( آدرس سوم )

{{{{

 

     ازاین کلید  صفحه را باز کنید .

 

صفحه کليد فارسی

 

 

 باباز شدن صفحه ، این جدول ظاهر می شود:

 

          (                  )      [  جستجو  ]

          0 فارسی         0  عربی     0  انگلیسی

 

اول طرز استفاده از جدول را نشان داده وبه تعقیب آن از اهمیت این آدرس می نویسیم .ر

       1 ) شما درخانۀ بالا وراست یک کلمۀ عربی  یا فارسی یا انگلیسی را که  درمتن عربی یا ترجمه های دری قرآن مجید باشد  بنویسید.ر

   2 ) و بعد بالای دایرۀ خورد همان زبان ، موس را آورده فشار دهید درحال داخل دایره نقطۀ سیاه ظاهر می شود. ر

  3 ) موس را بالای کلمۀ جستجو  آورده کلِک کنید ، درحال صفحۀ متن قرآن مجید باترجمۀ همان زبان ظاهر می شود. اگر کلمه دری باشد درترجمه همان نام به رنگ  زرد نشانی می شود .ر

مثلا می خواهیم بدانیم که کلمۀ    خدا وند ج درچند آیۀ قر آن مجید آمده است ؟

       

         چطوریکه درجدول فوق ملاحظه می شود کلمۀ  مبارک   خدا ج تحریر شده لذادایرۀ متعلق به زبان دری را انتخاب و صفحه را ازراه کلمۀ جستجو باز می کنیم .ر

      وقتی صفحه بازشد ملاحظه می شود که درکنج بالا وراست چنین تحریر شده که کلمۀ خدا در[ 2038] آیه تکرارگردیده وشما تمام آیات مبارک را با ترجمۀ دری آن  تلاوت میکنید.ر

    

        اگر بخواهیم ازترجمۀ زبان های دیگراستفاده کنیم :

عقرب موس را بالای  نمبر سوره ونمبر آیه که درشروع هر آیه تحریر شده آورده کلِک می کنیم ، درحال صفحۀ دیگر باز می شود که عین آیه وسورۀ آن دراول همین صفحه بازآمده است .ر

      حالا بالای جملۀ  تغییر ترجمه کلِک نموده وازجدول آن، زبان را انتخاب وکلِک میکنیم درحال ترجمۀ همان زبان  ظاهر می شود.ر

 

 

اهمیت علمی این آدرس

 

    این آدرس می تواند ازیک طرف عمق دانش مدققین ،  دانشمندان ، مولفین ، واعظین ، معلمین ، مبلغین ودانش آموزان را دریک سطح عالی تر ارتقا دهد وازجانب دیگر به حافظه سپردن لغات عربی ومعانی آنرا به زبان دری وانگلیسی درذهن بسپارد .ر

 

      مثلا یک دانشمند می خواهد راجع به کسب اخلاق فاضله مانند [ صبر ، قناعت ، اطاعت والد ین وغیره ] یک درس ویا مقالۀ طویل را باتمام استدلا ل های علمی و تاریخی آن حاضر سازد. اگر او ازاین آدرس استفاده کند از بین  صدها صدها آیات وترجمه وتفسیرکه برای هریک از کلمات فوق وجود دارد ،استفاده وعمق دانش خودرا غنی تر ساخته وازمیدان امتحان  موفق به درآمده ذخیرۀعلمی  خودرا هرچه وسیع وعمیق سازد .ر

 

     اگر بخواهید از تفسیر آیات مذکور هم مستفید شوید، می توانید صفحۀ   آدرس اول فوق یا تفسیر نمونه رابازنموده استفاده کنید.ر

      واگر آیات مذکوردرجملۀ آیات تکوینی بود ، دانش های  سائینسی آنرا ازآدرس     مباحث علمی سائیت موجود می یابید .ر

     به امید استفادۀ شما دوستان . باعرض احترام 

                                            الحاج ا. فیضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