ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

1 )  اخلاق فا ضله

 

             

 آیا به این معجزهِ قدرت ذات پاک  Ğ الله ج ğ درپیشانی دوکودک نوزاد دوگانگی اندونیزیائی می بینید؟ . این دونام مقدس Ğ الله ğاست که دربطن مادر صورت بندی وبعد ازتولد بصورت بسیار خوانا خوانده می شود.ر

 درموجودات جهان هستی  ازوجود چنین معجزه هابسیار است که اعتقاد به عظمت وقدرت خداوندی را مستحکم تر می نماید.ر

 خداوند Ğ ج ğ درفطرتĞ آفرینش ،صفتی که هرموجوددرآغازخلقتش دارااست ğ همین انسان نهاد اخلاق فاضله را  آفریده که باید عمیقأ آنرانشونما داد. عکسهای کودک ها یادی ازاین نعمت است.ر

   فصل اخلاق فا ضله

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

 

1 ) اخلاق : اخلاق دارای دوبخش است :

                 الف )  اخلاق فاضله .

ب )    اخلاق رذیله یا منفی                     

  الف ) محتوای اخلاق فاضله :

       اخلاق فاضله  دارای 49عنوان واکثر عناوین درخود جزء های جداگانهِ دیگری دارند که صفحات هریک آن بعد از Ğ کلِک ğ بازمیشوند.

 

  1  ــ عناوین مربوط به اخلاق فاضله

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

1 ـ احسان

2 ـ  ادای امانت.

3 ـ  اد ب درمقابل خداوند Ğجğ.

4 ـ  ا د ب درمقابل پیامبرĞصğ.

5 ـ استقا مت .

6 ـ اصلاح وآشتی دادن مردم.

7 ـ اطاعت از اولوالامر.

8 ـ  انابه ( باز گشتن به سوی خدا Ğج ğ) .

9ـ  انفاق داشتن .

 10ـ ایثارĞنوع پرست وخیر اندیش بودن ğ.

 11 ـ  بر ( نیکی ، نیکو کاری ).

  12 ـ  پناه خواستن از الله Ğجğ.

 13ـ  پیمانه ووزن رابا عدالت انجام دادن

 14 ـ تضرع وخشوع ( فروتنی وفرمان برداری).

 15 ـ  تعاون . ( دستگیری ، همدستی ، یاری ).

  16 ـ  تفویض. ( سپردن ، واگذار کردن ).

  17ـ  تقوی دا شتن .

 دارای شش عنوان ذیل است:ر

 عنوان اول و دوم

عنوان سوم و چهارم

عنوان پنجم و ششم

  18 ـ  تواضع .

19   ـ توبه.

 20 ـ  توکل .

 21 ـ ثبات .

22 ـ  حفظ اسرارپوشیده .

23 ـ حکمت ( عقل ، دانش ).

24 ـ حلم .( برده باری ).

25 ـ  حیا ء .

26 ـ  خوف از الله Ğجğ.

27 ـ  رجا ء ( امید ).

28 ـ  رضا.

29 ـ رفق .( نرمی،مدارا، لطف ).

30 ـ   زهد. ( پارسائی، پرهیزگاری ،اعراض ازدنیا).

بخش یکم

بخش دوم

31 ـ  سکینه. ( آرام ،آرامش ).

32 ـ سلامت صدری .

33 ـ شکوه به الله Ğجğ. ( ناله ).

34 ـ شکر .

بخش یکم: اسمأ الحسنی مبارک

بخش دوم: اماکن مقدسه

 35ـ  صبر Ğصابربودن ğ داشتن.

36 ـ صدق

37 ـ  عدل وبرابری.

38 ـ  عفت .

39 ـ عفوگنهگار. 

40 ـ قناعت .

41 ـ کرم ( بزرگواری،بخشش،جود).

42 ـ محبت به الله Ğج ğ.

43 ـ  مدح ( ثنا وصفت ).

44 ـ مراقبه ( نگهبانی ).

45 ـ مواظبت .

46 ـ  مؤ دت .

47 ـ  مهربانی.

48 ـ  نصیحت .

49 ـ  یقین .

 

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

ŻŻŻŻŻŻ

ŻŻŻ

ŻŻ