قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  81 ﴿ دِ یـــات   ||{{{{{{{{

کـتـاب [81 ]:ـ﴿ دِیـــا ت

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) وهم محلات مقدس دیگر دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه زیادتر ومُستحکم  تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

          3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید و

فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

 

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

          4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                      3) متن مکمل عربی کتاب نمبر81 دِ یـــا  ت ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب الديات ــــکلک

4) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [81 ]:ـ﴿ دِ یـــا  ت  

       (2168 ): ــ ازا بن عُــمـَر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُما)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿شخص مُسُلمان تا وقـتی دردین خـود درامـان است که مُـرتکـب خـون حـرامی نـشده

 باشد .( رواءالبُخاری ـــ  6862 ).  

    (2169 ): ــ ازابـن عَـبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)

 برای مـِقـٌداد رَضِیَ الـلهُ عـنهُ گـُـفـتـنـد:﴿ اگـرشخص مُسُلمانی دربین مَـردُم کـُفـار ایمان خـودرا پنهان نموده باشد، وبعدازان نزدتو ایمـان خـودرا ظـاهـرنموده وتـو آن رابه قـتل برسانی ؟بـهـمین شکل خودت هم پـیش ازین درمـکـه ایمـان خـودرا پنهان مـیداشـتی.( رواءالبُخاری ـــ   6866).

      بــاب {1} : ـــ{﴿ کسیـکـه سـبب زنـده نگـهداشتن انسانی شود، گـویاتمام مـردُمـان رازنـده نگـهداشته

  است }

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

           {﴿   مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَني إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَساد فِي الأَرْضِ َكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَميعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا ِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}﴿ 5:32  مـائــده .

              {﴿  به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد،چنان است كه گويى همه انسانها را كشته; و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى به همه مردم حيات بخشيده است. و پيامبران ما، دلايل روشن براى آنان [= بنى اسرائيل] آوردند، اما بسيارى از آنها،پس از آن در روى زمين، تعدّى و زياده روى كردند.}.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

(2170 ): ــ از عَــبـدُالـلـه بن عُــمـَر (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) فـرمُـودند:﴿  کسـیکه برضـد مـا سـلاح بردارد از مـا نـیسـت.( رواءالبُخاری ـــ  6874 ).

      بــاب {2} : ـــ این قـول خـُداونــد مُتـعـال که می فرمایـد:

 {﴿ شـخص مـقـابل شخص وچـشم مقابل چشم[قصاص میشود].}

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

          {﴿  وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأَنْفَ بِالأَنْفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ }﴿ 5:45  مـائــده

            {﴿ و بر آنها [= بنى اسرائيل ]در آن [= تورات]، مقرّر داشتيم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان، قصاص مى شود; و جراحات نيز، قصاص دارد; و اگر كسى از قصاص، در گذرد، كفّاره (گناهان) او محسوب مى شود; و هر كس به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند، ستمكار است. }

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 (2171 ): ــ از عَــبـدُالـلـه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ ریـختن خـون مُسُلمانیکه شـهـادت دهـد کـه: خـُدای جُـزخـُدای یـگـانه نـبوده ومـن

 فـرسـتادۀ خـُدایـم، جُـز بیکی از ســه چـیز روانـیست: اینکه شخصی، شخص دیگری را بـقـتل رسانده باشد،درحـالت احـصان زنـا کـرده باشد،ویا آنکه دین خودرا گـذاشـته وجـماعـت مُسُلمانان راترک نموده باشد .( رواءالبُخاری ـــ  6878 ).

      بــاب {3} : ـــ   کسیـکـه خون شخـصی رابغـیر حـق مـطـالـبه نـمـایـد 

(2172 ): ــ ازابـن عَــبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ)   فـرمُـودند:﴿ سـه کـس ازبـدتـرین مَـردُمان درنـزد خـُداونـد مُـتـَعـال هـستـنـد:کـسـیکـه درحَـرَم مُـر

تکـب گـُنـاه گـردد،کـسـیکـه دراسلام روش جـاهـلـیت را بخـواهـد،وکـسـیکـه بغـیرحق مطالـبۀ خـون شخصی

را نموده تاخـونـش را بریزانـد .( رواءالبُخاری ـــ  6882 ).

        بــاب {4} : ـــ کسیـکـه خودش بـدون اطلاع سُـلـطـان، حـقـش را گـرفته ویـاقـِصاص نمایـد 

(2173 ): ــ از ابُـوهـُـرَ یـرَه (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ

 وَسَلـَّمٌ) شـنـیدم کـه  فـرمُـودند:﴿ اگـرکـسـی بـدون اجـازه به خـانه ات نگاه کرد وتـو به سـنگ زده وچشمـش

 را کورنمودی گـُناهی بر تـو نـیست.( رواءالبُخاری ـــ  6888 ).

      بــاب {5} : ـــ خـونــبـهــای انـگـُشــتـان 

(2174 ): ــ ازابـن عَــبـاس (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ) از پـیغُـمبـرخُـدا(صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ) روایت است که

 فـرمُـودند:﴿ این واین باهـم بـرابـر است .یعنی:انگـُشت کوچک با انگـشت دیگر که درکـنار واقع است،

برابر می باشد.( رواءالبُخاری ـــ  6895 ).

 |  خــتـم  کـــتـاب [81 ]:ــ د یـــا ت

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved