مژده به خواهران وبرادران عزیز افغان ! آدرس موجود نه تنها متن مکمل تفسیر وترجمۀ قرآن مجید به زبان دری است بلکه درخود شرح بسیار مکمل اخلاق ، تجسس کلمات قرآن مجید را که برای مؤ لفین ، مدقـقین وموفسرین گرام یک راهنمای مکل است ، نیز باخود دارد. یگانه امید این است که چون آدرس مذکوریگانه گنجینۀ از علم ودانش است و والدین محترم می توانند که اطفال ونوجوانان شان را بدون کدام معلم دیگرتدریس نموده وراه فراگرفتن زبان دری ، وعلم ودانش اسلامی را به اوشان بفهمانند . واز جانب دیگربعداز مطالعۀ موضوعات سائینسی به آسانی متن تفسیر مبارک را یافته ، ایمان وعقیدۀ شان را مستحکم تر سازند انشاء الله

طریق باز کردن واستفاده از آدرس را نیز آوردم ولی با آنهم اگر قبل از شروع اولین ، آنهای که بلدیت ندارند امید که باز کردن عملی آن را به کهمک کدام ماهر دیگر ببینند بسیار نتیجۀ خوب خواهد داد .    باعرض احترام  .ا ا . ف  

(آدرس اول )

این آدرس کلِک شود!

 

..قرآن کریم..

     ( متن عربی قرآن مجید همرا باترجمۀ دری ، متن مکمل تفسیرقرآن مجید ،متن مکمل اخلاق به زبان دری ، معارف قرآن مجید با هزاران معلومات های آفاقی )

 

 بعد از باز شدن صفحه:

 1 ) برای انتـخـاب سوره :

درکنج بالا وراست صفحۀ اول این جمله تحریر شده ( سوره مورد نظر را انتخاب کنید ) درپایان جملۀ مذکورکلکینچۀ سوره های مبارک است که اگر بالای علا مۀ مثـلث آن کلِک شود ، لست مکمل 114 سوره می آید وشما بالای سورۀ مبارک مورد نظر تان کلِک کنید، درحال درکلکینچه نام همان سوره می آید. ودر طرف چپ کلکینچۀ آیات پیدا می شود.

  2 ) انتخاب آیۀ مورد نظر وباز شدن متن قرآن باتر جمۀ دری آن :

 درکنج بالا وچپ صفحۀ اول این جمله تحریر شده ( انتخاب آیـه های مورد نظر )

     ودرپایان آن دو کلکینچه ذیل نمبرآیات مبارک  ــ ( از ....^ تا  .....^ )  نـمـایـش

شما بالای مثلث پهلوی آن کلِک کنید درحال تعداد عمومی نمبرهای تمام آن سوره می آید وبالای هر نمره که فشار دهید همان نمره درکلکینچه پیدا می گردد.

3) برای باز شدن متن قرآن مجید همرا با ترجمۀ آن بالای کلمۀ نـمـایـش کلِک کنید صفحۀ آیات مبارک با ترجمۀ دری آن  ( از ..... تا ..... )  باز می گردد.

4 ) برای بازشدن صفحۀ تفسیر شریف :

درپهلوی راست هر آیه این کلمه تحریر شده ــــــــ   تـفـسـیر

 بالای کلمۀ   تـفـسـیر کلِک کنید، به شما متن مکمل عربی وترجمۀ همان آیه می آید که درکنج بالا وراست همین صفحه دو کلمه تحریر شده :

                           حـرکت پنجـره بسـتن پنجره

 اگر خواسته باشید چوکات مذکور را راست یا چپ ببرید موس را بالای کلمۀ: حـرکت پنجـره آورده وانگشت شهادت را به حال فشارگرفته وهمان طرف حرکت دهید واگر خواسته باشید که صفحه بسته شود بالای کلمۀ بسـتن پنجره کلیک کنید .

5 ) برای بـاز شـدن متن مکمل اخـلاق... درقرآن مجید به زبان دری :

 دروسط ، بالا ئی  هرصفحۀ باز شده این دوجمله است :

                مـعـارف اسـلامی و تـالـیـفـات قـُرآنـی

  الف ) وقتی بالای جملۀ تـالـیـفـات قـُرآنـی  کلِک کنید ، صفحۀ جدید اخلاق باز می شود که دارای  35 عنوان  وبخش اخلاق آن  1344صفحه به زبان دری است وهر عنوان آن نیز اگر کلیک شودباز می شود.

6 ) بازشدن متن مکمل هر جلد تفسیر شریف همرا با آیه ، ترجمه وتفسیر به زبان دری:

 الف  ) درطرف چپ هر عنوان صفحۀ اخلاق دو  علامه است که اگرعلامۀ طرف راست آن کلک شود متن مکمل هر جلد تفسیر شریف باز می شود .

 ب )  وقتی بالای جملۀ   مـعـارف اسـلامی     کلِک کنید ، صفحۀ جدید معارف اسلامی که خود یک بحر بی کران است  باز می شود که به ترتیب الفـباء ( الف ،ب ،......ی )  وهم صدها عنوان است که هریک به نوبّ خود کلیک شده ومتن که می آید به زبان دری است

رضامندی خداوندج برای شما می طلبم وبه امید دعای نیک شما

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved