قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  {{{{{{{{| کـتـاب  82 ﴿ توبه دادن مرتدین ومعاندین وقتال با آنها  ||{{{{{{{{

کـتـاب [82 ]:ـ﴿ توبه دادن مُرتدین ومُعاندین وقتال با آنها

  جلد 2 صحیح البخاری شریف

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{الله .{

       دقــت : آدرسها خارج از متن کتاب حـدیث شریف است 

     1 آدرس هـذا در خود صدها آدرسهای از تبرکات پیغـمـبر خدا (صَلـَّی اللهُ عَلیهِ وَآلِـهِ وَسَلـَّمٌ)  وهم محلات مقدس دیگر را دارد امید کـلـِک گـرددـــــــــ

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک

      2 )با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| ـــکلِک  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

              3)  این آدرسهای سائیت به شما تعریفات حـدیث، فضیلت سوره های مُبارک قـُرآن مجـید وشرح فضیلت هریک از اسماءالحسنی  مبارک را مفصلأ شرح نموده ازکسب خیر وثواب آنها مستفید می شوید:

احادیث نبوی|ـــکلک

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

Video of Asma-ul-Husna

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

{{{{{{{{{{{{{{{{{{

                4) می توان شـرح تفسیری آیات مُبارکه رااز این آدرس بازوتلاوت نمود)ـــ

 ..قرآن کریم |ـــکلک

5)  از این آدرسها مـتـن عــربی کتاب احـادیـث مربوط به انـبـیاء[ علیه السلام]   وصحیح البخاری باز میشود

کِلِکــــصحيح البخاري|ــــمــتن عـربی صحیح البخاری شریف

 

                      6) متن مکمل عربی کتاب نمبر82 توبه دادن مرتدین ومعاندین وقتال با آنها ازآدرس ذیل باز می شود.

كتاب استتابة المرتدين ـــکلک

             7) آدرسهای مفید دیگر را که در سرلوحۀ هر یک ازکتب احادیث شریف ثبت شده است بازوملاحظه کرد.

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

 کـتـاب [82 ]:ـ﴿ توبه دادن مُرتدین ومُعاندین وقتال باآنها  

{{{{{{{{{{{{{{{{  {{{{{{{{{{{{

     بـاب {1}:ــــ  گــنــاه کـســیـکـه به خــُــدا شـــریــک مــی آورد

 (2175 ): ــ ازابن مَسـعُــود (رَضِیَ الـلهُ عـنهُ)روایت است که گـُـفـت: شـخصی گـُفت:  یـارسـول الـلـه!

آیـاازآنـچـه که درجـاهلیت انجام داده ئـیم مُـؤاخـِذه خـواهـیم گـردیـد؟ فـرمُـودند:﴿ کـسـیکه دراسـلام کـارهـای

نیک انجام دهـد،ازآنچه که در جـاهلیت انجام داده است مُـؤاخـِذه نمـیگـردد،و کـسـیکه دراسـلام کـارهـای

بـد انجام دهـد، ازآنچه که دراول وآخـر انجام داده است مُـؤاخـِذه خـواهـدگـردیـد.( رواءالبُخاری ــ 6921). خــتـم  کـــتـاب [82 ]:ــ ﴿  تـوبـه دادن مــرتــد ین ومعا نــد ین وقـتا ل با آنها |  {

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved