن در وقـت جــهــاد  

         (  1248 ) : ــ  ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:درجـنگ خَـیـبـَراشـتراک نموده وخِــدمـت پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) را می کردم، چـون ازخَـیـبـَربرگـشـته وچـشـم شـان به کـوه اُحُــدافتاد،  فـرمُـودند: ﴿  این کـوهی اسـت کـه او مـارادوسـت داشـته ومـا اورا دوسـت مـیداریم. .          [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2889  ]  

{{{{{{{{{{{{{{{{

                (  1249 ) : ــ   ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که[ دریکی از سفرها] به همراه پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )بودیم، وبیشترین سایه نصیب کسی بود که با رو پوش خود بربالای خود سایه مـینمود، وکسانیکه روزه گرفتند، هیچ کاری کرده نه توانستند، ولی کسانیکه روزه راخوردند ، آب وعلف شُـتُران راآماده کرده وزحمت کشیده وبه خدمت دیگران بودند ، پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )فـرمُـودند:

 ﴿ امـروز مـُزد کـامـل نصـیـب کسانیکـه شُـد کـه روزه راخـوردنـد.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2890 ]   

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 34  ) ] : ـــ فـضـیـلـت یـک روز در صـف جــهــا د بـودن   

         (  1250 ) : ــ ازسَــهـل بن سَـعـد  سـاعِـدی(رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند : ﴿یـک روز در صـف جـَهـادبودن، ازدنـیا واز هـمـۀ آنچـه که دردُنـیا می بـا شـد بـهـتر اسـت، ومـساحـت شَـلاق شُـما دربـهـشت از هـمـۀ دُنـیا واز هـمـۀ آنچـه که دردُنـیا می بـا شـد بـهـتر اسـت،و یـک قُـسمت ازروز مثلا از صبح تا ظُهـر، ویااز ظُهـرتا شام به جهاد رفتن، از هـمـۀ دُنـیا واز هـمـۀ آنچـه که دردُنـیا می بـا شـد بـهـتر اسـت.، [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2892 ] 

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 35 ) ] : ـــ  کـُهمـک خـواسـتن درجـهـاد از ضـعـیفان اشـخـاص صالح  

         ( 1251  ) : ــ  از سَـعد بن ابی وقاص (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿مـگـرجُـز این است که به سـبب ضعـیفان خـود نصـرت یافته وروزی می خـوریـد . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2896 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1252  ) : ــ ازابـو سـعـید (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿زمانی برمَـردُم خواهـد آمـدکه گُروهی به جـهـاد رفته واز یکدیگر بـپرسند آیا کُـدام کسی از شُما هـست که با  پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) صُحـبت نموده باشد؟ درجواب  گــُفـته می شود:که بـلی، وفتح نصیب آن گُـروه میشود، وباززمانی می آید که می پُرسند: آیا کسی از شُما هـست که با صحابۀ پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) صُحـبت نموده باشد ؟ مـیگویند: بلی، وبازهم فتح نصیب آن گُـروه میشود، وباززمانی می آید که می پُرسند :ـ آیا کسی از شُما هـست که هم صحبت های صحابۀ پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) رادیده باشد؟ میگویند: بلی، وفتح نصیب آنها می شود.                  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2897 ]  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 36  ) ] : ـــ تــشــویــق بــه تــیـر انــدازی   

( 1253  ) : ــ  ازابـو اُســید (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:دربَــدر هـنگامیکه ما درمقابل قـُـریـش، وقـُریـش درمقابل ما صف آرائی کرده بودند، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿وقـتـیکـه بـه شُـمـا نـزدیک شُـدنـد، تـیر انـدازی نـمـائـید. .[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2900 ]    {{{{{{{{{{{{{{{{

                    [ با ب ( 37  ) ] : ـــ کـسـیکـه بـه زیـر سِـپـر دیگری خـودرا پـناه نمـوده اسـت   

         ( 1254  ) : ــ ازعُــمَـر (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: خـُداونـد مُـتـَعـال اموال بنـی نضیررا بدون جـنگ وقتال نصیب رسـول خـود ساخت، واین اموال خاص برای  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بود،و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) نـفقۀ سالانـۀ اهـل وعـیال خودرا ازان اموال برداشته وبقیه را برای تهـیۀ سـلاح ودیگـر وسائل جَـنگی جـَهت جَــهـاد فی سـَبـیـل الـلـه اخـتصاص مـیدادنـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2904  ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

                (  1255 ) : ــ ازعــلـی (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:نـه شـنیدم که پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به شخص دیگری جُـز برای سَـعـد  گــُفـته باشندکه ( فـدایت شوم)، وخودم از ایشان شنیدم که برای سَـعد میگـُفتند: ﴿ تــیر انـدازی کـن! پـدر ومادرم فـدای تـو!. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2905 ]  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 38 ) ] : ـــ آنـچـه کـه دربـارۀ زیـنـت شَـــمـشـیر آمــده اســت  

         ( 1256  ) : ــ ازابـو امـامـه (رضی الـله عـنه) روایت است که [گفت]:این فـُـتو حـات را کسانی کردند که زیـور شَــمـشـیران شان طِـلا ونـُـقره نبود، وزینـتـی که بود،ازپوست وسُرب وآهـن بود.

 [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2909  ] )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 39  ) ] : ـــ  زِ ِرِ ِه ولـِـبـاس جَــنـگ  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )

         ( 1257  ) : ــ ازابن عــبـاس (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )در[ روز جَـنگ بَــدر]درحالیکه در قـُـبَـۀ نـَــسته بودنددُعـا کـردنـد:   ﴿ الــهـی! عَــهـد ووَعـدۀ تـُـراازتـو می خـواهــم، خُــدایـا! اگـر خـواسـته باشی بعد ازامـروز عِـبـادت نـخـواهی شُـد . ابـو بـکر(رضی الـله عـنه) دست پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) رگرفته وگـُفـت: یـارسـول الـلـه! کـفایت است، به درگاه پروردگارت خیلی زاری نمودید،و پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )درحالیکه لِـباس جَـنگ را پوشیده بودند بیرون شده و گــُفـتـنـد:  ﴿ این گُـروه هـا شـکـست خـورده وپُشت خـواهـندداد، ووعـدۀ شان درروز قـیامت است و روز قـیامت سـخت تر وتـلـخ تر است . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2915 ]  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 40 ) ] : ـــ  پُــوشِـیدن لِـباس ابـریـشـمِـیـن دروقــــت جَــنــگ  

         ( 1258  ) : ــ ازانــس (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) برای عـبـدالــرحـمـن بن عَـوف وزُبَــیر[رضی الـله عـنهما] به سـبـب خـارِشِی که درجان خود داشتـند،پـوشـیدن لِباس ابـریـشـمِـیـن رااجازه دادند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2919]  

  ( 1259  ) : ــ وازانــس (رضی الـله عـنه) درروایت دیگری آمده است که:آندونفر از حـشراتتی که به جان پیداشده بود، نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شکایت کرده، وایشان برای آنها اجازۀ پوشیدن ابریـشمین رادادند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2920]  

         [ با ب ( 41 ) ] : ـــ آنـچـه کـــه درمَـورد قِـــتــال اهـــل روم گـُــفـتــه شُـده   

         ( 1260  ) : ــ ازاُم حَـرام (رضی الـله عـنهما) روایت است که:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شـنیده است که فـرمُـودند: ﴿  اولــیـن لـَـشـکـَـری کـه از اُمـت مـن ازراه دریــا بـه جَــنگ می رونـد، مُـسـتـَوجـِب جَـنـت هـسـتنـد .، اُم حَـرام گــُفـت :  یـارسـول الـلـه!من دراین لَــشکر خواهم بود؟ پـیغـُمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )فـرمُـودند:   ﴿ بـلی تـو دراین لـَـشکر خـواهی بود . ، بعدازان پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )فـرمُـودند: ﴿ اولــیـن لـَـشـکـَـری کـه از اُمـت مـن درشـهـر قـُـسـطـَـنطِـنـیه بـجـنگد، خــُداونـد آنـهـارا می آمـُرزد . ، اُم حَـرام گــُفـت :یـارسـول الـلـه!من دربین آنها خواهم بود؟ پـیغـُمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )فـرمُـودند: ﴿ نــه [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 924 2 ]  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  42 ) ] : ـــ جَــنـگ کــردن بــا یَــهـُـود   

         (  1261 ) : ــ ازعــبـدالـلـه بـن عُــمَــر (رضی الـله عـنهما) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:  ﴿  بـایـهــود به جـنگ خـواهــید پـرداخـت، تـا جائـیکـه شـخص یـهـودی درپُـشت سـنگ پـنهان گـردیده وسنگ نـدا مـیکـُنـدکه:ای بـندۀ خــُدا! شـخص یـهـودی در پـناهـم بـوده بـیا واورا به قـَـتل برسان . ودرروایت دیگری آمده است که: ﴿ تـا آنـوقـت قـیامـت بـر پـا نـه خـواهـدشـد که بـا یـهـود بـه جـنگ بـپردازیـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2926 ،2925  ] )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 43 ) ] : ـــ  جَــنـگ کــردن بـا اتــراک  

         ( 1262  ) : ــ از ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ تـا آنـوقـت قـیامـت نـه خـواهـدشـد که بـا اتـراک بـه جـنگ بـپردازیـد،[ واتـراک مردمی هـسـتند] دارای چـشمـان کـوچـک، روی هـای سـُرخ، بینی های هـمـوار،کـه گـویا روی شان سـپری است کـه از چـرم پـوش شده اسـت،و قـیامـت نـه خـواهـد شـد تـا آنـکه بـا مـردُمی کـه کـفـشـهـای شـان موئی است بـه جَـنگ بـپـردازیـد .  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2928 ]  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 44  ) ] : ـــ  دُ عــا جَــهــت هـزیـمـت وشـکـسـت مُــشـرکــیـن  637

         (  1263 ) : ــ ازعــبـدالـلـه ابن ابی اُوفـی(رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: درجنگ احــزاب پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بر مُشـرکـین نـفرین نمـوده ودُعـا کـردنـد:  ﴿ خــُدایـا!تـوهـستی که کـتـاب رانـازل کـرده وبه سـرعـت به حِـساب بـندگـان خـودرسـیدگی مـی نـمائی! خــُدایـا!این احـزاب راهـزیـمت داده ومُـتـَزلـزل بساز.   [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2933  ] )

{{{{{{{{{{{{{{{{

            (  1264 ) : ــ ازعــائــیـشـه (رضی الـله عـنها) روایت است که:مـردُمی از یـهـودنزد پـیغُـمبـر خُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آمـده و گــُفـتـنـد:( السام علیک)یعنی:مرگ برتو باد[ ویهـوداین چیزرا به عوض : السلام علیکـُم گـُفتـند]، عــائــیـشـه (رضی الـله عـنها) میگویـد: من آنهارا لـعـنت کردم ، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿چـراآنـهـارالـعنت مـیکـُنی .؟  گــُفـتم : مگر نه شنیدید که چه گــُفـتند؟ فـرمُـودند: ﴿مـگـر نه شـنیدی که مـن چـه گـُفـتم؟[ درجواب شان] گــُفـتم :وعـلیکـُم [ یعنی:مـرگ برخود شما باد] . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2935 ]  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

         [ با ب (  45 ) ] : ـــ دُعـا کـردن برای هِــدایـت مُـشرکین به اُمید اُلـفت گرفتن شان   

         (  1265 ) : ــ از ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: طـُـفـَـیل بن عَـمـرِ ودَوسی ویارانش نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آمـده وگــُفـتـنـد: یـارسـول الـلـه! مـردُم ( دَوس) سرکشی وطـُغـیان نموده اند،برآنـها نـفـرین کـُن ! مـردُم با خود گــُفـتـنـد : اینک پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) برمـردُم ( دَوس) نـفرین نموده وهـمگی به هـلاکت خواهـند رسید، ولی در عـوض برای آنـهـا دُعــا کرده و گــُفـتـنـد :  ﴿خـُـدایـا!دَوس راهـِدایـت کـرده وایـنـجابیاور.                               . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2937  ] )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  46) ]: ـــ دَعــوت کـرد ن پـیغـُـمـبـرخُـدا(صلی الله عـلیه وآلـه وسلم ) به                                سوی اسلام واینکه نباید کسی جُـز خـُـداونـد مُـتعال دیگری رامَورد پرسـتش قـراردهـد

         (  1266 ) : ــ روایت است که سَـهـل بن سـَعد (رضی الـله عـنه):از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درروز جَـنگ خَــیبـرشـنـیده است که فـرمُـودند: ﴿بـیرق را[امروز] بـدست کسی خـواهـم داد که خُــداونـد بـدست اوفـتح را نصیب خـواهـد کرد .مـردُم برخاسته وهرکدام آرزو داشتند که که بَـیرق را بدست او بدهند، ولی  پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )پُـرسیدند:.﴿ عــلـی درکـُجـا است ؟   گــُفـتـنـد :  چِــشـمانـش درد مـیکـُند، امـر کـردند که بـیایـد، اورا آوردنـد، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آب دهـن شان را به چِـشمان وی مالیدند، هـمان لحظه آن چـنان خوب شُد که گویا اصلا درد چـشمی نبوده است، عــلی(رضی الـله عـنه)  گــُفـت :آیا باید با یـهـودتا وقـتیکه مثل ما  مُـسُـلـمـان میشوند جَـنگ نمود؟ فـرمُـودند: ﴿آرام بـاش وشـتـاب مکـُن!اول نـزد شـان برو وآنـهـارا بـسوی اسـلام دعـوت نموده وآنـهـارا از آنـچه که برآنهـا واجِـب است با خـبر بسـاز! به خـُداونـد قـَـسَـم اگـر بواسطۀ تو یک نفـر به راه راست هـِدایت شود، بـرایت از شُـتـُران سُـرخ بـهـتر است.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری2942 ]   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 47  ) ] : ـــ کـسـیکه رفـتن به جَـنگ را ازدیگران پـنهـان نمُــوده اســت،  وکسـیکه بیرون شدن  به سفر رادرروز پنجشنبه دوست میدارد   

         ( 1267  ) : ــ ازکـَعـب بن مـالـِک  (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:بسیارکم می شـد که پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)درغـیرروزپنجـشـنبه سفرنمایند.[ کتاب 53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2949]   

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  48 ) ] : ـــ و دا ع کــرد ن   

         (  1268 ) : ــ از ا بُـوهـُــرَ یــره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:مارا پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به جائی فرستاده ودو نفر از قـُریش رانام بُرده و گــُفـتـنـد: ﴿ اگـر فـلانی وفـلانی را دیـدیـد به آتـش بـسـوزانـید .، هنگام بیرون شدن آمـده که با ایشان وداع نمائیم فـرمُـودند: ﴿من برای شَـما گـُفـته بـودم که فـلانی وفـلانی را به آتـش بـسـوزانـید، ولی چـون غـیر از خـُداونـد کس دیگـر به آتش عـذاب نه می کـُند، اگـر آنهارا دیدید، به قـتل برسانید . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2954   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

         [ با ب ( 49 ) ] : ـــ سـمـع وطـاعـت از امــام   

         (  1269 ) : ــ ازابن عـُــمـَر (رضی الـله عـنهما) از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿سـمـع وطاعـت[ ازامـام] تاوقـتیکه به مـعـصیت امر نه کـُنـد، حـق است، واگر به مـعـصیت امرکرد، سـمع وطاعتی نـیست.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2955  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 50  ) ] : ـــ  جَـنگ کـردن به پـیـروی از امـام وپـنـاه گـرفـتن به آن  

