قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

  {{{{{{{{|  کـتـاب [73 ]: ﴿ دعـــاهـــا   ||{{{{{{{{

کـتـاب [73 ]:ــ ﴿ د ُعــــــــــاهـــــــــا

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 )  آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا ص وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

              3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

ا4 )ز این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به دُعـا هـا وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی کـتاب دُعــاهــا   كتاب الدعوات   

                5 )  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 

{{{{{{{{ کـتـاب 73:ــ دعـــاهـــا |  {{{{{{{{

کـتـاب [73 ]:ــ ﴿ د ُعــــــــــاهـــــــــا

   بـاب {1 }:ـــ برای هـر پـیغـُمـبری دُعـای مُـسـتجـابـی اسـت

 

     (2069 ): ــ  از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ برای هر پَـیغـُمـبری دُعـای مُـستجـابی است، ومـن مـیخـواهـم این دُعـا را نـگهـداشـته ودرروز قـیامـت برای شـفـاعـت امـت خـود دُعـا نـمایـم .( رواءالبُخاری ـــ  6304 ).

   بـاب {2 }:ـــ بـهـتـریـن اسـتـغـفـار

    ( 2070): ــ واز شـداد بن اوس(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت

است که فـرمُـودند:﴿  بـهـتـرین اسـتـغـفـاراین است کـه بگوئی: اَللًـهـُمَ انٌتَ رَبی ، لا الـهَ انتَ، خـَلـَقـتـَنی وَانـَا عَبـدُکَ، وَانـَا عَـلی عَـهـدِکَ وَوَعٌـدِکَ مَا سٌـتـَطـَعٌتُ، اعُـوذ ُ بـِکَ مِن شـَرِ ما صَنـَعٌتُ ، ابُـوءُلـَکَ بـِنـِعمَتِکَ

عَـلی وَابـُوءُ بـِذ َنـبی فـَاغٌـفـِر لی، فـَاِ نـهُ لا یَغـفِرُالذ ُنـُوبَ اِلا اَنٌـتَ: و فـرمُـودند: ﴿  کسیکه این استغفاررا

درروز از یقین دل گـُفته ودر همان روز پیش از آنکه شـام شود بمیرد، از اهـل جـنـت خواهد بود،و کسیکه

آن رادرشب از یـقین دل گـفـته و[درهمان شب] پیش از آنکه صُبح شودبمیرد، از اهـل جـنـت خواهد بود.

.( رواءالبُخاری ـــ  6306 ).  

   بـاب {3 }:ـــ اسـتغـفـار خـود پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) درروز ودر شـب

    (2071 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه  (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

 وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شـنیدم که فـرمُـودند: ﴿ به خـُداونـد قـَسـم است که مـن درهـرروزبـیش ازهـفـتاد باراز خـُداونـد

 طـلب آمُـرزش نموده وبه خـُداونـد تـوبـه می نمـایم .( رواءالبُخاری ـــ  6307 ).

   بـاب { 4}:ـــ تــُـوبــَه

    (2072 ): ــ ازعَـبـدُالله بن مـسعـود (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که او دو حـدیث راروایت میکرد،

 یکی را از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)، ودیگری رااز خـود،[ حـدیث خودش این است که

مـیگـُفت ]:شخص مُـسُلمان گـُناه خودرا همچـون کوهی تصور میکند که درزیر آن نـشـسته وهر لـحظه گـُمان می برد که شـاید آن کـوه بروَی سـقوط نماید، وشخص فـاجـِر وبد کار گـُناهـش رامانند مَـگـسی تصور میکند که برروی بینی اش نـشـسـته وبه یک اشاره نا پـدید میگردد.

[وحـدیث پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) این است که]: ﴿ خـُداونـد مُـتعـال به تـوبـۀ بـندۀ خـود

راضی تر وخـوشـتر از کـسی است که:در جای خطر ناکی مـنزل گـُزیده، وشـُتـُری داردکه آب ونانـش بربا

لای آن است، سـر خـودرا گـُذاشـته ولحـظـۀ می خـوابـد، چون از خـواب بیدار مـیشود می بیندکه شـُتـُرش

 نـیست، چـون هـوا گـرم شـده وتـُشنگی بروی غـَلـَبه میکند، آمـدهودوباره به همان جاسـرش را گـُذاشـته و

می خـوابد، و چون سـَرش را از خـواب برمیدارد می بیـند که شـُتـُرش بر بالای سـرش ایسـتاده است.

 ( رواءالبُخاری ـــ  6308 ).

   بـاب {5 }:ـــ هــنگـام خـواب شـدن چــه بـایـد گـُفـت

     ( 2073): ــ ازحُـذ َیـفـه بن یـمـان (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شب هنگامیکه پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) به بـسـتر خود می رفـتند دست خودرا به زیررُخـسارخود گـُذاشـته و می گــُفـتـند:﴿ بـِاسًـمِکَ الـلـهُـمَ أمُـوتُ واَحٌـیَـا.وچون از خواب بیدار مـیشدند می گــُفـتـند:

﴿  اَلـحَـمـدُلِـلهِ الـذِی اَحٌـیـانـَا بَـعدَ مَـا اَمـَاتـَنـَا وَاِلـَیًهِ الـنـُشـور  ( رواءالبُخاری ـــ  6312 ).

   بـاب { 6}:ـــ خـواب شـُدن بـه پـهـلـوی راسـت

    (2074 ): ــ ازبَـراء بن عـازب (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) هنگامیکه به بستر خواب می رفتندبه پهلوی راست خوابیده ومی گـُـفـتـنـد:

  ﴿  اَ لـَلـهُـمَ اَسـلـَمٌتُ نـَفـٌسِـی اِلـَیـٌکَ ، وَوَ جًهٌـتُ وَجٌـهـِی اِلـَیـٌکَ ، وَفـَوَصًـتٌ اَمٌـرِی ا ِلـَیـٌکَ ، وَ اَلجـَأ تُ

ظـَهٌـرِی اِلـَیـٌکَ ، رَ غـٌبَة وَرَهٌـبَـةً اِلـَیـٌکَ ، لا مَـلـجـا وَلا مَنٌـجـَا مِـنٌکَ اِلااِلـَیـٌکَ ، آمـَنٌتَ بـِکِتـَابـِکَ الًـذِی اَنـٌزَلـٌتَ،وَنَـبًَِیـِکَ الًـذِی ً اَرٌسَلٌتَ..( رواءالبُخاری ـــ  6315 ).

   بـاب { 7}:ـــ دُعــای نــیم شــب

(2075 ): ــ ازابن عَـبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: نزد مَـیـمـونـه [رَضِیَ الـلهُ عـنهـا] خوا

بیدم[ وبقیۀ حـدیث راطوریکه قبلا گـذشت ذکر نموده وگـُفت: واز دُعـای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) این بود که دُعـا میکـردند:

          ﴿  اَلـلـهُـمَ اَجٌعَل فی قـَلـبـِیِ نـُوٌرًا، وَفـِی بَـصَـرِی نـُوٌرًا، وَفـِی سَـمٌـعِی نـُوٌرًا، وَعَـنٌ یَـمِـیٌنِی نـُوٌرًا،

وَعَـنٌ یَـسـارِیِ نـُوٌرًا، وَفــَو قِی نـُوٌرًا، وَتــَحٌـتِی نـُوٌرًا،وَ اَمــَا مِی نـُوٌرًا، وَخــَلٌـفِی نـُوٌرًا، وَجٌـعـَل لِی نـُوٌرًا.  ( رواءالبُخاری ـــ  6316 ).

   بـاب { 8}:ـــ .

    ( 2076): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند: ﴿  کـسیکه می خواهد بسترش برود، هنگام خوابیدن بستر خواب خودرا تنظیف نموده وبعد ازان بگویـد: ﴿ بـِاِسٌمِکَ رَبًـِی وَضَــعٌـتُ  جــَنٌـبِـِی وَبـِکَ اَرٌ فـَعُـهُ، اِنٌ اَمٌـسَکـٌتَ نـَـفـٌسِی فـَارٌحَمٌـهـَا، وَاِنٌ  اَرٌسَـلٌتَهَا فـَاحٌـفـَظـٌهـَا بـِمَـاتَـحٌفـَظـُ بـِهِ عِبـَادَکَ الصًالِحِین  .( رواءالبُخاری ـــ  6320 ).  

   بـاب { 9}:ـــ از خـُداونـد بطور قطعی بخواهـید چون کسی خـُداونـد مُتـعـال رامجبور ساخته نـمیتـوانـد

( 2077): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)           فـرمُـودند:﴿ نـبـایـد کسی بگـُویـد که: خـُدایـا اگر مـیخـواهی گـُنـاهـان مـرا بـیا مُـرز،و خـُدایـا! اگر مـیخـواهی بـمن رحـمت کـُن،زیراکسی خـُدارابکاری مجبور کرده نـمـیتوانـد..( رواءالبُخاری ـــ  6338 ).

   بـاب { 10}:ـــ بـنـده اگـر عـجـلـه نـکـند دُعـایـش قـبول مـیشود

    (2078 ): ــ واز ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)   فـرمُـودند:  ﴿  اگـر عـجـلـه نـکـنـید دُعـای شما اجابت میشود، ولی شما مـیگـوئید: دُعـاکردم واجابت نـشد ..( رواءالبُخاری ـــ  6340 ).

   بـاب { 11}:ـــ دُعــا دروقت سـخـتـــی

    (2079 ): ــ ازابـن عَـبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

 هـنگـام سـختی مـیگـُفـتند :﴿ لاَاِلـَهَ اِلاَالـًلـهُ الٌـعَظِـیمُ الـٌحَـلِـیمُ ، لاَاِلـَهَ اِلاَالـًلـهُ رَبُ الـعَـرشِ الـعَظِـیم، لاَاِلـَهَ اِلاَالـًلـهُ رَبُ الـسَمـَا وَاتِ وَ رَبُ الارٌضِِ وَ رَبُ العَـرٌش الـٌکـَرِیـم  .( رواءالبُخاری ـــ  6346 ).

   بـاب { 12}:ـــ ازهـجـوم بَـلـیـات باید به خـُدا پـنـاه جُـسـت

    ( 2080): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

 وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)ازهجوم بـلا، واز گرفتار شدن به بدبختی ها، وازقـضای بـد،وازدلـشادی دُشـمن[به خـُدا] پـنـاه

 می جُـسـتند. سُـفـیان راوی حدیث میگوید آنـچه که [پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) ]ازان پـنـاه

می جُـستند ســه چـیز بود، چـهارمی رامن زیاد کردم ولی بیادم نـیست آن چیزی را که من زیاد کردم کدام یک ازآنها بود. ( رواءالبُخاری ـــ   6347).

    بـاب { 13}:ـــ این قـول پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) که فرمودند:

    ﴿ [ الهی!کسی راکه برایـش اذیتی رساندم آن رابرایـش سـبب پاکی ورحـمت بگردان  

    (2081 ): ــ واز ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ

وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) شـنیدم که فـرمُـودند:  ﴿ الـهی هرمُسُـلمانی را که دشـنـام داده ام،این دشـنامـم را درروز قـیامـت

سـبب تـقرُب آن شخص به درگاه خود بگـردان  .( رواءالبُخاری ـــ  6361 ).

   بـاب { 14}:ـــ پـنـاه خـواسـتن به خـُداونـداز بـخـالـت

    (2082 ): ــ ازسَـعـد بن ابی وقـاص (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

  وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) به گـُفـتن این کـلمـات امـر می فـرمُـودند  :

﴿  اَلـلـهُـمَ اِنًـِی اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنَ البُخـٌلِ، وَ اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنَ الجُـبٌنِِ،وَ اَعُـوٌذ ُ بـِکَ اَنٌ اُرَدً اِلی

 اَرذ َل ِالعُـمٌـرِ ، وَ اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنٌ فِـتـٌنـَة ِالـدُنٌـیَا ــــ یعنی فِـتـٌنـَة ُالـدَجَـال ـــ وَ اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنٌ عَـذ ابِ القـَبٌرِ

..( رواءالبُخاری ـــ  6365 ).

   بـاب { 15}:ـــپـنـاه جـُسـتن به خـُداونـد مُـتـعـال از گـُنـاه واز قـرض

    ( 2083): ــ ازعـائــیشـه (رَضِیَ الـلهُ عـنها)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

 می گـُـفـتـنـد: ﴿ اَلـلـهُـمَ اِنًـِی اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنَ الکـَسَلِ وَالهَــرَمِ ، وَالمَـأثـَم ِوَالمَـغـٌـرَم ِ،  وَمِـنٌ فِـتـٌنـَة ِ القـَبٌرِ

، وَعَـذ ابِ القـَبٌرِ، وَمِـنٌ فِـتـٌنـَة النـًارِِ وَعَـذ ابِ الـنَارِ، وَمِـنٌ شـًر ِ فِـتـٌنـَة ِ الغِـنـَی ،وَ اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنٌ

فِـتـٌنـَة الٌـفـَقـٌر ِ، وَ اَعُـوٌذ ُ بـِکَ مِـنٌ فِـتـٌنـَة الٌـمَـسِیح ِالـدَجَـال ، اَلـلـهُـمًَ اَغـٌـسِل عـَنـًـِی خـَطَـا یـَایَ بـِمَـاءَ

 الًـثـَـلـٌجِ وَالـٌبَـرَدِ ،وَنـَق ً قـَلـبـِی مِنَ الـخـَطـَایـَا کـَمَـا نـَقـًـیٌتَ الـثـَو بَ الا بٌـیَضَ مِنَ الـدَنـٌسِ ِ،وَبـَاعِدٌ بَـیٌنـِی

 وَبَـیٌنَ خـَطـَایـَایَ کـَمـَابـَاعِدٌ تَ بَـیٌـنَ الـمَشٌرِقِ وَالمَـغـٌرِبِ  ..( رواءالبُخار ی ـــ   6368).

  بـاب { 16}:ـــ این دُعـای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )که:

{﴿ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً

 

    (2084 ): ــ ازانـس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: بـیشـتردُعـای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ

                               اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ)این بودکه :

            :{﴿....رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ }﴿ 2:201 بَـقـَرَه.} .

        {﴿.... پروردگارا ! به ما در دنيا نيكى عطا كن; و در آخرت نيز نيكى مرحمت فرما; و ما را از عذاب دوزخ  نگاه دار.} ..( رواءالبُخاری ـــ  6389 ).

        بـاب { 17}:ـــ این دُعـای پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )که:

             ﴿ اَلـلـهُـمَ اَغـٌفـِرلـِی مـَا قـَـدً مٌـتُ وَمـَا ا َخـًرٌتُ

    (2085 ): ــ ازابـو مـوسی اشـعـری (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که چـنین دُعـا میکـردنـد:﴿  اَلـلـهُـمَ اَغـٌفـِرلـِی خـَطـِیئَـتِی وَجَـهٌـلـِی ،وَاِسٌـرافـِی فـِی اَمٌـرِی، ومـَا اَنٌـتَ

اَعٌـلـَمُ بِـهِ مِـنًـِی ، اَلـلـهُـمَ اَغـٌفـِرلـِی هَـزٌلـِی وَجـِدًی وَخـَطَـَئـِی وعَـمٌـدِی ، وَکـُلً ذالِـکَ عِـنٌـدِی.

.( رواءالبُخاری ـــ  6399 ).

  بـاب { 18}:ـــ فـضـیـلـت(لاَاِلـَهَ اِلاَالـًلـهُ) گـُفـتن

    ( 2086): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

 وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ کسیکه دریک روزصـدباربگویـد:

  ( لاَاِلـَهَ اِلاَالـًلـهُ وَحٌـدَهُ لا شـَریکَ لـَهُ، لـَهُ المُـلٌکُ وَ لـَهُ الـٌحَـمٌدُ، وَهُـوَعـَلـَی کـُلِ شـَی ءٍ قـَدِیـٌر)..

برایش به اندازۀ آزاد کـردن ده غـُلام ثواب داشته، وبرایش صـد حـسـنـه نـوشته مـیشود،و صـدگـُنـاه از وی

 محوه گردیده ودر همان روز از شـیطـان محفوظ مـیگـردد، وهـیچ کسی عـمل بهتری راازاین انجام داده نه خواهد توانـست، مگر آنکه همـین کـلمه را بیشتر بگویـد. ( رواءالبُخاری ـــ   6403).

    (2087 ): ــ ازابـو ایـوب انـصـاری وابن مَسـعـود (رَضِیَ الـلهُ عـنهُمـا) درهمین حـدیث روایت است

 که گـُـفـتند: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ) فـرمُـودند: ﴿  کـسـیکه ده باراین کـلمـات رابخواند

مانـند کسی است که یک غـُلامی راازاولاد اسـمـَعـیل[علـیه السلام]آزاد کـرده باشد.( رواءالبُخاری ــ 6404 ).

   بـاب { 19}:ـــ فـَضـِیـلـت تـسبیح ({ سَـبٌـحَـانَ الـلـه}) گـفـتن

    (2088 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿  کسیکه دریک روزصـد بار{ سَـبٌـحَـانَ الـلـهِ وَبـِحَـمٌـدِ هِ}  بگویـد، هـمۀ خـطاهـایـش ولو آنکه به

مـانـندکـف دریـا باشـد بـخـشـیده میشود ..( رواءالبُخاری ـــ  6405 ).

   بـاب { 20}:ـــ فـضیـلـت ذِکـر خـُداونـد عَـز وجَـل

    ( 2089): ــ از ابـومـسی (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ کـسـیـکـه خـُدارا ذِکـر کـرده و کـسـیـکـه ذِکـرنـمـیکـُنـد، بمـانـند شـخص زنـده و شخص مُـرده است . .( رواءالبُخاری ـــ   6407).

( 2090): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه  (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿  مـلائـکه درهمه جا مردمی را جُستجو میکـنند که خـُداونـدجـل جـلالـه را ذِکـر می نمایند، چون چنین مـردمی را پـیدانمودند، بیکـدیگر خودمـیگویند: بـیائـید که گـُمـشدۀ ما اینجااست، سپس با بالهای خود به اطراف این مـَردُم آنـقـدر تجمع مـیکـنند که تا آسمان دُنـیا می رسند. وخــُداونــد مُـتـعـال ـــ

درحـالیکه از همه گان دانا تر است ـــ ازین ملائـکه می پُرسد: بـندگانم چـه مـیگـُویند؟ ملائـکه مـیگـُویند:

کـه حـَمـد وثـناوتسبیح وتهلـیل تـُرا مـیگـُویند، مــیفــرمــایـد : آیاایـنها مـَرادیـده انـد؟ ملائـکه مـیگـُویند:

 نـه خـیر، بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که تـُرانـدیـده انـد، می پُرسد:اگـر مـَرامی دیـد نـدچگـونه مـیبـودند؟

مـیگـُویند: اگـر تَـُرامی دیـد نـدازین بیشـترتـُراعـبـادت وتمجـیدوتحـمـیدنموده وتـسبیح تـُرا میگـفـتـنـد،

خـُداونـد مُـتـَعـال می پُرسد:ایـنها چـه آرزودارنـد؟ مـیگـُویند:آرزوی بـهـشت رادارنـد، می پُرسد:آیا

بـهـشت رادیـده اند؟ مـیگـُویند: پروردگارا بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که بـهـشت رانـدیـده اند، می پُرسد:اگر

 بـهـشت رامیـدیـد ند چگـونه مـیبـودند؟ مـیگـُویند: اگر بـهـشت رامیـدیـد ندازین هم بیشـترآرزویـش را نموده

وبیشتر مطالبه اش می کردند، می پُرسد:ازچه چـیز پـنـاه مـیجویـند؟ مـیگـُویند: ازآتـش دوزخ، مـیگـُوید:آیا

آتش دوزخ رادیده اند؟ مـیگـُویند: پروردگارا! بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که نـدیـده اند، می پُرسد:اگرآتش

دوزخ رامیـدیـد ند چگـونه مـیبـودند؟ مـیگـُویند: اگر میـدیـد ندازین هم بیشـترترسـیده وازان گـریزان مـیبودند.

 خــُداونــد مُـتـعـال مـیفـرمایـد: پس من شـُمـاراشـاهـد مـیگیرم که : ایشان را آمُـرزیده ام، مَـلَکی از مـلائـکه  

مـیگـُویـد: دربین اینها فـلانی است که با ایشان ذِکـر نـکرده بلکه برای انجام کاری درمجلس آنها اشتراک

نموده است، مـیگـُویـد: ایـنـهـا کـسـانی انـد کـه هـمـنشـیـنـان شان هـم نـبایـد بـد بـخـت باشـنـد.

.( رواءالبُخاری ـــ   6408).

{{{{{{{{|  خـتـــم کـتـاب [73 ]: ﴿ دعـــاهـــا   ||{{{{{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved