آدرس اول:تفسیرشریف قرآن مجید به زبان دری.ر

     آدرس دوم : ترجمۀ قرآن مجید به زبان های دری وانگلیسی .ر

   آدرس سوم : تعین فهرست موضوعی کلمات وفرا گرفتن معانی کلمات قرآن مجید به  سه زبان عربی ، دری وانگلیسی.ر

     آدرس چهارم : ترجمه ودریافت معانی کلمات قرآن مجید به زبان های مهم جهانی.ر

    آدرس پنجم : تعدادی ازآدرسهای که نشانه های آیات قرآن مجید راازراه سائینس و به زبان انگلیسی نشان می دهد.ر

  آدرس ششم :

شنیدن صدا و تر جمه آیات قرآن مجید