( آدرس پنجم )

¯²{{{{²¯

 

 

مژده به دوستان که به زبانهای خارجی مختلف تکلم می کنند.

بعضی آدرس های بسیار مهم رابرای  شما انتخاب کردم امید مفید واقع شود ازجمله:.

 1 ) با« کلِک » کردن کلمۀ مکالمه ، قر آ ن مجید  وسوره :  صفحۀ دایرةالمعارف جهانی باز می شود.ر

      

       The Qur'an                

talk

  Sure

علاوه بر صفحۀ مربوط به  تشریح قرآن مجید تعداد ازاین آدرسهاهم وجودداردکه با کلک کردن هریک از آنها ، چگونگی کشف معجزه ها یعنی نشانه ها و اندازه گیریهای دقیق قرآن مجید را درمجموعۀ اجزای جهان هستی آشکار وبا ایات مبارک قرآن مژده می دهد .ر

         محتو یات هر آدرس را می توان از باز کردن صفحۀ آن دانست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 ) این آدرس قرآن مجید و برای آنها که  زبان

عربی وانگلیسی می دانند بی نهایت مفید است:  

 

 

Al Tafsir.com

بابازکردن آدرس فوق معجزه های سائینسی قرآن مجید زیاد است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  3 ) معجزه های قرآن مجید را درخلقت جهان هستی  ازاین آدرس باز کنید:

www.miraclesofthequran.com/

 

محتوای این آدرس فوق العاده وسیع ودرعین حال توضیحات « سائینسی » دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      4 )  معجزه های تاریخی « پیشبینی ها » ومعجزۀ ریاضی قرآن مجید.

www.miraclesofthequran.com/historical_index.html

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       5 ) معجزه های تاریخی قرآن مجید باتشریح انگلیسی:  

www.miraclesofthequran.com/historical_05.html

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      6 ) فهرست پیشبینی ها « معجزه ها » ی قرآن مجید .

www.miraclesofthequran.com/predictions_index.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

         7 ) معجزۀ ریاضی قرآن مجید.

www.miraclesofthequran.com/mathematical_index.html, www.submission.org/miracle/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          8 ) دایرةالمعارف معجزه های قرآن مجید.

1)  The Quran Miracles Encylopedia — 55a.net

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          9 )  معجزه های قرآن مجید.

2)  MIRACLES OF THE QUR’AN

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           10 ) شرح معجزه های قرآن مجید.

3)  http://www.thewaytotruth.org/theholyquran/prop  heticmiracles.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        11 )  قرآن معجزۀ جاوید است:

4)  Quran: The Living Miracle — quran.or.kr

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          12 ) قرآن به مثابۀ معجزه « شرح دردایرةالمعارف جهانی » :

http://en.wikipedia.org/wiki/Qur%27an_and_miracles

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          13 ) مقوله ها :

Categories: Cleanup from October 2006 |

Articles with weasel words

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

          15 )  معجزه های ریاضی قرآن مجید :

 

[2]

www.islamawareness.net/Miq/stat.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           16 ) مقاله های آزاد قرآنی ، سائینسی :

www.free-minds.org/articles/gods_system/rahman.htm

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            17 )   چرا معجزۀ 19 ؟ :

www.submission.org/why-19.html

www.answering-islam.org.uk/Religions/Numerics/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        18 ) معجزه های قرآن مجید :

www.miraclesofthequran.com/perfection_index.html

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{

به امید استفادۀ اعظمی وهم دعای دوستان

احترام مزید « الحاج استاد فیضی »

هدف اصلی سائیت شما

 هدف اصلی « سائیت شما » این است کـــــه بتوان  ماهیت اصلی قرآن مجید وچگونگی توافق آن باعلوم مثبت سائینس یعنی علمی که قدرت ، رحمت وحکمت خــداوند « ج » رادرآفــرینش جـهان کـشف ونشان مــی دهــد ، بــه همه نشان داد وآمـوختاند ،  و با افتخارمزید آن معجزۀ های علمی و پیشگوئی های قرآن مجیدکه کلید ها و راه حـل وهم تـشویق به کشف آنهارا در 1400 ســـــال قبل درآیات زیاد بشارت داده  ،  دیگران یعنی بشریت راهم شریک  سازیم .ر

   جوانان ما از سه آدرس پربرکت چطور می توانند استفاده کنند ؟

شرط اول :

     اگـر جوانان بـا مساعی خسته ناپذیرپدران ومادران مــحترم شان این موادرا مراعات وتطبیق نمایند « انشاء الله » که موفقیت را بدست می آورند :ر

        1 )  جوانان باید قبل ازهمه برای فراگرفتن دانش علمی وقرآنی ، تصمیم قاطع بگیرند .

