قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  87 ﴿ عمل کردن به کتاب وسُـًنـت   ||{{{{{{{{

کـتـاب [87 ]:ـ﴿ عَـمَــل کـَردن به کـتاب وسُــًنـت

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تـبَـًرُکات پیغـمـبر خـُدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

 

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

         3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

           4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

          5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث صحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                 6) متن مکمل عربی کتاب نمبر87 عمل کردن بکتاب وسـنت ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الاعتصام بالكتاب |ـــکلک

        7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [87 ]:ـ﴿ عَمَل کردن به کتاب وسُـًنت  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

     بــاب {1}:ــ اقــتـدا بـه سُــنـت پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )

(2212 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ هــمـۀ اُمَـتـم به جَــًنـت داخـل خـواهـند شـدمـگـر کسیکه نخـواسته باشد . گـُـفـتـنـد: یـارسـول

 الـلـه!کـیـست کـه نخـواسته باشد؟ فـرمُـودند:﴿کسـیکه از مـن اطـاعـت نمایـد به جَــًنت داخل گردیده وکسـیکه از نافرمـانی نمایـدکسی است که به جَــًنت رفـتن را نمـیخـواهـد. ( رواءالبُخاری ـــ  7280 ).

(2213 ): ــ ازجـابـر بن عَـبدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که گـُـفـت: مـلائـکـه نزد پـیغُـمبـرخُـدا

(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) آمـده ودیـدنـد کـه خـواب هـسـتنـد، بعضی ازآنها گـُـفـتـند کـه خـواب هـسـتنـد،

 عـِدۀ دیگری گـُـفـتـند کـه:چـشم شـان خـواب ولی دل شـان بـیداراست، سپـس با خود گـُـفـتـند کـه بـرای شـان مَـثـَلی است، آن مَـثل را برای شان بیان مـیکـنیم، باز عـِدۀ گـُـفـتـند کـه: ایشان خـواب هـسـتنـد، عـِدۀ دیگری گـُـفـتـند کـه:چـشم شـان خـواب وقـلب شـان بـیداراست. بعـدازان مَـثل را بیان داشـته و گـُـفـتـند: مَـثل ایـشان مانـند کسی است که خـانـۀ را بـنا نهـاده وسُـفـرۀ را دران گـُسترده ومَـردُم را دعـوت نموده است، کسیکه دعـوت را پـذیرفـته باشد، بخـانه داخل گـردیده وازان دسـترخـوان طـعـام مـیخـورد، و کسیکه دعـوت را        نـپـذیرفـته باشد، نـه بخـانه داخل گـردیده ونـه ازان دسـترخـوان چـیزی مـیخـورد. بـاخـود گـُـفـتـند: بایـد تا ویل این مَـثل را بـرای شان بیان داریم تا مَقـصودرا بـدانند، بازهم بعضی ازآنها گـُـفـتـند کـه ایشان خـوابندو دیگران گـُـفـتـند کـه:چـشم شـان خـواب و دل شـان بـیداراست .

 گـُـفـتـند:خـانه عـبارت از جَـًنت  است، ومـهـمان دارمُــحَــمَـد(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) است، کسیکه از

مُــحَــمَـد(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) اطـاعـت نمایـد درواقع از خــُداونــد اطـاعـت نموده است، وکیسکه از

مُــحَــمَـد(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) نافـرمـانی کـُند درواقع نا فـر مانی خــُدارا کرده است و مُــحَــمَـد(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) است که بین مـردم [خـوب وبـد] فرق نموده است. ( رواءالبُخاری ـــ  7281 ).

      بــاب {2}:ــ نـبـایـد هـر چـیز راسـوال نمـوده وخـودرا بـه زحـمـت انـداخــت

(2214 ): ــ ازانس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ مَـردُم تـاجـائی بـسؤال کـردن ادامـَه مـیدهـند کـه مـیگـُویـند: ایـنک ثـابـت شد که خــُداونــد خـالـق هـمـۀ کـائـنـات است، پـس خــُداونـد راکی خـلق کـرده است .( رواءالبُخاری ـــ  7296 ).

      بــاب {3}:ــ مُــذِ مَــت رأی وتـَکـَـًلـُف درقــیـاس

(2215 ): ــ از عَـبدُالـلـه بن عَــمٌـرُو (رَضِیَ الـلهُ عـنهُت)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی

اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿ خـُداونـد بعـدازایـنکه عـلم را به مَـردُمی عـطـافـرمـایـد، آن عـِلم

 رابه یکـبـارگی ازبین نمـیـبَرد، بـلکه ازبین بُـردنـش بـسـبب مَـوت عُـلـمـا صورت مـیگـیرد، وبعداز مُـردَن

عُـلـمـا، مَـردُم جـاهـلی باقی مـیمـاند که ازآنها فـِتـوی خـواسته شده وآنـهـا به (رأی) خـود فـِتوی داده وسـبب گـُمراهی خـود ودیگـران مـیگردنـد .( رواءالبُخاری ـــ  7307 ).

      بــاب {4}:ــ این قــول پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) کـه فـرمـودنــد:

            ﴿ حـتـمأ ازروش گـُذشـتـه گـان پِــیـروی خـواهــید نمـود .

(2216 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   روایت است

که فـرمُـودند:﴿ تـاآنـوقـت قـیـامَـت نمـیشود کـه اُمًت مـن ازقـُرون گـإشـته وَجَـب به وَجَـب وگـز به گـز مُتـا

بعـت نمایـند .کسی پُـرسـید که ( مقصود شـُمـا از گـُذ شتگـان] فــارس وروم است؟ فـرمُـودند:﴿.مَـگـرغـیر

 از ایـنهـا مَـردُم دیـگـری هـم هـسـتـنـد ﴾؟ ( رواءالبُخاری ـــ  7319 ).

      بــاب {5}:ــ ســنگــسار کـردن مُـحـصَـن 

(2217 ): ــ ازعُــمَـر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: خـُداونـد مُـتـَعـال مُـحَـمَـد (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) رابه دین حـق خـود مَـبعـُوث نموده وقـُرآن رابراونـازل ساخت، واز چـیزهـائـیکه نازل نمودآیــۀ رَجٌـم بود.  ( رواءالبُخاری ـــ  7323 ).

      بــاب {6}:ــ ثـواب حـاکـمی کـه اجـتهـاد نمـوده وبـصـواب رسـیده ویـا خـطـا نـمـایـد

(2218 ): ــ ازعَـمٌـرُو بن الـعـاص (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شـنـیده است که   فـرمُـودند:﴿ وقـتیکه حـاکـم هـنگـام حُـکم اجـتهـاد نموده وبـصـواب بـرسـد، بـرایش دو مُـزد خـواهـد بـود، واگـر اجـتهـاد کرده وخـطـا نماید، بـرایش یک مُـزد خـواهـد بود .( رواءالبُخاری ـــ  7352 ).

      بــاب {7}:ــ کسیکه میگوید: ترک کاربد تنها ازپـیغُـمبـر حُـجـت است نه ازدیگـران

       (2219 ): ــ روایت است که جـابـِر بن عَــبـدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُـما) قـَسَـم یاد کرد کـه:دَجًـال

همان(ابن صـٌیـاد) است، بـرایـش گـُـفـتـم:آیا به این چـیز قـَسـَم مـیخوری؟ گـُـفـت:شـنـیدم کـه عُــمَـر(رَضِیَ

 الـلهُ عـنهُ) بـاین چـیز نـزدپـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) قـَسـَم خورده و پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ

 علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برای او بـد نـگـُفـتـند. .( رواءالبُخاری ـــ  7355 ).

{{{{{{{{|  خــتـم  کـــتـاب [87 ]:ــ ﴿  عــمل کـردن به کـتاب وسُـنت |  {{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved