قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

 

آدرس های فوتودار اماکن مقدس مکة المکرمه

 

 

<< فهرست اماکن مقدس مکة المکرمه و کعبة المکرمه>>

 

 

آ درسهارا کلـِک نمائید

 

 

  ( . ) شهر مقدس مکة المکرمه .

 MAKKAH MUKARRAMA...

        برای شنا سائی زیاد تر مکۀ مکرمه وکعبۀ مکرمه این آدرس را کـلـِیک نمائید وفشردۀ تشریحات آن :

 Islamic Picture Gallery - Home > The holy city of Makkah

 

         1 ) با آوردن اشارۀ موس بالای آدرس فوق ، انگشت شهادت دست چپ را بالای دکمۀ کنترل کنج چپ وپایان کی بورد

ctrl فشار دهید ، اشارۀ موس شکل پنجۀ دست را می گیرد، درهمین وقت انگشت شهادت دست راست را بالای دکمۀ موس  فشار دهید بعد از وقفۀ کوتاه صفحه باز می شود .

 

  2 ) دربالای صفحه این جمله ها است:

Album list    Last uploads   Last comments    Most viewed

 

  اگر شما بالای آنها فشار دهید درجملۀ اول ازچپ به تعداد 50فوتو دردوم آن 60 فوتو ودرسوم آن  1202  فوتو را نشان می دهد.                                                                                                                                                                 3 ) برای بزرگ نشان دادن هر فوتو، بالای فوتو کلیک کنید ، صفحۀ دیگر می آید که همان فوتورا بزرگتر نشان می دهد واگر بازهم بالای همین فوتو کلیک کنید ، فوتو باردیگرشکل بزرگترین وبسیار دلچسپ را می گیرد.

4 ) اگر تعداد فوتو ها بسیار زیاد باشد ، آنوقت درکنج راست وپایان صفحه اعداد  120 ........  5 4 3 2 1  تحریر شده وشما با فشار دادن هر عدد صفحۀ جدید فوتوهارا می  بینید .

 5 ) درپهلوی هر فوتو نام وتعداد فوتوها تحریر شده ، هرگا خواندن آن برای شما مشکل بود و شما به آن نیاز داشته باشید لطفأ از دیگران که به لسان انگلیسی بلدیت دارد کهمک بطلبید.وازاینکه  تعداد فوتوها از هزار زیاد است ، نوشتن آن ها به زبان دری  مشکل بود عفوه میخواهم . خداکند ملاحظۀ هر فوتو تاثیرات مثبت روحی رابه شما بدهد.

                                               

( عنوان اول ) ــ شرح تصویری نقاط که در خانۀ کعبۀ مکرمه وجوددارد

 

  KAABATU LLAH (1 ) کعبةالله خانۀ خداوند ج .

HATEEM (2 ) حـطـیـم .

 

    MULTAZIM( 3) مـلتـزم .

 

Mizab -e- Rehma(4 ) میزاب رحمت .

 

Hajra -e- Asvad (Black Stone(5 )  حـجـر الاسود.

 

RUCN- YAMANI( 6)  رکـن یـمـنی .

 

MUTAFF: ( 7)  مـُتاف . 

MUQAME IBRAHIM( 8)  مـقـام ابـراهـیم ع.

WELL OF ZAMZAM(9 )  چاه زمزم .

 

MOUNT OF SAFFA (10 ) کوه صـفـا .

 

MOUNT OF MARWA (11 )  کوه مروه

 

SAAE ( 12)  سـعـی .

 

MELENE AGHZARIN ( 13)  میلینی اغزرین. 

DARE ARQAM: (14 )  دارِ ارقـم .

 

Starting point of  Meraj  ( 15) ـ محل شروع معراج نبی (ص)

 

Sotne preach of Hujjatul Weda(16) سنگ خـطبۀ حج الوداع .

 

MASJEDUL HARAM(عنوان دوم ) ـــ  مسجدالحرام واعمار نوین آن .

 

MAIN DOORS: (7 1 )  پنج باب دروازه اصلی .

 

BABE ABDUL AZIZ:    (18)    ــــ باب عبد العزیز.

 

BABE FAHD:      (19 )  ـــ با ب فهـد.

 

BABE MARWA:      ( 20 )  ـــ  با ب مـر وه .

 

BABE FATHA:    ( 21 )   ـــ با ب الفتح .

 

BABE AAUMRA:      ( 22 )  ـــ باب عـُمره .  

 

( عنوان سوم ) ـــ یادگارهای از حیات وآل وبیت پیغمبر خدا (ص) 

 

BIRTH PLACE OF PROPHET( SAAW)  ( 23  ) ـــ محل تولد محمدص

 

BIRTH PGACE OF KHADIDJA ( r )  ( 24 )  محل تولد بی بی فا طمة  الظهرا رض .  

 

HOUSE OF KHADIDJA ( r )   ( 25 )   خانۀ بی بی خدیجة الکبرا رض .

 

Frame scache of Prophet Life   (26) چوکا ت حیات  پیغمبر ص .

 

Grave of Bi Bi A mena Mother of P rophet( saw)  (27 ) روضـۀ بی بی آ مـنه مادر پیغمبر ص .

 

Jannatul Muallah  Rawzae bi bi Khadidja ( r) (28 ) جنت المعلی ؛ روضۀ حضرت بی بی خدیجةالکبرا (رض ).

 

  (29 ) روضـۀ بی بی عائیشه( رضی الله عنها  )

 

Graveyard of Shabika  (30) قـبرسـتا ن شـبـیکه .

 

( 31 )قبر عبدالمطلب

 

( 32 )قبر ابو طالب

 

    (33 ) روضـۀ فرزندان پیغمبر خدا( صلی الله علیه وآله وسلم )

 

 

( عنوان چهارم ) ـــ مساجد مبارک مکۀ مکرمه

 

 

MASJED JENN: ( 34 ) مسجد جـن .

 

MASJED AIESHA   (r )   ( 35) مسجد بی بی عائیشه رض..( تـنیم ).

                                  

MASJED  nemra(36 ) مسجد نیمرا .

 

MASJED  kouser(37 ) مسجد کوثر.

 

MASJED  Esteraha. (38) مسجد ا ستراحة.

 

MASJED kheif(39 )  مسجد خیف.

 

                                 MASJED masharel haram (40) مسجد مشعـرل الحرام ـــ  مسجد اباق .

.                                    

MASJED  nehar (41 ) مسجد نـهار..

 

MASJED  uqba(42) مسجد عبقاء .

 

         MASJED  solaiman (43)  مسجد سلیمان یا جندراوی.   

 

MASJED  hodaibiya(11 ) مسجدحد یبیه.

                

MASJED shajara. (44) مسجد شجره

             

Chahe Zituya   (45 ) چاه زی تویه ــ مسجد رِ ِیا .

 

                           MASJED Hudaibiya( 46 ) مسجد حـُدیـبـیه ( پیمان حـُد یـبـیه ).

                    

     Chahe Jurana  wa masjed(47) چاه جُعـرانا ــ ومسجد.

                         

   ( 48 ) مسجد ابوبکر ( رضی الله عنه)

 

( عنوان پنجم ) ـــ جاهای مقدس وتاریخی در مکۀ مکرمه

 

 

Chahe Jurana  wa masjed(49 ) غار حرا .

 

Ghare Hera3(50)  غا ر ثور

 

 Grave of Abdullah bin umar ( r)  (51 ) مقبرۀعبدالله بن عـُمر (رض ).

 

Vally ( dara ) muhser(52 ) وادی درۀ محصر .

 

House of Hazrate Ali ( r) (53 ) خا نۀ حضرت علی (رض).

 

Mount of ( Jabal ) Qobaise( 54) کوه جبل قـُو بائیس .

 

Canal of Zubaida(55 ) کا نال زُبـیده .

 

Vally of Abi Taleb (56 ) شـُعـب ابی طـا لب.

 

HOUSE OF ABU BAKR ( 57 )    خانۀ حضرت ابوبکر صـدیـق رض .

 

Academic information of MAKKA Tul Mukkarrama (58 ) معلو مـا تهای اکادمیک راجع به مکةالمکرمه .

 

Fuct about sacred places of Masjedel Haram(59 ) حقایق راجع به محلات مقدس در مسجد الحرام .

 

Ramazan(60) رمـضا ن .

 

Night of Meraj(61 ) شب معـراج .

 

Aid( 62) عـید.

 

Shuban  (63) شعـبا ن .

     ( عنوان ششم ) ــ محلا ت مقدس ادای منا سک حج در مکۀ مکرمه                                         

Miqat(64 )مـیـقـا ت .

 

Monna ( jumarat ) (65) مـُونا جـُمرات .

 

Muzdalefa(66) مـُز د لـفـه.

 

Arafat(67 ) عرفا ت .

 

Jabale Rahmat( 68) جبل رحمت .

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved