دوم اخلاق منفی یا رذ یله         

خواننده های عزیز ! علت های پیدایش ونشونمای این اخلاق به درجۀ اول شیطان وبعد ازآن عدم دانش ، محیط نامساعد ،معاشرت با جاهلان ، جامعه ومردم ، زندگی بی هدف وتمایل به آرزوهای درازاست که اشکال وانواع آن در قرآن مجید ذ کر وتقسیم بندیهای آن درتحت 52 عنوان نشان داده شده  شما می توانید هریک ازعنا وین آن را بعد از کلِک کردن  باز کنید . برای آشنا شدن به کلمات قرآن مجید که درانکشاف زبان نقش اول دارد، ناگذیرپعضی ازعناوین هم به عین همان کلمات تحریر شده ویقین که معنی دری آن برای اکثریت خواننده ها آشنا است ، ولی اگر برای بعضی نامعلوم باشد معنی اصلی ومترادف آنهابه زبان دری درصفحۀ که بازشد درتحت همان عنوان تحریر شده امید که ازآن استفاده شود .

       دقت : ـــ هرگاه آرزوباشد که شرح تفسیری یک آیۀ مبارک را ازمتن     تفسیرشریف ،نیزتلاوت کنید ،چون درفهرست سوره ها ی آن تـنها نام سوره چاپ شده ودرمتن تفصیلی موجود عوض نام سوره از نمبر سوره استفاده شده  ، لذا برای اینکه ازنمبر سوره ، نام سوره را یافته بتوانیم ،امیداست قبل از باز کردن تفسیر شریف:

        اولانمبر سوره وآیه را ازمتن تشریحی موجوده که تلاوت کردید به خاطر سپرده وثانیأ در فهرست سوره ها که دردوام هذا وجود دارد، ملا حظه کنید که درمقابل همین نمبرکدام سوره تحریر شده ، نام سوره را به خاطر بسپارید.

 ثالثأآدرس هذای تفسیر نمونه راکلیک نمائید ، صفحۀ فهرست سوره های تفسیر شریف باز می شود وشما فهرست سوره را ملاحظه ودرآن نام سوره را که درذهن سپرده ئید یافته وآنرا کلیک کنید ، درحال تمام نمبر های آن سوره ظاهر می شود وشما ملاحظه کنید که نمبر شما دربین کدام نمبر ها است ،پس بالای همان نمبرکلیِک کنید صفحۀ تفسیر شریف باز می شود.

   آدرس را باز کنید )ــــــ

 

 

تفسیر نمونه

     اگرسورۀ مطلوب شما [ نمبر 19 یعنی سورۀ مریم ، نمبر 20 یعنی   سو رۀ طه ونمبر 21 یعنی سورۀ انبـیا ] بود ، لطفأ جلد نمبر13 هذا را کلیک کنید (این سه سوره درمتن عنوان تفسیرنمونه به زبان دیگری چاپ شده  

   آدرس سوره های 19، 20، 21 راازاین جلد  باز کنید )ــــــ

 

جلد13

 

عنا وین کلیدی اخلا ق منفی یا رذ یله

که با فشا ر موس با ز می شود 

  

      تعدادآیا ت مبارک  762

 

 

1)  ا با ورزید ن ورو گشتاند ن.

2 ) از حق ما نع شدن .         

3 ) ازگمان پیروی کردن .    

4  ) از هوا وهوس پیروی کردن

5 ) استکبار :                                       

6  ) استهزا :                   

    7) اسراف :                     

8 ) اشاعۀ فحشا :              

9 ) ایراد گرفتن :              

10 )  با جاهلا ن رفیق شدن : 

11 ) بخل :                        

12 ) بد ترین مردم نزد الله ج :

13 ) بد گمانی :                 

                                      14 ) بغض :                      

15  ) بغی :                    

 16 ) بهتان :                    

 17 ) بی ادبی درمقابل خداوند ج : 

18) تبذیر :                                   

19 ) تجسس :                

20 ) تعدی ( ستم وبیدادگری ) :

21 ) تمنی :                    

22 ) تواکل :                  

23 ) جبن :                   

24  ) حسد :                 

25 ) خبث :

26  ) خیانت :

27 ) دشنام :

28  ) دوروئی : 

29 ) ربا خواری :

30  ) ریا : 

31 ) شک وفریب : 

32 ) ظلم :

33 )غدر :

34 )غرور :

35 ) غش :

               36 ) غضب :

                                         37 ) غیبت :

 38) خود بینی و فخر فروشی : 

39 )  فساد                  

40 ) قتل نفس :           

41 ) قذ ف : ( افتضاح ، رسوا وبدنام کردن)  

42 ) کذ ب :              

43 ) کفران :            

44 ) لغو :              

45 ) لواطت :         

46 ) مسخره کردن :                           

 47 ) مکر( فریب ،حیله ، خدعه ، کید)       

 48 ) منت گذاشتن :                        

49 ) ناسپاسی نعمت :                    

50 ) نجوی :  ( سرگوشی ، زیر گو شی )

51 ) نقض عهد :                           

 52) نمیمه :   ( سخن چینی ، )                 

به توفیق خداوندج انشاءالله