         (  1270 ) : ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شـنـیده است که فـرمُـودند :﴿ مــا آخِــرآمـده واز هـمـه پـیـش هـسـتیم. و فـرمُـودند  :                ﴿  کـسـیکه از مـن اطاعـت کـُنـد،از خـُداونـد اطاعـت کرده است ، و کـسـیکه از مـن نـافـرمـانی کـُنـد نـافـر مـانی خــُدارا کـرده است، و کـسـیکه نـافـرمـانی امـیر را می نماید نـافـر مـانی مرا کرده است ، امـام مـانند سـپـر است، درپـناهـش بـایـد جَــنگـید، وخودرا به سـبب وی حِـمـایه نمود، اگـر تـقوی وعـدالت نماید، خُــداونـد برایـش ثـواب خـواهـدداد، واگـر چـیزی به خِلاف آن بگویـد، گـُنـاه آن برذمـۀ خودش می باشـد. . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2957   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  51 ) ] : ـــ  بــیـعـت کـردن بـر ایـنـکه از جَــنگ نه گـُـریـزنـد  

         (  1271 ) : ــ   از ازابن عُــمـَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: درسال آینده که برگـشتیم ، حتی دو نـفر از مـادرزیر درخـتیکه درآنجا با پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )بـیـعـت کرده بودیم جـمع نه شـدیم، واین[ جمع نه شدن ما] رحـمـتی ازطرف خُــداونـد مُـتـَعـال بود، کسی از وی پرسید: بـیـعـت[ شُـما با پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ] برای چـه بود؟ [ برای این بود که تا سرحد] مرگ ایسـتادگی نمائید؟  گــُفـت: نـه! بلکه برای این بود که صبر ومقاومت نمائیم . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2958   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

            (  1272 ) : ــ  روایت است که درزمان واقـعۀ (حَـرَه ) شخصی نزد عـبـدالـلـه بن زَیـد(رضی الـله عـنه) آمـده و گفت:( ابـن حَـنـظـَـلَـَه ) ازمـردُم بـیعـت می گیردکه تا سرحد مـرگ ایـستادگی ومقاومت نمایند، عـبـدالـلـه بن زَیـد(رضی الـله عـنه) گــُفـت : من برچنین چـیزی بعد از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) با هـیچ کس دیگری بـیعـت نه خواهم کرد [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2959   )                                           

{{{{{{{{{{{{{{{{

          (  1273 ) : ــ   ازسَـلـمَـه بن اَکـوَع (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:با پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بـیعـت نموده سـپس زیر سایـۀ درخـتی نـشـستم، چون مـردُمـان کم شد فـرمُـودند:                 ﴿ ای ابن اَکـوَع! آیـا تو بـیعـت نه میکنی. ؟  گــُفـتـم: یـارسـول الـلـه! من بـیعـت کردم، فـرمُـودند:   ﴿ دوباره بـیعـت کن .، من هم دوباره بـیعـت کردم، کسی از وی پُرسید: شما دران ایام به چـه چـیز بـیعـت می کردید؟ گــُفـت : براینکه تا مـرگ ایـستادگی نمائیم. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2960   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1274 ) : ــ ازمُـجـا شِـع (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: من وبرادرم نزد پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمـده و گــُفـتـم  :با ما براینکه هـِجـرت نمائیم بـیعـت کنید، فـرمُـودند :              ﴿ هِــجـرت بـرای مـردُمـش گـُذشـت گــُفـتـم  : پس بر چـه چـیزباما بـیعـت می کنید؟ فـرمُـودند :          ﴿ بـر اسـلام وبرجـهـاد . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2963 ـــ 2962  )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 52  )]: ـــ امـام بایــد مـردُمـان را به چـــیـزی امـر نــمایــد که                                                                                طـاقـت اجــرای آن را داشـتـه باشـــد   

         ( 1275  ) : ــ ازابـن مَــسـعُـود (رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفت: امروز شخصی نزدم آمده واز چـیزی ازمن پُرسان کردکه ندانستم جواب اوراچه بگویم، پُرسید:اگر جوان مُـسَلحـی با امیران ما به جَـهـاد بیرون شده، سـپس مارا به چـیزهـای که طاقت آن را نداریم امــر مـیکـُنند، چـه باید کـرد؟ ابـن مَــسـعُـود (رضی الـله عـنه) گـُفت: به خـُداونـد قـَـسَـم نه می دانم در جواب تـوچه بگویم ؟، آنچه که می دانم این است که ما با پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بودیم وایشان مارا تا یک چـیز را انجام نه می دادیم به چـیز دیگری امـر نه می کردند، وشُما هم  تا وقـتیکه ازخُــدا بتر سید، به خـیر وعافیت خواهید بود، واگردرمـَورد چـیزی به شک افـتادید، از شخص [ عـالِـمِی]پُرسان کنید، [وآن عـالِـم]شَمـارا به راه نـجـات رهـنمون خـواهد شد، ولی زود است زمانی که بـیایدکه چـنین شخصی راپیداکرده نه توانید، وبه خـُداونـد یگانه قـَـسَـم، فِـکر نه می کـُنم آنچه که ازدُنـیا باقی مانده است بهتر از حوضی باشد که آبهای پاکش نوشیده شده، وگِـل ولایش باقی مانده است . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2964   )                                                                   

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  53 ) ] : ـــ  پَــغـُمـبـر خـُدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) اگر دراول روز به جـَنـگ  بـیـرون نـه می شَـدنـد، جـَنـگ راتا زوال آفـتاب به تأ خـیر می انـداخـتنـد

     (  1276 ) : ــ ازعَــبـد الـلـه ابن ابی اُفی (رضی الـله عـنهما) روایت است که [گفت]: پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) دریکی ازروزهائیکه به جَـهـاد بیرون شُده بودند، تا وقت زوال آفـتاب انتظار کشیده بعد ازان برخاسـته و فـرمُـودند: ﴿  ای مــردُ م ! آرزوی مواجـه شدن با دُشمن را نـداشته باشـید! واز خـُداونـد عـافـیت وسلامتی را بخواهـید، ولی اگر با دُ شـمن مواجه شُدید، صـبر ومـقاومت نمائید ، و بـدانیدکه:بـِهـِشـت درزیـر سـایۀ شـمـشـیر است . بعدازان دُعــا کرده وگـُفـتـنـد :  ﴿خــُدایـا!نـازل کـُنندۀ کـتـاب وشـکـست دهـندۀ احـزاب تـوهـسـتی .....  [ وبقـیۀ حـدیث قبلأ گـُذشت].    [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  22966 ـــ2965   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

           [ با ب ( 54  ) ] : ـــ  مـُزدور  

         (  1277 ) : ــ ازیـَعـلی بن اُمــیـه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:شخصی را مـُزدور نمودم، اوبا شخص دیگری جنگ نموده ودست های یکدیگررا جویدند، شخصی راکه مـُزدورکرده بودم دست خودرا به قوت ازدهان آن شخص دیگر بیرون کشیده ویکی ازدندانهایش را کشید، آن شخص نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) رفته [وشکایت نمود]ایشان دندانش راهـدر دانسته وفـرمُـودند:  ﴿ مـگر تـوقـُع داشتی که دست خودرا دردهـنت داده تامثل [شُـتـُر]نـر می جـویدی ﴾.؟  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2973   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  55 ) ] : ـــ  آنـچه که در مورد بـیـرق پـیغـُـمـبـرخُـدا

                                     (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آمـده اسـت

         (  1278 ) : ــ  روایت است که عَــبـاس (رضی الـله عـنه ) برای زُبـَـیر(رضی الـله عـنه ) گفت:   کـه پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) امـر نمودند که بـیرق را دراینجا نصب نمائی .                   [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 976 2   )  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  56 ) ] : ـــ این قـول پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) که:

                ﴿ ازمسـافت یـکـمـاه راه ، تـرس به دِ ل دَُ شــمـَـنــم می ا ُفـتـد﴾.

