قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  62 ﴿ نـــفـــــقــــا ت وفضیلت نفقه براهل واولاد   ||{{{{{{{{

کـتـاب [62 ]:ــ ﴿ نـــفـــــقــــا ت وفضیلت نفقه براهل واولاد 

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

                                           آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       2 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    3

از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

كتاب أحاديث الأنبياءــــکِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

|ــــمــتن عـربی نــفـقــات  كتاب النفقات

                  می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ    

 ﴿..قرآن کریم |ـــکلک

 {{{{{{{{| کــتـاب 62 نـفـقـا ت وفضیلت آن|  {{{{{{{{

     ( 1884 ): ــ ازابـو مَـسـعُـود انـصـاری (رضی الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ  )   روایت است که فـرمُـودند:﴿ اگـر مُـسُـلمـان بر خـانـواده اش نـفـقـه کرده ونـیـت اش طـلب ثـواب باشد، آن نـَفـَـقـَه بـرایـش صَـدقـَه حـسـاب مـیشود .( رواءالبُخاری ـــ 5351 ).

    ( 1885 ): ــ از ابـوهـُـرَ یـره (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ   ) فـرمُـودند:﴿  کـسـیکه به خـدمـت ایـتـام وبـیـوه زنـان باشـد، مـانـند مُـجـاهـِد فی سـَبـیـل الـلـه است، ویـا مـانـند کسی است که شـب راتـاصُـبح نـُمـازخـوانده وروزراروزه مـیگیرد.( رواءالبُخاری ــ5353).

با ب[1 ]:ـــذخـیره کـردن قـُـوت یـکــسـالـۀ اهـل واولاد ، وکـیـفـیـت نـَـفـَــقـَـه بـر اولاد

( 1886 ): ــ ازعُــمَـر (رضی الـلهُ عـنهُ) روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ   )   

خُـرمای بنی الـنضـیررافروخته وقـُـوت یک سالۀ خانوادۀ خودراذخـیره میکـردنـد.( رواءالبُخاری ــ 5357).

 

{{{{{{{{| خــتــــــــــــم کــتـاب[ 62 ]  نـفـقـا ت وفضیلت آن|  {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved