قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   شرح فوتودارومکمل اماکن مقدس اسلام 

Tekstboks:  
راهنمای مکمل اماکن مقدس برای ادای
 مناسک حج
  کعبة المکرمه ، روضۀ نبویص
شهر مکۀ شریف ، شهر مدینة المنوره 
                  مساجد مشهورعالم اسلام !
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<برای استحکام هرچه بیشتراعتقاد وادای شکران وسپا س

 به نعمت های خداوندج.>>

       خواهران وبرادران وطن سلام !

ازآنجا که مکۀ شریف محل اعمار خانۀ خداوندج یعنی  کعبة  المکرمه است ، بنأ هردو برای عالم اسلام مقدس ومحترم بوده واز جانب دیگر محل تولد وبعثت پیغمبری حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم ) هم است وآن حضرت دران جا زندگی وقدم گذاشته ومسا جدی رابه یادگار مانده که خا طره ها ومحلات اقامت شان معلو م وبرای دیدار وزیارت مومنین بازاست ، لهذا ملاحظّ آن همه مقامات مقدس تاثیرات معجزه  آسا ی محبت وعشق راآن چنان درقلوب انسان زنده میکند که ا ولأ درخود کسب اخلاق فاضله وازجمله صفت ادای دایمی شکر وسپاس به خداوند ج رااحیا ومستحکم وازجانب دیگر آرزومندی رابرای زیارت کعبةالمکرمه ومدینةالمنوره درقـلب وفکر انسان هر چه تشدید میکند تارضائیت پروردگارعا لمیان نصیب شود.انشاءالله .

         خوانندۀ گرام !اکثریت از خواهران وبرادران افغان که آرزوی ادای فریضۀ حج رادارند،به زبان عربی ویا خارجی دیگر آشنائی نداشته ولذا ازنام وآدرس اماکن مقدس دیگر معلومات نداشته وفقط حج بیت الله رانموده واز مسجد النبوی زیارت می کنند، درحالیکه به تعداد اضافه از یک صد نقاط ، محلات ومساجدی در مکةالمکرمه ومدینة المُنؤره وجود داردکهارزش آن راداردکه با قبول مصارف گزاف راه می باید به زیارت آن محلات مقدس نیز رفته واز خداوندج طلب حاجات نمایند.فشردۀ از نام های آن محلات مقدس را می نویسم:

        ـــ   کعبۀ شریف تنها یک چهار دیوار خانه نه ،بلکه هر نقطه وهر ضلع ویا دیوار آن ازخود نام ومحل ذکر دعا وثنا وصفت است مثلا درحطیم ، ملتزم ،میزاب ،رکن های چهارگانه ، حجرالاسود ، زمزم ، مقام ابراهیم ع .حجر اسماعیل ومانند آن درکدام حصه واقع است وبا رسیدن دران نقط چه باید کرد؟.

       ـــ  درفاصلۀ بین صفا ومروه نقاط مقدسی مثل دارارقم ، فاصلۀ سریع رفتن بی بی حاجره ومانند آن وجوددارد که باید شناخته شود ومطابق آن عمل کرده شود.

      ـــ مسجدالحرام دارای 95 دروازه است که هردروازه برای خود نام ویک افتخار مقد سی را دارند که باید شناخته شوند .

      ـــ درپهلوی کعبۀ شریف ، خاطره های ازحضرت محمد پیغمبر خدا (ص) بسیار زیاد است مثلا :

      ـــ خانه یامحل میلادالنبی درکدام حصه است ، آدرس آن را چطور پیدا کنیم .

         ـــ خانۀ حضرت بی بی خدیجةالکبرا (رضی الله عنها) ، محل تولد بی بی فاطمةالظهرا (رضی الله عنها) ودیگر فرزندان حضرت محمد پیغمبر خدا (ص) درکجا وچطور به آنجا رسیده می توانیم ؟.

         ـــ مسجد بی بی عائیشه (رضی الله عنها) درکجاو چطور به آنجا رسیده می توانیم ؟.

         ـــ بـُراق آن حضرت (ص) درشب معراج درکدام نقطۀ کعبۀ شریف  استاد بود.

         ـــ قبر بی بی آمنه مادر آن حضرت (ص) ، از عبدالمطلب جد واز ابو طالب کاکای آن حضرت (ص) ، قبور بی بی فاطمة الظهرا ، بی بی عائیشه (رض ) ، فرزندان آن حضرت (ص) ،

         ـــ مساجد زیادیکه که به یاد خاطره های حضرت محمد پیغمبر خدا (ص) درمکۀ شریف ودرمدینۀ منوره جوددارد، نام ، آدرس و چطور به آنجا رسیده می توانیم ؟

        ـــ محلات ادای مناسک حج مانند مـُنی ، مـُزدلـفه ، عرفات ، جبل رحمت ، جبل نور، غار حـ را، غار ثوردرکجا وطریق ادای مناسک درانجاها چطور است؟

        ـــ مساجد بسیار مقدس دیگر درداخل مکۀ شریف ومدینۀ منوره

کدام نام هااند وچه حوادث تاریخی بوده که آن مساجد درآن نقاط اعمار شده؟ وصدهای دیگر .

         تفصیل آن همه ،هم ضرور وهم معلومات مزید را ایجاب می کند.که با زیارت نه کردن آنها افسوس زیاد برای حاجی پیدا می شود.

         بادرنظر داشت اهمیت فوق العاده ونیاز شدید حاجیان افغان ما بود که تصمیم گرفتم دراین راه به خواهران وبرادران خود خدمتی را انجام بدهم وآن اینکه :

          1 ) راهنمای منا سک حج به زبان دری . 

           2 ) اسم ، آدرس  وتشریحات مکمل فوتو دار مکة المکرمه.

           3 ) اسم ، آدرس  وتشریحات مکمل فوتو دار کعبة المکرمه .

           4 )  اسم ، آدرس  وتشریحات مکمل فوتو دار مدینة المنوره .

           5)  اسم ، آدرس  وتشریحات مکمل فوتودار مسجد الحرام .

           6 ) اسم ، آدرس  وتشریحات مکمل فوتو دارمحلات که مناسک حج درانجاها انجام می یابد مانند [ مـُنی ، مـُزدلـفه ، عرفات ].

           7 ) اسم ، آدرس  وتشریحات مکمل فوتو دار مساجد مقدس که گواه موجودیت وخاطره های حضرت پیغمبرخدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) رازنده نگهداشته است ودر مکة المکرمه ومدینة المنوره وجود  دارند.

           8 ) تصویرهای بسیارزیاد ازاماکن مقدس ، وازمال واجناس پاک که از حضرت پیغمبرخدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) باقی مانده.

         آُمیدوارم همۀ آنهارا  عمیقأ مطا لعه وکاپی آنرا اخذ ونه تنها که درایام حج ازانها استفاده کنید بلکه از حالا به فرزندان تان تعلیم دهید وبه خواهران و برا دران دیگران هم صفحۀ سائیت را نشان داده ویا نقل کاپی آنراتوزیع فرمائید. اُمیدوارم رضامندی خداوند ج را کماهی نمائید .

           هریک از اماکن مقدس را تحت عنوانهای مستقل شرح نموده ام ولی برای اینکه نام آنها درذهن خواهران وبرادران زنده باقی بماند  امید وارم که کاپی آن را باخود داشته وبه خاطر سپارند.

              وقتی شما به منظور ادای مناسک حج به آن محلات مقدس مشرف می شوید، یک شناسائی قبلی رادر زهن داشته وهر مکان را با علاقه مفرط زیارت خواهید کرد انشاء الله . نقل آنرا کاپی کرده باخود داشته وبه دیگران هم توزیع فرمائید .

      پس اگر می خواهید محبت خانۀ خداوند ج ، محبت حضر ت محمد ص وملآ حظۀ مساجد مشهور عالم اسلام تاثیرات روحی را درقـلب ها ریشه دوانیده وبه دعوت صاحب آن خانۀ مقدس  توفیق رفتن وزیا رت کردن حاصل شود انشاءالله . 

            اُمید است ملا حظۀ متواتر این محلات مقدس اوج اعلی محبت را نصیب شما نماید. 

          خداوندا هر خواهر وبرادرافغان ومسلمان راکه از این فوتو های خانۀ مقدس ذات پاک خودت وروضۀ نبویص پیغمبر محبوبت واماکن مقدس ومساجد عالم اسلام با محبت و احترام می بینند، اوشان رابه ادای انجام مناسک حج بیت الله شریف بپذیر ونصیب فرما  آمین .

 

  آدرسها ی اما کن مقدس

  چون تشریحات آدرسها به زبان انگلیسی است وباید کمی شرح شوند لذا باکلک کردن آدرس ... صفحۀ دیگری باز می شود که هم کلید آدرس وهم تشریح آن ثبت شده است .

     آ درس اول : اماکن مقدس مکة المکرمه وکعبة المکرمه .

 

    آدرس دوم : اماکن مقدس مدینة المنوره.

 

    آ درس سوم : اما کن مقد س ،مال یا جنس که از پیغمبر (ص) مانده ، مقبره ها وغیره به ترتیب الفبائی( الف ـــ ی ) .

 

آ درس چهارم  

 

 

آ درس پنجم :

 

 

آ درس ششم:

 

 

آ درس هفتم :

 

آ درس هشتم :

 

آ درس نهم :

 

آ درس دهم :

 

آ درس یازدهم :

 

آ درس دوازدهم :

 

آ درس سیزدهم :

 

آ درس چهاردهم :

 

آ درس پانزدهم :

 

آ درس شانزدهم :

 

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved