قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 40درمورد کشت وزراعت، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

 

{{{{ {{{{

   کتاب [40]:ــ آنچه که درمورد کِشت وزراعت آمدهصحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب کـِشت وزراعت 40{{{{

                 .  بـاب [1 ]:فضیلت کـِشت ونهال شانی                                       

       ( 1071 ) ـــ  از انــس( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:           ﴿هـر مـُسُـلمـانی کـه نـهـالی راغـرس نـمـوده ویـا چـیزی را کـِشت نـمـایـد وازان نـهـال ویـا کـِشت ،پـرنـده، انـسـان ویـا حـیـوان چـیزی رابـخـورد، آن چـیزبـرایـش صـدقـه مـحـسـوب خـواهـد شـد  .

            حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2320 )

                 .  بـاب [2 ]:عـقـوبت اشـتغال بوسائل زراعتی وتجاوز از حـدیکه به آن امـر گردیده                                        

       ( 1072 ) ـــ  روایت است که چون چشم ابـوا ُمـا مـَۀ بـاهِـلی ( رضی الـله عـنه) بـگـاوآهـن ودیگـروسایل زراعتی افتاد گــُفـت:از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدم که فـرمُـود نـد:

          ﴿ ایـن آلـت به خـانـۀ هـیچکـس داخـل نـشده اسـت ، مـگـر آنـکه خــُداونـد بـد بـخـتی رابه آن خانه داخل نمـوده اسـت.

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2321)

                 .  بـاب [ 3]:داشـتـن سـگ برای نـگـهبانی ازکـِشت وزراعت                                        

       ( 1073) ـــ ازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فـرمُـودنـد:         ﴿  اگـر کـسی سـگـی داشـتـه بـاشـد،از عـمـلش درهـرروزی یـک قـیـراط کـم مـیشود، مـگـرسـگـی کـه بـرای حـفـاظـت کـِشـت ویـا حـفـاظـت حـیـوانـات بـاشـد .

           حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2322)

       ( 1074 ) ـــ  وازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) درروایت دیگری آمده است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

        ﴿  . . . .  مـگـرسـگـی کـه بـرای حـفـاظـت گـُوسـفـنـدان ویـا حـفـاظـت کـِشـت، ویـا جـهـت شـکـار بـاشـد  .  

           حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2322 )

        ( 1075 ) ـــ  واز ابـوهـُـریـره  ( رضی الـله عـنه) در روایت دیگری آمده است که  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

       ﴿ مـگـرسـگـی کـه بـرای شـکـار ویـا حـفـاظـت حـیـوانـات بـاشـد  .

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2322)

                 .  بـاب [4 ]: اسـتعـمال گــاو برای زراعـت کاری                                       

       ( 1076 ) ـــ وازابـوهـُـریـره( رضی الـله عـنه) ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فـرمُـود نـد:            ﴿ درحـالی که شـخصی بـالای گـاوی سـواربـود، آن گـاوبـطرفـش نـظـر کـرده و گــُفـت: من برای سـوار شـدن خـلـق نـه شـده ام ، من برای زراعـت خـلـق شـده ام ، و فـرمُـود نـد: کـه مـن وابـو بـکـر وعــُمــرایـن چـیـزرا تـصـدیـق نـمـودیـم، وگــُرگ  گـوسـفـنـدی راگـرفـته وچـوپـان اورا تـعـقـیـب نـمـود،  گــُرگ  گــُفـت: درروز درنـدگـان، روزیـکـه اصـلا چـوپـانـی وجـود نـدارد، ازین گـوسـفـنـد بـجـُز ازمـن کـه دفـاع خـواهـد کـرد؟ و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد کـه: مـن وابـو بـکـر وعــُمــرایـن چـیـزرا تـصـدیـق نـمـودیـم،

و ابـوهـُـریـره  رضی الـله عـنه  گــُفـت: روزیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) این سـُخـن را گــُفـتـنـد:  ابـو بـکـر وعــُمــر رضی الـله عـنهمـا دران مـحـضـر وجودنداشـتند.   

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2324 )

                 .  بـاب [ 5]: اگر گـفت که:زحمت درختان خُرما راشُما مـُتحمل شوید                                       

       (   1077 ) ـــ  واز ابـوهـُـریـره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: مـردُم انـصـاربرای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گــُفـتـنـد: درخـتـان خـُرمـارابین ما وبین برادران ما[ یعنی: مـُهـاجـرین] تقـسیم کنید پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)   فـرمُـود نـد: ﴿  نــه.   انـصـار گــُفـتـنـد: زحمت را شـُما مـُتحمل شوید، شـُما رادرمـیوه شـریک مـیدهـیم ، [مـُهـاجـرین] گــُفـتـنـد: این سـُخن را شـنیده وقـبول داریم .

