ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  

( آدرس چهارم )

                   Ğ دایرة المعارف جهانی ğ قرآن مجید 

1 )  ازاین کلید های اعدادĞ نمبرسوره ğ یا کلما ت صفحه را با ز کنید.                                                               

 

   Sure 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

This box: view • talk • edit

 

Read Surah Al-Fatiha in many languages2 )  

 

   آدرس متن کامل قرآن مجید باترجمه های زبانهای زیاد .

       ŻŻŻŻŻŻ 

طرز باز کردن صفحات مادۀ  Ğ 1 ğ .

 

   دراین آدرس از نمبر سوره ها استفاده شده وبرای باز کردن صفحه :

      * ـــ عقرب یاتیر موس بالای عدد یاکلمه آورده ودکمۀ کنترل

باانگشت شهادت دست چپ بحال فشار باشد ، این وقت تیر شکل پنجه رامیگیرد.ر

     * ــ همزمان باانگشت شهادت دست راست دکمۀ موس فشار داده می شود . این وقت صفحۀ دایرةالمعارف باز می شود .ر

     همه به صفحات دایرةالمعارف جهانی  آشنائی دارند که تما م

مفاهیم وکلمات مهم به رنگ آبی تحریر شده ومی تواند صفحۀ تعریفات آن باز وراجع به ریشه وپیدایش آن کلمه شرح مبسوطی بدهد.ر

       

   ـــ  زبان جرمنی   به بیان    1 دانشمند . تنظیم کرد.

 

 

 

Tekstboks: 2 )  طرز باز کردن آدرس Ğ 2 ğ فوق یا :

The Quran  
From Verse: 
To Verse: 

 
Transliteration Urdu (Ahmed Ali) YusuAli Shakir Pickthal                  
Khan Mohsin 
Germa n
French Spanish Indonesian Melayu 
 
a in many languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بابازکردن آدرس ، متن قرآن مجید ظاهر می شود واهمیت

بزرگ آن برای دانشمندان اینها است :

    * ــ دربخش بالائی صفحه جدول فوق است :

    * ــ شما می توانید بافشاردادن مثلث ها نام سوره ها ونمبر

 را Ğ از.... الی  .... ğ نشانی کنیدکه همزمان درکلکینچه مر

بوط ظاهرمی شوند.

    * ــ برای تعین ترجمه ، میتوان یک یا چند را همزمان نشانی

کرد.

    * ــ موس را بالای کلمۀ راست وبالائی آورده کلِک کنید ،

متن عربی با یک یاچند زبان ظاهر می شود.وشما با مقایسۀ

بیانها معنی عربی وکلمات مترادف زبان مطلوب را حفظ کنید.

 به امید استفادۀ بهتر شما

احترام اف