قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  76 ﴿ قـَـسَم هـاونـذرهـا   ||{{{{{{{{

کـتـاب [76 ]:ـ﴿ قـَــسَــم هـــا ونـَـذر هـــا

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خـُدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)

  وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

              3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

            4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

            5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به صحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

                  6) متن مکمل عربی کتاب نمبر76 قـَـسَـم ونـَذرهـا ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الأيمان والنذور ـــکلک

         7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [76 ]:ـ﴿ قـَسـَم هــا ونـَـذرهــا  

 

    بـاب { 1  } : ــ این قـول خـُداونـد مُـتـَعـال کـه مـیفــرمـا یـد:

              {﴿خـُداونـد شـُمـارااز قـَسـَمـهـای لـغوشـُمـا مـؤاخـِذه نـمـیکـنـد﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

             {﴿لايُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ

حَليمٌ ﴾} ﴿ 2:225  بَــقـَـره  

           {﴿  خداوند شما را بخاطر سوگندهايى كه بدون توجّه ياد مى كنيد، مؤاخذه نخواهد كرد، اما به آنچه دلهاى شما (با قصد و اختيار پذيرفته و) كسب كرده، مؤاخذه مى كند. و خداوند، آمرزنده و داراى حلم است﴾}.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

(2142 ): ــ ازعَـبدُالـرحـمـن بن سَـمُـره (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ

عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) برایم گـُـفـتـنـد:﴿ یـا عَـبـدُالــرحــمـن بن سَــمُـره !طـلـب امـارت را مَـکـُن، زیـرااگـرازراه طـلب امـارت رسـیدی تـومـیدانی وکـارت، واگـرطـلب نکرده وبه امـارت رسـیدی خـُداونـد باتـوکـهـمک خـواهـد کرد، اگـردرکـاری قـَسَـم یاد کرده ودیدی که کـار دیگـری بهترازان است، ازقـَسَـم خود کفـاره داده وآن کـار بـهـتر را انجام بـده  . ( رواءالبُخاری ـــ  6622 ).

 (2143 ): ــ از ا َ بُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)روایت است که

فـرمُـودند:﴿  ما[ مُسُلمانان] درروز قیامت کسانی هستیم که آخر آمده واز همه پیشتر خواهیم بود.

و.پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  فـرمُـودند:﴿ بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است[ کسیکه درمورد فامیلش قـَسـَم یادکرده وآن قـَسـَم سبب ضرر به فامیلش میگردد]گـُناه لجاجت واصرار برآن قـَسـَم درنزد خـُداونـد مُـتـَعـال بیشترازگـُناه حانث شدن ودادن کـفارۀ است که خـُداونـد براوفرض نموده است.( رواءالبُخاری ــ 6625).

    بـاب { 2  } : ــ قـَسـَم پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )  چـگـونـه بود

(2144 ): ــ از عَــبـدُالـلـه بن هـشـام (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:با پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ

عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) بودیم، ودرحالیکه ایشان دست عُــمـر رَضِیَ الـلهُ عـنهُ راگرفته بودند، عُــمـر رَضِیَ الـلهُ

عـنهُ برای شان گـُـفـت: من شـُمـارااز هـمه چـیز غـیر از خود بـیشـتر دوست مـیدارم، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) فـرمُـودند:﴿ نـه خـیر، قـَسـَـم بـه ذاتـیـکـه جـانـم دردسـت اواسـت تـا وقـتیکه مَـرا از جـان خـود بـیشـتر دوست نـداشـته باشی[ بـمـرتـبۀ کـمـال نخـواهی رسـید]]. عُــمـر رَضِیَ الـلهُ عـنهُ گـُـفـت:

اکنون بـه خـُـداونــد قـَــسـَم است که شـُمـاراازجان خودهم بـیشـتر دوست مـیدارم ، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ

عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ ای عُــمَـر!اکنون[آنچه راکه مناسب بود گـُفـتی.( رواءالبُخاری ـــ  6632 ).

(2145 ): ــ ازابـُوذر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُفـت:نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

  آمـدم دیدم که درسـایـۀ کــعـبــه نشـسـته و مـیگویـنـد:﴿ بـه رب کــعـبــه قـَسَـم که ایـنهـازیـان کـارانـند .

باخود  گـُــفـتـم :من چه کردم آیا بمن چـیزی می بینـند؟ هـمانجا نشـسـته ودیدم که ایشان همان سخن را تکرار

 می نمایند، نـتوانستم خاموش بمانم وحالت خاصی بمن رُخ داده و گـُـفـتـم : پـدرومـادرم فـدای شُـما!اینهـای

 را که مـیگـوئیدکـیانـند؟ فـرمُـودند:﴿ کـسانـیکه مـال وثـُروت زیاد دارند، مـگرکسیکه مـالـش را درامـور

خـیریـه مانند خاک این وآن طرف تصدُق نماید : ( رواءالبُخاری ـــ  6638 ).

    بـاب { 3  } : ــ این قـول خـُـداونــد مُتعـال کـه مـیفـرمـایـد:

             {﴿.... وبـه خـُداونـد بـجـدیـت قـَسـَم خـوردند.﴾}..

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

                      {﴿ وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لايَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لايَعْلَمُونَ}﴿ 16:38  نــحــل

           {﴿ آنهاسوگندهاى شـديد به خـُدا ياد كردند كه:هرگز خـُداوند كسى راكه مى ميرد، برنمـی انگیزد! آرى، (آنها در اشتباهـند) اين وعده قطعى خـُداست (كه همه مردگان را براى جـزا باز مى گرداند); ولى بيشتر مردم نمى دانند. ﴾}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

   (2146 ): ــ از ا َبُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿.ازهـر مُسُلمانـیکه ســه فـرزنـدش مُـرده باشد، آتـش دوزخ بجانش تماس نمینماید، مگربه اندازۀ که قـَسَـم خـُداونـد مُـتعـال راست شود .[زیرا خـُداونـد مُـتعـال قـَسَـم یاد کـرده است که هرکسی به دوزخ داخل خواهـد شد]. ( رواءالبُخاری ـــ  6656 ).

    بـاب { 4  } : ــ اگـر کسی بطور فرامـوشی درفـَسَـم خـود حـانـِث میشود

(2147 ): ــ وازا َبُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ خـُداونـد مُـتـَعـال ازاُمَـتی من: وسـوسـه، وآنـچه را که درنـفس شخص خـطور میکـُند[ تاوقتیکه

 به آن عمل نه نماید] مـورد عـفوه وبخـشایـش قـرارداده است .( رواءالبُخاری ـــ  6664 ).

    بـاب { 5  } : ــ نــذ ر کـردن درطــاعــت خــُدا

(2148 ): ــ ازعــائـیـشَـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهـا)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ کسیکه در طاعـت خـُدا نـذر کـرده است،هـمـان طاعـت خـُداراانجام دهـد، وکسیکه درمعصیت

خـُدا نـذر کـرده است،به معـصـیت خـُدااقـدام نـه نمـایـد.( رواءالبُخاری ـــ  6696 ).

      بـاب { 6  } : ــ کـسـیکه فـوت گردیـده ونـَذری بر ذمــه اش مـیـباشــد

(2149 ): ــ روایت است که سَـعـد بن عُـبـاده (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

پُـرســید: مـادرم چـیزی را نــذر کرده بـود، ولی پـیش ازانکه بـآن نــذر وفـا نماید، وفـات نمود[ حالا چه باید کرد]؟ فـرمُـودند که: ﴿ تــو از عـوض مـادرخـود بـآن نـذر وفـا کـُن .( رواءالبُخاری ـــ  6698 ).  

    بـاب { 7  } : ــ نـَذرکـردن چـیزیـکه قـادر به ادای نـیست، ویـانـَذری که درمَعـصیـت است

(2150 ): ــ ازابن عـبـاس(رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُـفـت: روزی  هـنگـام خـُطـبه دادن پـیغُـمبـر خُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـخصی رادیدند که ایستاده است، ازسـبب ایسـتادنـش پُـرسـیدند، گـُـفـتـند: این شخص ابُـواسـرائـیل است،نـذر کـرده است که: بـایسـتد ونـنشـیـنـد، وبه سایه نرود، باکسی سُخن نزنـد، وهـمـیشه روزه بگـیرد، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ بـرایـش بگو که: بـا مـردُم

  سُخن بزنـد، درســایـه بـنشــیند، وروزۀ خودرا کـامل نمایـد . ( رواءالبُخاری ـــ  6704 ).

{{{{{{{{ خــتـم  کـــتـاب [76 ]:ــ ﴿  قـــســم هـا ونـذر هـا |  {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved