قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  83 ﴿ تعــبـیر خواب   ||{{{{{{{{

کـتـاب [83 ]:ـ﴿ تـَعـبــیـر خـواب

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)     وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

       3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

               4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

                      5) متن مکمل عربی کتاب نمبر83 تـَــعــبــیـرخـواب ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب التعبـير  ـــکلک

               6) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [83 ]:ـ﴿ تـَعـبــیـر خـواب  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

   بـاب {1}:ـــ خـواب دیـدن اشخاص نـیک وصـالح

 (2176 ): ــ ازانــس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   

فـرمُـودند:﴿ خـواب دیدن هـای نیک از اشخاص صـالح، یک جُـزءازچـهـل وشـش جُـزء از نـبُوًت است.( رواءالبُخاری ـــ  6983 ).  

   بـاب {2}:ـــ خـواب دیـدن ازطرف خـُداونـداست

(2177 ): ــ از ابـو سَـعــید خُــدری (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شــنیده است که  فـرمُـودند:﴿  اگـر کسی خوابی دید که آن رادوست می داشت، آن خواب از طرف خـُداونـد است، ازیـنروباید شـُکر حـُدا رانموده وآن خواب را بـدیگران بگـویـد،و اگـر خوابی دید که از آن بـدش می آمـد، آن خواب از طرف شــیطان بوده، باید از شـر آن[ بـخــُدا] پـناه جُسـته وآن را بکسی نگوید، که دراین صورت برایش ضـرری نخـواهـد رسانـید . ( رواءالبُخاری ـــ  6985 ).

    بـاب {3}:ـــ خـواب هـــای نــیـک

(2178 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم که فـرمُـودند:﴿ ازنـبُـوت چـیـزدیگری جُـزمُـبشرات باقی نمـیماند، گـُفـتند: مُـبشرات چیست؟

فـرمـودند: خـوابهای نـیکو . ( رواءالبُخاری ـــ  6990 ).

    بـاب {4}:ـــ کـسـیکـه پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) رابـخـواب می بیـنـد

(2179 ): ــ وازابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت:از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شنیدم که  فـرمُـودند:﴿ کـسیکه مـَرا درخـواب می بیـند دربـیداری هـم خـواهـد دید، وشـیطان خودرا بمانند من کرده نمیتوانـد .( رواءالبُخاری ـــ  6993 ).  

 (2180 ): ــ از ابـو سَـعــید خُــدری (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) شنیدم که فـرمُـودند:﴿  کـسیکه مـَرا بخـواب دیده است، یقـنـأ خـود م را دیده است، زیرا شیطان خودرا بشکل من درآورده نمـیتواند .( رواءالبُخاری ـــ  6997 ).

   بـاب {5}:ـــ خـواب دیــدن درروز

(2181 ): ــ ازانــس بن مـالـِک (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ

وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) گـاه گـاهی نزد( اُم حَـرام  دُختر مـِلحان)همـسر عُـباده بن صـامـِت رَضِیَ الـلهُ عـنهُ می رفـتند،

روزی نزدآن رفـتند، آن زن طعامی را برای شان آورد، وبعدازان بـخـاراندن سـَر پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ )شروع نمود، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) راخـواب بُـرد، هنگامیکه از خواب بیدار شدند مـیخـندیـدند. اُم حَـرام رَضِیَ الـلهُ عـنها میگوید: پُرسیدم  یـارسـول الـلـه! سبب خـندۀ شـُمـا چـیست؟ فـرمُـودند:﴿مَـردُمی از اُمَــتـَم بـرایـم نـشان داده شـدنـد کـه درمـیان دریـا بـجـهـاد فی سـَبـیـل الـلـه بـیرون گـردیـده ومـانـند پـادشـاهـان بر تخـت نشـسته انـد. اُم حَـرام رَضِیَ الـلهُ عـنها میگوید: گــُفـتـم : یـارسـول الـلـه!دُعـاکـنـید که خــُدا ونـد مـراهـم از جُـمـلۀ این مَـردُم بـگـردانـد،  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) برایم دُعـا کـردنـد. اُم حَـرام رَضِیَ الـلهُ عـنها میگوید: پـیغُـمبـر خُـدا(صَلیَ اللهُ علیهِ وَآلِـهِ وَسَـلـَّمٌ ) دوباره سـَر خـودراگـذاشته[ وخـوابیدند]، چون از خواب بیدار شدندبازهم مـیخـند یـدند. پُـرســیـدم یـارسـول الـلـه! سبب خـندۀ شـُمـا چـیست؟   فـرمُـودند:﴿  مَـردُمی از اُمَــتـَم بـرایـم نـشان داده شـدنـد کـه بـجـهـاد فی سـَبـیـل الـلـه بـیرون شده اند.... . گــُفـتـم : یـارسـول الـلـه! دُعـاکـنـید که خــُدا ونـد مـراهـم از جُـمـلۀ ایشان بـگـردانـد ،فـرمُـودند:﴿.توهـم از جُـمـلۀ گروه اول هـستی ، وهمین زن بود که درزمان مـعـاویه بن ابی سُـفـیان به دریا سـفر نموده وچون ازدریا بیرون شد، ازدابــه اش افتاده ووفات نمود.( رواءالبُخاری ـــ  7002 ).

    بـاب {6}:ـــ خـواب دیـدن ایـنکه شخص درقـید است

(2182 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿ چـون قـیامـت نزدیک شود، خواب دیدن مُسُلمان، به نـُدرت دروغ مـیباشد، وخواب دیدن مُسُلمان، یک قسمت ازچهـل وشـش قسمت نبُوت است .( رواءالبُخاری ـــ  7017 ).

    بـاب {7}:ـــ اگردرخواب دیدیـدکه چـیزی راازمنطقـۀ خارج نموده وبجای دیگری گذاشته است

(2183 ): ــ از عَــبـدُالـلـه بن عُـمـَر(رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿  بخواب دیدم که که گـویا زن سـَربرهـنـۀ از مَــدیـنـه خارج گردیده وبه (مَهٌـیَعَـه)[یعنی : جُـهٌـفـَه ] اقامت نموده است، تعـبیرش را این کردم که(وِبــا) از مـَدیـنـه خارج گردیده وبه آن سـرزمین انتـقـال یـافـته است . ( رواءالبُخاری ـــ  7038 ).

   بـاب {8}:ـــ کسیکه به دروغ بگویـد: من خواب دیدم

(2184 ): ــ از ابن عــبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿اگرکسی به دروغ بگویـدکه خوابی دیده ام[درروزقـیامت]ازوی خواسته میشود که دو

مـوی را بهـم گـره بزنـد، وهرگـز این کاررا کرده نمـیتواند، وکسیکه بـسُخن مردمی که اورا نمـیخواهـند گوش فـراد هـد، درروز قـیامت درگوشـهایـش سـُرب ریخته خـواهـدشد،وکسیکه تصویری بکشد، عذاب گردیده ومُکلف میگردد که به آن تصویرنفس بدهد، ولی هـر گز برای آن نـفس داده نمـیتوانـد .( رواءالبُخاری ـــ 7042  ).

(2185 ): ــ ازابن عُــمـَر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) روایت است که : پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)

فـرمُـودند:﴿ ازبـدترین تـُهـمـتهاآنـست کـه کسی بگوید:چنـین چـیزی را بخواب دیده ام ولی درواقع آن چـیِز را بخواب ندیده باشد .( رواءالبُخاری ـــ  7043 ).

   بـاب {9}:ـــ اگـر مُـعَـبِراول تعـبیر خواب را نداند، تعـبیرش صحیح نـیسـت

(2186 ): ــ از ابن عــبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که میگـُـفـت: شخصی نزد پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی

 اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)آمـده وگـُـفـت: شب گـُذشته سـایه بانی رابخواب دیدم که ازان روغن وعَـسل می چـکـد، ومـَردمانی رادیدم که به کـَف دست خود ازان [روغن وعَـسل] می گـیرنـد، بعضـیها بسیارو بعـضیهااندک، درین وقت بود که دیدم زیـنـۀ از طرف زمین بـسوی آسمان نـصب گردیده، وشُما این وسیله را گرفته وبه آن بالارفـته اید، بعداز شُما شخص دیگری آنرا گرفته وبالارفته است، وبعد ازوی شخص سومی آنرا گرفته وبالارفته است، وبعد ازان شخص دیگری آنرا گرفته ولی آن زینه قطع شده ودوباره متصل گردیده است . ابـوبـکر رَضِیَ الـلهُ عـنهُ گـُـفـت: یـارسـول الـلـه! پـدرم فـدای شُما، شُـمارا به خـُداونـد قـَسَـم اجازه بدهـیدکه این خـواب رامن تعـبیرنمایـم، پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿تـعبـیرنمـا﴾.

ابـوبـکررَضِیَ الـلهُ عـنهُ گـُـفـت: سـایه بان اسلام است،وآنچه که ازان روغن وعَـسل می چـکـیـده است قـرآن است که ازان شـیرینی می تـراود، بعضی از مَـردُمـان از قـرآن بسیار استـفاده نموده وکسانی اند که اندک، واین زیـنۀ بین آسمان وزمین همان حقیقتی است که شـُما به راه آن روان بوده وبه آن اسـتـمسـاک نموده اید، و خـُداونـد مُـتـَعـال مـرتـبـۀ شُمـارا به آن بلند می سازد، بعداز شما شخص دیگری بـآن تَـمَسُک جُـسته و سبب رفعـت مـقامـش میگردد، بعد ازان شخص دیگری آنرا گرفته وسبب عل.مرتبتـش میگردد، بعد ازان شخص دیگری آمـده و آنرامیگرد، ولی آن وسیله قطع میگردد، وباز دوباره متصل گردیده وبـسبب آن بلند مـرتبه میگردد، وحالا یـارسـول الـلـه! پـدرم ومـادرم فـدای شُما! بگـوئید که تعـبـیر صحیح است یا غلط؟

  پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  فـرمُـودند:﴿ تعـبیرتـودربعضی چـیزها صحیح ودربعضی چـیزها غلط بود.. گـُـفـت : شُـمـارا بـه خـُـداونــد قـَــسـَم بگـوئیـد که چه چـیز ها خـطا بود، فــرمُـودنـد :﴿ قـَسَـم مَـده. .( رواءالبُخاری ـــ  7046 ).

{{{{{{{{|  خــتـم کـتـاب  83 ﴿ تعــبـیر خواب   {{{{{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved