Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

حضوردانشمندان محترم علوم دینی وجمله علاقه مندان عزیز قرآن مجید!

 به شما بهتر معلوم است که قرآن مجید بحر بی پایان علم ،حکمت وهدایت است ولذا بهترین خدمت آن خواهد بود که بتوان آثار وترجمه های مشهورترین علمای دینی قرآن مجیدرا دردسترس خواهران وبرادران مسلمان افغان قرارداد.

خداوند مهربان ج را سپاس است که این زمینه را برایم  میسر فرمود ولذا هرکس ولو درهر سطح دانش که قرار داشته باشند می توانند از این گنجینۀ علمی مستفید گردند .

مادراینجا چـهـار آدرس داریم که باید از آنها استفاده شود .

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

           1 ) شنیـدن تلاوت قرآن مجید همـرا با ترجمۀ زبـان دری .

              *****************************************

           2) ـــ شنـیـدن تلاوت قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبـا ن پـشـتو.

               ـــ شنـیـدن تلاوت قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبـا ن دری.

               ـــ شنـیـدن تلاوت قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبـا ن انگلیسی.

               **************************************

            3) ـــ متن مکمل قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبان دری .َ

                ـــ متن مکمل قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبان  پـشـتو.

                 ***************************************

            4 ) ـــ این آدرس امکانات ذیل را دارد :

               ــــ  متن مکمل ترجمۀ قرآن مجید به زبان  دری .َ

               ـــ متن مکمل قرآن مجید به زبان عربی .

               ـــ متن مکمل تفسیری قرآن مجید به زبان  عربی .

               ــــ  متن مکمل ترجمۀ قرآن مجید به 14 زبانهای ممالک مشهور جهان . 

               ـــ قاریان مشهور عالم اسلام ، تجوید وحفظ قرآن مجید، اسباب نزول ،

...................................................................................................

وحالا باز کردن آدرسهای چهارگانۀ فوق

                {{{{{{{{{{{{{{{{

 

         

1 ) شنیـدن تلاوت قرآن مجید همـرا با ترجمۀ زبـان دری .

 

این آدرس را کلِک نمائید)ـــم

 

شنیدن صدا و تر جمه آیات قرآن مجید

 

صفحۀ فهرست قرآن مجید می آید که درمقابل هرسورۀ مبارک این دو علامه ثبت شده ، اگر بالای هرکدام کلِک شود، شنیدن ویاثبت متن انجام می گیرد.

                                                                             برای شنیدن                برای ثبت

                                     

  باباز شدن صفحه فهرست مکمل سوره های قرآن مجید ظاهر می شود که دربرابر هر سوره علامۀ لاودسپیکر وعلا مۀ ثبت ویدیو چهاپ شده وشما با کلِک کردن یکی ازآن بدون وقفه صدای قرآن مجید راهمرا با ترجمۀ  دری آن می شنوید .

 {{{{{{{{{{{{{{{{

 

          2) ـــ شنـیـدن تلاوت قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبـا ن پـشـتو.

               ـــ شنـیـدن تلاوت قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبـا ن دری.

               ـــ شنـیـدن تلاوت قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبـا ن انگلیسی.

این آدرس راباز کنید)ـــم

 

شنیدن تلاوت قرآن مجید به پـشـتو ، دری یا انگلیسی

 

 

   باباز شدن صفحه این سه کلمه ظاهر می شود:

                                                                              

 حالا به انتخاب خود بالای یکی از این کلمات کلِک شود، بعد از وقفۀ کوتاه صفحۀ دیگری می آید که درطرف راست آن این عناوین است وشما هریک ازآن را کلِک نمائید، درحال فهرست 17 سورۀ اول ظاهر می شود که با کلک کردن بالای نام هر سوره ، سامعه صدا ظاهر شده واگر لاودسپیکر شما فعال باشد ، شما تلاوت وترجمه را می شنوید :

Recitation of Quran Al-Karim with Dari translation

 

Recitation of Quran Al-Karim with Pashto translation

 

Recitation of Quran Al-Karim with English translation

 

Recitation of Quran

 

حالا اگرسوره های دیگررا می شنوید بالای اعداد که درزیر صفحه است کلیک نمائید همان جدول سوره ها ظاهر می گردد.متباقی معلومات هارا از متن صفحات پیدا می توانید . خداوندج دارندۀ سائیت مبارک فوق را اجر جمیل نصیب فرماید وامید که این قاصر را نیز از دعا بی بهره نه کنند .

  

 {{{{{{{{{{{{{{{{

 

  3) ـــ متن مکمل قرآن مجید همرا با ترجمۀ زبان دری .َ

                ـــ متن چــهـار سـورۀ مبارک اول همرا با ترجمۀ زبان  پـشـتو.

برای باز کردن متن مکمل زباندری .َ این آدرس را باز کنید)ـــم

 

   |ـــکلِکـــ |[جستجو]

 

 برای باز کردن متن چـهـار سورۀ اول به زبان پـشـتو. این آدرس را باز کنید)ـــم

|ـــکلِکـــ |د قرآن ترجمه

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

            4 ) ـــ این آدرس امکانات ذیل را دارد :

               ــــ  متن مکمل ترجمۀ قرآن مجید به زبان  دری .َ

               ـــ متن مکمل قرآن مجید به زبان عربی .

               ـــ متن تفسیری مکمل قرآن مجید به زبان  عربی .

               ــــ  متن مکمل ترجمۀ قرآن مجید به 14 زبانهای ممالک مشهور جهان . 

               ـــ قاریان مشهور عالم اسلام ، تجوید وحفظ قرآن مجید، اسباب نزول ،

 

این آدرس را کلِک نمائید)ـــم    

 

|ـــکلِکـــ |  صدای قرآن مجید به دری و14زبان خارجی وهم تفسیر علمای دینی به عربی

                                                                                                      

طریق استفاده از سائیت : درمقدمۀ سائیت آمده که : این سائیت بحری از دانش است:

 نام سائیت التفسیر.کام است که درخود مجموعۀ از تفاسیر ، تراجم ، حفظ نمودن تجوید قرآن مجید ومنابع ضروری جهان را درخود جمع دارد . سائیت به عربی وانگلیسی فعال است ودرخود 110یا زیاد تر کتب مشرح تفسیر وتقریظ ومجموعۀ احادیث شریف واسباب نزول ومعانی کلمات قرآنی را جمع نموده. هم چنین برای دفعۀ اول نقاط نظرمکمل 8 مکتب اسلامی شافعی ، حنفی ، مالکی ، هنبلی ، جعفری ، زیدی ، عبادی ،وطاهری دران وجوددارد . شما می توانید با استفاده از تکنو لوژی جدید، معانی هر کلمه وآیات قرآن و حدیث را پیدا کنید.

دراینجا تفسیر جلالین شریف ، تفسیر ابن عباس ، اسباب نزول الواحدی ، تفسیر التوستاری ، تفسیر بیداوی ،تفسیرکاشانی ، تفسیر اجیبا ، البحر المادید ، همه به انگلیسی نیز تر جمه شده. هم چنین تفسیر سائینسی معاصرکه از طرف پروفیسور عـُثمان بکراز مالیزیا را نیز جمع نموده ودرآینده تفاسیر بزرگ نسـفی وتفسیر بزگ مفا تح الغیب از فخر رازی را به انگلسیسی در پلان دارند .

این معلو مات ها را برای دانشمندان عالی قدر افغان ها به عرض رساندم که می توانند آنچه خواسته باشند ازآن بگیرند وبه دیگران انتقال دهند.

باباز شدن صفحه : بطرف راست صفحه اسم عناوین به عربی وبطرف چپ به انگلیسی تحریر شده که با انتخاب هریک می توان بالای آن کلیک نموده وصفحه را باز کرد .

آنچه که نیاز است اینکه از آن خواهران وبرادران وخصوصأ علمای گرام که اگر به طریق استفادۀ مکمل مهارت ندارند به یک شخص ماهر دیگر مراجعه نموده وحل مطلب نموده واز این بحر بی کران مستفید گردند .

اگر شما بالای هر کلمۀ ازآیه های قرآن مجید کلیک کنید برای شما معانی مختلف آن کلمه رابه عربی باز می کند نکات بسیار ارزنده در سائیت مذکور :

1 ) برای استفادۀ دانشمندان علوم دینی مولفین ، مدققین ، مترجمین ومدرسین یک منبع نایاب شمرده می شود .

2) برای حفظ قرآن وتجوید بی نهایت کهمک می شود. وشما می توانید قرائت ده ها قاریان عالم اسلام را که نام های شان در کلکینچه های بالای صفحه است انتخاب وکلیک کنید ، درحال همان آیه را تلاوت می کند .

3) برای آنهای که تلاوت قرآن مجید راآرزودارند می تواننداز صفحات بسیار زیبا آن را پیدا وتلا وت فرمایند .

4) برای آنهای که ازترجمۀ زبان دری ویا 24زبان دیگر را آرزوکنند می توانند با استفاده از آدرس که در راست یا چپ صفحه تحریر شده یعنی :

 

  ترجمۀ  قرآن مجید به زبان دری و24 زبان خارجی دیگر       ــــکلِکــــــ   تراجم  

 

درین وقت صفحۀ نام ممالک نمایان می شود که زبان فارسی در ستون طرف چپ واز بالا صف دوم تحریر شده بالای آن کلیک نمائیددرحال صفحۀ سورۀ مبارک الفاتحه می آید که ترجمۀهرآیه به زبان دری است.زبانهای دیگر [ ترکی ،اردو  اندنیزیائی ، روسی ،مالیزی ،هندی ،بنگالی ،بوسنی ،یونانی ،آذربائیجانی،انگلیسی ، فرانسوی ،المانی ،ایطالیائی ،هسپانوی ،پرتگالی ،چینائی ،جاپانی ،هالیندی ،رومانیائی ، تامیلی ،کوریائی ]

 اگر شما خواسته باشید که آیۀ مبارک آن ظاهر شود بالای نمبر سوره ونمبر آیه کلک کنید برای شما صفحۀ عربی را باز می کند .مثلا

[1:1]
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

وحالا اگر بالای نمبر [ 1:1 ] کلک کنید برای شمامتن عربی قرآن مجیدظاهر می شود.   

اگر خواسته باشید که سوره های دیگر را باز کنید از کلکینچۀ سوره ها نمبر سوره را کلیک کنید ، همان سوره می آید( یا دری یا عربی ).

 ـــ اگر خواسته باشید که فقط متن عربی قرآن مجید را پیداکنید بالای این آدرس که در طرف راست صفحۀ اول است کلیک کنید .

s|ــــکلِک القرآن والتجويد

**************************************************

 تشریحات مکمل این بحر علم را می توان از کلیک کردن آدرسهای دیگر آن پیدا واستفاده نمایند .

از خداوند مهربان ج برای شما رضایت وخوشنودی آن ذات پاک را می خواهم به امید دعای نیک شما ااف

    

{{ {{{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved