( آدرس دوم )

{{{{

ازاین کلید  صفحه را باز کنید .

 

 

 

  شما ازاین آدرس  استفاده های ذیل را بدست می آورید:

   1 ) برای استفاده ازوقت ، انتخاب سوره وآیۀ مطلوب را به اختیار خودتان قرار می دهد.

    2 ) درهرصفحه فقط 10آیه باترجمۀ آن درصفحۀ مقابل آشکار می شود.  اما میتوان ترجمۀهمین صفحه را به 2 زبان دری ازدودانشمند و3 زبان انگلیسی ازسه دانشمند تبدیل وباتوضیحات پنج گانه اولا به معنی ومفهوم آیه وثانیأ معنی کلمۀ عربی رابه کلمات مترادف دوزبان  دری وسه زبان انگلیسی که از پنج دانشمند استفاده شده ، فهمید.

    3 ) امکان آن هم وجوددارد که تمام متن یک سوره را از فهرست سوره هاانتخاب وتلاوت نمود.ر

      4 ) همزمان می توان تلاوت متن سوره را ازراه صدا هم  شنید.

        5 ) دربخش بالائی هرصفحۀ از متن قرآن مجید جملۀ

                                                          تغيير ترجمه       

 

تحریر شده که اگر موس رابالای آن آورده وکلِک شود یک

جدول خورد ظاهر می شود که درآن نام دوزبان دری وسه زبان انگلیسی تحریر شده ، هریک را انتخاب وکلِک کنید ، متن ترجمه به همان زبان ظاهر می شود .ر

         مفیدیت این انتخاب دراینها است :

      * ـــ اگر درک مکمل یک آیه را به یک زبان بدست نه آوردیم باملاحظۀ چهار زبان دیگر مکملا فهمیده می شود.

       وحالا تشریح موادفوق:

 

 1  )  چگونگی انتخاب نمبر سوره ، نمبر آیه ، ترجمه وبازکردن صفحه :

     وقتی از راه آدرس ، صفحۀ اولی با ز شد درمتن آن عناوین زیاد است وعنوان مطلوب ما درطرف راست بالا وزیر کلمۀ

     پارس قرآن این جدول است :

      ترجمه :   (                  )   *           

      سوره  :   (                  )    *            

      آیه     :    (                  )    *   [ مشاهده  ]                 

                   مشاهده فهرست کامل قرآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف ) برای انتخاب ترجمه : موس را بالای علامۀ مثلث شکل آن آورده فشاردهیم این زبانها ظاهر می شود:ر

                           دری فولادوند .

                           دری مکارم شیرازی .

                           انگلیسی  شاکر.

                          انگلیسی یوسف علی.

                          انگلیسی پکت حال.

 حالا هرترجمه را بخواهیم بالای نام آن کلک می کنیم ومی بینیم که  درپهلوی مثلث و داخل چوکات خورد نام همان زبان به رنگ آبی ظاهر می شود.

   برای اینکه نام زبان تبدیل نه شود ، فقط موس را کلِک می کنیم وعقرب یاتیر آن هرجا باشد فرقی ندارد.این وقت رنگ آبی  کلمۀ زبان به رنگ سیاه مبدل می شود وبعدأ تغیر نه می کند .ر

   ب ) برای انتخاب نام سوره :

   ج ) برای انتخاب نمبر آیه :

     درهردوحالت فوق مثل فقرۀ الف عمل کنید ولی بالای مثلث های مربوطۀ هریک ودرآخر موس را فشار دهید تا سوره وآیه تغیر نه کند .ر

  بعداز انجام دادن سه فقرۀ فوق ،  صفحه رابازکنید:

     برای این منظور بالای کلمۀ مشاهده که به طرف چپ کلمۀ آیه است موس را آورده فشار می دهیم.

 صفحۀ متن ظاهر می شود .

 

د ) استفاده از جملۀ   قرآن مشاهده فهرست کامل که درپایان جدول فوق تحریر شده :ر

     هرگا آرزوباشد که ازجدول فوق استفاده نه کرده واز فهرست سوره های قرآن مجید کارگیریم ، آن وقت باآوردن

 موس وفشار بالای جملۀ فوق صفحۀ فهرست سوره های قرآن مجید ظاهر می شود .ر

 

 و طرز استفاده از صفحۀ فهرست قرآن مجید

 

علاوه از نام سوره های مکمل قرآن مجید که باکلِک کردن هریک متن عربی با ترجمه دری یا انگلیسی ظاهر می شود ، این امکانات رانیز بدست آورده می توانیم :ر

     الف ) شنیدن صدای متن موجودۀ قرآن مجید :

برای این منظوردرپهلوی چپ هرسوره کلمۀ تلاوت

تحریر شد ه بالای هر کدام که  کلِک کنید  صدای  همان سوره شنیده می شود ولی باید لاؤدسپیکر شما فعال وپروگرام صدا درکمپیوتر باشد ویا آنکه آنرا عیار کنید .ر

       درصفحه، یک پروگرام تحت آدرس صفحه کلید فارسی است   که ازنگاه اهمیت مستقلأدر آدرس سوم سائیت ثبت شد. به امید استفادۀ بهتر خوانندگان عزیز.ر