         (  1279 ) : ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:  ﴿ کـلـمـات جـامـع بـرایم ارزانی شُـده ، وبـه سـبب تـرسـیکـه[ بـدل دُشـمـنـانم می افـتد] نـصرت داده می شـوم، ودرهـنگـامیکه خـواب بـودم کـلـید گـنجـهـای روی زمـین دردسـتم نـهاده شد﴾.،  ابـوهـُـرَ یـره می گــُویـد:پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) رِحـلت نموده وشُمـا آن گنجها را استخراج می نمائید. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 977 2   )  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 57) ]:ـــ بـرداشتن زاد وتـوشـه درجَـهـاد واین قـول خـُداونـد مُـتـَعـال که می فرمـایـد:   ﴿  وتـوشـه بردارید که بهـترین تـوشـه تـقـوی اسـت﴾.                                              سوره بقره|ــکلیک: 2 , آیه: 197

           ﴿ 2:197﴾﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ

         فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ

         خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

                    ﴿   حج، در ماههاي معيني است! و كساني كه (با بستن احرام، و شروع به مناسك حج،) حج را بر خود فرض كرده‏اند، (بايد بدانند كه) در حج، آميزش جنسي با زنان، و گناه و جدال نيست! و آنچه از كارهاي نيك انجام دهيد، خدا آن را مي‏داند. و زاد و توشه تهيه كنيد، كه بهترين زاد و توشه، پرهيزكاري است! و از من به پرهيزيد اي خردمندان!

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1280 ) : ــ ازاســـمـاء (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت: هـنگـامیکه پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ارادۀ هـجـرت نمودند، سُـفرۀ شان را در خانۀابو بـکر(رضی الـله عـنه) ساخته وتهیه نمودم، ولی چیزیکه سُـفره ومَـشک آب پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) را به آن بـبـنـدم، پیدا کرده نه توانستم، برای ابو بـکر(رضی الـله عـنه)  گــُفـتـم : به خـُداونـد قـَـسَـم بـجُز از نـُـطاقـَم [نـُـطاق : عبارت از لـُنگی است که زنها در وقت کارکردن آن را بربالای لباس خود می پوشیدند، وبه زبان امروزی می توان آن را پـیشـبند هم گـُفـت ] چیزی که به آن [ سُفره ومَشک آب را] بـبـندم پیدا کرده نه توانستم، گـُفـت: [نـُـطاق ] خودرا دوحصه کُـن ! به یکی مـَشک آب وبه دیگری سـُفره را بـبـند، واز هـمین جـهت اورا( ذاتُ النـطـاقـَین) می نامیدند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2979   )  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 58  ) ] : ـــ  بـاهـم سـوار شـُدن بـر بـالای اُلاغ   

         (  1281 ) : ــ ازاســامـه بن زَیـد (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بربالای اُلاغـی که پالانی داشت وروی پالان چادری انداخته شده بود، سـوار شدند، واسـامـه را پُشت سر خود سـوار نمودند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2987   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

        (  1282 ) : ــ از عـَبـدالـلـه بن عـُمـَـر (رضی الـله عـنهما) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درروز فــتـح مـکـه، از طرف بـلـند مــکـه درحالیکه اســامـه پُشت سر شان سـواربود، وبِـلال وعـُثمان بن طـلـحـه از حـاجـیان کـعـبـه هـمراه شان بودند به مــکـه داخل شدند، آمدند تا اینکه شـُتـُر رادرداخل مسجـدخواباندند، بعدازان به عـُثمان بن طـلـحـه (رضی الـله عـنه) امر کردند که کـلـید خـانه را آورده وخـانـه را بـکـُشاید، و  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )داخل خـانه گردیدند ...[ وبقـیۀ حـدیث قـبلا گـُذشت ]. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2988 وحدیث 505 ملاحظه شود   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  59 ) ] : ـــ بـا قـُرآن نـبـایـد به سـرزمـین دُشمـن سـفـر نمـود   

         (  1283 ) : ــ واز عـَبـدالـلـه بن عـُمـَـر (رضی الـله عـنهما) روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ازینکه شخص با قـُرآن به سر زمین دُشمن سفر نماید ، نـهـی  فـرمُـودند.                     [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2990   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  60 ) ] : ـــ  بـه صـدای بـلـنـد نـبـایـد تـکـبـیـر گـُــفـت  

         (  1284 ) : ــ ازابـو مـوسـی اشـعـری (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:با پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بودم وچون به بلندی می رسیدیم با صدای بلند تـکـبـیـر وتـهـلـیل[ یعنی: الـلـهُ اکـبَـر، وَلا اِلـهَ اِلاالـلـه  می گـُفـتیم، پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:                                 ﴿ای مـردُم ! بـه خـود مـراعـات کـُنـیـد! شُـمـا شـخص کـَر ویاغـا ئـبی را صـدا نه مـیکـُنـید، آن کـسی را که صـدا مـی کـُنـید، در هـمـۀ جـا بـا شَـمـا بوده وشـنوائی است که در نـزدیک شُـمـا اسـت. ﴾.                 [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2992   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 61  ) ] : ـــ  تـسـبـیــح گـُــفـتـن درهـنـگــام رفـتـن بـطـرف دشـت  

         ( 1285  ) : ــ ازجـابـِـربن عـَبـدالـلـه انـصـاری (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: هـنگـام بالا شُدن به بلـندی تـکـبـیر[ یعنی : الـلـهُ اکـبـر] می گـُفـتیم،و هـنگـام سـرازیر شُدن تـسـبـیح[ یعنی سُـبـحـان الـلـه]. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2993   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

       [ با ب ( 62 )]: ـــ بـرای مُسـافـِر ثـواب عـملی را که دراقـامـت انجام می داد، نوشته می شود.   

         ( 1286  ) : ــ ازابـو مـوسـی (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـودند:﴿ وقـتـیکـه شـخص مـَریض گـردیده ویامـُسافـِر می شود، برایش ثـواب عـملی راکه درحـال صحـت مندی ومـُقـیم بودن انجام می دهـد،نـوشـته می شود.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 2996 ).

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 63) ] : ـــ تـــنـــهــــا ر فــتــن  

         (  1287 ) : ــ ازابن عـُــمـَر (رضی الـله عـنهما) از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که گفت:فـرمُـودند: ﴿اگر چـیـزی را که من درتنـها رفـتن می دانـم ، مـَردُم دیگـر می دانـستـند، هـیچ سـوارۀ به شـب تـنها سـفَـر نه می کـرد  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  2998   ).

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 64  ) ] : ـــ جــهــاد کــردن بـه اجــازۀ پــدر ومــادر   

         ( 1288  ) : ــ  ازعــبدالـلـه بن عـَــمـُرو (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: شـخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمـده وازایشان اجازه خواست تادرجـَهـاد اشتراک نماید، پُرسیدند:        ﴿پـدر ومـا درت زنـده انـد ﴾. گــُفــت :بـلی ، فـرمُـودند: ﴿ درآنـهـا جــَهـاد کــُن [یعنی: درخـِدمـت آنـها باش ﴾.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3004   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1289 ) : ــ روایت است که ابــو بـشـیر انـصاری  (رضی الـله عـنه) دریکی از سَـفـَرهـا باپـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بود وچون وقت خواب واستراحت مـَردُم رسید پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شخصی را فـِرسـتاده وفـرمُـودند: ﴿ نـبـایـد بـه گـَردن هـیچ شُـتـُری قــلادۀ را بـاقـی بـگـُذارد، بـلکه باید هـمه را قطع نـماید﴾. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 005 3   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 66 ) ] : ـــ  بـر گـَشـتـن از جَــهــاد بـه سـبــب عـُـذ ر  

         (  1290 ) : ــ ازابـن عــبـاس (رضی الـله عـنهما) روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ نـبـایـد هـیچ مَـردی بـازنـی خـِلـوت نمـوده ویـا زنـی بـدون مـَحـرَ م مـسـافـِرت نـمـایـد﴾.، شخصی برخاسته و گــُفــت :درفِـلان غـَزوه ثبت نام کرده ام، ولی زنـم رفـتنی حــج شُده است     فـرمُـودند: ﴿ بـرو بـازن خـود حــج کـُن.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3006   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 65  ) ] : ـــ  اســیـرا ن در بــنـد  

         (  1291 ) : ــ  از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه)از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿خــُداونـد از مـَردُمی تـعـجـُب میکند[بلا کیف] کـه بـا غـَل وزنجـیرخـود داخـل بـهـشت می گـردنـد﴾. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3010   ).

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 68  ) ] : ـــ اصـابـت اولاد کـُفـار، هـنگـام شـبیخــون زدن بر آنـهـا    

         (  1292 ) : ــ ازصَـعـب بن جَـثـامـَه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درمنطقۀ ( ا َبـواء) یا ( وَدان) نزد ما آمدند، کسی از ایشان پُرسید: هـنگام شـبیخون زدن برمَشرکین ، زن وفرزند آنها مورد اصابت قرار می گیرند؟فـرمُـودند: ﴿زن وفـَرزنـدآنـها در حُـکم خـود آنهـا یند ﴾.  واز ایشان شـنیدم که فـرمُـودند: ﴿ چـیـزی را خصوصی ساختن خاص برای خـُدا ورسـول او اسـت  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3012   ).

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  69 ) ] : ـــ  کـُشتن اطــفـال درجَـــنگــــــــــ  

         (  1293 ) : ــ ازعـبدالـلـه بن عُــمَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که دریکی از غـزوات کـُشـتۀ زنی را دیدند، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) کـَشتن زنـهـا واطـفـال رابـد گــُفـتـنـد.                      [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 014 3   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 70 ) ] : ـــ  بـه مـانـنـد عــذاب خُــدا  نـبـایـد عــذاب کــرد

         ( 1294  ) : ــ روایت است که چون به ابن عـَبـاس (رضی الـله عـنهما)خـبر رسید که عــلی (رضی الـله عـنه) مـردُمی را به آتـش سوزانده است گفت:اگر من می بودم آنهارانه می سوزاندم، زیرا پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ بـه عــذاب خُــدا عــذاب نکـُنـید.  بلکه آنهارا مطابق قول پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )که فـرمُـودند: ﴿کـسـیکـه دیـنـش را تـبـدیـل کـرد بـکـشـید  می کــُشـتم. ﴾.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 017 3   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

[ با ب (  71 ) ]

         (  1295 ) : ــ  از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شنیدم که فـرمُـودند: ﴿مُـورچـۀ  انـگـُشت پـیغُـمبـری ازپـیغُـمبـران راگـَزیـد، امـر کـردتـا مـَنطقـۀ بـود وبـاش مُـورچـگـان سـوزانـده شـود، خــُداونـد بـه او وحـی فِـرسـتاد کـه: به سـبـب ایـنکـه مُـورچـۀ تـرا گـزیـد یک اُمـتی را کـه تـسـبیح خُـدا ونـد را مـیگـُفـتند سـوزانـدی ؟.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3019   )  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  72 ) ] : ـــ  سـوزانـدن خـانـه هـا ونـخـلـسـتـانـهـا  

         (  1296 ) : ــ ازجَــرِیربن عَـبـد الـلـه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به من  گــُفـتـنـد :﴿ مَـرا ازذی الـخَـلـَصَـه بـیـغَـم نه می سـازی﴾.؟ ،و(ذوالـخَـلـَصَـه)  عبارت از خـانۀ درقـبیلۀ ( خَـشـعَـم ) بود که به نام کـعبۀ یـمانی یاد می گردید،[جَــرِیر] گــُفــت :که با یکـصدو پـنجـاه سـواراز مـردُم ( ا َحـمَـس ) که سواران مـاهـری بودند، به آن طرف حرکت نمودم، ومن خودرا بربالای اسپ گرفته نه می توانستم،[ پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ] بادست خود چـنان به سینه ام زدند که آثار دست شان را برسینه ام مشاهده نمودم، وگــُفـتـنـد : ﴿  خُــدایا! اورا ثـابـت قـدم بـسـاز، واورا هـدایـت نمـوده وسـبـب هِـدایـت دیگـران بـگـردان﴾.   جَــرِیر(رضی الـله عـنه) رفته وآن خـانه را[ با بُـتی که درآن بـود] مُنـهـدم ساخت، وشخصی را فِـرستاد که خَـبررا به  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) برسانـد، فِـرستادۀ جَــریر(رضی الـله عـنه) نزد پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آمده و گــُفــت : قـَسَـم به ذاتِیکه شُمـارا به حـق فِرستاده است تا هـنگـامـیکه [ آن بـُت را] مانـد شُـــتـُـردرون خـالی ندیدم ، نزد شـُمـا نـیامدم، و  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) برای افراد واسـپـهـای قـبیلـۀ ( ا َحـمَـس ) دُعـای خَـیر وبـرکـت نمـودنـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3020   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  73 ) ] : ـــ  جَــنـگ فِـریـب کـاری اسـت  

         ( 1297  ) : ــ  از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که فـرمُـودند: ﴿ کِــسـری هـلاک گـردیـده وبـعـد ازوی کِــسـرای نـه خـواهـد بـود، وقـَـیصـر هـلاک گـردیـده وبـعـد ازوی قـَـیصـری نـه خـواهـد بـود، وگـنجـهـای شـان در جَــهـاد فی سـَبـیـل الـلـه تـقـسـیم خـواهـد شَُـد [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 3027   ).

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1298 ) : ــ واز ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) جـَنگ را حـیله وفِـریب کاری نا مـیدند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3029   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  74 ) ] : ـــ کـَـراهـت اخـتـلاف وکـَــشـمـَکـش درجـَــنگ ، وعــقـــوبــت     کــسیکه از امــام خــود نــا فــرمـانی می کـُــنـد   

         (  1299 ) : ــ ازبـَـراء بن عـازب (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) در جـَنـگ اُحُــد فرماندهی گـروه پـیاده را که پــنـجـاه نـفـر بـودند، به عّــبــدالـلـه بن جـُبَـیـرداده و گــُفـتـنـد : ﴿ اگـر دیـدیـد کـه مـا را مُـرغـهـا می ربـایـنـد، تـا وقـتیکه شـُمـارا نه می خـواهـم، از هـمـین جـای خـودحـرکـت نه کـُنید، واگـر دیـدیـد کـه مـا دُشـمن را شـکـست داده وپـایـمـال نمـودیـم، بـاز هـم تـا وقـتیکه شـُمـارا نه خـواسـته ام از هـمین جای خـودحـرکـت نه کـُنید ﴾. وهـمان بود که مُـسُـلمانـان مُشرکین راشکـست دادند.                                                                                             جُـبَـیـر(رضی الـله عـنه) میگوید: به خـُداونـد قـَـسَـم است خودم دیدم که زنــهـای [ مُشرکین] درحالیکه لباسهای خودرا بلند نموده بودند، شتابان گـُریخته وپای زیبها وساقهای پای شان معلوم می شُد، هـمراهان  عَـبدالـلـه بن جُـبَـیـر(رضی الـله عـنهم) گــُفـتـنـد : خودرا به اموال غـنیـمـت برسانید، دوسـتان ما فِیروز گردیدند، دیگر مُنتظر چه هستید ؟ عَـبدالـلـه بن جُـبَـیـر(رضی الـله عـنه) برای شان گــُفـت: مـگر گــُفـتۀ پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) را فراموش کرده ئید؟گُفـتند: به خـُداونـد قـَـسَـم که ماهم نزد مـردُمان رفته وحصۀ خودرااز غـنـیـمـت خواهیم گرفت، چون درمیدان مَـعرکه آمدند، مُـتحـیر گردیده ونه می فهمیدند که باید به کدام طرف بروند، وهمان بود که هـزیمت یافته وشکست خوردند. واین همان حالتی بود که پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آنهارا درحالیکه عـقِب نشینی می کردند صدا می زدند، وبا پـیغـُمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بـجُز از 12 نفر کس دیگری باقی نمانده بود، ومُشرکین 70نفر از مایان را کـُشـتند، و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) و مُـسُـلـمـانان در جَـنگ بَــدراز مُشرکین 70 نفررا کـُشته و70نفررا اســیر گرفته بودند.  ابـو سـُفیان پرسید: آیا مـُحَــمَــد دربین شما موجود است؟ وسوالش را سه بار تکرارکرد، پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) اطرافیان خودرااز اینکه جواب ابـو سـُفیان رابدهـند، منع فـرمُـودند: ، وباز سه بار پرسید: آیا ابن ابی قـُحـافه [ یعنی: ابو بکر] دربین شما موجود است؟ وباز سه بار پرسید: آیا ابن خطاب دربین شما موجود است؟ بعدازان نزد لـشکریان خود رفته وگــُفــت : اینها دیگر کـُشته شده اند، درین وقت عُــمـَر(رضی الـله عـنه) خودرا نگـهداشته نه توانسته وگــُفــت : ای دُشمن خـُـدا! به خـُداونـد قـَـسَـم که دروغ گـُفتی، اینهای را که نام بُردی هـمگی زنده اند، وکسانیکه روزگارت را سیاه خواهند کردسـر جای خود ایستاده اند.  .  ابـو سـُفیان گــُفــت : امروز به روز جـَنگ بـَدر وجَـنگ دست با دست می گردد، وشما دربین کـُشته گان خودکسانی را خواهید دیدکه مُـثـلـَه شده اند، من به این چیز امر نه کرده واز این چـیز بـدم هم نه می آید، بعدازان رجـز خوانی را شروع نموده وگــُفــت :سربلند باد هُـبَـل!  سربلند باد هُـبَـل! پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند : ﴿آیـا کسی نـیست که جـواب اورا بگـویـد ﴾.  گــُفــتـند: یـارسـول الـلـه!چـه بگـوئیـم؟ فـرمُـودند:﴿ بگـوئـید: خـُداونـدبـالاتروبـاعـظـمت تر اسـت﴾.

 ابـو سـُفیان گــُفــت : مـا عُــزی داریم وبرای شَُما عُــزائی نـیسـت. پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿آیـا کسی نـیست که جـواب اورا بگـویـد ﴾. گــُفــتـند : یـارسـول الـلـه! چـه بگـوئیـم؟ فـرمُـودند : ﴿ بگـوئـید: خـُداونـد مولای مـا است وبـرای شُـمامولائی نیست ﴾. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3039   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  75 ) ] : ـــ  کـسـیکـه دَُ شـمـن رادیده وبـرای آنکه مَـردُم بـشنـوند، به آواز بلـند فـریاد زده است که : آمـا ده شـویـد کـه جـَنگ طـرف صُبـح شـروع خـواهــد شــد

         (  1300 ) : ــ ازسَــلـَمـَه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: ازمـدیـنـه بطرف  جَنـگل می رفـتیم، چون به بلندی جَنـگل رسیدم،غـلام عـبدالـرحـمـن بن عـوف رادیده وگـُفـتم:ای وای برتو،این جا چه می کردی؟ گفت: شَُــتـُران شـیر آور پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رادُزدیده اند، گفتم: کی دُزدیده است؟، گفت:مَـردُم( غَـطـفـان) و ( فـَـزاره ) به صدای بسیار بلند که همۀ مـدیـنـه راباخـبر ساختم نداکرده و گفتم:دُشمن صُبحـگاهی رسید، دُشمن صُبحـگاهی رسید، بعدازان به سرعت رفته، وخودرابه آنهارساندم، دیدم که شَُــتـُران راگرفته ومی برند، بطرف شان تـیر اندازی نموده وگفتم:

       مـن فـرزنـدا َکـوَع هـسـتـم ** وامـروزاشخاص پـست کـُشـته خواهـند شد                                    وشَُــتـُران را پیش از آنـکه شـیر آنـهـاراآشـا میده باشـند، از آنـهـا گرفته وبطرف مـدیـنـه می آوردم، درراه    پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )رادیده و گـُفـتم : یـارسـول الـلـه ! کسانی که شَُــتـُران راگرفته بودند، تـُشـنه اند، و شَُــتـُران را پیش ازآنکه شـِیرآنهارا بیا شامند، از آنها پس گرفتم، به تعقیب شان نفر بفرستید، فـرمُـودند: ﴿ ای ابن ا َکـوَع! مـال خـودرا پس گـرفتی، بـهـتر است به آنـها احسان نمـائی، مـردُم دربـین قـوم خـود مـهـمـانی می خـورند  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3041   ).                                         

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  76 ) ] : ـــ آزاد سـاخــتـن اســیـر   

         ( 1301) : ــ ازابـو مـو سـی (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:  ﴿ اسـیر راآزاد سـاخـته، گـُرسـنـه رانـان داده، ومـریض راعـیـادت نـمـائید﴾.        [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 046 3   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         (  1302 ) : ــ ازابو جُـحَـیـفـَه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: برای عـلی(رضی الـله عـنه) گفتم: آیا درنزد شُـما چـیز دیگری از وحی بـجُزازچـیزیکه درقـُرآن است وجوددارد؟ گفت: بـه خـُدائیکه دانه را شـق نموده وجـهانیان را خـلق کرده است: چـیز دیگری وجود ندارد، مگر عـلمی را که خـُـداونـد در فـهـم قـُرآن نصیب شخصی می سازد، و بـجُزچـیزیکه دراین صحـیفـه است، گـُفـتم: دراین صحـیفـه چـیـسـت ؟ گـُفـت:[حُـکم ] دِ یـت وآزاد ساختن اسـیر، واینکه نـباید مُـسُلمان به سبب کافری کـُشته شود. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3047   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  77 ) ] : ـــ  فـِـدیـه دادن مَــشـرکــیـن  

         (  1303 ) : ــ  ازانـس بن مـالـِک (رضی الـله عـنه) روایت است که: مـردُمی از انصـاراز: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) اجازه خواسته و گــُفـتـنـد : یـارسـول الـلـه! اجازه بدهید تا فـِدیۀ  خواهرزادۀ خود عـبـاس را برایش بـبخـشیم، فـرمُـودند: ﴿یک درهـم را بـرایـش نـه بـخـشـید [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3048   ).

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  78 ) ] : ـــ اگـر شخص حــربی بـدون امـان خـواستن به دار اسـلام داخـل شـد   

         (  1304 ) : ــ از سَــلـَمـَه بن ا َکـوَع (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:هـنگامیکه پـیغُـمبـر خُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درسفر بودند، جاسوسی از مُــشـرکین نزد شان آمد، هـمراه صـحـابه نشـسته وبا آنها صُـحبت نمود، ونا گـهـان گـُریخت ، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:    ﴿  اورا پـیـدا کـرده وبـکـُشـید﴾.، سَــلـَمـَه بن ا َکـوَع (رضی الـله عـنه) اورا کـُشـته و پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)آنچه راکه آن مـُشرک باخودداشت، به وی بخشیدند.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3051 )

{{{{{{{{{{{{{{{{

              [ با ب (  79 ) ] : ـــ  جــایـزه دادن بـه ســفـیر ونـمـا یـنـده  

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

        [ با ب (  80 ) ] : ـــ آیـا مـی توان برای اهـل ذِ مَـه شـفاعـت نمـود

        (  1305 ) : ــ ازابن عــبـاس (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: روز پـنجـشـنبه است، وشُـما نه مـیدانـید که روز پـنجـشـنبه یعنی چـه؟ بعد ازان آن قـدر گـُریست که اشـکش ریگـهاراتر نموده و گــُفــت : درد پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) در روز پـنجـشـنبه شـدت یـافت و فـرمُـودند:    ﴿ورقـی بـدهـید تـا بـرای شُـمـا چـیزی بـنویـسـم که بـعـد از مـن گـُمـراه نه شـوید﴾. ، [ کسانیکه آنجا بودند] درموضوع جار وجنجال نمودند ـــ حالانکه جار وجنجال نمودن در حضور پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روانـیست ــــ  وگــُفـتـنـد : آیا کلام  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) باهم خلط شده است؟ پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند:                                                               ﴿ مـرا بـه حـالم بـگـذاریـد، آنـچه راکه از شَـما خواسته بودم بـهـتر ازین چـیزی است کـه شَـما نظر می دهـید . ودروقت مـرگ خود به ســه چـیزوصیت نمودند:  ﴿  مَُـشرکـین را از جـزیرةالعرب خارج نمـائید، وسـفیر یا نمایندۀ کـه می آیـد بـه مـثلیکـه من برایش بخشش می دادم، برایش بخشش بـدهـِید،وسـومی رافـرامـوش نمـودم.[ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3053)                  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 81  ) ] : ـــ  طـفـل چـگـونـه بـه اسـلام دعــوت می شــود   

         ( 1306) : ــ ازازابن عـُمــَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمدند وبعد از حـَمـد وثـنـای  خـُداونـد مُـتـَعـال از دجـال یـادکـرده و فـرمُـودند: ﴿مـن شَُـمـارا ازوی بر حـذر می دارم، وهـیچ پـیغُـمبـری نبوده است که قـوم خودراازان هـوشـدار نـداده بـاشـد، ونـوح [ علیه السلام] قـوم خودراازوی هـوشـدار داده است، ولیکن من درباره اش برای شَمـا چـیزی مـیگـویم که پـیغُـمبـردیگری بـه قومـش نـه گـُفـته است: بـدانـید که دجـال از یک چـشم کـور است، ولی خــُداونـد یک چـشمـش کـور نـیست﴾. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 3057   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب (  82 ) ] : ـــ احـصائـیه گـیری امــام از مــَردُمــان   

         (  1307 ) : ــ ازحُـذیـفـَه (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿.نـام کسـانی را کـه مُسـُلمـان شُـده انـد بـرایـم بـنویسیـد.﴾.وما برای شا ن نام یک هـزاروپـنجـصد نفررا نوشته کرده و گـُفـتیم: تعـداد مـا [ مُـسُلمـانان]به یک هـزاروپـنجـصد نفررسیده است وهـنوز باید خوف داشته باشیم؟ وخودم دیدم به چنان مُصیبتی گرفتار شدیم که شخص از اینکه تنها نـُمـاز بخوانـد خوف داشت.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3060   )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [ با ب ( 83 )]:ـــ کـسیـکـه بر دُشـمن غـالب گردیده ودر منطقه اش ســه روز باقی مـانده است   

         ( 1308): ــ ابـوطَـلحَـه(رضی الـله عـنه) مـیگـویـد:چـون پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) منطقـۀ را فـتح میکردند، درمیدان مـعـرکـه سـه روز باقی می مانـدند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3065 )

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب ( 84)]: ـــ اگـر مَُـشــرکــین مــال مُسُـلـمــانی رابه غـنـیـمـت گــرفـتــه

                                 وسـپـس مُسُـلـمــان مــال خـُـودرا یــافــت

         ( 1309 ): ــ ازعــَبـدالـلـه بن عُــمـَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:اسـپـش گـریـخـته، ویکی ازدُشـمنان آن راگـرفت، مُـسُـلـمـانان درزمان پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بروی غالب گردیده واسـپش را برایش پس دادند، وغُـلام وی گریخته ونزد رومـیـان رفت، وهنگامیکه مُـسُـلـمـانان بعد از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )برآنها غـَلبه یافـتند خـالـد بن ولـید غـُلام وی را بـه وی بازگردانـید. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3067 ]                                                                                                                         

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (85 )]: ـــ کسیکه به فارسی وعجمی سُخن زده واین قـول خــُداونـد مُـتعـال که:                                     ﴿اخـتلاف زبانهای شَُما ورنگهای شَُما .، واین قـول خــُداونـد مُـتعـال که:                                              ﴿وما هیچ رسولی را نه فرستادیم مگر به زبان قوم او . 

 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

روم|ــــکلیک- سوره: 30 , آیه: 22

                 ﴿30:22﴾﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

                         وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

                 ﴿و از آيات او آفرينش آسمانها و زمين و تفاوت زبانها و رنگهاي شماست، در اين نشانه‏هائي است براي عالمان.   

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

سوره ابراهیم|ـــکلیک: 14 , آیه: 4

                ﴿14:4﴾﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن

                       يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

                    ﴿ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر به زبان قومش تا (حقايق را) براي آنها آشكار سازد، سپس خدا هر كس ‍را بخواهد (و مستحق بداند) گمراه و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) هدايت مي‏كند، و او توانا و حكيم است.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1310 ): ــ ازجـابـر بن عـبد الـلـه (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: گــُفـتـم : یـارسـول الـلـه!بُزغـالۀ راذبح کرده ویک صـاع جورا آرد نموده ام، شُما با چـند نـفر تشریف بیاورید، پـیغُـمبـرخُـدا

 (صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به آواز بلند فـرمُـودند: ﴿ ای اهـل خـَنـدق] یعنی : ای کسانیکه به حُفر خندق مشغولید]! جـابر طعامی آماده کرده است، هـمـۀ شُـما بیائـید.﴾. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3070 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

        ( 1311 ): ــ ازاُم خـالـد بنت خـالـدبن سـعـید (رضی الـله عـنها) روایت است که گفت: همراه پدرم درحالیکه پیراهن زردی را پوشیده بودم نزدپـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )آمدم، فـرمُـودند: ﴿سَــنـَه سَــنـَه ومعنی آن به زبان حـبشی آنـست که: (خـوبست،خـوبست). اُم خـالد(رضی الـله عـنها) مـیگـوید:بعدازان رفته وبا مـُهـر نَـبُـوت بازی میکردم وپدرم مـرا ازین کار مانع گردید، و پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـودند:﴿ بـه کـارش کـارنـداشته باش﴾.،وبعدازان پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿.پـیر شـوی وکـلان شـوی﴾.   [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 071 3 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب ( 86)]: ـــ خیانت در اموال غـَـنـیـمـت واین قـول خــُداونـد مُـتعـال که: ﴿  وکـسیکه دراموال غـَنـیمت خـیانـت نـماید، با آ نـچه که خـیانـت کـرده است درروز قـیامـت خـواهـد شُـد  ﴾.   

سوره آل عمران|ـــکلیک: 3 , آیه: 161

            ﴿3:161 ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ

                         تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

            

                       ﴿ (گمان كرديد ممكن است پيامبر به شما خيانت كند؟! در حالي كه) ممكن نيست هيچ پيامبري خيانت كند! و هر كس خيانت كند، در روز رستاخيز، آنچه را در آن خيانت كرده، با خود (به صحنه محشر) مي‏آورد؛ سپس به هركس، آنچه را فراهم كرده (و انجام داده) است بطور كامل داده مي‏شود؛ و (به همين دليل) به آنها ستم نخواهد شد (چرا كه محصول اعمال خود را خواهند ديد).

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

        ( 1312 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )برخاسته ودرموردخیانت دراموال غَـنیمت سخنرانی نمودند،وخیانت دراموال غَـنیمت رایک امربسیارمهم تلقی نموده و فـرمُـودند:

 ﴿.چـنـین نه شودکه درروزقیامت کدام یک ازشُمایان رابـبینم که برگردنش گوسفندی سواربوده وبـَع بـَع میکند، ویااسـپی روی گردنـش بوده وشـهـین می کـَشد، ودراین حالت برایم بگوید که: یـارسـول الـلـه!به فـریادم برس! ومن برایش بگـویم که:درمـقابل حـُکـم خـُدا برایت کاری کرده نه می توانم، وقبلأ برایت تبلیـغ کرده بودم،ویابر گردنـش شَُــتـُری بوده کـه غـَر غـَرمیکند،وبرایم بگوید که: یـارسـول الـلـه!به فـریادم برس! ومن برایش بگـویم که:درمـقابل حـُکـم خـُدا برایت کاری کرده نه می توانم، وقبلأ برایت تبلیـغ کرده بودم، ویا برگردنـش طِـلا ونـُقـرۀ بوده وبرایم بگوید که: یـارسـول الـلـه!به فـریادم برس! ومن برایش بگـویم که:درمـقابل حـُکـم خـُدا برایت کاری کرده نه می توانم، وقبلأ برایت تبلیـغ کرده بودم، ویابرگردنش پارچه ولباسهای بوده که درمقابل باد تـه وبالاشده، وبرایم بگوید که: یـارسـول الـلـه!به فـریادم برس! ومن برایش بگـویم که:درمـقابل حـُکـم خـُدا برایت کاری کرده نه می توانم، وقبلأ برایت تبلیـغ کرده بودم،.﴾. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3073 ]  

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (87 )]: ـــ  خیانت انـدک در مـال غـَـنـیـمـت  

         ( 1313 ): ــ ازعـَبدالـلـه بن عُــمـَر (رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:شخصی به نام (کِــرکِــره ) که نگهبان مال پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )بودوفات نمود، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )فـرمُـودندکه: ﴿اودرآتـش اسـت .چون مردم رفته وسبب راجویاشدند،دیدندکه عـِبای راازاموال غـَنـیمـت اختلاس نموده است . [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3074 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (88 )]: ـــ  اسـتـقـبـال نـمـودن از مـُجــاهـِـدیـن  

         ( 1314 ): ــ روایت است که ابن زُبـَیربرای ابن جـعـفـر (رضی الـله عـنهم) گفت:یادت هـست که من وتو وابن عَـباس پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) رادیدیم؟ گــُفــت : بـلی ، وایشان مارا باخود سوار نموده وتـراگـُذاشتند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3082 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1315 ): ــ ازسـائِـب بن یـزید (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:باعـِدۀازبـچـه هاجـهت استقبال پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )به ثـَنـیـَةِ الوداع رفـتیم، [ثـَنـیـَةِ الوداع: بلندی است بطرف شـمال مـَدیـنـَه ودرداخل شـهر]. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3083 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1316 ): ــ ازانـس بن مـالـِک (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: هـنگامیکه پـیغُـمبـرخُـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) از(عـُسـفان) بازگـشتندباایشان بودم، پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بر شـُـتـُرشـان سـوار وصَـفـیـه بنت حـُیَ هـم پُشت سـر شـان سـوار بود، شـُـتـُرشـان به زمین خورده وهـردوی شان افـتادند،ابـو طـَلحـَه دویده و گــُفــت :  یـارسـول الـلـه! خـُداونـد مـرا فـدای شـُما کـُند فـرمُـودند: ﴿ بـازن هـمـکـاری کـُن ﴾.جامۀ را برروی خود انداخته و نزدصَـفـیـه(رضی الـله عـنها) آمده شـُـتـُرشـان راآمآده نموده وسـوار شدند، وبا  پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) هـمراهی نمودیم، وچون نزدیک مـَدیـنـه رسیدیم گــُفـتـنـد: ﴿  بـر گـشتِیم، درحـالـیکه تـوبـه کـُنـندگـان وعِـبادت کـُنـندگـان وبرای پـروردگـار خـود حـَمـد گـویان هـسـتیم ﴾.د [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری 086 3 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (89 )]: ـــ نـُـمـاز خـوانـدن دروقـت بـاز گـشـتـن از ســفـر   

         ( 1317 ): ــ ازکــَعـب (رضی الـله عـنه) روایت است که چون پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درروز از ســفـر بر می گـشـتـنـد، به مــَسـجـِد آمـده وپیش از آنـکه بـنـشیـنند ، دو رکـعـت نـُمـاز اداء می کـردنـد. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3088 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (90 )]: ـــ فــرض خـُمـس    

         ( 1318 ): ــ ازعـُـمـَر (رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفت: پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فـرمُـودند: ﴿ ازمـن مـیـراث نـه می بـرنـد، مـالی کـه از مـن بـاقی می مـانـد صــدقــه اسـت.﴾، واز آنـچه که خـُداونـد برای شان از طریق ( فـیء) ارزانی داشته بود، نـفـقـۀ یکسـالۀ اهـل وفـامیل خودرا برداشته وباقی مانده رابااموال عمومی یکجا می کردند، عـُـمـَر (رضی الـله عـنه) سپس رویـش را به کسانیکه آنجا حاضر بودندکرده و گــُفــت :شـُمارا به خـُدائـیکه آسـمان وزمـین به قدرت او ایسـتاده است، سـوگـند می دهم که همین چـیز را می دانید؟ گــُفـتـنـد :بـلی ، ودرآن مـجـلس: عـلی، عـباس، عـُثمان، عبدالرحمن بن عـوف ،زُبـیر وسـعد ابن ابی وقاص اشتراک داشتند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3094 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (91 )]: ـــ آنـچـه که درمـوردآثار باقیمانده از پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )                                     وتـبـرُ ک جـُسـتـن به آنها آمـده اسـت

         ( 1319 ): ــ  روایت است که انـس (رضی الـله عـنه) یک جـُفـت کفش چرمی را که دارای پنجـَگی بود، نزدصـحـابه آورده و گـُفت: اینها کـفـشـهـای پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )است.       [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3107 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

           (1320 ): ــ ازعــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) روایت است که کـِسـاء غـلیظ ودرشتی را آورده و گـُفت: روح پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درهـمـین کـِسـاء قبض گردیده است. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3108 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

          ( 1321 ): ــ ودرروایت دیگری ازعــائـیـشــه (رضی الـله عـنها) آمده است که: ازار غـلیظی را که دریـمـن ساخته می شود، و کـِسـائی راکه ( مـُلـَبدَه) یاد می شود آورد.  [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3108

{{{{{{{{{{{{{{{{

         ( 1322 ): ــ ازانـس (رضی الـله عـنه) روایت است که:قـَـدَح پـیغُـمبـرخُـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شکست، قـسمت شـکـستگی آن رابه سیمی از نـُقـره بـستند. [ کتاب  53 ـــ جــهـاد ـــ رواءالبخاری  3109 ]

{{{{{{{{{{{{{{{{

         [با ب (92 )]: ـــ این قـول خــُداونــد مـُتـعـال که:

                        ﴿ بـدرسـتیکه برای خــُداونــد مـُتـعـال ورسول او پـنـجـُم حصۀ آنــسـت  ﴾                  

{{{{{{{{{{{{{{{{

سوره انفال|ـــکلِک: 8 , آیه: 41

             ﴿8:41﴾﴿  وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

          الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَ&#