       2 ) پدران ،مادران وسایر دوستان نوجوان حاضر به فداکاری دایمی با فرزند شان بوده وبر اصل یک « تقسیم الوقات قبلأ حاضر شده » یک جا با فرزندان شان فراگیری درس را به پیش برند .ر 

      3 ) نیاز است که معلومات علمی دیگرکه درک وفهم معانی آیات را آسان می سازد ومحتوای آن در سائیت شما وجوددارد مانند « آفرینش جهان هستی به شمول تمام اجزای آن،ترجمه وتفسیر قرآن مجید ،مبادی اخلاق ، عبا دات ،آفرینش ذرات مادی ، نشانه ها واندازه گیریها درتمامی موجودات جهان ،احادیث معتبر نبوی « ص » و معلومات های عمومی دیگر» ،مطالعه ودر حافظه جاه دادشود.ر

شرط دوم :

      آنچه که انجام دادن آن برای نوجوانان شرط است :

   1 ) الفبای زبان مادری را ازوالدین یاد گرفته وحفظ نمایند .  

   2 ) بامساعی  پدر ومادر ویا دوستان اولأ ترجمۀهرآیۀ قرآن مجید  رابه  زبان انگلیسی یازبان های دیگر خارجی  ، بخواند ودرحافظه بسپارد .ر 

   3 ) بــعد از آشناشدن به چگونگی « صوت » آیات ، عین آیـات را ازنـقل عـربی تلا وت وبه کلمات آن آشنا گردد و به طرز تحریر الفبای آن آشنائی پیدا کند.ر      

   4 ) صفحات یک کتابچۀ سفید را به حروف الفبای دری تقسیم وبرای هرحرف اقلا 20 صفحه جدا وبعد هرحرف را درآغاز همان صفحه سرش کند که ازبیرون ملاحظه شود مثلا :   ( الف  ؛ ب ؛ پ ؛ ت ؛ ث ؛ ج ؛ چ ؛  ه  ؛ د ؛ ذ ؛ر ؛ز ؛ س ؛ ش ؛ ص ؛ ض ؛ ط ؛ظ ؛ ع ؛ غ ؛ ف ؛ ق ؛ ک ؛ گ ؛ ل ؛ م ؛ ن ؛ و ؛ه ؛ ی) :ر

 5 ) هر صفحۀ سفید را به 6 خانه جدا نماید .

درکدام صفحات قرآن   آمده

معنی آن به زبان    E..یا..........F

معنی آن به زبان دری

اسم کلمۀ عربی

تعدادکلمات درین فصل

شمارۀ  عمومی

1، 3 ،10 ،25 ، ...............

merciful

  سپاس  و    ستائش

    الحمد

1

1

...

...

...

...

...

...

 این جدول به خواننده بسیار مفید است زیرا اگر کدام کلمۀ مشابه را درکدام صفحات می بیند ،درحال به این صفحات که به ترتیب الفبا نشان داده شده مراجعه وبدون کهمک ویا پالیدن معنی آن لغت را می یابد .ر

       6 )  جوانان با استفاده از منابع سه گانۀ مذکور،میتوانند اکثریت « لغات زبان ما دری » را بامقابلۀ آن به زبانهای که فعلأ تکلم می کنندیافته وحفظ کنند که در کتب دیگر ویا دیکشنریها وجودندارد.ر

       7 ) درمطالعۀ آثاردیگربه زبان « مادری پشتو ودری » مشق وتمرین پیداشده وکلمات یا لغات آن را باکلمات یالغات که عین موضوع را به زبانهای که فعلأ تکلم می نمایندمقابله ومطابقت داده حفظ کنندتابتوانند به زبان مادری تکلم کنند.ر

      8 ) می توانند کلمات واصطلاحات علوم قرآنی وعلوم طبیعی بین المللی رابه زبان مادروطن فهمیده ویک دانشمند ورزیدۀ وطن بار آیند.ر

     9 ) آنچه از همه مهمتر است اینکه اگر قبل از همه موضـــوعات علمی را که دراین سائیت نشان داده شده ، مطالعه وهضم نمایند ، به بسیار آسانی وعلاقه معنی آیات مربوط به خلقت جـــهان وانسا ن را فهمیده وسرعت کسب دانش شان چشم گیر خواهد شد.         انشاء الله   

باعرض حرمت «  الحاج. ا . فیضی »