قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

ثبت یا ذخیره

کلیک شود

محل شنیدن

کلیک شود

نام سوره

دریافت کاپی کست

االفاتحه-از  1 --» 7 | لبقره از 1--»  74ا

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

البقره  از   75-----» 138 

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"         139 ---»       198   

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"         199   ---»       248   

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

       "     286--249 | آل عمران  از1--6 

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

آل عمران از  7--»   77             

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"             78 ـــــــ»151            

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

                      "    152ـــــ»ختم | النساء   از1-ـــ»10     

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

     النساء از 11  ـــــــ»  66           

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"       "       67ــــــ»  128             

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

          "         129ـــــ» ختم | المائده از1ــــــ»11

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

المائده از     12ـــــــ» 66                    

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"           67ــــــ» ختم |   الانعام  از1-ـــــ»7

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الا نعام  از     8-ــــــ» 87                  

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"           88-ــــــــ» 151                

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الانعام از 152-ــــــ ختم | الاعراف از1-ـــــ» 65 

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الاعراف از 66ــــــــــ»154                     

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

"       155ـــــــ» ختم | الانفال از 1-ــــــ» 28

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الا نفال از   29-ـــــ» ختم | التوبه از 1-ـــــ» 26  

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

التوبه از 27 --» 93              

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

التوبه از 94ـــ»ختم | ویونس از1ــــــ» 26  

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

یونس از 27 ــــــــ» ختم

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

هود از 1   ـــــــ» 75

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

هود از 76 ــــ»ختم |  یــو سف 1ــــ»33

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

یوسف از 34 ــــــــ» 108

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

یـوسف 109 ـــ»ختم | الرعـد  |  ابراهیم  1ـــــ» 16

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

ابراهیم 17 ـــــ» ختم |   الحجر 1ـــــ»   99

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

النحل 1 ــــ 88

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

النحل 89 -ـــ» ختم ، اسراء  1ـــ 55

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

اسراء 56 -ــــ» ختم  | الکهف 1ــــ»  30

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الکهف از31 ـــ-» ختم | مریم 1ــــ»  18

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

مریم از 19 ـــــ» ختم| طـه از 1ــــ»53

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

طــه از 54 ـــــ» ختم| الانبیا از 1ـــــ»  36

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

ا لانبـیااز 37 ــــ» ختم | الحج از1ـــــ» 25

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الـحـج از26 –ــ» ختم | الـمؤ منو ن از1ــــ»43

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الـمؤ مـنون از 44 –ـــ» ختم | الـنوراز1ـــــ»  30

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الـنور از31 ــــ» ختم  |الـفرقان  1 ــــ»   29

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الـفرقـان از 30 –ـــ» ختم | الـشـُعرا از1ـــــ»  117

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الـشـُعرا از118 –ــــ» ختم  | النمـل از1ـــــ»  48

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الـنـمـل از49 –ـــ» ختم  | الـقـصص از1ـــــ»   43

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

القـصص از44 ـــــ» ختم | الاعنکبوت از1ــــــ»   40

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الاعنکبوت از41 ــــــ» ختم | الروم از1ــــــ»  ختم

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

لــقمان1 ـــــ»ختم ، السجده از 1ـــــ» ختم | الاحزاب  از1ــــ» 18

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الاحزاب از19--» ختم|    سبا از 1ـــ 7  

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

سبا از 8 ـــــ»  ختم | الفاطر از1ــــ 29

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الفاطر از30---» ختم|  یس از1ـــ ختم | الصافات از1ــــ 18

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الصافات از 19 ---» ختم |    ص از  1----» 28  

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

ص   از   29 ---»  ختم |   الزمر از  1 --» 48

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الزمر  از  49 ---» ختم |  الغافر از1ــــــ» 60

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الغافر(المومن) از61 ــــ ختم |  فصلت ( حم السجده )

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الشورا از1---» آخر |و الزخرف ا ز 1---» 41

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الزخرف از42 ــــ» ختم| الدخان ،الجاثیه از1ــــ»  34

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الجاثیه از 35 ــــ» ختم | احقاف |   محمد ( ص ) |

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الفتح | الحجرات | و  ق  از1ــــ» 34 

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

ق   از35 ــــ» ختم | ذاریات | طور| نجم |  قمراز1ــــ»  12

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

القمر از 13 ــــ» ختم| رحمن | واقعه |  الحدید از1ـــــ»6

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الحدید از 7 ـــ ختم|مجادله |  الحــشـر از1ـــــــ» 8   

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الحشر از 9ـــــ»ختم | ممتحنه | صف |جمعه | المنا فقون از  1---»9

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

المنافقون از10 ــــ» ختم| تغابن | طلاق تحریم| الملک |

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

القلم |  ا لحاقه ا لمعارج |    نوح  |

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الجن | المزمل | المدثر |  ا لقیمه |  الدهر ( انسان ) از1ــــ»17

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

الدهراز18 ــــ» ختم | المرسلات | النباء | النازعات |عبس |

 التکویر از 1ــــــ»21

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

التکویر از22--» ختم| انفطار|مطففین | انشقا ق| بروج | طارق | اعلی | غاشیه | فجر| الـبلد  از 1ـــ» 20

دریافت کاپی کست شنیدن تلاوت

البلد از21 ــــ»ختم |شمس| ......» |الناس شریف |وختم قرآن مجید.

   

       به امید دعا ی نیک شما برای مالک سائیت که آنهم افغان اند وبرای این قاصرتنظیم وتهیه کنندۀ سائیت الحاج استاد فیضی برای خواهران وبرادران افغان.آمین یارب العالمین  

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright © 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved