ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  

 برای درک شاخه های اخلا ق ،می بایدقبل از همه اخلاق را تعریف کرد:ر

 تعریف اخلاق :

 تعریفات زیاد  ولی مفهوم همه یک چیز است.

         ـــ اخلاق جمع کلمۀ Ğ  خُلُقٍ ğ به وزن Ğ قفلğ بوده وĞ خُلُقٍğ به معنی خوی ،عادت ، طبیعت یا سجیه می باشد.پس می توان مفهوم آن را ازچند تعریف ذیل  درک کرد:ر

         1 ـــ  Ğ خُلُقٍ ğ  همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام دادن کارهای دعوت می کندبی آن که نیازی به تفکر واندیشه داشته باشد.ر

        2 ـــ مجموعۀ صفات روحی ونفسانی انسان را اخلاق گویند.

        3ـــ اخلاق علمی است که ازملکات Ğ قدرت ğ وصفات خوب وبد وریشه ها وآثار آن سخن می گوید.ر

        4 ـــ مجموعۀ قوانین رفتار وعمل کردی است که انسان بواسطۀ مراعات آن می تواند به هدف اش برسد.ر

       5 ــ مجموعهِ آن خووعاداتی است که انسان بیدون آن که فکر نماید از خود نشان می دهد.ر

 انسان اخلاق را از کدام منابع کسب می کند ؟    

اولا تمام فلاسفۀ باستان ازخود نظریاتی را درقسمت منشأ ومنبع اخلاق به جاگذاشته اند، خصوصأ دران دورانهای تاریخی  که عرصهء علم محدود بود ،انسان های متفکرآن زمان ،خود هارا دوست دار دانش یابه زبان یونانی خودهارا Ğ فیلسوف ğ می گفتند ولذانظرهای اخلاقی شان رابا نظریات دربارۀ هستی جهان یک جا نموده بودند ولی بعد هاکه دولت تشکل کرد، چگونگی تطبیق اصل های اخلاقی شان را بالای عوام از و ظیفۀ دولت دانسته وبه این ترتیب اخلاق، با سیاست وحقوق مخلوط ودر دست طبقات حاکمه قرار گرفت .از جانب دیگر چون فورمولهای اخلاقی زادۀ فکری این یا آن فیلسوف  زمان بود بنأ بین فلاسفۀ دیروز وامروزشان یک مبارزه ومسابقۀ برد وباخت ادامه وحاصلۀ عمومی به نفع آن می رسید که نظریات اخلاقی شان میدان را فتح نموده بود ولی این هم دوام نداشته وباگذشت زمان تاریخی نوبت به دیگری می رسیدواوبرای مدتی میدان رااز سلف خود می برد.ر

     تاریخ شاهد آن است که وجود این نظر یات اخلاقی عوض اینکه جامعۀ بشری رابه وحدت وبرادری باهم مرتبط سازد برعکس با استعمال قوا وزور،حیات میلیونها ملیونها انسان بی گناه رانابود ساختند تا طبقات حاکم یاصاحبان اخلاق به نعمت زندگی کنند.ر

   جوامع بشری شاهد آن است که عدۀ از فلاسفۀ وقت  قرن 19وبعد از آن به نفع یا باحمایه از احساسات نژادی وملی ، قوم وملت خودرا نجیب ترین همه عالم بشریت اعلام ووسیله رابرای شان به تصاحب کردن حاکمیت جهانی بدست داد که موجب نابودی ملتهای زیاد شد وجای اخلاق را ظلم واستبدادگرفت.ر

           ولی بعضی دیگریک فصل را از این وفصل دیگر را از دیگری قبض وعوض ادعای وحدت وبرادری بین بشریت ،آنهارا به طبقات متخاصم ظالم ومظلوم جدا ودامنۀ کشتاررا به دست آن یکی می داد که به عقیدۀ فلسفی شان مظلوم واقع شده. آنهانه ازراه علم اخلاق که متاسفانه نه تنها تاامروز هیچ گونه آثاراخلاقی را به میراث ندارند بلکه برضد احکام وهدایات اخلاقی الهی وکتب آسمانی هم جبهه گرفته وشعار نابودی آنهارا به راه انداخته بودند.ر

   نتیجه چه شد ؟ باید این سوال را ازمبتکرین این نوع اخلاق پرسید وجامعۀ بشری می بیند که امروزنه جبر وظلم بلکه به اختیار خود شان امپراطوری عظیم جهانی و مجموعه شعار های اخلاقی شان نابود وجای آنرا اخلاق الهی یا کتب آسمانی گرفته ودر حال ارتقا وتکامل است.ر

         امروز اکثریت انسانها به کسب اخلاق Ğ الهی ğ یعنی آنچه درکتب آسمانی واز جمله در Ğ قرآن مجید واحادیث نبوی ğ آمده  تمایل ورجوع می کنند.ر

    این جا است که به وجود رهنماومعلم اخلاق نیازپیدا می شود .

 اخلاق به دو بخش جدا شده:

1 ) اخلاق فاضله :از آن جاکه خداوند Ğ ج ğ صاحب اخلاق فاضله را دوست دارد  ذات پاکش به صفت معلم اخلاق فاضله ،آنچه راکه ازازل درکنهه یا ماهیت عمیق اخلاق فاضله میداند درمتن کتاب  مقدس خود Ğ قرآن مجید ğ  بشارت داده وبرای تبلیغ آن، پیغمبر برحق حضرت محمد ( ص ) رامبعوث فرموده ، تا انسان بابکارانداختن نعمت عقل وشعور خود  ازاین هدایات وبشارتهای قر آنی واحادیث نبوی (ص)،جلومداخله و شرارت شیطان رادرجلب ونشو نمای اخلاق رذیله درخود ، بگیرد ودرمقابل بانشونمای اخلاق فاضله دوستی خداوند Ğج ğ راکماهی نماید.ر

   فضیلت اخلاقی   پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)  درقرآن مجید چنین مژده داده شده:ر

                               ( وَ إِنَّك لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (68:4)

ترجمه :  ( و تو اخلاق عظيم و برجسته اى دارى)

  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)هم خود فرمودند :

              (  إنّى بُعِثْتُ لأتَمِّمُ مَكارِم الأخْلاق )

یا:         (  إنَّما بُعِثْتُ لاُِتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاَقِ)

( من فقط براى كامل كردن مكرمت ها و ارزش هاى اخلاقى به پيامبرى برانگيخته شده ام (

حدیث مبارک که:

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : خداوند مكارم اخلاق را دوست دارد و رذايل اخلاقى را دشمن مى دارد.ر

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : (خداوند سبحان فضائل اخلاقى را وسيله ارتباط ميان خودش و بندگانش قرار داده، همين بس كه هر يك از شما دست‏ به اخلاقى بزند كه او را به خدا مربوط سازد)  توضیح به ‏تعبير ديگر، خداوند بزرگترين معلم اخلاق و مربى نفوس انسانى و منبع تمام فضائل است، و قرب و نزد يكى به خدا جز از طريق تخلق به اخلاق الهى ا مكان پذير نيست!ر

بنابراين، هر فضيلت اخلاقى رابطه‏اى ميان انسان و خدا ايجاد می‏كند و او را گام به گام به ذات مقدسش نزد يكتر می‏سازد.

فضايل ، ارزش هاى خدادادى است كه از آنها به عنوان ارزش هاى فطرى و طبيعى ياد شده است ; ارزش هايى كه انسان از راه معرفت و دانش و تمرين هاى عملى و رياضت هاى شرعى آنها را به دست مى آورد .

      2 ) اخلاق بد : که به نام Ğ رذایل اخلاق ğ یا اخلاق منفی  یاد می شود.ر

عامل اصلی این نوع اخلاق درگام اول شیطان وبعد ازان تاثیرمحیط ، جامعه،عوامل مختلف طبیعی ومعاشران نااهل می باشد.ر

کسب ونشونما وبر صفحه ِ وجود انسان قراردادن اخلاق رذ یله ، از قدر و قيمت انسان مى كاهد و وى را به شرارت و گناه و مزاحمت براى ديگران و پايمال كردن حقوق انسان ها مى كشاند ،وهمین است که رذايل ناميده شده است .خداوند Ğجğ در پهلوی هدایات اخلاق فاضله راه نجات ازکسب ونشونمای اخلاق رذ یله رانیز در قرآن مجید مژده فرموده.ر

خوانندگان گرام : محتوای بخش اخلاق ودرمجموع سائیت موجود شما هم همین است که بشارت های اخلاق فاضله وچگونگی جلوگیری ازاخلاق رذ یله راکه در Ğ قرآن مجید ğ واحادیث شریف نبوی درج است ، درخدمت شما قراردهد.ر

ما راجع به این دو نوع اخلاق وشاخه های آنها شرح مفصلی داریم که صفحات هریک با Ğ کلِک ğ کردن هرعنوان باز می شود و امیدکه به توفیق خداوند مهربان Ğجğ مفید واقع شود...ر

بااحترام مزید 

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

 

عناوین کلیدی اخلاق وآدا ب

 

   1 )   اخلاق فاضله :

   2 )   اخلاق منفی یارذیله :

   3 )   آداب خوب وحقوق جامعه :

   4 )  دایرة المعارف الفبائی اخلاق فاضله :

   5 ) دایرة المعارف الفبائی اخلاق منفی یا اخلاق رذیله :

 

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

ŻŻŻŻŻŻ 

ŻŻ

Ż