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2325)

       ( 1078 ) ـــ  ازرافـِع بن خـَدیـج  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: مـا از هـمۀ مـردُم مــدیــنـه بکار زراعت بیشتر اشـتغال داشتیم، زمین رادر مقابل ناحـیۀ که آن رابرای صـاحب زمین تـعین مـیکردیم به کـِشـتـمـندی میدادیم، گاهی مـیشد که آن قـسمت اززمین را آفـت زده ودیگر قـسمتهـا سـالم مـیمـاند، و گاهی مـیشد که دیگر قـسمتها را آفـت زده وآن قـسمت  سـالم مـیمـاند، ولی ازین نوع کـِشـتـمـندی نـهـی گردیدیم، والبته درین هـنگـام طـلا ونـُـقـرۀ نـبود.

           حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2327)

                 .  بـاب [6 ]:کـِشتـمندی بـقـِسمتی از حـاصـل                                        

       ( 1079 ) ـــ  ازعــبد الـلـه بـن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ( خـَـیــبَـر) را بـقـسـمتی ازحاصل مـیوه وکـِشت آن، به مـزارعـت دادند، [ازحاصل آن]بـرای هـمـسـران خود،صـد ( وَسـق ) مـیدادنـد، هـشـتاد وَسق خـُرمـا، وشـصـت وَسـق جـو،[ هـر وَسـق: حـدود شـصت صـاع است ].   

          حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2328 )

       ( 1080 ) ـــ  ازا بـن عـبـاس( رضی الـله عـنهما) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازکـِشـتـمـندی نـهی نه فـرمُـود نـد، ولی گــُفـتند که:

           ﴿ اگـر کـسی زمـین را[ بطـوررایـگـان] دراخـتـیـار بـرادر خـود قـرار داده کـه بـرای خـود کـِشــت نـمـایـد، بـهـتـر ازان اسـت کـه درمـقـابل آن ، ازوَی چـیـزی مـُعـیـنی بـگـیرد  .

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2330 )

                 .  بـاب [7]:اوقـاف پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)وزمین خـراج وزراعت ومعاملۀ اهـل خـراج                 

       ( 1081 ) ـــ  ازعـُـمــر( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: اگر غـَـم مُسُلمانانی که بعد ازین می آیند نـمی بود، هـر هـر قـریـۀ را که فـتـح مـیکردم، آن رابـمـثــلیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خـَـیــبَـر را تـقـسـیم نمودند، تـقـسـیم مـیکردم .

           حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2334 )

                 .  بـاب [8 ]:کـسیکه زمین مَـواتـی را احـیـا نـمـا یـد                                      

       ( 1082 ) ـــ ازعــائـیـشـه( رضی الـله عـنهـا) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:                 ﴿کـسـیـکه زمـیـن بـدون صـاحـبی راآبـاد نـمـایـد، از دیـگـران به آن زمـیـن مـُسـتحـق تـر اسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری2335 )

       ( 1083 ) ـــ  ازا بـن عـُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت: عـُمـر رضی الـله عـنه یـهـود ونـصـارارا ازسـرزمـیـن حــجـاز بـیرون نـمـود،و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هـم هـنگـامیـکـه( خـَـیــبَـر) را فـتح نمـودنـد، مـیخـواسـتـند یـهـودرااز آنـجـا خارج سازند، وهـنگـامـیکـه سـرزمـیـن( خـَـیــبَـر) فـتح گـردید، مـُتعـلق بـه خــُدا ورســول او

(صلی الله علیه وآلـه وسلم) و مُسُلمانان گـردید ،وچون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) عـَزم بیرون کردن یـهـودرا نـمـودند، یـهـود بـه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـیشنهاد کردند که آنها درآنجا کـِشت وکـارنموده ونیم حاصـل آن از آنها باشد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای شان گــُفـتـنـد:

      ﴿  بـه هـمـیـن چـیـز تـا هـنـگـامـیـکـه مـا بـخـواهـیـم بـا شـُمـا مـوافـقـت مـیـکـنـم  .

وتا هـنـگـامـیـکـه عـُمـر رضی الـله عـنه آنهارا بـطرف ( تـَیـمَـاء )و ( ا َریـحـا ء) خارج ساخت، درهمانـجا سـکـونت داشتـند.

            حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2338)

                 .  بـاب [9 ]: هـمکـاری صـحـابۀ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درزراعت ومیوه بایکـدیگر...                           ( 1084 ) ـــ  از رافـِع بن خـَدیـج  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: کـا کـایم ظـُهـَیر بن رافـع گــُفـت که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)ازکاریکه برای ما سـهـولتی بود، نـهـی  فـرمُـود نـد،گــُفـتم : آنـچه که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـوده ا نـد حـق است، گــُفـت: مـرا پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) طـلـبیده وپرسـیدند:                      ﴿  شـُمـا بـازمـیـن هـای خـود چـکـار مـیـکـنـید

گــُفـتم:آنهارا به چـهـار یـک، وبه چند( وَسـقی) ازخـُرمـاوجـو، به اجـاره مـیدهیم، گــُفـتـنـد:

          ﴿ چـنـیـن نـه کـُنـیـد، یـا خـود شـُمـا بـکـاریـد، یـا بـه مـزارعـت بـدهـیـد، ویـا هـمـانـطـورنـگـهـداریـد ،

 رافـِع رضی الـله عـنه مـیگوید: درجواب شان گــُفـتم : بـه سـر وچـشـم قـبـول دارم .

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2339)

      ( 1085 ) ـــ  روایت است که ا بـن عـُمـر ( رضی الـله عـنهـما) زمینهای زراعتی خودرادرزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وخلافـت ابـو بـکـرو عـُمـر رضی الـله عـنهما وابـتدای خلافت مـعـاویـه  رضی الـله عـنه به اجاره مـیداد، بعدازان ازطریق رافـِع بن خـَدیـج رضی الـله عـنه برایش خـبررسید که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازاجـاره دادن زمین زراعتی نـهـی فـرمُـوده ا نـد.

  ا بـن عـُمـر ( رضی الـله عـنهـما) نزد رافـِع بن خـَدیـج رضی الـله عـنه رفته واز وی درزمینه پرسان نمود، او گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازاجـاره دادن زمین زراعتی نـهـی فـرمُـوده ا نـد. ا بـن عـُمـربرایش گـُفت: خودت خـبرداری که ما زمینهای زراعتی خودرادرزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به چـهـاریـک وچـیزی از کـاه، به اجـاره مـیداد یـم .

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2344 ،2343)

       ( 1086 ) ـــ  وازا بـن عـُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت:من درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) میدانستم که زمین به اجاره داده میشود، بعدازان عــبد الـلـه [بـن عـُمـر رضی الـله عـنهما] ترسید که مـبادا  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) حـُکمی صـادرکرده باشند که اوازان اطلاعی نداشته باشد، ازینـجهت ازاجاره دادن زمین خودداری نمود.   

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت   (رواءالبخاری 2345)

                 .  بـاب [10 ]: .                                      

 

      ( 1087 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنهـا) روایت است که گــُفـت:روزی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درحالیکه شخصی از اهـل بـادیـه نزد شان نــشـسته بود،  فـرمُـود نـد:

            ﴿ شـخـصـی از اهـل بـهـشـت اجـازه خـواسـت تـادرداخـل بـهـشـت کـِشت وزراعـت نـمایـد، خــُداونـد بـرایـش گـُفـت: آیـا هـر چـیـزیـکـه مـیخـواهـی نـزدت نـیـست؟ گـُفـت: چـرانـه؟  هــمـه چـیـزهـسـت ولـی مـن کـِشت را خـوش دارم ،وهـمـان شـخـص بـذر نـمـوده وتـُخـم پـاشـید، لـحـظـۀ نـگـذشـت کـه[ زراعـتـش ] سـبـز گـردیـد، رسـیـد ، ودِرَو شـُد، وبـانـدازۀ کو هــا بـالا آمـد، خــُداونـد بـرایـش گـُفـت: ای فـرزنـد آدم! هــمـه را بـگـیر، زیـرا هـیـچ چـیـز تـرا سـیـر نـمـیـکـنـد  .                          آن شـخص بـادیـه نـشـیـن گـُفــت: به خــُدا قـسـم! آن شـخص یا قــرشـی اسـت یا انـصـاری، زیرا آنها اهـل کـِشت وزراعت اند، ولی ما اهـل کـِشت وزراعت نـیـستیم ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  خـند یـد نـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب کـِشت وزراعت    (رواءالبخاری 2348 )

{{{{ختم کتاب کـِشت وزراعت      40{{{{

 

 

 

 

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved