Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

«  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد » .

 

... جـهان برای خلقت وحمایۀ حیات انسان عــیا ر دقیق دارد..

 

عــنوان 1 ) نشانه هائیکه که دربنیاد آفتاب ، نورقابل دید آفتاب وحامل انتقال آن

  « امواج الکترو مقناطیسی » آفریده شده :

دانشمندان معتقد به آن شده اند که  آفرینش جهان سلسله وار است به این معنی که منبع اول آفرینش آن نوراست ونورکه خود قدرتی است شکل موجی دارد  که ازآن ماده والکترون آفریده شده، والکترون به نوبۀ خود عبارت از موج خوردی است از نور که بیلیونهای آن بصورت یکجائی نشر شده ودرخود تجلی نوررا می دهد .  آدرس ذیل را ملاحظه کنید )ـــــ»م

آدرس ( 251 ) جهان از نور آفریده شده والکترون تجلی موجی نوراست :بازکنید )ـــ»م

www.glafreniere.com/sa_light.htm

 محتوای فلم : باباز شدن صفحه فلم متحرکی را می بینید که نشان دهندۀ امواج نوری می باشد. درطرف راس این حرکت موجی الکترونی قرار دارد ودر یک دایرۀ خوردی می چرخد که شعاع آن چهارم حصۀ یک موج است.این موج با موج ذرۀ پروتون وپوزیترون  که  درطرف چپ است تداخل واز حاصلۀ آنها نور پیدا می شود .

نورقابل دیدازآن نعمتهای خداوند «ج» است که جهان رابرای انسان تجلی داده ودرعین زمان حیات اوراحمایه ورشد می دهد . لازم است منبع تولید نورقابل دید راباجمله تدابیریکه توانسته این نوررا با تمام صفات وکیفیات آن تولید وحفظ نموده بیان کنیم .

         خداوند«ج» درآفرینش جهان هستی سلسله تدابیری رااراده وخلق فرموده که علاوه برمنظور واهداف دیگر، یکی ازآن این است که اجزای جهان با کارمتمادی شان موجب حاضر شدن شرایط برای احیای حیات وبه تعقیب آن حمایه ورشد حیات انسان گردیده است .

        آفرینش وحاضر شدن آن همه تدابیر وشرایط برای رفع نیاز های انسان می توانست آنأ خلق گردد ولی عمق حکمت وارادۀ خالق جهان بی نهایت وسیع تر از آن است که یک انسان کوچک آن را بداند وبه ماهیت آن برسد « خداوند«ج» بهتر می داند ».     درمقدمۀ معجزه های علمی ازتجسس دانشمندان برای درک چگونگی خلقت جهان وانسان شرح مفصل داریم   ومتکی به آن مقدمه ، اینک از چگونگی آفرینش نور وحرارت آفتاب رانیز شرح میکنیم .  

خداوند«ج»به منظورمعالجه وشفا یافتن انسان مریض ، داروی شفا یابی آن را دربنیاد نور قابل دید آفتاب نیز آفریده وآن اینکه درخلقت نور قابل دید آفتاب وهم درارگانهای بدن انسان نشانه های وجودداردکه می توانند بایکدیگرمطابقت وتوافق پیداکنند، یعنی اگر نور آفتاب بالای ارگانهای مختلف بدن انسان بتابد ،  نشانه های موافق وبرابر هردوطرف باهم جمع شده ودرنتیجه ارگان ویاعضویت که مریض وکارنورمال را انجام نه میدهد، به اراده ورحمت خداوند«ج» شــفـا ء می یابد. شناختن این نشانه ها ونشانه های دیگر یکه درخلقت جهان هستی آفریده شده از واجبات ونیاز های بشریت می باشد، زیرا این شناخت است که انسان ازآنها به نفع خود استفاده نموده وازمالک وآفریدگار آن سپاس وشکران می کند.موجودیت واهمیت شناخت نشانه های خلقت  را صاحب وآفریدگار آن می داند وهمین است که خداوند«ج»انسان رادربسیاری از آیات مبارک قرآن مجید تشویق به فراگیری علم ودانش نموده ، زیرا این انسان است که به کهمک دانش کسب کردۀ خود نشانه های رحمت وقدرت رادرجهان هستی کشف ( نورآفتاب نیز جزء جهان است و درخود نشانه های دارد)  وهدف خلقت آنهارامی دانند ، یعنی ازآنها به نفع حیات وزندگی خود استفاده می کنند. قرآن مجید درقسمت خلقت جهان می فرماید :

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

  :24﴾﴿ نور«ـــکلیک|وشرح تفسیری|آيه 35-38 

    ﴿24:35﴾﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ

  فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ َيُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ

زَيْتُهَا....يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء   وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمٌ ﴿     

     ﴿24:35﴾﴿   خداوند نور آسمانها و زمين است، مثل نور خداوند همانند چراغداني است كه  در آن چراغي (پر فروغ) باشد، آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حبابي شفاف ودرخشنده همچون يك ستاره فروزان، اين چراغ با روغني افروخته مي‏شود كه از درخت پر بركت زيتوني گرفته شده كه نه شرقي است و نه غربي (آنچنان روغنش ‍ صاف و خالص است كه) نزديك است بدون تماس با آتش شعله ورشود، نوري است بر فراز نور، و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مي‏كند و خداوند به هر چيزي آگاه است.

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

ودرقسمت نشانه های خلقت واهل دانش می فرماید:

 عمران] وشرح تفسیری| آيه :3 |«ـــکلیک|آل 190- 191

              ﴿ 190 :3﴾﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  

    لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ

﴿ مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه‏هاي (روشني) براي صاحبان خرد و عقل است.  

  ﴿ 191 :3﴾﴿  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً  سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

﴿ همانها كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آنگاه كه بر پهلو خوابيده‏اند، ياد مي‏كنند، و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مي‏انديشند(ومي‏گويند) بار الها اين را بيهوده نيافريده اي، منزهي تو، ما راازعذاب آتش نگا ه دار.

 ¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²

تفسیر سه آیۀ مبارک ، تمام جهان هستی یعنی آن همه راکه متعلق به آسمان وزمین است شامل وآن اندازه معانی وسیع رادرخودضم دارد که اگر تمام علوم امروزی دست باهم بدهند بازهم نه می توانند همه نشانه های قدرت راکشف وبشناسند.وآنچه بسیارامید وار کننده است اینکه خداوند«ج» ازوجود نشانه هاتصدیق فرموده وماباید درجستجوی دریافت آن نشانه ها باشیم، ولی آنچه زیاد مهم است اینکه هرکس نه می تواند عمق نشانه های قدرت را دریابد مگر اینکه اهل خرد ودانشمند شوند.

   موضوع موجودۀ ما شناخت نشانه های است که دربنیاد نور آفتاب وارگانهای بدن انسان می باشد تا بادرک آنها بتوانیم بدن مریض رابه کهمک آن علاج کنیم « انشاء الـله ».ر

« نور قابل دید آفتاب » نعمت گرانبهای است که منبع پیدایش آن آفتاب است ، ما راجع به آفتاب عنوان مفصلی داریم ولی بآآنهم بعضی از تشریحات که مربوط به این بحث می شود می آوریم وبعد ازان راجع به نشانه های که درنور آفتاب خلق شده ادامه می دهیم.ر

اگر به نظر ساده بنگریم می بینیم که آفتاب ازشرق طلوع وباگذشت چندساعتی جهان راروشن وگرم ساخته وغروب میکند.

 این موضوع برای ما عادی معلوم می شود، ولی حقیقت امر آن است که برای حاضرشدن نور موافق به شرایط حیات ، سیستم ها وارگانهای زیادی شب وروز درفعالیت اند تا این نور موافق به حیات راتولید وبه انسان برساند تاازآن مستفید وزندگی آرام ،پراطمینان وامیدوارکننده راسپری نماید.وانسان که ازنور قابل دید مستفید میگردد هراندازه از چگونگی کار منابع اولیۀ تشکل نورموافق معلومات داشته باشد به همان اندازه از نعمت های آن خوب تر مستفید شده می تواند. موضوعات که باید به چگونگی کار آنها مطلع  شویم عبارت اند از:ر

1) آفتاب که منبع پیدایش اشعه یاروشنی آفتاب می باشد .

 2 ) اشعه یاروشنی آفتاب که به نوبۀ خود منبع پیدایش « نورقابل دید» می باشد.

 3) « فوتون وموج الکترومقناطیس » که حامل یا وسیلۀ انتقال « نورقابل دید» است.

4 ) طبقۀ « فوتوسفـر آفتاب » وعناصر موجوددرآن است ،که امواج  « نور قابل دید » رااز بین امواج اشعه های دیگر آفتاب تولید ،فلترویا جدا می کند.

5 و6 ) آتموسفرزمین که بارسیدن نورقابل دید آفتاب به آن ، آن را به زمین گذشتانده و اشعه های هلاک کنندۀ آفتاب راهم خود وهم از طرف ساحۀ مقناطیسیت زمین » منع ویا در خود حبس می کند .

آدرس (252 ) آتموسفر درقرآن مجید به نام سقف محفوظ یادشده، وظائف آن راازاین آدرس فلمی باز وبشنوید )ـــــ»م

ـــوظیفۀ آتموسفر   Miracles of the Quran 4

  ] که صفحۀ آیۀ مبارک را هم نشان می دهد نتایج- سوره: 21 , آیه: 32   محــتـوای فلم : این فلم بر اصل مژدۀ آیه مبارک وظایف آتموسفر زمین را به مثابۀ « سقف محفوظ » علمأ شرح می دهد که محتوای آن چنین است : ر  

1 ) باباز شدن فلم  آیۀ مبارک همرابا صفحۀ آن نشان داده می شود . 

 2 ) وظایف آتموسفر را مطابق با کشف دانشمندان ذیلأ شرح می دهد :

  ــــ آتموسفر جلو افتادن مستقیم میلیونها سنگ های آسمانی را گرفته ، زیرا این سنگها با تصادم به طبقات آتموسفر چنان حرارت می گیرند که به بخار وذرات جدا میشود .ر 

 ــــ طبقّ اوزون آتموسفرتمام « نورقابل دید » را به زمین می گذراند واشعه های ماورای بنفش را نه می گذراند که درغیر آن حیات را نابود می کرد .ر 

ــــ بخش اعظمی طول موج آبی  نورقابل دید ازطرف اتم ها وذرات غبار وعناصربه مکان انکسار داده میشود وازآن سبب آسمان ما آبی رنگ ودلفریب معلوم می شود .ر

ــــ درجۀ حرارت آن طرف آتموسفر زمین ( 280 ــــ ) درجۀ سانتی گراد است ولی این آتموسفر زمین است که نه می گذارد حرارت سطح زمین به مکان فرار کند ولذا سطح زمین را گرم نگاه داشته .ر 

ــــــ علوه از آن طبقۀ مگنوتوسفر زمین مجموعه اشعه های مضره که حامل آن ذرات است درداخل ساحۀ مقناطیسیت زمین حبس نموده که اگر نه می بود حیات نابود می شد .ر

  ـــ دانشمندان فواره های اشعه وی وحرارتی آفتاب رامعلوم کرده ودیدند که بعد از 58 ساعت به آتموسفر زمین رسیده وآنجارا تا اضافه از 2000درجه گرم ساخت که اگر طبقۀ « مگنوتوسفر » زمین نه می بود این حرارت که نیروی اشعه وی آن برابر به100 بلیون چند از بمب اتمی که در« هیروشیما» انداخته شد قوی تر بوده وتمام کرۀ زمین را به آتش مبدل می نمود.  این است معجزۀ علمی قرآن مجید که بشارت « سقف محفوظ » یا اتموسفر را در1400 سال قبل خبر داده ودانشمندان توانستند حقیقت آن را درقرن 20کشف نماید.متن آیۀ مبارک تلاوت شود . وهم زمانیکه صفحۀ فلم باز میشود تعداد زیاد از آدرسهای فلمی راجع به معجزه های علمی قرآن مجید است که شرح آنها متعلق این عنوان نیست ولی شما باید آنهارا باز نمائید واز مفاد آنها مستفید گردید .خصوصإ این 29 آدرسهای ثبوت حقیقت آیات قرآن مجید راجع به خلقت جهان را ازاین آدرس باز وهریک راکلیک نمائید : 29 آدرس ازمعجزه های قرآن مجید در آن است:

  

|«ـــکلک|                  See all 28 videos

 مثلا یکی از آن آدرس ها :ــــــــ»

Miracles of the Quran 5

¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²¯

«ــکلک شود1- سوره: 21 , آیه: 32﴿.     

             . ﴿ 32 :21﴾﴿..وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ...                                                                   

     ﴿  و آسمان را سقف محفوظي قرار داديم، ولي آنها از آيات آن رويگردانند.          

¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²¯

 7 ) الکترونهای اتم های مواد سطح زمین که امواج « نورقابل دید » راازهمدیگر وهریک ازان را « انعکاس ، انکسارویا بلع »نموده وآنچه را انعکاس داده به چشم انسان جلوه می دهد . ر  

8) چشم انسان که ساختار داخلی آن از معجزه های عظیم خلقت است ، دارای چنان حجراتی می باشد که با طول موجهای امواج « نور قابل دید» کاملا تطابق داشته وقابلیت اخذ طول موجهای امواج انعکاس یافته از مواد سطح زمین را داشته وآن را به امپولس های الکتریکی تبدیل و  به« مغز انسان » انتقال می دهد. ( شرح مکمل درتحت عنوان چشم آمده ). ر

 9) مغـزانسان که امپولس های الکتریکی وارد شده از چشم را تحلیل ،تجزیه وترجمه نموده وبه چشم امر میدهد که آن را به شکل یکی از رنگها شناخته وبـبـیند .ر

آفرینش واندازه گیری های این نــُه  قدمه های جدا وبی نهایت دور ازیکد یگرکه توانسته زمینه را برای کارمشترک بین چندین سیستم حاضروحاصلۀ کار همه را برای خیر انسان میسر نموده ازامر تصادف واحتمالات خارج است بلکه باید آن رااز طرح ونقشۀ هدف مند خالق جهان دانست که با اراده ،علم وحکمت خود درهریک ازقدمه های فوق   چنان اندازه گیریها وقوانین دقیق وباریک را آفریده که می تواند مطابق هدف یعنی خیر وسعادت انسان کارکند. وهرگاه یکی ازان قدمه ها نباشد ویادراندازه گیریهای ساختاری شان اندک ترین تغیراتی می بود ، جهان هستی را به شکل که مامی بینیم نشان داده نه می توانست وحیاتی وجود نه می داشت.ر

  برای درک بهتر می توان قدمه های فوق را بالترتیب نوشت  :

   (1 )ـــــــ»آفتاب یامنبع اصلی پیدایش « نورقابل دید » ـــــ2ـــــ» حاضر شدن طیف مکمل اشعه های ( گاما ، ایکس ، ماورای بنفش ، بنفش ، نورقابل دید ، حرارتی ، مکرو موج ، موج رادیوئی ) درمرکز آفتاب ــــ3ــــ» اشعه ها هریک به شکل موج  وپهلوی همدیگرنشر می شوندـــــ4ــــ» طبقۀ فوتو سفرآفتاب اشعه ها ی یکجائی را به گروپها جدا و «نورقابل دید » نیز یکی ازآن گروپها است  ـــ6ــ5ـــــ» آتموسفر زمین مجموع اشعه ها به شمول « نورقابل دید» به کهمک طبقات مختلف خود انعکاس، بلع ،یا انکسار داده واز جملۀ آنها فقط« نورقابل دید»را ازخود می گذراند وبه سطح زمین می دهد ــــ7ــــ» الکترونهای اتم سطح زمین ، انرژی آفتاب را که درآن مجموعۀ امواج نورقابل دید بصورت یکجائی وبه رنگ سفید معلوم می شود ، به خود گرفته وبعد هر موج را بصورت جداگانه یا بلع وبه حرارت تبدیل می نماید ویا انعکاس داده درهوا نشر می کند، تا چشم آن را اخذ کرده بتواندـــــ8ـــــ» چشم انسان دارای چنان اندازه گیریهای است که می تواند سه طول موج ( آبی ، سبزوسـُرخ ) به خود قبول ونظر به انرژی طول موجهاآن را به امپولس های مختلف الکتریک تبدیل واز راه اعصاب به مغز می دهد ــــ9ـــ» ومغز بعد از تحلیل هریک امپولس الکتریکی را به یک رنگ ترجمه وواپس به چشم امرمیدهد که آن را به این رنگ بشناس.  

  وحالا نشانه ها واندازه گیریهای که درهریک از قدمه های.. نــُه.. گانه آفریده شده  یک یک شرح میکنیم :

1) نشانه های که در بنیاد آفتاب آفریده شده :

 نشانه های اصلی آفتاب را ازاین آدرس سائیت مطالعه نمائید :

آدرس (  253  ) اندازه گیریهای که دربنیاد آفتاب آفریده شده : کلِک شودـــــ»

د)  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد آفتاب ونظام شمسی آفریده شده |کلکـ»ـ

    محتوای آدرس : شرح مکل به زبان دری است از آن استفاده شود .

  نشانه های دیگـر راجع به آفــتـاب :

آفتاب ازجملۀ آن ستارۀ پرنعمتی است که برپایه واساس  آن تمام ساختارهای ستاره های دیگر جهان محاسبه ومعلوم می شود  مثلا یکی از آن نشانه ها این است که آفتاب ازنگاه ساختار، عمر، نورافشانی وحرارت دروسط ستاره های جهان قراردارد  وبراصل همین منظور است که اورا درجملۀ ستاره های وسط قبول کرده اند که تعدادآن درکهکشان شیری به یک میلیون میرسد، ولی نشانه ها واندازه گیریهای که به  این ستاره آفریده شده درستاره های دیگر یانیست ویا کمبود است . برای اینکه به نشانه های که درخلقت آفتاب آفریده شده واورابرای حیات مساعد گردانیده خوب تر معتقد گردیم به تشریح این آدرس که گروپ بندی ستاره هارا نشان می دهد ودرعلم نجوم به نام ( دیاگرام هــرتــز سـپـرانگ ـــ روسـل ) یادمی شود، می بینیم :

آدرس (254 ) دیاگرام ( هــرتــز سـپـرانگ ـــ روسـل ) راباز کنید )ـــ»

 |«ــکلیک شودSee full-size image.

محتوای فلم : باباز شدن صفحه یک چوکات سیاه را می بینید که موقعیت ، خوردی وبزرگی هرستاره با نام شان تحریر شده، هم چنین درقسمت پایان یا محورافقی« ایکس» دربالا درجۀ حرارت هرستاره ودرپایان صنف بندی هر ستاره به حروف الفبا نشان داده شده طبق تحریر ذیل :ر

 25000           10000 |     500   0 3000  درجـۀ حـرارت  ـــــــ»           

                                                      O      B      A    F     G     K    M صنف بندی ستاره ها ــــــــــــــ    ــ»   

 ودرطرف چپ یامحور « وای » اندازۀ بزرگی آفتاب که دروسط چوکات است (« 1» قبول شده ) وبعد به تناسب بزرگی آفتاب ( آفتاب « 1» قبول شده ) ، بزرگی یا خوردی  وهم درجۀ حرارت ستاره های دیگررامحاسبه می کنند. اگر بالای منحنی که از کنج چپ وبالا شروع وبه کنج راست وپایان ختم شده  دقت شود ،می  بینیدم که آفتاب دروسط منحنی قراردارد ونام آن به انگلیسی نوشته شده . ویا اگر یک خط عمودرا اعتبار از حرف « جــی »که دروسط پایانی محور «ایکس » است بطرف بالا رسم کنیم از آفتاب می گذرد پس معلوم شد که آفتاب درگروپ ستاره های   « جــی » به شمار می رود. وحالا نشانه های دیگریکه درآفتاب آفریده شده : ر

ـــ  حرارت سطح آفتاب 6000درجۀ سانتی گراد است وستاره های که بطرف پایان آفتاب اند هم کوچک تر از آفتاب وهم درجۀ حرارت شان کمتر از6000 درجه تا 3000 میرسد اما ستاره های که بطرف بالای آفتاب قرار دارند هم بزرگتر از آفتاب اند وهم درجۀ حرارت شان متناسب به بزرگی ستاره از 6000 الی25000درجه می رسد .

 منظور از آفرینش نشانه ها یا اندازه گیریهای بسیار دقیق فوق درآفتاب ، این است که می باید حاصله های مفیدذیل را برای حمایۀ حیات انسان تولید وعرضه نماید: ر

1) نور قابل دید ی را تولید میکندکه درخود تمام مشخصات مانند طول موجهاویا فریکانسهای بسیار دقیق هفت رنگ ، انرژی دقیق برای هر طول موج ، ثبات دردرخشانی ، رنگ سفید نوری را دارااست.  شمانشانۀ دقیق خلقت را درساختار آفتاب ملاحظه میکنید وآن اینکه:ر

ـــ برای اینکه نور وحرارت آفتاب از اندازۀ که برای حیات لازم است نه زیادتر ونه کمتر باشد ، کتله یا اندازۀ آفتاب دارای اندازه گیریهای بسیاردقیق است مثلا  قطر آفتاب 1.390.000کیلومتر، کتلۀ آن به اندازۀ 98% تمام کتلۀ نظام شمسی را داشته وبه تعداد 109 کرۀ زمین می تواند آن را بپوشاند. قوۀ جاذبۀ این کتله فشاری را که درمر کز تولید میکند به اندازۀ   340 بیلیون چند بزرگ تر از فشار هوا درسطح زمین است،این بزرگی کتله فقط برای آن است که َََمی تواند  مرکز آفتاب رانه کمتر ونه اضافه تراز 15 ملیون درجۀ سانتی گرادگرم نماید، ( برای حفظ درجه حرارت ثابت علاوتأ ترتیبات اتو ماتیک آفریده شده ودرعنوان آفتاب ملاحظه شود ).ر

ـــ  حرارت که درمرکز آفتاب پیدا می شود ، یگانه منبع پیدایش اشعه های آفتاب می باشد یعنی او می تواند تعامل هسته وی را درداخل آفتاب شروع وهائیدروجن را به هیلیوم تبدیل کند، ولی نه می تواند که هیلیوم را تجزیه نماید.ر

انسانهای باستان راجع به اینکه حرارت ونور آفتاب ازکجا وچطور پیدا می شود نه می دانستند، ولی قرآن مجید در1400 سال قبل ازاین درآیات مبارک بشارت داده که آفتاب چراغی روشن وحرارت بخش است. ر  

 مـشـخـصـات « نشانه هایا اندازه گیریهای آفریده شده درآفتاب»

    کتله به کیلوگرام. Mass (kg) 1.989e+30 

     کتله ( اگر زمین 1 باشد )Mass (Earth = 1332,830

    شعاع دراستوا( کیلومتر)Equatorial radius (km) 695,000

     شعاع(زمین=1)Equatorial radius (Earth = 1) 108.97

غلظت.)     Mean density (gm/cm^31.410

 مدت گردش ( روز)Rotational period (days)25-36

       سرعت گریز.Escape velocity (km/sec 618.02

        درخشانی.Luminosity (ergs/sec 3.827e33

   وسعتMagnitude (Vo -26.8

     حرارت سطحMean surface temperature  6,000°C

           عمر( بیلیون سال)Age (billion years ( 4.5  

         عناصر کیمیاویPrincipal chemistry 

        هائیدروجن.Hydrogen  92.1%  

     هیلیوم.Helium   7.8%

      آکسیجن.Oxygen  0.061%

       کاربن.Carbon  0.030%

      نائیتروجن.Nitrogen 0.0084%

       نیـؤ ن.Neon  0.0076%
        آهن .Iron  0.0037%

      سلیکن .Silicon   0.0031%

  مگنیزیوم .Magnesium    0.0024%

         سلفر.Sulfur    0.0015%

  متباقی .All others    0.0015%

 تااینجا راجع به پیدایش  « نورقابل دید » که منبع آن آفتاب است شرح گردید وحالا چگونگی  ساختار ،تجلی وانتقال این نور قابل دید را تا زمین وچشم انسان که به آن « آیات » یا نشانه ها ویا معجزه های علمی قرآن مجید میگویند می بینیم .ر

            ¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²

 

o                                                       :71 |«ــکلیک شود| : 71نوح| شرح تفسیری| ﴿ آيه 15 - 20﴿ 

وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشمْس ‍ سِرَاجاً ) ﴿ 71:16﴾ ﴿   

و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنائى ، و خورشيد را چراغ فروزانى قرار داده است . ﴿

آيه:25فرقان«ــکلیک شود || شرح تفسیری| 60-62﴿

         . ﴿25:61 ﴿..تَبَارَك الَّذِى جَعَلَ فى السمَاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَجاً وَ قَمَرا مُّنِيراً (  

﴿جاودان و پر بركت است آن خدائى كه در آسمانها برجهائى قرار داد، و در ميان آن چراغ روشن و ماه نور بخشى آفريد

  

 78نـبأ   |«ــکلیک شود || شرح تفسیریآيه 6-16﴿

             . ﴿78:13 ﴿   وَ جَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً :     

     ﴿  و چراغى روشن و حرارت بخش آفريديم  .

¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²¯

آیات مبارک بزرگترین الهامی برای بشریت است وآن اینکه به انسان می فهماند که آفتاب چراغی فروزانی آست . چراغ آن را گویند که دربین آن روغن ویاتیل انداخته شده وبعد روشن می شود( مواد سوخت خودرادارد) وتاآن زمان روشنی دارد که روغن ویا تیل دران باشد . ودرداخل آفتاب این مواد که به صفت روغن ویاتیل می سوزد چیست ؟ علما ودانشمندان سائینس کشف نمودند که گاز « هائیدروجن » مادۀ سوخت آفتاب است که به اثر فشار قوۀ جاذبه ، مواد داخل آفتاب که گاز « هائیدروجن »است ، درتعامل هسته وی شروع وازیک طرف اشعه وازجانب دیگر حرارت زیاد را تولید وبه زمین می دهد. اما درقسمت ماهتاب که فرموده « ماه را مایۀ روشنائی » قرارداده ، این هم معجزۀ دیگر علمی قرآن مجید است اینکه « نور یا روشنائی» درحقیقت انعکاس نوری از آفتاب  است که بالای ماهتاب می تابد وماهتاب آن نوررا انعکاس داده به زمین می دهد .وماهتاب مانند زمین یک سیارۀ سخرئی است ونه گازی که بسوزد ومانند چراغ اشعه وحرارت بدهد. شرح علمی این معجزۀ علمی قرآن مجید را درآدرسهای ذیل ملاحظه کنید ) ــــــ»م

  1 ) چگونگی تولید اشعه درداخل آفتاب :

آدرس (255 ) چگونگی انجام گرفتن تعا مل هسته وی وتبدیل هائیدروجن به هیلیوم رادر داخل آفتاب باز کنید )ـــ»م

|«ــکلیک شود Chemistry : Chapter 2 : Tutorials

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، عنوان اول آن چگونگی تعامل هسته وی داخل آفتاب را نشان می دهد که بطرف راست عنوان یک عکس کمره ودرزیر کمره یک جمله به رنگ سرخ تحریر شده ،بالای آن ویا کمره «کلیک » کنید.

دراین زمان صفحۀ جدید فلم ظاهر می شود، و می بینید که چهار عدد پروتون ( هستۀ اتم هائیدروجن » که از اثر حرارت وفشار قوۀ جاذبه آزاد شده اند بهم یکجا شده ،از آن « هستۀ هیلیوم » تولید ودرعین زمان یک حرارت فوق العاده نیرومند را آزاد می نماید که آفتاب را درخشان می سازدوبرای اینکه بدانیم این پروسه چه قسم صورت می گیرد ، بالای علامۀ مثلث که درپایان چوکات بوده و می درخشد یعنی میگویدمرا کلیک کنید ، آن راکلیک کنید .و چوکات فلمی دیگری ظاهر می شود

  وقتی بین چوکات «کلیک » شود.درحال فلم آن فعال می گردد.

 وپروتونهای هائیدروجن که آزاد شده دراثر حرکت آزاد یکی بادیگری درتصادم ( درفلم فعالیت دوقدمه نشان داده شده) واز آن دیو تیریوم ودردفعۀ دیگر با یکجا شدن دیو تیریوم بایک پروتون ازآن « تری تیوم » ودر مرحلۀ بعدی « تری تیوم » بایک  « تری تیوم » دیگر یکجا شده وازآن اتم هیلیوم ساخته می شود،( دراین فعالیت 6 عدد پروتون سهم گرفته ودر آخر 2 پروتون آزاد شده و 4 پروتون هستۀ هیلیوم را می سازد ) چنین است تدبیر خلقت .ولی درعین زمان درهر یک از تعامل فوق یک پوزیترون ویک ضد پوزیترون همرا با نیوترینه ها پیدا می شوند.یعنی یک مقدار وزن پروتونها به این ذرات مبدل می گردند که آنها به نوبۀ خود باهم تصادم نموده واز آن یک اشعۀ نیرومند « گاما » پیدا می شود. ( فورمولهای فزیکی این تعاملات را که درطرف راست فلم نوشته می شود ملاحظه وتدقیق کنید ). وزن این اتم هیلیوم به اندازۀ  0.7%کمتر ازوزن 4عدد پروتون اولی است که به قسم انرژی حرارتی درمر کز آفتاب می ماند و مدت 1میلیون سال را می گیرد تاازطبقه های آفتاب به سطح آفتاب رسیده وبعدبه مکان پراگنده می شود. درهر ثانیه مقدار هائیدروجن که به قسم خاکستر هیلیوم تبدیل می شود به اندازه 700میلیون تن می رسد، که از جملۀ آن 5 میلیون تن انرژی خالص بدست می آید، وهمین علت است که آفتاب باگذشت زمان خوردشده می رود.( مقدار سوخت هائیدروجن عددبزرگ رانشان می دهد ولی به تناسب بزرگی آفتاب بسیار جزئی است )    دانشمندان محاسبه نموده اند که از عمر آفتاب 4.6 بیلیون سال گذشته وبراساس موجودیت مواد سوخت باقی مانده که هائیدروجن است مدت 5 بیلیون سال دیگر نیز فعالیت داشته وباختم هائیدروجن ، آفتاب اولاسرد وتاسرحدی می پندد که کرۀ زمین رادرخود داخل می نماید وبعد ازآن تکرار فشار آن زیاد شده وتاسرحدی گرم می شود که اتم هیلیوم شروع به سوخت می نماید. این مدت برای بیلیون سال دیگر ادامه داشته تااینکه ستاره به شکل یک ستارۀ عظیم الجسۀ سرخ تبدیل وبعد دفعتأ به ستارۀ  ستارۀ کوچک خورد مبدل وبه ادامۀ آن مدت تریلیون سال می گذرد که ستاره به کلی سرد می گردد.   این آدرس برای استادان محترم فزیک وکیمیا مفید است زیرامجموعۀ انجام یافتن تعاملات  کیمیاوی وفزیکی همرا با فلم های آ ن  نشان می دهد که برای این کار باید عناوین فصل ها دیده شود واین هم با «کلیک » کردن بالای کلمۀ « سائیت میپ » که در سطر بالا وطرف راست است تمام فصل ها ظاهر شده وبعد هر فصل درخود یک جمله دارد به نام « تـاتوریـیل » اگر بالای آن کلک شود فلم مربوط به آن فعال می گردد.   Site Map

2 ) چگونگی تولید اشعه درداخل آفتاب :

آدرس (  256)  گراف انجام تعامل هسته وی درداخل آفتاب :

تعامل هسته وی درداخل آفتاب

|«ـــکلِک شودSee full-size image.

محتوای فلم : وقتی صفحه باز شد، دوسلسله تعامل هسته وی که باهم مشابه اند صورت می گیرد وبعد این دو سلسله باهم یکجا شده واز حاصلۀ شان  2 پروتون ویک هیلیوم آزاد می گردد.

درهریک از سلسله ها:

 درمرحلۀ اول: دوعدد پروتون باهم درتصادم واقع شده ویکی ازپروتونها به نیوترون ، پوزیترون ونیوترینه تجزیه می شود، که نیوترون با پروتون یکجاشده واز آن [ دیوتیریوم «یک پروتون ویک نیوترون» ] ساخته می شود ، پوزیترون آن با الکترونهای موجود درمرکز تصادم خودها ازبین رفته وبه جای خود اشعۀ گامارا آزاد می سازد.ونیوترینه حامل انرژی بوده درمر کز ذخیره می شود .ر

درمرحلۀ دوم : دیوتیریوم با یک پروتون تصادم نموده واشعۀ گاما را نشر وخود شان باهم یکجا شده واز آن [ هیلیوم 3 « 2پروتون و1 نیوترون » ] ساخته می شود.

درمر حلۀ سوم : هیلیوم ــ 3 هردو سلسله باهم درتصادم می شود ودرنتیجه ، 2 عدد پروتون آزاد می شود ومتباقی هستۀ «هـیـلیوم ـــ 4  را می سازند.ر

گویا 6 عدد پروتون درتعامل سهم گرفت  ودر آخر، 2 عدد پروتون آزاد شد واز4 عدد دیگر، 2 عدد آن به نیوترون تبدیل وبا 2 عدد پروتون باقی مانده « هستۀ هیلیوم را ساخت» که درهر مرحله اشعه های گاما را نشر نمود. این اشعه ها باهم جمع شده ومجموعأ مقدار26.775 میلیون الکترون ولت را بدست داد یعنی 0.7 % کتله تبدیل به انرژی گردید.

********************************

آدرس (257  ) شما درداخل آفتاب گراف تبدیلی 4پروتون را به یک هیلیوم میبینید که دراثر آن مقدار انرژی حاصله ازآن

26.775میلیون الکترون ولت بدست می آید :  

|«ـــکلک See full-size image.

 

وحالا فرض کنیم در نشانه های فوق تغیرات می بود چه نتیجه می داد؟:

ــــ اگر حرارت اضافه تر از سرحد فوق می بود دران حال:

 1 ) آفتاب درجملۀ ستاره های بزرگتر حساب شده ونور آن رنگ آبی داشته وبرای حیات نابود کننده می بود .

 2 ) مواد سوخت آن باسرعت سوخته وعمر ستاره را کمتر وقبل از آنکه حیات شکل می گرفت ازبین می رفت .ــــ اگر حرارت کمتراز سرحد فوق می بود دران حال:1) آفتاب درجملۀ ستاره های خوردحساب شده ونوروحرارت آن کم و مانند ستاره های کوچک دیگربه زمین نه رسیده ،جهان تا ریک و همرا باآن حیات نیز شکل نه می گرفت.ر

  آدرس (258  ) به صدها اشکال آفتاب را  باز کنید )ـــ»م   

sun diagram  کلیک ـــــ»

ـــ نشانۀ دقیق دیگر خلقت را درپیدایش نورقابل دید ملاحظه میکنید وآن اینکه: 

تمام انواع اشعه های « الکترو مقناطیسی » درزمانی تولید می شوند که اتم ویامولیکول از حالت که انرژی بلند دارد به حالت  که انرژی پست دارد سقوط می کند. دراینجا انرژی که ازاتم یا مولیکول ضایع می شود به شکل اشعۀ نشر می گردد که با آن مطابقت دارد مثلا اگر انرژی سقوط شده برابربا انرژی اشعۀ « گاما » باشد پس اشعۀ نشر شده ، اشعۀ گاما است . واگر برابربا انرژی اشعۀ « بنفش » باشد پس اشعۀ نشر شده ، اشعۀ «بنفش »است . اشعۀ قابل دید درزمانی تولید می شوند که الکترونها ی داخل اتم از حالت تحریک شده به حالت انرژی پست بر می گردد. یعنی درزمانیکه الکترون انرژی را به خود می گیرددرحال درسطح بلند تر انرژی ( مدار بالاتر) بلند می شود. وبعد ازآن تکراربه حالت انرژی زمینی ( انرژی پست تر سقوط وهمان انرژی اضافی خودرابه قسم اشعه آزاد می سازد . ر.

ــــ  درداخل ستارۀ آفتاب اشعۀ که پیدا می شود همانا اشعۀ نیرومند « گــامــا » می باشد که اگر این اشعه به زمین برسد همه موجودات را نابود می سازد. ولهذا تدبیر دیگر خلقت دست درکار شده وآن اینکه این اشعه تا زمانیکه درمکان خارجی نشر می شود درمدت میلیون سال از چندین قدمه می گذرد وبعد درطبقۀ «  فــوتــوســفــر » آفتاب به ارتفاع اضافه از 400 کیلومتر بلند شده وبعد واپس به سطح آفتاب رسیده ودرجۀ حرارت اولی آن کم شده وهمرا با کم شدن حرارت ، فریکانس وطول موج فریکانسهای بلند گاما نیز تجزیه شده رفته واز آن تمام فریکانسهای طیف نوری آفتاب ساخته می شود که « نورقابل دید هم » درجملۀ آن است .چنین است علم وارادۀ خالق جهان درخدمت قراردادن جهان به انسان « که سپاس بی پایان به این نعمت رایگان » رایگان به این معنی که اگر انسان درمقابل آن تمام هستی جهان را بدهد نه می تواند ذرۀ ازاین نعمت راحاضر ویا پیداکند.ر

آدرس (259  ) به صدها اشکال مختلف طبقۀ فوتوسفر وتاج یا « کورونا » آفتاب را  باز کنید )ـــ»م 

sun photosphere animation  

ــ sun corona animation   «ـــــفلم تاج آفتابــــــ»ـSee full-size image

محتوای فلم : درطبقۀ فوتوسفر آفتاب وهم درکرۀ زمین عناصر زیادی وجوددارد که با تصادم اشعۀ آفتاب رنگهای ذیل را تجلی می دهند .  ــــ سرخ تاریک از طرف  آکسیجن زمینی. ــــ سرخ  از طرف  آکسیجن زمینی.

ــــ سرخ بواسطۀ هائیدروجن آفتاب  ــــ زرد بواسطۀ عنصر سودیوم نظام شمسی.   ــــ  ســـبـز بواسطۀ آهن نظام شمسی ــــ >>>آبــی .... بواسطۀ هائیدروجن آفتاب .... بـنفـش      بواسطۀ آهن وگروپ کلسیوم آفتاب

 وازجمله این پنج آدرس تد قیق وبازشود )ـــ»م

|ــ1www.thesurfaceofthesun.com/

درفلم نمبر 1 صفحۀ باز می شود که دران اشکال مختلف سطح آفتاب وحتی کتله های آهن دران دیده می شود .

|ــ2See full-size image.«ــکلیکـــ» |ــ3See full-size image فوتوسفر

درفلم نمبر 2 صفحۀ باز می شود که دران نشر الکترونهارا در سطح آفتاب دیده می بینید .

درفلم نمبر 3 صفحۀ باز می شود که دران طبقات مختلف آفتاب وخصوصأ فوتوسفر دیده می بینید .

|ــ4This animation of "The Magnetic Sun"

درفلم نمبر 4 صفحۀ فلم متحرک باز می شود که دران چرخش آفتاب ملاحظه می شود.چون تمام سطح آفتاب از ایونها وذرات الکترون است با چرخش آفتاب از خود ساحه های الکتریکی ومقنا طیسی بی نهایت نیرومند را تشکل می دهد می بینید .ر

وحالا قبل از همه لست مکمل تمام نشانه های « نور قابل » آفتاب را می نویسیم وبعد چگونگی آفرینش ووظایف هریک را براساس کشفیات دانشمندان شرح می کنیم که بهترین طریق درک وفراگیری نشانه های « نور قابل دید» آفتاب خواهد بود .

   1 )   نـورچیست : نور یا درخشانی ویا اشعه از نگاه فزیک  عبارت از انرژی الکتریکی است که ازاثر انجام تعامل هسته وی درمرکزآفتاب پیداونشر می گردد. نورنظر به شدت که دارد به گروپهای مختلفی جدا گردیده اند که بالترتیب از بلند ترین تا پست ترین انرژی عبارت اند از [ اشعه های نیرومند فضائی ، گاما ، ایکس ، ماورای بنفش الف ، ب ، ج ، نورقابل دید ، اشعه های حرارتی ، مکرونی ، رادیوئی ] 

   2) آیــه ، نـشانه ، معجزۀ عـلـمی : این سه کلمه مترادف یک معنی را افاده میکند وآن عبارت است از :  آن خواص ، کیفیت ، تجلی ونمایش شکل یک شی یا پدیده که خبر ومژدۀ موجودیت آن به قبل ها داده شده وحقیقت آن بعدها کشف می گردد که هیچ قدرت ونیروی جهانی بجز خداوند «ج» نه تواند آن را بسازد یا تولید کند به آن معجزه گویند. درقرآن مجید این معجزه ها در1400سال قبل از امروز به نام « آیــه» مژده داده شده، وعلم که آن مژده را امروزکشف نموده می بیند وتصدیق میکند که اولا آفرینش آن از قدرت بشر خارج است وثانیأ اوازخود اندازه گیریهای بی نهایت دقیق دارد که به اثر موجودیت آن  یک حاصله ویا هدف مشخص بدست می آیدولذا از خود طراح ومدبری دارد که آن را آفریده که به آن خداوند«ج» می گوئیم. وثالثأ هیچ نیرو وقدرتی نه می تواند آن راازنوتولید کند ویا نابود نماید ویا دراندازه های آن تغیراتی را وارد کند .پس درعلم به چنین آفرینش نام « معجـزه ، ودر تکلم عام به نام « نشانه » گفته می شود. وحالا برای درک بهتر موضوع موجوده ، اولا نام مختصر تمام نشانه ها ی را که تا امروز دربنیاد « نور قابل دید آفتاب » کشف نموده اند ذکر وتشریح علمی هریک را درادامۀ همین فصل می بینیم :ر

  3 ) نــشـانه ها یا معجزه های علمی که تا امروز در « نور قابل دید آفتـاب » کشف شده :

 1) اولین نشانه آنکه این « نورقابل دید آفتاب » طبق مژدۀ آیات مبارک [78:13 |25:61| |  24:35 ] که فوقأ آورده شده درمرکز آفتاب تولید می شود. نـشـانۀ دیگر،ر

  2) نـشـانۀ دیگر، اشعه های نیرومند تولید شده درمرکز آفتاب با گذشت میلیون سال به سطح وطبقۀ « فوتوسفر » آفتاب بلند شده وبالتدریج حرارت آن از 15.000.000ملیون درجه به 6.000  درجه سانتی گراد پایان می شود .ر

3) نـشـانۀ دیگر،طبقۀ « فوتوسفر » آفتاب به قسم فواره های آتش وشعله الی ارتفاع 400 کیلومتر بلند شده وبعد پایان می شود که درانجام این پروسه شدت حرارت کم شده ومتناسب به کم شدن حرارت، شدت حرارتی اشعه های نیرومند اولیۀ مرکز آفتاب ضعیف وضعیف تر شده وبه گروپ های جداگانه که هریک ازان دارای خصوصیات ونشانه های مخصوص به خود هستند جدا می گردند. این گروپ بندی را درعلم فزیک به این نام ها یاد می کنند . [ اشعه های نیرومند فضائی ، گاما ، ایکس ، ماورای بنفش الف ، ب ، ج ، نورقابل دید ، اشعه های حرارتی ، مکرونی ، رادیوئی ]  

  4 ) نـشـانۀ دیگر، چطوریکه دانشمندان تا امروز به کشف آن موفق شده اند ،« نورقابل دید آفتاب » مانند اشعه های دیگرانرژی  الکتریکی وحرارتی را به قسم موج انتقال می دهند که اولین کاشف آن « جـیمز ماکـسویـل » ( شرح پایانی ) و «توماس یـنـگ » باکشف خصوصیات آن نام آن را  « امواج الکترو مقناطیسی » گذاشتند .

 5 ) نـشـانۀ دیگر، امواج الکترو مقناطیسی دارای این نشانه ها است که ازخود کدام علتی ندارد وبلکه فقط آفریده شده که به آن « معجزۀ علمی » گویند .ر

  6 ــــ نـشـانۀ دیگر، هر موج دارای دو بخش است یکی الکتریکی ودوم مقناطیسی .

 7  ــــ نـشـانۀ دیگر،  بخش الکتریکی بخش مقناطیسی را وبخش مقناطیسی بخش الکتریکی را تا زمانیکه جهان است تولید کرده می روند .ر

8  ــــ  نـشـانۀ دیگر،هرموج دربنیاد خود سه چیز را دارد [ فریکانس ، طول موج ، انرژی ]

 9ـــ نـشـانۀ دیگر،  مناسبت وارتباط بین سه اصل [ فریکانس ، طول موج ، انرژی ]                                                    وقتی فریکانس بلند تر شود ،طول موج کوتاه تر ، ا نرژی زیادتر ورنگ از سرخ بطرف آبی پیش می رود.  وبرعکس        وقتی فریکانس کم تر شود ،طول موج طویل تر ، انرژی کم تر ورنگ از آبی  بطرف سرخ  پیش می رود.  

10 ــــ نـشـانۀ دیگر، نورقابل دید درمکان خالی ( که دران اشیا نباشد ) به سرعت 300.000 کیلومتر درثانیه درحرکت می باشد واین می رساند که طول وزمان دراین سرعت ازبین رفته وکتله اعظمی می شود ومعنی آن این است که امواج الکترو مقناطیسی درآن واحد هم اینجا وهم درتمام جهان است. ولی اگر درمقابل نور قابل دید مانع یعنی اشیا باشد سرعت آن متناسب به خاصیت اشیا کم شده می رود ، ولی نشانه یا معجزۀ آفرینش دران دراین است که وقتی امواج الکترو مقناطیسی از موانع گذشت سرعت خودرا تکرار زیاد ساخته تا به 300.000کیلومتر درثانیه برسد .

11 ــــ نـشـانۀ دیگر، طیف نوری دربین طیف الکترومقناطیسی یک جای بی نهایت خورد را دروسط طیف اشغال کرده که مساوی است به نسبت یک واحد در 1025یعنی در ده ملیون بیلیون بیلیون حصه فقط یک واحد را به خود گرفته.ر

 12 ــــ نـشـانۀ دیگر، دربین تمام طیف الکترومقناطیس ، فقط طیف نورقابل دید است که چشم انسان آن را اخذ میکند واشعه های بلند تر ازآن که برای صحت صدمه می رساند ، چشم آن راقبول نه میکند. وهم چنین اشعه های پایان تر از طیف نور قابل دید که حرارتی ورادیوئی است نیز چشم آن را اخذ نه میکند. واین از بزرگترین نشانۀ قدرت است که ازیک طرف خود طیف نورقابل دید را از تداخل دیگر اشعه ها حفط کرده واز جانب دیگر بدن انسان را از خطرات اشعه ها نگاه نموده .ر

13 ــــ نـشـانۀ دیگر، طیف نوری نورقابل دید به هفت قسم فریکانس جداشده وهر فریکانس تجلی خودرا به قسم رنگ نشان می دهد که جمعأ هـفت رنگ شود. هیچ رنگ بارنگ دیگر مشابه نیست ونه می تواند جای دیگری را بگیرد. رنگها به اراده وحکمت خداوند«ج»  بالترتیب از قوی ترین انرژی بطرف ضعیف ترین انرژی عبارت اند از ( بنفش ، نیلی ،آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی ، زرد وسرخ ) این هفت رنگ است که باترکیب فیصدی های شان به میلیونها رنگ را درجهان می سازد .ر

14 ــــ نـشـانۀ دیگر، ازجمله هفت رنگ که در طیف نورقابل دید است ، سه عدد آن را که درآغاز ، وسط وآخر طیف قرار دارد به نام رنگ های اولیه میگویند. علت آن اینکه اولا این سه رنگ را نه می توان ازرنگ های دیگر ساخت ولی از ترکیب این سه رنگ می تواند به هزاران رنگ ساخته شود وثانیأ این سه رنگ مطابقت خودرا با چشم انسان دارد یعنی حجرات مخروطی شکل چشم انسان به سه قسم آفریده شده که یکی آن به رنگ آبی ودیگر آن به رنگ سبز وسومی آن به رنگ سرخ  عیار است وجطوریکه سه رنگ اولیۀ نورآفتاب به هزاران قسم رنگ را می سازد ، چشم انسان نیز فیصدی های این سه رنگ را به هزاران قسم باهم ترکیب وآن را به امپولسهای الکتریکی تبدیل وبه مغز انسان می فرستد تا آن هارا به همان رنگ ترجمه وبشناسد . « سبحان الـله» ازاین حکمت ورحمت خداوند«ج» که هیچ نیرو ویاتصادف چنین طرح ودیزان را وآنهم بین چشم انسان ومیلیونها میلیونها دورتر آفتاب بسازد ویا تصادفی برابر شود » .ر  

15 ــــ نـشـانۀ دیگر، دقت در اندازه گیری بین فریکانسها وطول موجهای هر رنگ به آن اندازه دقیق است که درتصور نه می گنجد که اگر این دقت نه بود ، رنگها متغیر وبی مفهوم شده وحتی قابلیت شناخت آنها امکان نداشت.مثلا حدود رنگ آبی  فقط به انداز ۀ 50 واحد ( 500ـــ450 ) است که اگراز 50 بطرف بالا شود دیگر رنگ آبی نیست وحدود رنگ سبز شروع می شود که آنهم فقط 20 واحد است ( 570 ــ550 ) که اگر از 570 حتی به میلیونم حصه یک حصه زیاد شود ، دیگر رنگ سبز نیست وحدود رنگ زرد شروع می شود.که آنهم فقط20 واحد است ( 590ــ570 ) وبه همین ترتیب تا آخر.ر

 16 ــــ نـشـانۀ دیگر، نورقابل دید می تواند که با تصادم با اشیا از یکجابودن خود تجزیه شده بخشی ازآن انعکاس کند ، بخشی دیگر انکسار نماید ویاهم بلع شود  .ر

 17 ــــ نـشـانۀ دیگر، نورقابل دید برای اینکه جهان را نورانی تر سازد می تواند که دوقطبه شود یعنی باتصادم دریک نقطه هم انعکاس کند وهم ازجسم که تصادم کرده مکملا بگذرد.ر 

  18 ــــ نـشـانۀ دیگر، نورقابل دید هم خاصیت الکتریکی داشته ومی تواند تعامل کیمیاوی را فعال کند وحتی بطریهای الکتریکی را چارج نماید وهم انرژی حرارتی دارد ومی تواند اجسام را گرم کند .ر 

19 ــــ نـشـانۀ دیگر،  درنباتات عمل فوتو سنتیز را انجام می دهد که دراثر آن کاربن دای اکسائید را تجزیه نموده آکسیجن آن را به آتموسفرهوا وکاربن آن را به قند یا کاربن هائیدراتها تبدیل ونبات ووجود انسان را تغذیه ورشد بدهد. ر

  20 ــــ نـشـانۀ دیگر،  باسرعت که به او آفریده شده ، قدرت نفوذ کردن وداخل شدن را در داخل اتم های اشیا داشته والکترونهای مداری آنهارا تحریک می کند. این یگانه نشانۀ است که به اثرآن حزمه یا یکجا بودن هفت رنگ نور آفتاب از هم جدا شده وبصورت موجها منفرد از طرف چشم گرفته می شود .ر

21 ــــ نـشـانۀ دیگر،  یک نمونه یا الهام بزرگ برای رشد صنعت رنگمالی جهان شده یعنی هم رنگ را وهم طریق ترکیب  شدن آن رنگهارا نشان می دهد .ر

22 ــــ نـشـانۀ دیگر، قابلیت شفا یابی دارد یعنی امراض گوناگون روانی ، روحی ، فیزیولوژیکی واجتماعی انسانهارا علاج می کند . ر

23 ــــ نـشـانۀ دیگر، عظیم ترین نشانه که آن را معجـزۀ آفرینش میگویند همانا توافق ومطابقت داشتن هریک از طول موجهای  هفت گانه نور آفتاب با هفت مر کزانرژی بدن انسان است . دراین هفت مر کز انرژی ، هفت عدد غــُده آفریده شده که هریک با ارگانهای زیاد دیگر بدن ارتباط داشته وفعالیت شان را کنترل واداره میکند . هریک از غــُده های مذکور درعین زمان طوری آفریده شده که باطول موج خاص نور آفتاب نیز عیار است ووقتی همان طول موج نور آفتاب بالای آن می تابد، غــُدۀ مذکور فعال شده واز خود همان مواد یا هورمونی را می سازد که بواسطۀ آن ارگانهای متعلق به خودرا فعال ساخته وصحت یاب می کند . این است عظمت وحکمت جاودانۀ خالق جهان که بیلیونها سپاس بی پایان به آن .ر 

24 ــــ نـشـانۀ دیگر، یگانه منبع پیدایش شب وروز برای انسان است ، آفتاب است که زمین با گردش خود یک سطح خودرا مواجه به نور آفتاب کرده وروز می باشد وسطح دیگر آن سایه شده وشب را نشان می دهد .ر

 25 ــــ نـشـانۀ دیگر، نورآفتاب یگانه منبع روشنی وحرارت درسطح زمین ، تولید بخار آب ، پیداشدن بادها ، وصدها نعمت دیگر است.وحالا آنهمه نشانه هارا یک یک شرح می نمائیم :ر   

  ــ نشانۀ  آفرینش طیف نورقابل دید  درداخل «طیف عمومی الکترومقناطیسی آفتاب » :

ــــ  شرید نور قابل دید آفتاب درداخل شرید عمومی اشعۀ آفتاب یک اندازۀ بی نهایت باریک را اشغال نموده که تناسب « 1025 » رادارد یعنی در ده میلیون ، بلیون ، بلیونم حصه یک واحد آن شرید نور قابل دید است . واز جانب دیگر این شرید دربین دو سرحد بالائی وپایانی اشعه آفتاب واقع شده  که چشم انسان آن طرف هردو سرحد رااخذ کرده نه می تواند، واین مربوط است به اندازه گیری دقیق چشم زیرااشعه های آن طرف هردو سرحد موجب ازبین رفتن سلولهای بدن وتو لید تومورهای شدید شده برای حیات مضر وهلاک کننده است .ر

آدرس (260  ) به صدها «شرید یا طیف » الکترومقناطیسی « نورقابل دید » آفتاب را  باز کنید )ـــ»م 

|«ـــکلیک شود|sun radiation spectrum

وازجمله آدرس ذیل تدقیق شود)ـــ»م

ـــکلیکشود|See full-size image.

محتوای فلم :شما گراف مکمل طیف الکترو مقناطیسی اشعۀ آفتاب را می بینید ،وچطوریکه فوقأ ذکر شد ، طیف الکترو مقناطیسی  « نورقابل دیدآفتاب» هم دروسط وهم دریک مقطع بی نهایت خورد جاه دارد واین موضوع آن را از تداخل اشعه های بلند تر ومضر تر وهم از اشعه های مکرونی ورادیوئی محفوظ داشته است. درگراف شش رنگ ویا طول موج آفتاب ذکر شده ( رنگ نیلی را که دانشمند اسحق نیو تن نام برده بود ، امروز آن را درداخل اشعۀ آبی حساب می کنند ولذا نام آن نیست ) وشما باریکی طول موج رنگ های شش گانه را نیز می بینید وپهتر است آن را بنویسیم [رنگ بنفش از 440 ــــ  410][رنگ آبی از490ـــ440 ][ رنگ ســبز از 540 ـــ490 ][ رنگ زرد از 600 ــــ 540 ][ رنگ نارنجی از 630 ـــ 600 ][ورنگ ســُرخ از770ــ630 نـانـومتر] است.

[ یک نانومترمساوی است به یک میلیونم حصۀ یک متر(1.000.000/1 ) ]

[ سرعت حرکت موج الکترو مقناطیس نشانۀ دیگردرنور قابل دید که مساوی است به فی ثانیه 300.000کیلومتر .]

[طول موج /سـرعت = فریکانس ].

ـــ  ـــ ســرعــت نشانۀ دیگر دقیق خلقت در نورقابل دید است وآن اینکه:

[ سرعت حرکت موج الکترو مقناطیس  درنور قابل دید مساوی است به فی ثانیه 300.000کیلومتر .]                                      دانشمندان عالم اسلام کشف سرعت نوررا معجزۀ عظیم خلقت خداوند«ج» دانسته وآیۀ مبارک (32:5 ) بشارت این سرعت می دهد. چون شرح آن بسیار وسیع ودراینجا نمی گنجد فقط آیۀ مبارک را آورده ومتباقی رادرتحت عنوان « سرعت نور» می بینیم. 

  لحج |«ــکلیک شود1- سوره: 32 , آیه: 5

   ﴿32:5﴾﴿  يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ      

 ﴿32:5﴾﴿ امور اين جهان را از آسمان به سوي زمين تدبير مي‏كند سپس در روزي كه مقدار آن هزار سال از سالهائي است كه شما مي‏شمريد به سوي او بازمي‏گردد (و دنيا پايان مي‏يابد).

آدرس (261  ) به صدها اشکال مختلف نمایش آفتاب را  باز کنید )ـــ»م  

 sun diagram  ایمیجsun diagram animation  

See full-size image

 

sund.mov «ــ فلم تاج آفتاب ـــــــ»    Quicktime

آدرس (262 ) تمام نشانه هایکه فوقأ درمجموعۀ نظام شمسی بیان شد بازکنید  :

www.macnmotion.com/myphotosdigitalastrosolar.html

تااینجا نشانه های که درمنبع  تولید نور قابل دید » یعنی آفتاب بود بیان شد وحالا به  خود« نور قابل دید» وحامل آن که امواج الکترو مقناطیسی است ادامه می دهیم .ر

¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²¯

 

3 ) نــشــا نــۀ عظیم ،همانا تــجــلــی اشــعــه بــه شــکــل مــوج الکـتــرو مقــنــا طــیــســی

چطوریکه فوقأ بیان شدهرستاره یاجسم که تحت فشار قوۀ جاذبه حرارت پیداکند ، دریک مرحلۀ معین ، الکترونهای اتم های آن درحرکت شده وازمداراتم جدا ومتناسب به حرکت آنها یک ساحۀ الکتریکی واز ساحۀ الکتریکی ساحۀ مقناطیسی پیدامی شودوبعد این دو ساحه بصورت امواج درحرکت می باشند که به آن « امواج الکترو مقناطیسی » گفته می شود. پس وجود  « امواج الکترو مقناطیسی » نیز نشانۀ از خلقت است که از خود فریکانس ، طول موج وانرژی دارند .

چون امواج الکترو مقناطیسی بزرگترین نشانۀ خلقت خداوند«ج» در عرصۀ اشعه ونور قابل دید آفتاب می باشد  که درک وفهم مجموعه نشانه های آن لازم والهام دهندۀ ارتقای تکنالوژی امروزی جهان است، بسیار ارزنده است که  بافوتو وسوانح کاشفین اولیۀ آنها آشنائی داشت. کاشف اول « امواج الکترو مقناطیسی » دانشمند فزیک « سر؛جیـمزکلارک ماکسویل سـکات لیندی»  « 1923 ـــ 1865 » وکاشف اولین موج رادیوئی که ارتباط را بین دونقطۀ دور تاسیس نمود « هــینریک هــیرتـز » جرمنی وتابعیت انگلیس « 1894 ـــ 1857 » می باشد. این دو دانشمند عظیم ترین معجزۀ خلقت را درعرصۀ اشعه ونور آفتاب  کشف وبه دسترس استفادۀ بشریت داد بنأ نظریات وسوانح وفوتوهای هردو دانشمند را باز نموده واز کشفیات آنها مستفید گردیم .ر 

  آدرس (263 ) دانشمندان اولیۀ که حامل انتقال اشعه ونور قابل دید راکشف ونام آن را « امواج الکترو مقناطیسی » گذاشتند باز کنیدــــ»م  :

|«ــ ماکسویلjames clerk maxwell

ــ هــیرتــز  Heinrich-Hertz-

محتوای فلم : شما به صدها فوتو که هر فوتو یکی از کشفیات این دو دانشمند را شرح می دهد می بینید، شرح آنها درچوکات این فصل جاه ندارد عفوه می طلبم وامید که یاخود ویا به کهمک دیگران آنهارا باز واستفاده نمایند خصوصأ استادان فزیک مکاتب .ر

ـــ نشانۀ اول نور قابل دید آن است که بصورت « امواج الکترومقـناطـیـسی » درحرکت هستند :   ازآنجا که اهتزاز وامواج یگانه منبع زندگی وحیات می باشد و جهان مارا اهتزاز وامواج پرساخته وحتی هر عمل فزیولوژیکی واناتمی وکیمیاوی ارگانهای بدن انسان از یک سلول تامجموعۀ ارگانها مانند مغز ، چشم ،اعصاب، غـُده ها، پاه ، دست ، معده همه وهمه دراثر فعالیت امپولسهای مثبت ومنفی مواد بدن ، انرژی موجی را می سازند وآن ها به ارگانها واعضای دیگر رفته وآنهارا به فعالیت می اندازد ، آرزو است تا این نشانۀ عظیم قدرت هرچه با تفصیل شرح گردد . 

 نشانه های که درنور قابل دید آفریده شده هر یک را درآدرسهای زیادی بررسی میکنیم :   

   آدرس (264   )  دانشمند « طوماس یـنگ » «  1829ـــ 1773» دانشمند انگلیسی در سال 1800 کشف نمود که «نور قابل دید » به شکل موج الکترو مقناطیسی حرکت دارد .کشف آن رادرآدرس ذیل باز کنید )ــــ»م 

|«ـــکلیک شود Chemistry : Chapter 1 : Tutorials

 

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، درمقابل عنوان اول « نور » و در طرف راست آن بالای فوتوی کمره و کلمۀ سرخ درزیر آن است   « کلیک » شود فلم شروع می شود.( شکل کمره وکلمه چنین است :


view tutorial

هم چنین، درمقابل عنوان دوم « نشر الکترو مقناطیس » و در طرف راست آن بالای فوتوی کمره و کلمۀ سرخ درزیر آن است   « کلیک » شود فلم شروع می شود.( شکل کمره وکلمه مثل فوق است.:

محتوای فلم عنوان اول نور: این فلم پنج مرحله دارد که درمرحلۀ اول آن اشعۀ  منبع نور بارسیدن به یک مانع ازهم جدا وخمیده می شود شما این خمیدگی را به حال نیم قوسی ها می بینید .ر

برای باز شدن صفحۀ دوم بالای « مثلث » راست « کلیک » شود صفحۀ دوم فلم شروع می شود . شما اشعه را بصورت خطوط موازی می بینید که به چهار طرف می تابد ووقتی پیشروی آن یک لوحۀ پلاستیک دارای دو « سوراخ » خوردمانده شود، نور به آن تابیده ودرآن طرف لوحه از سوراخها خارج می شود.اینجا این دو سوراخ به مانند دو منبع نور می گردد که نور با گذشتن ازآنها خم شده وشکل نیم قوسی را می گیرد. پس اشعۀ آنها یکدیگر را قطع نموده وبه پیش می روند.ر

برای باز شدن صفحۀ سوم بالای « مثلث » راست « کلیک » شود صفحۀ سوم بازمی شود ودران دوقسم موج نشان داده شده ، اول آن دو اشعه که باهم برابر ودر یک فاز یا صفحه قرار دارند باهم یکجاشده ودرخشانی را دو چند ساخته. دوم آن دو اشعه که باهم برابرنیست ودر یک فاز یا صفحه قرار ندارند درخشانی یک دیگر را ازبین می برد. ( هم دوچند وهم هیچ ) .ر

برای باز شدن صفحۀ چهارم بالای « مثلث » راست « کلیک » شود صفحۀ چهارم بازمی شود ودران دوقسم موج نشان داده شده ، اول آن دو اشعه که باهم برابر ودر یک فاز یا صفحه قرار دارند باهم یکجاشده ودرخشانی را دو چند ساخته. دوم آن دو اشعه که باهم برابرنیست ودر یک فاز یا صفحه قرار ندارند درخشانی یک دیگر را ازبین می برد. ( هم دوچند وهم هیچ ) ، حالا اگر پیشروی اشعه یک پرده گذاشته شود، آن اشعه های که دوچند شده بود روشن تر( زرد )معلوم می شود وآن اشعه ها که خلاف یک دیگراند به قسم سیاه « تاریک » دیده می شود ( پرده دیده شود ).ر

برای باز شدن صفحۀ پنجم بالای « مثلث » راست « کلیک » شود صفحۀ پنجم بازمی شود ودران دوقسم موج نشان داده شده ، اول آن دو اشعه که باهم برابر ودر یک فاز یا صفحه قرار دارند باهم یکجاشده ودرخشانی را دو چند ساخته. دوم آن دو اشعه که باهم برابرنیست ودر یک فاز یا صفحه قرار ندارند درخشانی یک دیگر را ازبین می برد. واینحالت فهماند که وقتی نور در نقطۀ اعظمی بلند ( درفزیک به نام بطن ) خود قرار دارند باهم جمع ودرخشان تر می شود ووقتی درنقطۀ صفری ( درفزیک به نام عقده ) وبطن قرار دارند یکدیگر را نفی نموده وتاریک می شود واین می رساند که اشعۀ نوری به قسم موج حرکت میکنند.  محتوای فلم عنوان دوم اشعۀ الکترو مقناطیس : این فلم نشانۀ بزرگ الکترومقناطیسی را که عبارت از رابطۀ فریکانس ، طول موج وانرژی با یکدیگر شان  دارند نشان می دهد: فلم دارای 13 صفحه است :  درصفحۀ نمبر 1 : نشانۀ اول را نشان می دهد وآن اینکه اشعۀ الکترو مقناطیس ازراه رقص نمودن متمادی ساحۀ الکتریکی وساحۀ مقناطیس درمکان حرکت میکند ونورهم نوعی ازاشعۀالکترومقناطیس است که درخود موج ، فریکانس وانرژی دارد .ر  

درصفحۀ نمبر 2 : نشانۀ دوم را نشان می دهد وآن اینکه خواص موج مانند اشعۀ الکترومقناطیس مشابه به موج آب است .        ادامۀصفحۀ نمبر 2 : نشان می دهد که تعریف اشعۀ الکترومقناطیس از نگاه موج متشکل از طول موج ( مسافه از یک بطن تا بطن دیگر) وفریکانس است ( تعداد بطن که دریک ثانیه از یک نقطۀ معین می گذرد ) .ر

ادامۀصفحۀ نمبر 4 : مناسبت یا رابطه بین طول موج وفریکانس را نشان می دهد که آنها یکی بادیگری معکوسأ متناسب هستند   یعنی وقتی یکی زیاد می شود دیگرآن کم می شود وهم چنین برعکس وبرای اثبات آن وقتی موس را بالای ستون رنگ سیاه   که طول موج را نشان می دهدآورده وبطرف بالا زیاد کنیم می بینیم که ستون آبی که مربوط به فریکانس است برعکس پایان میشود یعنی کم میگردد وهم چنین برعکس.متباقی صفحات تشریحات است .ر

صفحۀ نمبر 8 و9 : حرکت متداوم موج را می بینید.

آدر س ( 265  )   حرکت متداوم وهمیشه گی موج الکترو مقناطیسی را در مکان خالی می بینید :

|حرکت موج الکترومقناطیسی درفضا.See full-size image.

محتوای فلم : درفلم ملاحظه می شود که موج ساحۀ الکتریکی به رنگ ســرخ   وموج ساحۀ مقناطیسی به رنگ آبی نشان داده شده . این نشانه را که ساحه ها یکدیگرراتاابد تقویه وبه حرکت شان ادامه می دهند می بینیم ، وآن اینکه فرق فاز یاصفحه بین این دو موج 90 درجه است واین می فهماند که وقتی شدت ویا امپلیتود یا وسعت ساحۀ الکتریکی  به حداعظمی می رسد ، شدت ویا امپلیتود یا وسعت ساحۀ مقناطیسی صفر می باشد ، ووقتی شدت ویا امپلیتود یا وسعت ساحۀ الکتریکی  از حداعظمی به صفر پایان می شود ، شدت ویا امپلیتود یا وسعت ساحۀ مقناطیسی حداعظمی  را می گیرد ،  این دو حالت متضاد وآنهم در فاصلۀ 90 درجه چنین می فهماند که وقتی شدت اولی کم می شود ، دومی به کهمک آن می رسد ونه می گذارد که ضعیف شود بلکه بصورت لایتناهی ادامه پیدا می کند. این است نشانۀ عظیم خلقت ، وهمین نشانه است که موجب انکشاف علم وتخنیک امروژه جهان درعرصه های رادیو ، تلویزیون ، مخابرات ، تلگراف ، تلفون، سینما وکمپیوتر شده که هنوز آغاز کار است . حرکت موج الکترومقناطیسی درفلم مذکور می رساند که این موج بصورت دایم وجودداشته ودرآن واحد درتمام جهان موجود است .ر

آدرس (266   ) تاثیرات متمادی ساحۀ الکتریکی وساحۀ مقناطیسی را که موجب تشکل وحرکت موج الکترو مقناطیسی در مکان خالی شده می بینید :ر

حرکت موج الکترومقناطیسی درفضا.See full-size image.

آدرس (267   )  شدت یا انرژی نور قابل دید که حامل آن را « فوتـون » گویند ، بصورت موج الکترو مقناطیسی کم وزیاد شده وبه پیش می رود وتا جهان است همین حالت خودرا حفظ میکند .( نقطۀ متحرک بالای موج « فوتون » یاشدت انرژی نوررا نشان می دهد.). فلم راباز کنید )ـــ»م

امپلیتود موج الکترومقناطیسی بالای موج.See full-size image.

ـــ نشانۀ دوم نور قابل دید ، که تجلی خودرا به قسم امواج الکترومقناطیسی نشان می دهد :

 به موج الکترو مقـناطیسی نشانه های معجزه آسای آفریده شده : درزمان مطالعۀ این نشانه ها سه آدرس فوق ملا حظه شود. ر

  ــــ انرژی : موج الکترومقناطیسی درحقیقت حرکت انرژی است که با سرعت نور وبه قسم موج درمکان خالی حرکت می نماید .ر 

 ــــ دوموج باهم یکجا : موج الکترومقناطیسی درحقیقت دوموجی است یکی موج الکتریکی ودوم موج مقناطیسی وازآن سبب نام هردورا به خود گرفته یعنی « موج الکترو مقناطیس »این دوموج یکی بالای دیگر عمود یا با فرق 90درجه واقع است .واستقامت حرکت شان نیز بالای هردو 90درجه است

 ــــ موج اول موج دومی وموج دومی موج اولی را تولید میکند :این دوموج بالنوبه یکی دیگری را تولید وبه این علت خودکفای همدیگر شده وبه حرکت خود ادامه ولذا به صفرتنزل نه میکند.ر

  ــــ سرعت حرکت آن ثابت بوده که درمکان خالی درفی ثانیه به 300.000کیلومتر می باشد.[درسرعت مذکور طول کوتاه ، کتله اعظمی وزمان از بین می رودوهمین نعمت است که موج مذکور درآن واحد هم اینجا وهم درآخر جهان است].            ــــ  این موج یا انرژی  در بنیاد خودسه اصل را دارد، طول موج ، فریکانس وانرژی..

  ــــ تفریق امواج بر سه اصل طول موج ، فریکانس وانرژی: این موج یا انرژی باتغیرات که در سه اصل آن (طول موج ، فریکانس وانرژی.)  پیدا می شود به خود نام ها و خصوصیات وموارد استفادۀ جداگانه را می گیرند. مثلا اشعۀ گاما بلندترین موج است که طول موج آن بسیار کوتاه ، فریکانس وانرژی آن بسیار بلنداست، وقتی طول موج آن کمی زیاد شد، نام آن را اشعۀ ایکس گویندکه به نوبۀ خود فریکانس وشدت انرژی آن از اشعۀ گاما کمتر است، ودرجه سوم آن را به نام ماورای بنفش وبعدی آن را بنفش گویند، به همین ترتیب تا اینکه به اشعۀ سرخ می رسد.

بصورت خلاصه وقتی فریکانس بلند تر شود ،طول موج کوتاه تر وانرژی زیادتر می شود.  و وقتی فریکانس کم تر شود ،طول موج طویل تر وانرژی کم تر می شود. هرگاه این سه نشانۀ خلقت بالای یکدیگر تاثیری نه می داشت ؟ 

  جواب اینکه: قبلا بیان شد که برای نشان دادن جهان رنگارنگ نشانه های زیادی مانند:

1ــ وجود نور قابل دید است که یک محل بی نهایت باریک 125 حصۀ طیف اشعۀ آفتاب را اشغال نموده.     

 2ــ موجودیت طبقۀ آتموسفر که وظیفۀ فلتر نمودن یا نه گذاشتن اشعه های بلندتر ازنورقابل دید که در طیف الکترومقناطیسی آفتاب وجوددارد وهم انعکاس اشعۀ آبی نورقابل دید را درمکان به عهده داشته وآسمان را آبی نشان می دهد.ر 

3 ـــ موجودیت مادۀ سطح زمین که اتم های آن نورقابل دید را یا انعکاس ویا بلع می کند وآن را که انعکاس می دهد چشم انسان آن را می گیرد .ر

4 ـــ دقیق بودن طول موج های رنگ های هفت گانۀ نورقابل دید .

هرگاه یکی از نشانه های فوق نباشد ما جهان را رنگارنگ دیده نه می توانیم .فرض کنیم تمام نشانه های دیگر موجود باشد ولی نور قابل دید دارای طول موجهای جداگانه نه بوده وهمه یک چیز باشد دران صورت اتم های سطح زمین نه می تواند طول موج نورقابل دید را انعکاس بدهد که دراین حالت جهان هیچ رنگی را نشان نه می دهد پس اگر چنین نه می بود جهان رنگی نه می داشت وهمه تاریک می بود.، وآنچه که بسیار حیاتی است اینکه بدون موجودیت طول موجهای نورقابل دید انجام عمل « فـوتو سنتیز » نباتات صورت نه می گیرد که بدون آن حیات نیست . پس اگرجهان تاریک ولو انسان باشد بازهم خوش آیند نیست ، وقتی رنگ نه باشد نه می توان این را از آن تفریق کرد ولذا شناسائی وراه یابی وجود نه می داشت ، زندگی بدون هدف می گردید وصدهای دیگر که همه درعلم خداوند«ج» موجود واز همین است که چنین نعمت را ارزانی نموده واگر این نعمت نه می بود کدام نیرو« به جز الـله «ج» » می توانست آن را خلق کند ؟

آدرس ذیل تمام نشانه های امواج الکترو مقناطیسی را که فوقأ ذکر شد درفلم نشان می دهد.

آدرس (268   )  نشانه های «  امواج الکترومقناطیسی » یکی بالای دیگر شان تاثیر میکند باز کنید)ـــ»م

امواج متحرکـــMolecular Expressions: Physics of Light

محتوای فلم : حکمت در آفرینش نشانه های زیاد دریک پدیده ویا اشیا این است که هریک از آن نشانه ها ، درزمان ومکان لازم بالای دیگری تاثیر وطرز کار وفعالیت آن را به استقامتی می گرداند که هدف خلقت دران است ، واین کامل بودن خلقت را اثبات می کند یعنی اینکه خود کفای خود ویاخود کنترل کنندۀ خود است . ما این نعمت خلقت را در اینجا می بینیم : باباز شدن صفحه، فلم متحرک امواج الکترو مقناطیسی دیده میشود که دران سه نشانۀ بزرگ (طول موج ، فریکانس وشدت ) برجسته معلوم می شود هرگایکی از آن نشانه تغیر کند بصورت اتومات قیمت ویا اندازۀ دونشانۀ دیگر آنها نیزتغیرمیکند.دراین وقت معلوم می شود که طول موج تغیر یافته دیگر آن طول موج اول نیست بلکه تمام خصوصیات جدید را کسب کرده.ازاین تاثیرات نتیجۀ که بدست می آید این است که ما می توانیم به بلیونها بیلیون طول موج داشته باشیم که یکی ازدیگری فرق دارد مثلا اگر دکمۀ اول که نشان دهندۀ فریکانس است حرکت داده شود، می بینیم که بصورت اتومات دکمۀ طول موج  حرکت وبه اثرآن  هم طول موج یا کوتاه شده ومطابق با طول موج نو پیدا ،رنگ موج نیزتغیر می کند یعنی بطرف آبی پیش می رود و یا طول موج طویل می گردد وهمرا با آن رنگ نیز از آبی بطرف سرخ  می رود.( این حالت آن مناسبتها یا ارتباطات نشانه هارا با یکدیگر شان نشان می دهد که دانشمندان راز خلقت آنهارا کشف ونام آن را قوانین « فزیک » مانده اند . این نشانه هارا چنین خلا صه میکنیم :

  وقتی فریکانس بلند تر شود ،طول موج کوتاه تر ، ا نرژی زیادتر ورنگ از سرخ بطرف آبی پیش می رود.  وبرعکس           وقتی فریکانس کم تر شود ،طول موج طویل تر ، انرژی کم تر ورنگ از آبی  بطرف سرخ  پیش می رود. 

اگرمناسبات فوق نه می بود دران وقت اولا تعداد طول موجها کم می بود وثانیأ رنگهای جهان محدود به چند رنگ می شد ویا اصلا رنگی وجود نه می داشت وثالثأ تمام معیار ها واندازه گیریهای که دراشیای طبیعت وهم درارگانهای بدن انسان وخصوصأ چشم آفریده شده ازفعالیت مانده ونه می توانست جهان را رنگارنگ ونبات نه می توانست اشعه را به انرژی تبدیل وآن را در خدمت انسان قراردهد.وتاثیرات طبی ومعالجه وی بدن انسان ازبین می رفت. آیا این همه نظم را درعالم موجودات بین نورقابل دید آفتاب ، الکترونهای اتم اشیای طبیعت ، چشم انسان ، مغز وکار وفعالیت غتُدوات  مختلف بدن انسان که موضوع تشریحی ما است کدام نیروئی به جز خالق جهان خداوند«ج» طرح وآفریده ؟                      

  نتیجۀ این نشانه ها برای ما نشان می دهد که اگر آلۀ جداکنندۀ این نشانه هارا داشته باشیم می توانیم تمام امواج الکترو مقناطیسی جهان را ازیک دیگر شان جدا کرده وهریک را باخصوصیات آن بشناسیم ، چنانچه دانشمند « هــیرتــز »« 1894ـــ 1857 » المانی  الاصل وامریکائی بادرک نشانه های فوق راه را برای  کشف آن آله که ما به نام « تلگراف » می شناسیم باز کرد وبه تعقیب آن « مــارکــونــی »«1937 ــ 1878 » ایطالیائی و دانشمند صربستانی « نیکولا تیسلا»« 1943 ــ1856 » اولین کاشف رادیو بود ند.این دودانشمند ثابت ساختند که می توان فریکانس های صدائی را بالای امواج الکترانی بار نموده واز یک مرکز ارسال ودرمر کزدومی آن را اخذ وازیک دیگر جدانموده وبواسطۀ لاودسپیکر شنید. آنچه ازاین فلم ثابت می شود این نشانه عظیم قرآن مجید را گواهی می دهد  که وقتی ما یک عمل را بواسطۀ دست یا پاه ویاچشم انجام می دهیم ، ارگانهای وجود ما با حرکت خود امپولس های الکتریکی را پیدا وبه حرکت شده دراطراف خود یک ساحۀ الکتریکی وساحۀ الکتریکی در اطراف خود ساحۀ مقناطیسی وساحۀ مقناطیسی دراطراف خود تکرار یک ساحۀ الکتریکی را پیدا میکند که ما آن را به نام «موج الکترو مقناطیسی» می گوئیم نشر می کند که برای ابد در مکان وجوددارد ودرروز حساب وجزای اعمال است که این امواج الکترو مقناطیسی ارگانهای بدن ما به امر وارادۀ خداوند«ج» از امواج دیگر جداشده وخود گواهی کارهای خودرا که دردنیا نموده نشان می دهد گرچه چگونگی تشخیص اعمال درعلم خداوند«ج» است ولی این آزمایش ونشانه ها به نوبۀ خود گواه حقیقت آیات مبارک قرآن مجید واز جمله این آیۀ مبارک (24:24 )و(36:65) که درپایان تر آورده شده راجع به گواهی دادن زبانهاودستها وپاها هم شده می تواندکه باید به آن معتقد تر باشیم :« خداوند«ج» بهتر می داند».ر

  ادامۀ تشریحات  آدرس فوق فلم : در فلم نشان داده میشود که سه نشانه « فریکانس ، طول موج وانرژی » که دربنیاد امواج الکترو مقناطیسی آفریده شده یکی بادیگری دررابطه می باشند که به اثر وارد شدن تغیردر یکی ازآنها، بالای دو نشانۀ دیگر تاثیر وآنهارا نیز تغیر می دهد.برای اثبات آن ،  در فلم آن بخش از موج الکترو مقناطیسی نور قابل دید جاه داده شده که طول موج آن ( 650نانومتر) یعنی درسرحد طول موج نور ..... ســرخ ..... می باشد ووسعت یا شدت آن به اندازۀ61 شمع است . 

همچنین می توان ازبین بلیونها امواج تنها آن یک موج که آرزو است انتخاب وبواسطۀ رادیو، تلویزیون وکمپیوتراخذ وبرروی پرده نشان داد که به حقیقت آیات قرآن مجید راجع به سوال وجواب درآخرت رامنطقأ اعتقاد پیدا وجلو زیاده روی های دنیائی را می گیرد « انشاءالله ».آدرس را باز کنید .ر

آدرس (269) دانشمندان که با الهام از کشف « امواج الکترو مقناطیس »  رادیو راکشف کردند بشناسید.

|«ــ مارکونی کاشف رادیو Marconi  

 

|«ــ نیکولا تیسلا کاشف رادیو Nikola Tesla  

آدرس (270   )   اگر آله یا دستگاه ( آخذۀ رادیو ) باشد می توان امواج الکترومقناطیسی راازبین دیگران انتخاب وجداکرد)ـــ»م

Tuning a Radio Wave Receiver

محتوای فلم : بابازشدن فلم، امواج گوناگون را می بینید که درفضا درحرکت هستندوهمه این امواج بالای آنتن تصادم نموده ودران یک جریان الکتریکی خفیف را پیدا میکند، جریان مذکور به دورۀ اول وازآن به دورۀ دوم ترانسفارمر رفته وآنجا کمی تقویه شده وبه کندنسر می رسد که شما به کهمک دکمۀ که در پایان وطرف راست است لوحه های کندنسر متحول را عیار میکنیدتا ازبین آن همه امواج فقط یک عدد را که آرزو دارید گرفته وبعد از تقویه کردن وفلتر شدن به لاود سپیکر وپردۀ تلویزیون می دهید که هم صدا وهم عکس نفری را که درطرف مقابل کار میکند به چشم می بـبینید .ملاحظه شد که تعداد زیاد امواج در فضا موجود است ولی ما آن را دیده وحس کرده نه می توانیم وبرای اخذ کردن آن وسیلۀ را ساختند که می تواند امواج راازبین دیگران انتخاب ودر لاود سپیکر وپردۀ تلویزیون بدهد تا ما بشنویم وببینیم .بسیط ترین این وسیله را درفلم می بینید.پس یقین حاصل شد که گواهی دادن چشم ، دست ، پاه درروز جزانیز حقیقت و همین قسم است ولی اینکه به چه گونه مجسم می شود متعلق به علم وارادۀ خداوند«ج» است « خداوند «ج» بهتر می داند ». آیا این همه آلات وساختارها نشانۀ از آفرینش در اشیا وپدیده های جهان نیست ؟ باید طبق آیۀ مبارک که شرح آن در فوق (3:190 و 3:191) آمده درتفکر واندیشه شد وبه خالق آن سپاس ادانمود که همه را برای رفاء حیات او آفریده .ر

در آدرس پایان چگونه گی کار رادیو وبیسیم یا مرسله را که نمونۀ از انتخاب امواج الکترو مقناطیسی رانشان داده وصدا وشکل یکدیگر را می شنوند ومی بینند باز میکنیم :ر

 

آدرس (271   )   فلم کارکردن  مرسله   و ( آخذۀ رادیو ) را ملاحظه کنید که چطور امواج الکترومقناطیسی راازبین دیگران انتخاب وآن را از مرسله به آخذه ارسال میکند وآخذه آن را می گیرد ومی شنود)ـــ»م

: www.weather.nps.navy.mil/.../module_2_4.html

 

محتوای فلم : باباز شدن صفحه تشریحاتی وجوددارد وشما درسطر چارم شکل یک « رادیو » را می بینید که رنگ سیاه دارد بالای آن فقط « کلیک » کنید ، درحال چوکاتی باز می شود که چگونگی کار « مرسلۀ » وآخذه « رادیو » را بسیار واضح نشان می دهد .ر

 طرز فعالیت : ــــ باباز شدن صفحه درطرف چپ ترتیبات مـُرسله ( سخنگو ، مقروفون ، مشدده وترتیبات بار کردن موج صدا بالای موج الکتریکی ، ولت متر ، آنتن ) ودر طرف راست  آخذه ( آنتن ، ولت متر ، ترتیبات مشدده وجداکنندۀ موج صدا از موج الکتریکی ، سامعه یا لاودسپیکر ونفر شنونده ) گذاشته شده . وقتی نفر مرسله مکالمه کرد موج آن درمکروفون به موج الکتریکی تبدیل  وبه ترتیبات بارکننده ومشدده رفته وبعد از تقویه شدن به آنتن رفته ودر هوا نشر می شود. موج نشر شده درچهارطرف مکان پراگنده شده وحرکت می کند. ووقتی مر کز آخذه فریکانس موج نشر شده را  انتخاب وبه آن عیار باشد،  باتصادم موج مرکز مرسله به آنتن آخذه ، الکترونهای آن را تحریک وبه حرکت می اندازد که پایان شده وبه ترتیبات تقویه کننده وجداکنندۀ فریکانس صدا از فریکانس الکتریکی می رسد. آنجا بعد از جداشدن موج صدا ، موج مذکور به لاود سپیکر رفته ولوحۀ آن را به اهتزاز می آورد.این اهتزاز ازراه هوا به گوش نفر رفته واو آن را می شنود وجواب میگوید . چنین است طریق برجسته کردن شکل وصدا بواسطۀ رادیو. پس زنده ساختن امواج که بواسطۀ چشم ، دست وپاه درهوانشر وموجوداست درآخرت چرا امکان نداشته باشد؟ بلکه به اراده وحکمت خداوند«ج» به میلیونها مرتبه بهتر تر می تواند باشد .ر

وحالا نمبرآیات مبارک راجع به گواهی دادن اعضای بدن انسان درروز آخرت را کلیک شود:  

      

آيه 21- 25سورۀ نورآیه 24 ــکلیکـــ»|

  ﴿24:24 ﴾﴿   .... يَوْمَ تَشهَدُ عَلَيهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا)     

كانُوا يَعْمَلُونَ

[ ترجمه : ﴿در آن روز كه زبانها و دستها و پاهايشان بر ضد آنها به اعمالى كه مرتكب مى شدند گواهى مى دهد]    .

 

آيه 63- 68 سورۀ یــس آیه 65 ــکلیکـــ»|

    ﴿36:65 ﴾﴿    الْيَوْمَ نخْتِمُ عَلى أَفْوَهِهِمْ وَ تُكلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشهَدُ  

أَرْجُلُهُم بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ

 [ ترجمه : ﴿امروز بر دهان آنها مهر مي نهيم ، و دستهايشان با ما سخن مى گويند و پاهايشان كارهائى را كه انجام ميدادند شهادت ميدهند]   .

¯²{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{ ²¯

نشانه های زیاد دیگرکه در بنیاد امواج « الکترو مقناطیسی » یعنی حامل انتقال « نور قابل دید آفتاب »آفریده شده :

         1  ــــ چون می دانیم که فریکانس با طول موج معکوسأ متناسب است وفورمول آن چنین است :

طول موج / سرعت نور  = فریکانس  

درفورمول فریکانس از جنس متر وبا طول موج( ازجنس متر ) معکوسأ متناسب می باشد ، وسرعت نور ازجنس مترفی ثانیه .

 یعنی با زیادشدن فریکانس طول موج کم شده می رود ( فرض کنیم فریکانس موج را زیاد وزیاد تر بسازیم برای این کار به کهمک « موس »دکمۀ طرف چپ را که مربوط به فریکانس است طرف راست حرکت داده وطبق آن دیده میشود که  عقرب طول موج بطور اتومات ازراست بطرف چپ آمده وگویا کم وکمتر شده  می رود ومقدارآن دربالای خانۀ طول موجها نوشته می شود .ر

 2ــــ واگر دکمه های فریکانس را ازراست ( زیادترین ) بطرف چپ بیاوریم می بینیم که فریکانس کم شده می رود ولی دکمۀ طول موج برعکس ازچپ بطرف راست رفته و زیاد شده می رود واندازۀ آنها دربالای دکمه ها تحریر می شود .  وآنچه که بسیار جالب است اینکه باتغیر یافتن فریکانس وطول موج ، رنگ موج نیز تغیر می نماید یعنی بالترتیب ازسرخ به نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، نیلی وبنفش مبدل می شود واگر فریکانس را کم ساخته ودکمه را طرف چپ بیاوریم ، رنگها نیز از نیلی بطرف سرخ می آید .ر 

 3ــــ هرگاه دکمۀ وسعت راکه بطرف راست اعظمی است بطرف چپ بیاوریم ، امپلیتود یا بلندی موج پایان شده تا اینکه نزدیک به صفر می رسد .ر

با کلیک کردن بالای دکمۀ « ســتاپ »  حرکت طول موجها استاده می شود .واگر تکرار کلیک شود ، حرکت موجها شروع می شود.ر

نــشانۀ دیگرامواج الکترو مقناطیسی :

آدرس (272   ) وجود نشانه های دیگر در اشعه ها وحامل انتقال آنها « امواج الکترو مقناطیسی » راباز کنید )ـــ»م

The Nature of Electromagnetic Radiation

محتوای فلم : شما درفلم چگونگی تشکل امواج الکترو مقناطیسی را که ازدو ساحه الکتریکی « به رنگ سرخ » ومقناطیسی به رنگ « آبی » بوجود آمده وبدون انقطاع ادامه می کند.هرگاه موس را بالای موج آورده وبه حال فشار بگیرید وبعد هرطرف حرکت بدهید موج هم به همان طرف حرکت میکنند. درپایان چوکات کلکینچۀ رنگها است که اگر کلک شود ، موج هم مطابق باطول موجها رنگهای مختلف را خودرا می گیرد . ر

    این دانشمندان است که رازها ونشانه های جهان هستی را در طبیعت وپدیده های دیگر مثل الکتریک ومقناطیس یکی به تعقیب دیگر کشف ،آشکار وبه نفع انسان می سپارد. مثلا [ سر جیمز کلارک ماکسویل ]«1879ـــ1831» دانشمند فزیک سکات لیندی درسال 1865 با ملاحظۀ مشخصات مشترک الکتریک ومقناطیس گفت : درتمام حالات بین الکتریک ومقناطیس رابطۀ ناگسـستنی وجوددارد، آنها مشترکأ انرژی راازمنبع آن گرفته وآن را الی هدف به شکل موج انتقال می دهند ، لذا اصطلاح یانام « تشعشات الکترو مقناطیس » را به آنها داد. علا وتأ اوبا این کشف بزرگ راه را برای ارتقا ورشد تکنالوژی برق باز وهم با کشف اینکه جریان متناوب ازخود موجی را تشکل می کند که درخود هردو مشخصات الکتریکی ومقناطیسی را داشته وبا سرعت نور در فضا نشر می گردد. این کشف از یک طرف بنیاد صنعت ومخابرات رادیوئی وتلویزیونی را گذاشت وازجانب دیگر معتقد گردیده وفیصله کرد که « نورقابل دید » نیز شکلی از تشعشات الکترو مقناطیسی است این دانشمند ثابت کرد که هردو ساحۀ رقص کنندۀانرژی ازنگاه ریاضی نه تنها یکی بادیگری بلکه به استقامت نشر امواج نیز بافرق 90 درجه واقع اند.ر

آدرس (273   ) وجود نشانه های دیگر در اشعه ها وحامل انتقال آنها « امواج الکترو مقناطیسی » راباز کنید )ـــ»م

برای دیدن فلم مکمل از چگونگی نشر امواج الکترو مقناطیس ،این آدرس را باز کنید.

                      |«ـــکلیک شوددElectromagnetic Radiation

محتوای فلم : اشعه های الکترومقناطیسی درجملۀ پدیده های شامل است که درخود شکل موجی دارند و« نورقابل دید آفتاب » نیز دراین فامیل داخل است . اشعه های الکترومقنا طیسی اولین  وسیله یاحامل انتقال انرژی درتمام عرصۀ جهان به شمار می رود.  شما ساحۀ مقناطیسی را به رنگ سرخ وساحۀ الکتریکی را به رنگ آبی می بینید .ر

ــــ  وحالا عقرب « موس » را بالای امواج مذکور آورده وهر طرف حرکت بدهید ، می بینید که اندازه ، شکل واسقامت موج تغیر می کند .ر 

ـــ با بالا وپایان کردندکمه های طول موج  ، وسعت وفیصدی می توان تغیرات کلی را درموج مذکور آورد واین نشان می دهد که فکتور های طول موج ، فریکانس وشدت یا وسعت چه تاثیراتی را بالای موج وارد میکند. ر

 ـــ با نشانی کردن در کلکینچۀ رنگهای موج می توان رنگهارا درفریکانس معین تنظیم کنید.

 ــــ همچنین بعد از نشانی کردن در کلکینچۀ رنگهای موج ، اگر دکمۀ طول موجهارا تغیر بدهیم ازیک طرف برای شما طول موج را به عدد نشان می دهد واز جانب دیگردرهر طول موج بصورت اتومات رنگ همان طول موج را نیز نشان می دهد.ر

   آیا امواج الکترو مقناطیسی چطور پیدا ونشر می شود، به آدرس ذیل مراجعه شود:

 آدرس (274 ) امواج الکترو مقناطیسی چطور پیدا ونشر می شود: آدرس راباز کنید )ـــ»م

Electromagnetic Wave Propagation

محتوای فلم :امواج الکترو مقناطیسی را می توان بطریق های مختلف بوجودآورد مثلا درفلم می بینید که دو لوحۀ یک کندنسر داریم که درهردو لوحه چارجهای الکتریکی مثبت ومنفی وجوددارد ( درسلول بدن نیزاین دو چارج مثبت ومنفی یکی درداخل سلول ودیگری درممـبران یا خارج سلول پیدا می شود ) که آنها یک دیگررا جذب میکنند.نقطۀ آبی رنگ را که می بینید همانا الکترونی است که ازیک لوحه جداشده وبه لوحۀ دیگری می رود وبارفتن آن یک ساحۀ الکتریکی به رنگ آبی پیدا می شود، این ساحه به نوبۀ خود یک ساحۀ مقناطیسی به رنگ سرخ را پیدا میکند که یکی بادیگری با فرق 90 درجه فاصله دارد.بعد این دوساحه درطول دورانیکه در مکان به پیش می رود یکی دیگری را تقویه وبه ادامۀ حرکت وادار میکند تا که به هدف یعنی آنجا که آلۀ وجوددارد ( چه در آخر این جهان وچه درختم این جهان وروزسوال وجواب ) وامواج رااز یکدیگر جدا ودرصفحۀ تلویزیون وچشم وگوش نشان می دهد برسد. ازجانب دیگر با حرکت الکترون لوحۀ اولی کندنسر دیسچارج می شود ولی باحرکت الکترون از تراسفارمریکه دردوره است یک جریان الکتریک پیدا ولوحۀ دوم را چارج می کندواین دفعه الکترون از لوحۀ دوم به اول می رود وباز پیداشدن موج تکرار می شود.ر

دوچیز بسیار جالب را درفلم می بینید وآن اینکه:

 اولا ــــ هرگاه دکمۀ طول موج را که درپایان است حرکت بدهیم از300تا 700نانومتر کم وزیاد شده ومطابق آن تعداد طول موجها درحدود نور قابل دید نیز کم وزیادمی شود.ر  

 دوم ــــ  آنکه « تیر »« موس » را بالای شکل موج آورده وانگشت راست را بالای موس فشار گرفته وبه آرزوی خود درداخل چوکات فلم حرکت دهید ، شما درعین حال موقعیت وشکل امواج را نیز تغیر می دهید واین میرساند که امواج درهر حالت وهر محل واستقامتی که باشند، فرق صفحه واستقامت حرکت شان ( حرف زید ) ثابت باقی می ماند واین است نشانۀ عظیم قدرت خداوند«ج» که دربنیاد موج آفریده است که اگر چنین نه می بود، امواج باهم چنان مخلوط می شد که امکان جداکردن شان ازبین می رفت « سپاس بی پایان به چنین علم وحکمت جاودانۀ خالق جهان «ج» که همه را برای خیر وسعادت بشر آفریده ».ر

  نشانه های دیگر یا چگونگی انعکاس وانکسار « امواج الکترومقناطیسی نورآفتاب » را می بینیم :

 رحمت خداوند«ج» نه تنها در آفرینش نشانه ها ختم می شود بلکه علایم وتاثیرات این نشانه ها نیزدر بسیاری از اشیا وپدیده های جهان آفریده شده تا انسان با نیروی عقل وعلم خود آنهارا دیده ویا کشف نموده در چگونگی خلقت آن درفکر واندیشه باشد . یکی از آن نشانه ها همانا چگونگی انعکاس یا انکسار نور قابل دید دراشیا وپدیده های جهان می باشد تا امواج نور قابل دید از هم جداشده ودرچشم انسان قابل گرفتن شده وبه مغز داده شود  مثلا قطرات باران نور قابل دید را با انجام دادن عمل انعکاس وانکسار به شکل رنگها ی هفت گانه نشان می دهد که ما آن را قوس قزح می گوئیم ویا منشور ، بلور ، آب ، خاک ، پوقانه های آب ، آبشار ها همه وهمه این خواص رادارند . ولی آنچه که مهم واصل است اینکه این امواج با انعکاس یا انکسار خود تنها زاویۀ انعکاس یا انکسار را تعقیب می کنند ونه اینکه کیفیت خودرا ازدست بدهند .واین است نشانۀ بزرگ دیگرکه حالا چگونگی انعکاس ویا انکسار امواج الکترو مقناطیس را که از طرف اشیای جهان صورت می گیرد می بینیم:

آدرس (275) امواج « الکترو مقناطیسی »چطور انعکاس می نمایند: آدرس راباز کنید )ـــ»م

                                                                                       Brewster’s Angle

 محتوای فلم : یکی از مهمترین نشانۀ نور قابل دید که عبارت از خواص انعکاس ، بلع  یا انکسار می باشد زیرا نور قابل دید با انعکاس ویا انکسار خود،دوکیفیت جدید را می دهد اول اینکه همان نور تابشی به عین خواص اولی انعکاس میکند که گویا دو چند می شود مثلا ازسطح شیشه ، پلاستیک ، آب وراهای موترودوم آنکه طول موج ها ازهم جداشده وهر طول موج بصورت جداگانه نشر می شودکه دران حال چشم قدرت اخذآن را دارد این نشانه رادراین فلم می بینیم.  با حرکت دادن دکمه های که درپایان چوکات فلم است « انعکاس »  و«طول موج »می بینیم که هم زاویۀ انعکاس ، وهم طول موج های نورقابل دید وهم رنگ های که هرطول موج بخوددارد تبدیل می شود. ولی درکیفیت نور قابل دید تغیراتی پیدا نه می شود .اگر این خواص نه می بود، ما نه می توانستیم طول موج های نور قابل دید را از یکجابودن شان جدا ساخته وآن را به چشم بدهیم که به رنگهای هفت گانه دیده شود.لهذا کیفیت انعکاس یکی از نشانه های بزرگ قدرت می باشد.ر

نتشانۀ دیگر چگونگی انعکاس ، انکسار ویابلع «امواج الکترو مقناطیسی نور قابل دید » را درآدرسهای ذیل می بینیم :

آدرس (276 ) امواج « الکترو مقناطیسی » چطور انکسار می نمایند: آدرس راباز کنید )ـــ»م

Molecular Expressions:   - Refraction of …

 محتویات فلم : درآفرینش اشیای طبیعت بعضی کیفیت ها ونشانه های است که اشعۀ نور آفتاب را مستقیمأ از خود نه گذشتانده بلکه آن را انکسار می دهد واین انکسارموجب جداشدن طول موجهای یکجائی نور قابل دید می شود. ازجانب دیگردراینجا سه نشانۀ بزرگ نور قابل دید هم تجلی میکند.ر

1ــ   آن که سرعت نورقابل دید درتمام حالات یک سان نیست بلکه متناسب به غلظت اشیا کم وزیاد میشود مثلا اگراین سرعت در خالیگاه درفی ثانیه 300000کیلومتر است ، وقتی بالای اشیای طبیعت تابیده وانکسار میکند سرعت خو درا متناسب به غلظت همان جسم به دوقسم تغیر می دهد اول وقتی نورقابل دید از از هوا که غلظت کم دارد کذشته وبه جسم غلیظ ترمانند آب میرسد سرعت آن کم می شود ودوم وقتی نورقابل دید از از جسم که غلظت زیاد دارد کذشته وبه جسم که غلظت کم دارد می رسد سرعت آن تکرارزیاد می شود. 

 وقتی فلم باز می شودشما می توانید زاویۀ تابش وانکسار رامعلوم کنید واز جانب دیگر اگر رنگ نور قابل دید را درکلکینچۀ آن « سفید » انتخاب کنید ، تجزیۀ نور قابل دید رابه رنگها می بینید.ر

آدرس (277 ) انکسار  وانعکاس اشعه هایا امواج الکترو مقناطیسی را در اجسام مختلف می بینید آدرس راباز کنید )ـــ»م

|«ــکلک|انعکاس، انکسار وبلع نور دراجسام طبیعتLight

 

   نشانه های دیگر یعنی «امواج الکترومقناطیسی نورآفتاب » داخل اتم نفوذ نموده و الکترونها ی مداری اتم را  تحریک ونشر وخود به طول موجها تجزیه می شوند :ر

نورقابل دید که تمام امواج هفت گانۀ آن یکجا می باشد ، به رنگ سفید معلوم می شود، نیاز به این است که هر رنگ ازهم جدا شود تا چشم انسان بتواند هر رنگ ( طول موج ) را جداگانه اخذ وبه مغز انتقال بدهد، درغیر آن هیچ رنگی درجهان نه می باشد.این وظیفۀ جداکردن هر طول موج نورآفتاب درخلقت الکترونهای اشیا ی جهان داده شده که اگر این نشانه نه می بود ، هیچ قدرتی درجهان نه بود که جهان را رنگارنگ نشان دهد. ما این نعمت گرابهای قدرت را دراین آدرس می بینیم :ر 

 

آدرس (278 ) «امواج الکترو مقناطیسی » داخل اتم شده و الکترون مداری آن را تحریک میکند آدرس راباز کنید )ـ

Electron Excitation and Emission

محتوای فلم :بابازشدن فلم اتمی را می بینید که درخود مدارهای الکترون داشته وچهارعدد الکترون درمدار درحال حرکت اند. این الکترونها انرژی منابع خارجی را بلع می نمایند. درپایان فلم دو عدد دکمۀ است اولی آن طول موج وانرژی نور قابل دید را نشان می دهدکه از700 ــ400 نانومتریعنی از رنگ بنفش تا رنگ سرخ را نشان می دهد.ودکمۀ دومی که رنگ آبی دارد ، دکمۀ شروع « پولس » های اشعه می باشد.قبل از شروع شدن ، دکمۀ طول موج را حرکت داده وطول موج دلخواه خودراتعین میکنیم بعد برای شروع شدن فلم بالای دکمۀ «پولس» کلیک می شود. دراین وقت می بینید که ازخارج یک موج به رنگ سرخ داخل اتم شده ویکی از الکترونهارا تحریک می نماید .این الکترون تحریک شده مدارخودرارها ویک یادومدار بالاشده وبعدازانجام یک دور همان موج را رها کرده وخود واپس به مدار اولی برمیگردد.سرعت حرکت برگشت مساوی به همان طول موجی است که بواسطۀ آن تحریک شده بودیعنی الکترون با این حرکت همان طول موج را که گرفته بود واپس نشر می نماید.چون این طول موج جدااز طول موجهای دیگر است لذا چشم آن را گرفته وبه مغز می دهد ومغز آن راتحلیل وترجمه نموده وبه چشم امر می دهد که آن را به این رنگ بشناس .  نکتۀ قابل دقت این است که هر اندازه طول موج کوتاه ( رنگ آبی ) باشد انرژی آن همان اندازه زیاد والکترون را به مدار بالاترین می برد واگر انرژی آن کمتر باشد ( رنگ سرخ ) به همان اندازه به مدار پایان تربالا می شود .ر

 نشانه های دیگر همانا  « طــیــف  امواج الـکــترو مــقــنا طــیــسـی  نــورآفــتــا ب  »است :

 « نورقابل دید آفتاب » خود یک موج الکترومقناطیس ( انرژی الکتریکی ومقناطیسی ) است که حامل انتقال آن «زرۀ فوتون » نام دارد .این نور دربین طیف مکمل اشعۀ آفتاب یک شریدیاجای بسیارباریک [ بین 750 ـــ 400  نانومتر) رااشغال کرده [ یک نانو متر برابر است با یک بیلیونم حصۀ یک متر( 9ـــ10 متر)] وخود از هفت رنگ دیگر تشکیل شده که نام وطول موج آنها چنین است:

             1ــ طول موج رنگ ....بــنــفـش .... ــــ» 450 ـــ 400 نانومتردارای انرژی بلندترین.

            2 ـــ   "          "   .... نـیـلــی ....ـــــ»  450 ــ  425    ".( فعلآ این رنگ راترکیبی ازدو رنگ بنفش وآبی میگویند).

            2 ــ   "          "  ....آبــی ....      ــــ» 500 ـــ 450     " دارای انرژی بلندتر .  

            3 ـــ   "         "    ...ســبــز....  ـــ » 570 ـــ 500    " دارای انرژی بلند. 

             4 ـــ  "         "  .... زرد .....    ـــ »  590 ـــ 570    " دارای انرژی متوسط.

             5ــ   "         "   .... نارنجی.... ــــ» 610 ــ  590    " دارای انرژی کم.

             6 ـــ  "        "   ... سـرخ....  ـــــ» 750 ـــ  610   " دارای انرژی کم ترین. 

می توان گراف مکمل «طیف الکترومقناطیسی » را درآدرس ذیل ملاحظه کرد.

           آدرس  (279 )  رنگهاواندازۀ طول موجهای هفت گانۀ نورقابل دید  را درسه آدرس ذیل می بینید :

source«ـــــ کلیکـــ»See full-size image.

  |       See full-size image.

******************************************

  آدرس  (280 )  به صدها فوتو وفلم نورقابل دید  را درآدرس ذیل می بینید :

  نشرنورقابل دیدبه صدها شکل Image results for visible light

       آدرس  (281 )  منشوریکه نورقابل دید  را به رنگهای مختلف تجزیه می کند درآدرس ذیل می بینید :

 .|«ــــکلک|apollo.lsc.vsc.edu/.../chapter19/color.html

محتوای فلم : شما تعدادزیاد نشانه های نور قابل دید را درآدرس مذکور می بینید مثلا درصفحۀ اول تجزیۀ نور سفید آفتاب را ذریعۀ منشوروانعکاس ، بلع وانکسار نوررا درصفحات بعدی می بینید وبرای ملاحظۀ آنها بالای کلمۀ ( نیکس ـــ  اندیکس ــــ عقب ) کلیک کنید .ر

 ـــ درصفحۀ دوم می بینید که طول موج های نورسفید هیچ کدام بلع نه شده بلکه همۀ آنها واپس انعکاس نموده ازان سبب ما جسم را « ســفــیـد » می بینیم. درصفحۀ سوم تمام رنگهای دیگر نور بلع شده وتنها رنگ سرخ انعکاس داده شده لذا ما جسم را سرخ می بینیم . درصفحۀ 4 تمام طول موجهای آفتاب بلع شده وهیچ یکی را انعکاس نداده لذا جسم راسیاه می بینیم.  درصفحۀ 5 تاثیر آتموسفر را بالای نور قابل دید می بینید که آن را انعکاس ، انکسار ، پراگنده ویا مستقیمأ انتقال می دهد.

   نشانه های دیگرهــمـانـا آفرینش ســه  « رنگ اولــــیه » درنور قـابـل دیدآفتاب است:

 آدرس  (282 )  شما سه نوع رنگهای اولیه نور قابل دید را در آدرس ذیل می بینید :

|«ـــکلیک| سه رنگ اولیه Image

محتوای فلم :  بابازشدن صفحه ، بزرگترین نشانۀ قدرت را در آفرینش سه رنگ اصلی که درجهان علم به نام « رنگ های اولیه » یاد می شود می بینید.این سه رنگ تمام طیف یا شرید طول موج « نورقابل دید آفتاب » را احاطه نموده یعنی در ابتدای شرید رنگ .... آبــی     ... که کوتاترین طول موج دارد ودروسط رنگ ... ســبز ... که طول موج وسطی دارد ودر آخر رنگ ... ســُرخ ... که طول موج طویل تر دارد جاه گرفته . منظور اینکه  اولا هیچ رنگی نه می تواند این سه رنگ اولیه را بسازد ودوم اینکه دربخش بالا وپایان هر رنگ فوق می تواند که از ترکیب دو رنگ بالا وپایان به هزاران هزار رنگ دیگر ساخته شود تا جهان ما برای انسان رنگ دار ودلپذیر باشد « سپاس بی پایان به رحمت ، علم وحکمت بی پایان خداوند«ج» ». وقتی شما فلم را باز کنید می بینید که از یکجاشدن دورنگ اولیه رنگ های دیگری ساخته شده که نام وشرح آن درعنوان « رنگ ها » درپایان تر آمده . : ر

آدرس  (283  )  شما با الترتیب تعدادی از کیفیت های طول موجها ی« نور قابل دید » و رنگهای هفت گانۀ  را درآدرسهای ذیل می بینید  ( فلم ها شرح نه شد زیرا خود فلم کیفیت خورا تمثیل میکند که برای ازدیاد معلومات بسیار مفید است عفوه می طلبم )ر

ــ1«ـــکلک | حرکت متمادی موج هاSee full-size image.

|ــ2 «ـــکلک|رنگها وطول موجهای نور قابل دید. See full-size image.

|ــ3«ـــ | تمثیل طول موجهاواستفادۀ آن درجهان هستی |See full-size image.

|ــ4«ـــکلِک  |نام وفریکانس طیف الکترومقناطیس.See full-size image.

|ــ5«ـــکلِک.|تجزیۀ نورقابل دید به شش رنگ اصلی.See full-size image.

|ــ6«ـــکلِک|انعکاس نورآفتاب درآتموسفر ورسیدن به زمینSee full-size image.

|ــ7«ـــکلِک شود.|حرکت متمادی الکترومقناطیس Back

کاشفین امواج  |ــ8James Clerk Maxwell and Heinrich Hertz

|«ـــفلم نشر امواج از سطح آفتابAstronomy 103: Animations

 

|«ــکلک|ترکیب رنگها.See full-size image.

   خداوند«ج» بااراده وحکمت جاودان خود نعمت رایگان وبی مصرف را آفریده ودرتسخیر ویادرخدمت انسان قرارداده که به اثر آن برق وروشنائی ، فابریکه ، طیاره ومجموعۀ تکنالوژی امروز وفردای انسان را بوجودآورده وآن نعمت دراینجا خلاصه می شوداینکه :ر

 1 ) برای ذرات مادی دوقسم چارج الکتریکی « + یا ـــ » آفریده که ازخود کدام علتی ندارد وفقط آفریده شده وهیچگاه نابود نه می شود . ر 

2) به این ذرات خواصی ارزانی شده که اگر حرکت کنند، دراطراف خودها یک ساحه را تولید می کنند که به نام « ساحۀ الکتریک » یاد می شود.

3) ساحۀ مذکوربطور دایمی درحرکت بوده باسرعت فی ثانیه 300.000کیلومترمسافه را در مکان طی می کند.  

4) ساحۀ الکتریک باحرکت کردن دراطراف خویش یک ساحۀ دیگری را پیدامیکند که به آن « ساحۀ مقناطیسی » گویند .   

 5 ) ساحۀ مقناطیسی نیز به نوبۀ خود یک ساحۀ الکتریکی را پیدامیکند .

6 ) تازمانیکه درچارج های الکتریک ویادرمقناطیس حرکت وجوددارداین دوساحه نیز پیداوبصورت موج درمکان حرکت میکند  ، چنانچه آدرس فوق آن دوموج را نشان میدهد که با پیداشدن ساحۀ الکتریک (  سرخ ) درحال ساحۀ مقناطیسی ( آبی ) پیداشده وباحرکت یادر لحظۀ دوم ساحۀ مقناطیسی مذکور ، ساحۀ الکتریکی را پیدا کرده ومثل اینکه یکی دیگری را تقویه کرده ونه می گذارد که نابود شوند . ( فلم دیده شود ).ر 

7 ) هرگاه ساحۀ الکترومقناطیس درعرض راه با ذرات دارای چارج تصادم کند، آنهارا درداخل ساحه قید ساخته واستقامت حرکت آنهارا تغیر می دهد. وهمین نعمت است که ساحۀ مقناطیسی زمین تمام اشعه های را که حامل آنها زرات است درخود جذب ونه می گذارد که به زمین برسند زیرازرات مذکورسلول های وجودرا تجزیه ونابود کرده وحیات را ازبین می برند. « چنین است تدابیر دفاعی ورایگان خداوند«ج» برای حفظ حیات شان ».ر

8) هرگاه مکالمات ، عکسها وتحریرات خودهارا به الکتریک تبدیل وآن را بالای امواج الکترومقنا طیسی بارکنیم، می تواند آنهارا تا لایتناهی انتقال داده وبعد بواسطۀ آخذه ها گرفته وتکرار بشنویم ویا ببینیم رادیو، تلویزیون،  رادار ، وکمپیوتر مثال آن است [ همچنین دادن جواب اعمال دنیائی ما به واسطۀ دست ، پاه ، زبان ، چشم هانمونۀ برجسته از اعتقاد اسلام مبنی برخواص امواج الکترومقناطیسی وجود انسان است که باحرکت اعضای بدن آن را تولید ودر مکان آزاد نشر ودرآخرت به اراده وقدرت خداوند«ج» تجسم کرده وشهادت می دهند (درعنوان خلقت انسان ملاحظه شود )« خداوند بهتر می داند».ر

  9 )آفتاب که یک کتلۀ فوق العاده بزرگ حرارتی است مجموعۀ از امواج الکترومقناطیس را پیدا وآن را درتمام مکان نشر میکند که به آن « طیف الکترومقناطیسی » آفتاب گویند. این آدرس ملاحظه شود .ر

علا وتأ تفصیل مکمل رااز این دو آدرس  خود سا ئیت موجوده باز ومطالعه کرد :

            آدرس ( 284) تمام نشانه های که دربنیاد  « ماده » آفریده شده ازاین دو آدرس بیابید )ــــــبازکنیدـــ»م

تفصیل ...رکلک شودــــــ»

تفصیل ...رکلک شودــــــ»

محتوای فلم : تمام تشریحات به زبان دری است مطالعه شود .

نــشــانــۀ دیگر اشعه یا حامل انتقال آن امواج « الکترومقناطیس » :

این نشانه آن است که  در همه جهات مکان لایتناهی بزرگ جهان به یک قسم نشر می شود : آدرس را بازکنید.

            آدرس ( 285) پیدایش امواج الکترومقناطیسی (موج الکتریک + موج مقناطیس) وحرکت آن درچهار طرف مکان:

|«ـــکلِک شود.Propagation of Electromagnetic Wave

           محتوای فلم : اینفلم نشان می دهد که چطور ساحۀ الکتریکی وساحۀ مقناطیسی با محور های موجی ارتباط دارند.       درداخل چوکات  یکی حرف  « ای » مربوط به ساحۀ الکتریک ودیگری حرف « ب » مربوطبه ساحۀ مقناطیس است. 

 ــــ هرگاه فلم شروع نه باشد ، بالای نقطۀ تقاطع دومحور «کلیک» شود فلم شروع می شود . 

ــــ اگر خواسته باشید که فلم توقف کند  دکمۀ چپ « چپ » موس را درداخل چوکات فشاردهید  . وبرای دوباره فعال شدن .باز همان طور کلیک کنید فعال می شود .

ــــ اگر خواسته باشید که موج را تغیر استقامت بدهید دکمۀ  « راست » موس را درداخل چوکات به حال فشار گرفته وهرطرف که حرکت بدهید موج نیز حرکت  استقامت واندازۀ خودرا تغیر می دهد.ر

فلم مذکورنشانۀ آفرینش را در قسمت ارتباط فریکانس ، طول موج وانرژی ثابت ساخته ونشان داد که اشعه به هر حالتی که باشد به موجودیت خود ادامه داده وبه چهار طرف جهان درآن واحد نشر می شود .ر

نـشـانه هـای که در بنیاد « الکـتـرونها » یا منبع اول پیدایش اشعه وحامل انتقال اشعه « امواج الکترو مقناطیس » آفریده شده :ر

   آدرس (286 ) الکترون درحال حرکت ، دراطراف خود یک ساحۀ الکتریک وساحۀ الکتریک مذکوریک ساحۀ مقـناطیسی  را تولید وباز همین ساحۀ مقـناطیسی یک ساحۀ الکتریک را تولید و بعد برای ابد وبه قسم موج« الکترومقناطیسی » دراطراف مکان نشرشده می رود:

دقـت : تمام آدرسها به طریقه های مختلف نشانۀ آفرینش را دربنیاد الکترون نشان می دهد که اگر این نشانه ها نه می بود کدام کس می توانست آن را احیا کند؟ .این نشانه ها تمام عرصه های تکامل بشری ،تنظیم کار سلولهای بدن انسان وسیستم اعصاب مغزی را به فعالیت می اندازد. وهمین علت بود که آدرسهای مختلفی را یکجا نمودیم وامید که هریک آن باز شده وچگونگی کار هریک تدقیق ودر اندیشه وتفکر شد .ر

|ـــ1 نشر ساحه در چهارطرف الکترونSee full-size image   

|نشر اموا ج الکترومقناطیس ازآنتن  2See full-size image.

|ــ3 |نشر امواج الکترو مقناطیس درسیارۀ مشتری.See full-size image.1.

                             درآدرس نمبر 4 حرکت الکـترون درداخل سیم.     

|ــ4Electrons Moving in a Wire and Circuit

|ــ5حرکت الکترون دربالای مدارها درداخل اتمSee full-size image.

حرکت الکترون دربالای مدارها درداخل اتم See full-size image.

|ــ6حرکت الکترون دربالای مدارها درداخل اتم|ــ6 Basic Atom Animation Example 2

|ــ حرکت الکترون دربالای مدارها درداخل اتم 7See full-size image.

|ــ8www-antenna.ee.titech.ac.jp/.../halfdip.html

در آدرس نمبر 8  نشانۀ عظیم آفرینش را در امواج الکترو مقناطیس ملا حظه می کنید وآن چطوریکه فوقأ گفته شد که امواج الکترو مقناطیس نابود نه شده واگر کدام وسیلۀ باشد می تواند محتوای این امواج را اخذ وبواسط آخذه ها شنید. دراینجا زمانیکه امواج الکترو مقناطیس از آنتن دستگاه مرسله به هوا نشر می شود، این امواج در مکان حرکت میکند ووقتی درمقابل آن کدام آنتن سیمی باشد، بالای آن تاثیر نموده والکترونهای داخل آنتن را به حرکت می آورد که بعد همین حرکت یا جریان الکترونها درآخذه رفته وآنجا بعد از تقویه وفلتر شدن در گوش ما ویا درپردۀ تلویزیون به چشم دیده می شود .

|ــ9linearly polarized wave

درآدرس نمبر 9  حزمۀ امواج الکترو مقناطیسی را می بینید وبرای اینکه تحول این امواج را به چهار طرف حرکت بدهید

بالای جملۀ که درزیر امواج تحریر شده ویا بالای این جمله کلک نمائید ـــ»

LiveGraphics3D Animation!

وقتی صفحه باز شد، « موس » را بالای فوتو آورده وبا انگشت راست به حال فشار گرفته وحرکت بدهید، نشانۀ دیگر آشکار می شود وآن اینکه می بینید که امواج الکترو مقناطیس به هر طرف حرکت می کند ولی قیمت واندازۀ خودرا تغیر نه می دهد یعنی هیچ چیز نه می تواند آن را نابود کند .ر

|ــ10right-hand circularly polarized wave

درآدرس نمبر 10 و 11  حزمۀ امواج الکترو مقناطیسی را می بینید وبرای اینکه تحول این امواج را به چهار طرف حرکت بدهید بالای جملۀ که درزیر امواج تحریر شده ویا بالای این جمله کلک نمائید ـــ»

                                                                             LiveGraphics3D Animation!

 وقتی صفحه باز شد، می بینید که سه گروپ امواج الکترو مقناطیس در فعالیت اند « موس » را بالای فوتو آورده وبا انگشت راست به حال فشار گرفته وحرکت بدهید، نشانۀ دیگر آشکار می شود وآن اینکه می بینید که امواج الکترو مقناطیس به هر طرف حرکت می کند ولی هیچ گروپ مانع حرکت گروپ دیگر نه می شود وهم قیمت واندازۀ خودرا تغیر نه می دهند یعنی هیچ چیز نه می تواند آنها را نابود کند .ر

|ــ11left-hand circularly polarized wave

 

     آدرس (287  ) مشاهدۀ به صدها فلم های نشان دهندۀ نشانه های از الکترون وامواج الکترو مقناطیسی :

|ــ12|«ــ| اضافه از 100آدرس داردوباید هریک باز شودBack

محتوای فلم : باباز شدن صفحه تعدادی از آدرسها که هریک به رنگ آبی است می آید که با کلیک کردن هریک فلم متعلق به آن ها فعال می شود .

|ــ13| ساحه درچارطرف اطراف الکترونSee full-size image.

||ــ14چگونگی پیدایش ساحۀ الکتریک  ومقناطیس  Download the full animation (4Mb)

|ــ15ساحۀ متحرک الکتریک  ومقناطیس  LiveGraphics3D Animation!

|ــ نشر امواج در چهار طرف آنتن16Small dipole antenna

|ــ نشر امواج در چهار طرف آنتن 17アレーアンテナの原理

  درادرس 18 تشکل موج از تقاطع دو ساحه « بطن وعقده »

|ــ18ビーム形成とグレーティングローブの説明

  درادرس  19 و20 درطول صفحه به تعداد چها ر شکل متحرک را از عجائبات تشکل امواج می بینید:ر

|ــ19ブロードサイドアレー (アレ

|ــ20エンドファイアアレー (アレ

درادرس  21 و22 ودیگران درطول صفحه به تعداد چها ر شکل متحرک را از عجائبات تشکل امواج می بینید: |ــ21二項アレー|ـ22       ドルフ・チェビシェフアレー|ــ23テイラーアレー

|ــ24シェルクノフの多項式法  

|ــ25フーリエ変換法  

 

نـشانۀ عظیم آفرینش در بنیاد  «اشعه » وحامل آن امواج « الکترو مقناطیسی »:

          آدرس ( 288)  نشانه یا اندازه گیریهای دقیق یک طیف امواج الکترو مقناطیسی :

|ــ20«ـــکلِک شود.See full-size image.

          محتوای فلم : بابازشدن فلم ، طیف وسیع الکترومقناطیس ملا حظه می شود که بالترتیب از بلند ترین فریکانس ها تا کم ترین فریکانسها جاه داشته واین خصوصیات رادارند :ر

   ـــ آنجا که فریکانس ها بسیار بلند گاما است ، طول موج آنها بی نهایت کم یا0.001 نانو متر ودرجۀ حرارت بی نهایت بلند یا 10 بیلیون درجه می باشد  بعد با رسیدن درجۀ حرارت به 10 میلیون درجه اشعه  بلندایکس طول موج آنها کم یا1 نانو متر، همین تناسب تا آخر.ر

ـــ نتیجه برای ما نشانه آفرینش را نشان داد که آنجاکه فریکانسهای بسیار بلند است ، طول موج آنها بی نهایت کم و درجۀ حرارت یا انرژی آنها بسیارزیاد وقدرت نفوز کردن شان در اجسام شدید می باشد

   ملاحظه شد که نور ویا « طول موجهای قابل دید » که یگانه نعمت رایگان خداوند«ج» برای انسان شمرده می شود بصورت بی نهایت باریک ودقیق تولید ودرداخل « طیف الکترومقناطیسی » آفتاب جاه داده شده واز عجائبات خلقت به شمار می آید ( تفصیل را درپایان این عنوا ن آفتاب » می بینید.ر

         نتیجه اینکه :سطح آفتاب راذرات دارای چارج پر ساخته وهمیشه درحال غلیان وجوش بوده از خود ساحۀ شدید مقناطیسی را پیدا می کند وتا زمین وتمام کائنات نشر می شود که از آن جمله یکی هم طول موج نور قابل دید است واین نور قابل دید نیز تولید جریان الکتریکی را می نماید وامروزوسیعأ در صنعت از آن استفاده می شود .ر

             چگونگی نشر متمادی موج الکترومقناطیس درتمام جهان موجب پیوست کردن ووحدت وارتباط بین تمام بشریت شده واز جمله معجزه های بی نهایت مفید خداوند«ج» به شمار می آید زیرانه تنها « نور قابل دید » برای حمایه ورنگارنگ  نشان دادن جهان برای انسان است بلکه بخش دیگر از اشعه ها رشدحیات امروز رادرعرصه های الکترانیک به بار آورده « سپاس بی پایان به چنین نعمت رایگان».  شما تمام پدیده های فوق را در شش عنوان آدرسها ی بالا ملاحظه می توانید.     نــشــانـه یا اندازه گیریهای دقیق که درچارج های الکتریک ،اشعه وحامل آن «الکترو مقناطیس »آفریده شده ،  و هریک از بخش های آن بصورت جداگانه درخدمت انسان قرار می گیرد:ر

 ـــ نشانه هادر چارج های الکتریک :

بخش اصلی نشانه های چارجهای الکتریکی از آدرس سائیت موجود عنوان ذیل استفاده شود:

آدرس (289 ) نشانه های که دراتم ذرات مادی [و آب است باز شود )ـــ»م

بخش يکم کلیک شود )ــــ»

چارج الکتریکی نعمت رایگان وبی نهایت ارزنده است که فقط آفریده شده واز خود علت پیدایش ندارد وهیچ علت یا نیروئی درجهان نه می تواند آن را کم ویا نابود کند، ولی می تواند از یک شکل به شکل دیگری مبدل گردد تا حاصلۀ آن به نفع انسان تمام گردد. ازجمله نشانه های آن یکی آنکه او دارای خواصی است که به آن « چارج مثبت » گویند ودیگری آنکه به آن « چارج منفی » گویند.چطوریکه از نام این دو چارج معلوم می شود ، خواص آنها یکی مخالف دیگر است واگر ما این دو چارج را پهلوی همدیگر قرار بدهیم ،آنهاسعی دارند به طرف یکدیگر درحرکت شده بهم وصل وحالت خنثی یا بی حرکت را بگیرند،  یعنی دربنیاد چارجهای برقی یک نیروی محرکه آفریده شده که توانسته نه تنها جهان را گوناگون بسازد بلکه تمام پروسۀ زندگی ورشد انسانها به آن مربوط است که اگر برای مدت ناچیز نباشد حیات نابود می شود ، وما ازآن بحث مفصلی داریم :   همراباآفرینش چارجهای الکتریکی ، تدابیر ی هم آفریده شده که به کهمک آن هریک از چارجها وهمرا باآن همان نیروی محرکۀ حرکی آنها نیزبه این اشکال آشکار و مجسم شود ر

1)  دروجود ذرۀ به نام « پروتون » که درهستۀ اتم قراردارد خواص« مثبت »آفریده شده .

'2 ) دروجود ذرۀ به نام « الکترون » که درترکیب اتم وهم خارج از اتم است خواص «منفی»آفریده شده .                         

 3) دروجود ذرۀ به نام « اتــم ».خواص مثبت و منفی به اندازۀ برابر آفریده شده که حاصلۀ هردو اتم را به حال خنثی یا نورمال آورده.واین به نوبّ خود عظیم ترین نعمت خالق جهان است ، زیرا اگر اتم ها حالت خنثی را نه می داشت دران زمان تمام اتم های جهان یکدیگررا بطرف خود جذب وجهان را به هـرج ومرج ونابودی می کشاند ، پس تدبیر دران رفته که هم جهان آرام باشد وهم از نیروی محرکۀ چارجهای الکتریکی استفادۀ اعظمی شود. چنین تدبیر در خلقت جهان وجوددارد واین وظیفۀ دانشمندان است که آنهارا کشف ودربهبود حیات ازآن کار بگیرند .ر

این سه نوع آشکار سازی چارج ها ازتدابیر وطرح حکمت بار خداوند«ج » است که دانشمندان با گذشت هزاران سال موفق به کشف هریک حالت فوق شده وازآن در رشد تکنالوژی جهان کار گرفته می روند.ر

راجع به دو مادۀ اول شرح زیاد شده وحالا نشانه های که درآفرینش مادۀ سوم یا دروجود« اتم  مثبت » یا « اتم منفی » که در علم نام آن را نه اتم بلکه « ایــون مثبت یا ایـون منفی » میگویندادامه می دهیم .   اتــم نورمال آن است که تعداد پروتون والکترون آنها باهم مساوی باشند. دراین حالت حاصل جمع چارجهای مثبت پروتونها مساوی به  حاصل جمع چارجهای منفی الکترونها می گردد ولهذا تاثیرات ویا خواص جذبیت ونیروی محرکۀ هردو یکدیگررا خنثی نموده واتم را به حالت نورمال یا چارج صفری حفظ می کند . ولی درخلقت اتم کیفیت های است که می تواند درتحت شرایط ذیل چارجهای اتم را متفاوت ساخته ویک چارج را بردیگر آن زیاد ویاکم بسازد.این شرایط عبارت اند از : ر

  1 ) به اتم ها خواصی آفریده شده که مانند یک موجود جاندارهمیشه آرزودارد که ثبات کامل را پیدا کند واین درحالی پیدا می شود که مدار آخرین الکترونهای آن به عدد 8 برسد ووقتی به این عدد رسید ، ثبات کامل را پیدا ونه می گذارد که الکترونهای مداری اش از اتم فرار ویا کدام الکترون خارجی را به داخل اتم بپذیرد. ر  

 2 ) اگر کدام تاثیرات خارجی مانند حرارت و اشعه های مختلف ویا « نور قابل دید » به  داخل اتم نفوذ کند، الکترونهای مداری اتم تحریک شده وحتی اتم را ترک می کند. دراین حالت تعداد چارج مثبت اتم نسبت به چارج منفی اضافه مانده وگویا اتم مانند یک ذرۀ دارای چارج نمایان می گردد که درعلم نام این چنین اتم را« ایــون مثبت »     گویند.[ ایون چیست : هرگاه یک اتم یا گروپی از اتم ها به سبب کمائی کردن ویا ازدست دادن الکترونها حامل چارج الکتریکی مثبت یا منف گردند به آن ایون گویند ].ر

وبرعکس هر گاه یک اتم ویا گروپی از اتمها یک ویا چندین الکترون رااز اتم ویا مولیکول دیگربه خود بگیرد، دراین حالت درتعداد چارج منفی اتم به اندازۀ تعداد الکترونی که درخود گرفته اضافه گی پیدا می شود ولذا این چنین اتم را به نام « ایــون مـنـفی » یاد می کنند .

 . 3 ) اگردر مدار آخرین یک اتم ( 1 ، 2 ، 3 ) الکترون باشد ، به او خواصی آفریده شده که الکترون مدار آخرین آن به بسیار آسانی ازاتم فراروبه به مدار اتم عنصر دیگرداخل می شود، که دراین حالت تعداد پروتونهای اتم اولی که درخود چارج مثبت دارد به اندازۀ یک واحد اضافه ترازچارج الکترونها پیدا شده واتم را به « ایــون مثبت » مبدل می نماید.  

 3 ) اگردر مدار آخرین یک اتم ( 4) الکترون باشد ، به او خواص دوگانه آفریده شده یعنی می تواند که به بسیار آسانی 4 عددالکترون اتم عنصر دیگر را به خود قبول مدار آخرین الکترونهای خودرا به عدد 8 می رساند ووقتی به این عدد رسید ، ثبات کامل را پیدا ونه می گذارد که الکترونهای مداری اش از اتم فرار کند ویا کدام الکترون خارجی را به داخل اتم بپذیرد.(اتم بااتم دیگر مولیکول را بسازد ) ویامی تواند که به بسیار آسانی 4 عددالکترون اتم خودرا به عنصر دیگر بدهد ومدار آخرین الکترونهای خودرا با 4 عدد الکترون اتم دیگر به 8 برساند( مدار مشترک بسازد ) ووقتی به این عدد رسید ، ثبات کامل را پیدا ونه می گذارد که الکترونهای مداری اش از اتم فرار کند ویا کدام الکترون خارجی را به داخل اتم بپذیرد.

  4 )  اگردر مدار آخرین یک اتم ( 5 ، 6 ، 7 ) الکترون باشد ، به اتم خواصی آفریده شده که به بسیار آسانی یک عددالکترون راازمدارخارجی اتم عنصر دیگررا درخود قبول، وتعداد الکترونهای مدار آخرین خودرا به 8 رسانده وثبات را کمائی نماید که دراین حال اتم خودش به اندازۀ تعداد الکترونیکه گرفته به « ایــون منفی » مبدل می شود: حالا ازاین طرح ودیزاین خلقت  یا تشکل ایونهای مثبت یا منفی دراین قدمه ها و عرصه ها ی زیاد واز جمله برای ادامۀ حیات انسان وهمه موجودات زنده استفاده می شود : مثلا این قطبیت مثبت ومنفی آب ،ایون مثبت سودیوم ،ایون مثبت پوتاشیوم ،ایون منفی کلورین است که  مواد غذائی را درخود بار نموده وآن را درمجموعۀ حجرات بدن ،حجرات اعصاب وحجرات قلب می رساند تا تغذیه شوند وهم امپولسهای الکتریکی را از یک ارگان به ارگان دیگر انتقال می دهند که اگر نباشند حیات نابود می شود . وحالا چگونگی کار آنهاربصورت فشرده می بینیم : ..ر.

  

 

..نـشـانــه یا مـُعـجـزه عـلـمـی خلقت درمولیکول   آّّّب....

خداوند«ج» باعلم وحکمت جاودانش دربنیاد آب عظیم ترین نشانه های راآفریده تااو موجب حیات وهم حفظ حیات انسان ومجموعۀ موجودات حیۀ جهان باشد .یکی آزآن نشانه ها این است که اولا آب از دوعنصر بسیط گازی آکسیجن وهائیدروجن آفریده شده وچگونگی یکجاشدن یا تشکل این دو گازچنان است که آکسیجن خاصیت قطبیت الکتریکی مثبت را وهائیدروجن خاصیت قطبیت الکتریکی منفی را ازخود نشان می دهد. واین کیفیت یا نشانه است که ازآن به ده ها ده ها نشانۀ دیگرتجلی کرده ووظیفۀ خودرا که موجب حیات وهم حفظ حیات انسان ومجموعۀ موجودات حیۀ جهان می باشد باحسن صورت انجام می دهد .   تشریحات ذیل نمونۀ از اثبات بیان فوق است :ر

آب بنابر دلا ئل ذیل مسئولیت حفظ حیات انسان را به عهده دارد:

1) اومانع مردن ما بواسطۀ تمام مواد زهری می شود که دربدن ما تولیدمیگردد. میتابولیزم یا دگرگونی های بدن ما محصول مواد زهری وباطلۀ است که بواسطۀ گـُرده ها خارج می گردند.ر        

برای اینکه گـُرده ها بتواند ازمواد باطلۀ بدن ، یوریک اسید (مادۀ ادرار) و اسید لاکتیک ( مادۀ شیر ) که فورمول آنها را می بینید  C5H4N4O3.--- C3H6O3

خارج سازد، باید این مواد باطلۀ قبل ازرسیدن به گرده درآب حل وتجزیه گردند.وآب این وظیفه را بواسطۀ قطبیت داشتن خود انجام می دهد.هرگاه مواد باطلۀ فوق به نسبت کمبود ی آب حل نه گردند، گرده ها صدمه دیده واز کار می افتند .  2 ) وظیفۀ دوم آب برای هضمیت غذا کهمک می کند، یعنی او وسیله یا میان جی یا الکترولیت بسیاری از تعاملات کیمیاوی وانجام انزایم های است که دربدن صورت می گیرد .  3 ) آب است که مواد مغذی ( نائیتریشن ) مانند گلوکوز«شکر »، ایونهای عناصر، آکسیجن ومانند آنها راازراه خون به داخل حجرات بدن انسان انتقال می دهد.ر 

 4 ) آب است که ازراه عرق حرارت بدن را عیار وتنظیم می بخشد ، عرق حرارت اضافی راخارج وبدن راسرد می سازد .

5 آب که مواد چرب را انتقال می دهد ، نقاط ارتباط آن مفاصلی را که از پندیده شدن یا ورزشها ویا پرابلم های مزمن عضله وی رنج می برند، چرب می کندوتوصیه می شود که برای رفع این مشکل آب زیاد نوشیده شود   

 6 ) آب حتی برای انجام یافتن تنفس نیز ضرور است     

 7 ) برای اینکه ششها به آسانی بتواند آکسیجن را گرفته وکاربن دای اکساید را خارج نماید ، باید با آب مرطوب ساخته شود . ر8 ) انسان ازبدن خود روزانه نیم لیتر آب را ازراه پیشاب ونیم لیتر آب را ازراه عرق خارج می سازد که باید با نوشیدن آب کافی اکمال شود درغیر آن وظایف فزیولوژیکی ارگانهای بدن از کار می مانند. ر

  9 ) کم نوشیدن آب موجب اضافه شدن چربی وآنهم موجب زیادشدن وزن بدن ، کم شدن نیروواندازۀ عضله کم شدن وظایف ارگانها وکم شدن قابلیت هضم شدن غذا وزیاد شدن درجۀ زهریت ومسمومیت دربدن  می گردد.ر

10) اگر کدام شخصی آب کافی نه می نوشد، بد نش به منظورجبران کمبودآب شروع به نگاه داشتن آب می نماید به عبارۀ دیگر به منظورجلوگیری از نگاه داشت مایعات باید آب کافی نوشیده شود ونه کم .ر

  11) نوشیدن آب کافی کلید کم شدن وزن است.اگر شخصی می خواهد وزن خودراکم نماید ولی آب کافی نه می نوشد ،آبیکه دروجود نگاه داری شده قدرت میتابولیزم یا دگر گون ساختن چربی بدن را ندارد.ر

12 ) یک شخصی دارای وزن 70 کیلوگرام باید درروز2 لیتر آب را بنوشدوآنهائیکه دراقلیم گرم زندگی دارند ویا وزن اضافی دارند بایدعلاوه بر اندازۀ فوق دربرابر هر25 پوند اضافی یک گیلاس آب اضافی بنوشد .ر

  13 ) نباید آب خالص را به نوشابه ها مانند شربت میوه ، مشروبات دیگر ، کافی ، چای ، ویا مشروبات الکلی عوض کند  

 زیرا الکهل یک مادۀ زهری است که مستقیمأ از جانب پروردگار«ج» نوشیدن آن حرام گفته شده ، نوشابه های کافی دارغـُده های « آدرینال » مربوط گرده ها وشربت میوه درخود مقدارزیاد شکر دارد که غـُدۀ « پانکراس » راتحریک می نماید تا مقدار زیاد « اینسولین » را افراز نماید . سودا درخود سودیوم دارد. لهذا این مشروبات عوض پاک ساختن بدن ، برعکس اورا زیادتر تحت فشار می آورد . پرابلم دیگر این مشروبات موجب کم ساختن اشتها را برای آب بار می آورد .ر

 

اولین نــشـــانــه مــو لــیـکــول آبـــــ همانا قطبیت آب است یعنی آکسیجن چارج الکتریکی« مــثــبــت » و]ائیدروجن چارج الکتریکی«مــنــفــی » را نشان می دهد :ر

 شرح مفصل آن را دراین آدرس  داریم:

بخش يکم کلیک شود )ــــ»

 واز آنجا که آب آن یگانه نعمت رایگان خداوند«ج» بربندگان است که حیات موجودات زنده را احیا ، رشد وادامه می دهد واز جانب دیگرنشانۀ چارجهای الکتریکی مثبت ومنفی درآب منبع حفظ وپیدایش نعمت های گوناگون دیگر می باشد، شرح زیادتر آن را مفید دانسته ادامه می دهیم .ر

 مولیکول آب که خودش از دو گاز بسیط به نام آکسیجن وهائیدروجن به این قسم تشکل کرده:

آدرس (290 ) قطبیت دو گانۀ مثبت ومنفی   آ  ب..... را در فوتو های ذیل باز کنید )ـــ»م

|ــ13ــ« تمام نشانه های آب را بصورت فلم زنده می بینید.W A T E R 

O + 2 H= H2

محتوای فلم : باباز شدن فلم به صدها نشانه را در چگونگی خلقت آب می بینیم :

 

محتوای فلم :باباز شدن صفحه سه چیز عمده را می بینید اول آنکه اتم آکسیجن در مر کزبه رنگ سرخ ودو اتم هائیدروجن به رنگ سفیددردونقطۀ معین ودورتر وجدا ازاتم آکسیجن واقع شده .دوم آنکه آنها ثابت نبوده بلکه بصورت دایم دراهتزاز اند یعنی بواسطۀ ساحۀ الکتریکی ایون مثبت آکسیجن جذب می شوند که نه به آن می چسپند ونه دورتر رفته می توانند.    

  1 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث (پایان وچپ ) چگونگی یکجا شدن مولیکول آب را می بینید .                               2) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث : شرح را مطالعه نمود :

محتوای فلم :  شرح یک نشانۀ عظیم آب :می دانیم که مولیکول آب بسیار ساده است زیرا او ازیک اتم« آکسیجن » ودواتم« هائیدروجن » ترکیب شده ، اما دراین ترکیب یک طرح ودیزان معجزه آسای خلقت نهفته وآن اینکه اولا دوعدد اتم هائیدروجن در تحت یک زاویۀ 104.45 درجه دورتر از هم دیگر قرار گرفته زیرابه اثر موجودیت ساحۀ الکتریکی که درالکترونهای اتم هائید روجن است نه می گذارد که الکترونها نزدیک تر از این فاصله باهم نزدیک باشند وثانیأ دراثر موجودیت ساحۀ الکتریکی الکترونهای اتم آکسیجن است که الکترونهای اتم هائیدروجن درفاصلۀ اضافه از 104.45درجه ازهم دور شوند . آنچه که ازاین نقشه بدست می آید این است که فاصلۀ اضافه تربرای آکسیجن وفاصلۀ کمتر برای هائیدروجن داده شده وازجانب دیگردرمدارآخرین اتم « آکسیجن » 6 الکترون ودر مدارآخرین « هائیدروجن» 1 الکترون است.لذا هائیدروجن به حال خود مانده وصرف یک الکترون خودرا به  « آکسیجن » داده که « آکسیجن »  با گرفتن 2 الکترون اضافی ازیک طرف مدارآخرین خودرا به 8 الکترون رسانده وثبات را کمائی نمود( هائیدروجن درحصۀ خود وآکسیجن درحصۀ خود ) واز جانب دیگرآکسیجن دارای قطبیت « منفی » و « هائیدروجن » بادادن 1 الکترون قطبیت « مثبت » را داراشده است.آدرس باز شود :

|«ــکلیک» See full-size image.

وثـانـیأ : تاثیر وعمل کرد دوجانبه را هم بین آکسیجن وهائیدروجن به وجود آورد ( زیرا آکسیجن دارای چارج منفی وهائیدرو   جن دارای چارج مثبت شده ) واین هردو نیروی کشش دوجانبه را بالای یکدیگر دارند وسعی دارند باهم نزدیک باشند ، وهمین است که مولیکول آب ازیک طرف دارای قطبین شده واز جانب دیگر نه می توان آنهارا ازهم جدا ساخت .ر

ما درخصوص نشانه های آب شرح مفصلی خواهیم داشت ولی بصورت فشرده باید گفت که خواص قطبیت ( + و ـــ ) درآب این زمینه هارا برای حیات میسر نموده : ر

     1)  مولیکول آب با دارا بودن قطبیت ، سعی دارد تا بخش آکسیجن آن که قطبیت منفی دارد ، بخش هائیدروجن مولیکول نزدیک به خودرا که دارای قطبیت مثبت است وبخش هائیدروجن آن که قطبیت مثبت دارد ، بخش آکسیجن مولیکول نزدیک به خودرا که دارای قطبیت منفی است جذب کند.این نشانه موجب وصل بودن سطح آب شده وکشتی هارا بالای خود حفظ وازجانب دیگر یگانه نشانۀ آفرینش است که مولیکول آب خودش مولیکولهای دیگر آب را از ریشه تا برگ درخت بالا می کند . شرح آن بعدتر می آید.ر

|«ــفلم مولیکولهایکدیگرراجذب میکنندSee full-size image.«ــکلکــ» See full-size image.

    3 )  آب تمام ارگانیزم یا موجودات بحری را در خود حفظ  وبخش بزرگ ترکیب وجودآنهارا تشکیل داده .

4 ) نشانۀ دیگر آب اینکه او یک وسیلۀ مابینی ( به کهمک مولیکول آب ) رابرای انجام یافتن تعاملات گوناگون کیمیاوی چه درداخل بدن باشد وچه درخارج ازآن به عهده دارد .ر 

  5 ) نشانۀ دیگر : چگونگی اشتراک هائیدروجن با آکسیجن وهم قطبیت پیدا کردن مثبت آن موجب پیداکردن کیفیت ها ونشانه های زیاد گردیده که مهمترین آنها عبارت اند از :ر

ــــ اگر آب قطبیت نه می داشت ، اودردرجۀ حرارت اطاق به شکل گاز می درآمدودرجۀ انجماد یافتن آن بسیار کم شده  ادامۀ حیات را ناممکن می ساخت .ر

ـــــ همین قطبیت داشتن آب است که امکان آن به آب میسر شده تاسطح آب یعنی محل تماس هوا وآب را به مانند پِِوســت بدن پوشانده وتوانسته اجسام خورد رادرمقابل تاثیرات هوا حفظ کند. این پدیده را به نام « کشش سطح » می نامند.ر

  ــــ آب ظرفیت بزرگ را در حفظ انرژی حرارتی وبلند ترین درجۀ بخار شدن رانسبت به به اکثریت عناصر دیگر دارد .      واین نشانه امکان آن را میسر نموده تا سطح کرۀ زمین را گرم تر نگاه دارد. درزمانیکه آب به بخار تبدیل می شود مقدار بسیار زیاد حرارت را بلع میکند وهمین علت است که درزمان ذوب شدن یخهای قطبی مقدار بی نهایت زیاد حرارت نهان شده درآب آزاد می گردد. این نعمت عظیم درمقابل تغیرات حرارتی کرۀ زمین مانعی را ایجاد وازتبدلات سریع اقلیم جلو گیری نموده .ر

 ــــ آب از عام ترین حل کنندۀ عناصر کیمیاوی به شمار می آید وعلت آن این است که باداشتن قطبیت « + و ـــ » می تواند اتم بسیاری از عناصر را تجزیه وآنهارا به ایونها جدا وآنهارا همرا با مولیکول آب به داخل حجرات انتقال وغذا ورشد حجرات را مساعد گرداند.  اهتزاز اتم های هائیدروجن رامی بینید واز جانب دیگرهردو اتم هائید روجن  دریک طرف وآکسیجن دردیگر طرف واقع شده ( که آن را کـلۀ خرگوش گویند ) ، آکسیجن با گرفتن دو الکترون ازدو اتم هائیدروجن مدار آخر خودرا به 8 تکمیل وچارج الکتریکی منفی را کسب نموده، وهائیدروجن ها با دادن الکترونهای شان خواص چارج مثبت را گرفته اند که این دو چارج مخالف یکدیگررا بطرف خود جذب میکند وقوۀ زیادتر برای آکسیجن است . ر  

 6 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث می بینید که اولا اهتزاز بسیار روشن تر است وثانیأیک مولیکول آب با 4 مولیکول دیگرارتباط می گیرد(باآکسیجن خود با 2هائیدروجن از مولیکول دیگرو با 2 هائیدروجن خود با2 آکسیجن مولیکول دیگر ).ر

7 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث ، سه نشانۀ دیگرآب رامی بینید اول آب هم درهوا وهم در حالت مایع بودن خود همیشه درحالت اهتزاز وحرکت هستند دوم این نشانه موجب آن می شود که هر اندازه مقدار آب زیاد باشدبه همان اندازه حرارت را هم زیادتر پیدا می کنند.سوم آنکه این حرکت دائیمی آب مانع گندیدن وفاسد شدن آب می گردد.

8 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث ، شما تشکل حلقه های مولیکولی ومتحرک را می بینید که هرگا بالای آن ها موس را به حال فشار بگیرید حرکت توقف میکندوبارهاکردن موس تکرار حرکت شروع می شود.دراین صفحه یک نشانۀ عظیم دیگر را می بینید وآن اینکه مولیکول آب با انجماد یافتن خود شکل شش ضلعی ذاشته وبین مولیکول خالیگاه هوا می باشد که این موضوع موجب کم شدن غلظت آب شده وکتله های آب بالای آب شنا میکند

  9  ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث ، شما اهتزاز دائیمی دو مولیکول آب را می بینید

 10 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث ، نشانۀ دیگر را می بینید وآن اینکه بعضأ آکسیجن یک مولیکول آب ، هائیدروجن مولیکول دیگررا به خود جذب واز آن « آب دارای سه هائیدروجن » می سازد، وآن مولیکول که هائید روجن را باخته تنها مولیکول آب یک هائیدروجن راتشکل داده که به نام آب سنگین وآب سبک یاد می شوند ودر طبابت ازآنها زیاد استفاده می شود. ودرصفحۀ دیگررهاشدن هائیدروجن را از آب سنگین می بینید.    

11  .12 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث ، نشانۀ دیگر آب که می تواند مواددیگرراتجزیه کند می بینید. مثلا درصفحه می بینید که مولیکول اسید « هـائیدرو کلوریک اسید » از کنج بالا وچپ پیداشد ودرصفحۀ بعدی می بینید که مولیکول آب با گرفتن یک هائیدروجن از اسید « هـائیدرو کلوریک اسید »، توانست کلورین رابه ایون منفی کلورین تبدیل وخود آب سنگین رابسازد .ر

14.13 ) با « کلیک » کردن بالای علامۀ مثلث ، شما تعدادزیادمولیکول آب وودرعین حال آب سنگین یا اسیدی را که درخود سه هائیدروجن دارد می بینید .  چون تمام نشانه های آب منشأ خودرا از خاصیت دوقطبه بودن مولیکول آب می گیرد، بنأ برای هرچه بهتر آشنا شدن با این نعمت خداوند«ج» که آن را برای احیای حیات ورشد حیات انسان آفریده است تعدادی از آدرسهای متعلق به آب را می بینیم که ملاحظۀ هریک می تواند عمق درک مارا در حکمت خداوند«ج» اضافه تر سازد .ر  

آدرس (291  ) نشان دادن انواع نشانه های آب را درعناوین ذیل می بینید :                    

|ــ1water molecule|«ــکلیکــــ»| |ــ2water molecule animation  

درادرس نمبر2  بعضی از فلم های متحرک مولیکول آب را می بینید که باید هر فوتوی آن کلیک شود تا صفحۀ فلم باز گردد.

|ــ3«ــکلیک»به صدها اشکالwater polarity «ــــ» |ــ4hydrogen bonds    

درآدرس نمبر 3و4 به صدها اشکال از قطبیت آب را می بینید که می باید هر فوتوی آن « کلیک » شود تا صفحه باز شود وبعد بالای عنوان یا همان فوتو « کلیک » گردد تا فوتو فعال گردد.

|ــ5See full-size image.|ــ6  |«ــکلیکــــ» |    See full-size image.

شما درآدرس نمبر 5 ازتباط تسلسلی مولیکولهای آب را می بینید که هر مولیکول به نوبۀ خود ( آکسیجن هائیدروجن را وهائیدروجن مولیکول دیگر آکسیجن مولیکول دیگر را جذب نموده ومانند ریسمان یک مولیکول مولیکول دیگررا محکم گرفته ونه می گذارد که از هم جداشوند وهمین است که درمجموع یک سطح را تشکل می دهند . شما درآدرس نمبر 6 یک اتم آکسیجن ( 8 پروتون و8 الکترون ) ومدار آخر اتم آکسیجن را می بینید که علاوه از 6 الکترون که دارد دوعدد الکترون ازدو اتم هائیدروجن را درتحت یک زاویۀ معین جذب نموده ( گویا کلۀ خرگوش را ساخته ) .       ر

|ــ7See full-size image. |«ــکلیک»  |8See full-size image.

درآدرس نمبر 7 نشانۀ عظیم خلقت را در انجماد یافتن آب می بینید که مولیکولهای آن مسدس یا شش ضلعی را ساخته ودرخالیگاهای آن هوا داخل شده وغلضت آب را کم می سازد وهمین نعمت است که کتله های یخ درسطح آب شنا می کنند .ودرحقیقت لهافی را برای موجودات زندۀ بحری بوجودآورده تا از سردی تلف نه گردند.« سپاس به این نعمت رایگان خداوند«ج» بر موجودات حیه ».ر

درآدرس نمبر 8 نشانۀ عظیم قدرت یعنی فلم متحرک مولیکولهای آب را می بینید که هریک از قطب آکسیجن  به کهمک « ساحۀ الکتریکی ومقناطیسی » که درخوددارد، قطب منفی یا هائیدروجن را بطرف خود جذب ونشان می دهد که آب همیشه تابع فرمان خالق خود بوده ووظایف خودرا بدون وقفه ودرهمه حالات به خیر وسعادت انسان انجام می دهد .ر

|«ــکلیک» |9See full-size image.

  درآدرس نمبر 9 نشانۀ که موجب یکجا شدن مولیکولها بایکدیگر وتشکل سطح را بوجود می آورد تا کشتیها بالای آن شنا کند می بینید. ر    


 |ــ10«ــــــشما درطول صفحه چگونگی تشکل مولیکولهای آب را می بینید.Water Molecule Website

آدرس (292  ) نشان دادن به ده ها دها انواع نشانه های آب را دراین آدرس می بینید :                    

 |ــ11«ــکلیک»www.blacklightpower.com/theory/animations.shtml

 محتوای فلم : باباز شدن صفحه فوتوها وآدرسهای آنهارا می بینید که با « کلیک » کردن آنها فلم متعلق به هر فوتو ظاهر می شود وشما عجائبات خلقت ونشانه های آنهارا می بینید.( نسبت زیاد بودن عناوین از شرح آنها صرف نظر شد.).ر

ــ  |ــ12«ـــ قطبیت درمولیکول آبSee full-size image|ــ13«ـــــکلکــــ»ـ See full-size image.

آدرس (293  ) عظیم ترین نشانه را در چگونگی تشکل کمربند های حلقه وی وکیمیاوی هــائـیدروجن باز کنید:ر

See full-size image. انیمیشن هائدروجنSee full-size image.

آدرس (294  ) نشانۀ دیگر آب آنکه او وسیله مابین دو مادۀ کیمیاوی یا الکترولیت بوده وعناصر کیمیاوی را تجزیه می نماید .درآدرس هذا چگونگی تجزیۀ سودیوم را باز کنید ) ـــ»م

  

|«ـــحل شدن سودیوم در آبSee full-size image.

|«ـــحل شدن کلورین در آب See full-size image.

آدرس (295  ) آب اشعۀ نور قابل دید را بلع نموده ووسیلۀ انجام فوتو سنتیز را درعمق آب ممکن می سازد :

www.nist.gov/public_affairs/images/frequency_comb_animation.htm.

 ـــ نشانۀ دیگر : آب اشعه های آفتاب وخصوصأ «نورقابل دید » راسریعأ بلع می کند ( تمام اشعه ها از سطح تا عمق 600 فــُت  پائین تربلع می گردند ). آبها نور قابل دید را بایک مقیاس برابر بلع نه میکندمثلا در اشعۀ نور قابل دید اولأبخش طول موج سـُرخ آن تا عمق کم بلع وموجب گرم شدن سطح می گردد ولی اشعۀ طول موج >> آبــی ...  و .... ســبــز... درعمق آب نفوذ میکند.این نشانه برای نباتا ت موجوداتیکه درعمق ابحار موجودهستند امکان آن را میسر نموده که عمل فوتو سنتیز وتعاملات کیمیاوی دیگر بواسط اشعه های مذکور صورت گرفته بتواند . اگر این نشانه نه می بود ، تمام نباتات وموجودات زنده درعمق ابحار نابود می شدند .ر

آدرس (296  ) نشانۀ عظیم آب آنکه کتله های یخ بالای سطح آب شنا می کند:

 ــــ آب خلاف تمام عناصردیگر زمانیکه منجمد می گردد غلظت آن کمتر از حالت مایع می شود وعلت آن همین است که مولیکول آب به شکل کریستل ها شکل گرفته وبین مولیکولهای آن خالیگاه ها بوده که بین آن « هوا » است واین حالت غلظت آب را نسبت به مایع بودن کم ساخته وکتله های یخ بالای سطح آب شنا می کند.این نشانه را نعمت عظیم خلقت گویند زیرا اگر چنین نه می بود تمام آبهای منجمد شده درزیر ابحار رفته وتمام موجودات زنده را نابود وهم تمام آبهای ابحار را به سطح زمین برده وکتله های خشکه را زیر آب می نمود .آدرس را باز کنید )ـــ»م

کتله های منجمد شدۀ آب شکل کریستلی شش ضلعی یا مسد سی دارد  )ـــــکلیک  کنیدـــــــــ»م

|«ــ See full-size image.«ــــکـــــ»ـSee full-size image.«ــکــــ»See full-size image.

See full-size image.

ـــــ ـــــ غلظت آب بسیارزیاداست ( مثلا نسبت به هوا 800چند بلند تر است ).این غلظت نشانۀ بزرگی است برای اینکه امکان آن را میسرنموده( ساختار کشتیها را طوری ساخته اند که محل تماس کشتی از هوا پر شده واین هوااز غلظت آب کمتر است ولذا غرق آب نه می شود) ولذا اجسام بزرگ ویا خورد می تواند که بدون کدام مشکلات مسافات بسیار زیاد رانسبت به مسافرت درخشکه درسطح آب طی نماید( زیرا قوۀ جاذبه درخشکه زیادترتاثیر دارد وخسته گی می آورد) ولی در آب قطبین مولیکولهای آب یکدیگرراجذب وباهم می چسپانند ، ویک پردۀ الـسـتیکی را درسطح آب بوجود می آورد که حتی حشرات خورد، سوزن ، پل پاکی ومانند آن می تواند بالای سطح آب حرکت کند بنأ سطح آب دارای درزها وخالیگاها نیست وگویا پردۀ است بین قوۀ جاذبه واجسام شناوردرتحت عنوان کشتیها مفصلا شرح دارد).آب باداشتن خواص قطبیت مولیکولهای آب را اطراف خود مثل یک دایره یا کــُره جمع می کند که فشار آن اززیر بطرف بالا است یعنی خلاف کشش قوۀ جاذبه که اشیارا از بالا بطرف پایان جذب میکند این آدرس را باز کنید ــــــــــ»م

آدرس (  297 ) نشانۀ آب که خلاف استقامت قوۀ جاذبه فشار آورده وجسم را درسطح خود شنا می دهد:

|«ــکلک| بــــیونا ت« شنا » درآبImage

 محتوای فلم : بابازشدن صفحه ملا حظه می شود که جسم سنگینی بالای سطح آب گذاشته شده ، ودربالای این جسم دو فشار یکی از بالا به پایان (فشار قوۀ جاذبه ) ودیگری از پایان بطرف بالا( فشارآن مقدار آبیکه بنابر ثقلت جسم جای خودرا رها کرده ولی با چسپش وجذب مولیکولهای دیگر آب یکجاجسم را بطرف بالا فشار ونه میخواهد غرق شود). این قوه را درعلم به نام « بــیـویـانس »( شنا ) گویند که اندازه آن مساوی است به مقدار آبیکه جای خودرا از سبب پایان شدن جسم درآب رها کرده.  درساختن کشتی ها وجود نشانه های آفریده شده درآب مد نظر بوده وبیدون آن کشتیها ساخته شده نه می تواند .ما این نشانه هارا درتحت عنوان کشتیها داریم . دانشمند وفیلوسوف « آر شـمیدوس »« ق ،م 212 ــــ 287 » از « سـیراکوس ســیـسـلی » این خاصیت آب را که منشأ خودرا ازنشانۀبزرگ آفرینش درآب گرفته کشف نمود . ( عنوان کشتیها ملاحظه شود ).

«ــکلک|تصویرارشمیدس Image

 این نشانۀ ارزانی شدۀ خداوند«ج» امکان شنای کشتی های کوه مانند را دربالای آب مساعد گردانیده آدرس را باز کنید )ـــ»م

 آدرس (  298 ) نشانه های قطب دار بودن آب امکان ساختن کشتیهای کوه مانند را نموده. آدرسهارا باز کنید )ــــــ»م

|«ـــکشتی های کوه مانند بالای سطح آبSee full-size image.«ـــکلکـــــ»See full-size image.

تصوير را با اندازه واقعی ببينيد تصوير را با اندازه واقعی ببينيد   «ـــــــــکلکـــ»   ..

 

 

|«ـــکلکتصوير را با اندازه واقعی ببينيد.  

  |«ـــصدهاکشتیهایـی  بزرگـترین  جــهـا ن  world biggest ship

 

 آفرینش این نشانه های معجزه آسای آب است که شنای کشتی های کوه مانند را دربالای سطح آب ممکن ساخته و قرآن مجید در1400سال قبل ازوجود کشتیهای کوه مانند امروزی مژده داده تا انسان بادرک نشانه های آب آنهارا ساخته وازآن نفع بردارند( آیات مبارک راجع به کشتی ها درتحت عنوان کشتیها آمده وازجمله این آیات مبارک ).ر

|«ـــــکلکشود- سوره: 42 , آیه: 32

              .. ﴿42:32 ﴿..وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ...   

  

         ﴿  از نشانه ‏هاي او كشتيهائي است همچون كوهها كه در دريا در حركت است.          |«ـــکلکشود- سوره: 55 , آیه: 24

             ﴿55:24﴾﴿..وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.. 

                     ﴿  و براي او است كشتيهاي ساخته شده‏ اي كه در دريا به حركت درمي آيند كه

                 همچون كوهي هستند!

ــــ نعمت دیگر از نشانۀ آب آنکه او قطرات آب را گرد هم جمع میکند ونه می گذارد که قطرات باران کتله های بزرگ راتشکیل وموجب نابودی انسان وحیات شود.واز جانب دیگربا تشکل کروی شدن قطرات آب فشارعمودی وآنهم از پایان به بالا پیدا می شود که خلاف استقامت جذب قوۀ جاذبۀ زمین که از بالا به پائین است .آدرس را باز کنید ) ـــ»م (ازجانب دیگر وقتی قطرۀ آب نزدیک به یک نخود رسید نشانۀ دیگر خلقت دست به کار می شود وآن نقش قوۀ جاذبه است ونه میگذارد که قطرات آب بزرگ تر شود وقطره را بطرف زمین جذب واز قطرات دیگر جدا میکند ولذا رو به پایان نموده تا اینکه درفاصله بین ابر وزمین با فشار آتموسفری وبادها مواجه وخوردتر شده به زمین می بارد ) شما انواع قطرات باران را ازاین آدرسها ملا حظه کنید )ـــ»م      آدرس (299 ) نشانۀ دیگرقطبیت دار بودن آب تشکل قطرات کـُروی شدن مولیکولهای آب است .آدرس راباز کنید )ـــم

ــبه هزاران شکل قطرات بارانraindrop  

|«ــ قطرۀ آّبSee full-size image.|«ـــــــــــ»|See full-size image.

 ــــ نشانۀ دیگرچارجهای برقی یا قطبیت دار بودن آب همانا بالا شدن آب رااز زمین به ریشه وساق نبات الی برگها میسر ساخته )ــــآدرس را باز کنید:ر  

آدرس (300 ) مولیکولهای آب همیشه یکدیگرراجذب وبطرف خود می کشاند :

See full-size image   «ـــکلیکــــــ»     See full-size image.

  

مــحتوای فلم : باباز شدن فلم یکی از نشانه هائیکه دربنیاد چارجهای الکتریک آفریده شده وعبارت از جذب کردن چارجهای مخالف  به یکدیگر است می بینید. دراین فلم آکسیجن به رنگ سرخ دارای چارج « منفی ـــــ » است که هائیدروجن را که به رنگ سفید است وچارج « مثبت +  » دارد بصورت متمادی بطرف خود جذب میکند 

water molecule animation«ـــ»hydrogen bond animation  

 آدرس (301 ) ـــ نشانـۀ بزرگ که به مولیکول آب ارزانی شده واو ازریشه بطرف بالا تا برگ

                                     بلند رفته ورشد نبات را بار می آورد

«ــکلک| حرکت آب به برگها See full-size image.

  محتوای فلم ــــ  درنباتات برگها در بالا وبطرف آسمان وریشه در عمق زمین است ، پس در علم جاودان خداوند«ج» این مشکل برگهای درختان که آب رااز عمق زمین به خود گرفته ورشد می نماید هم حل شده. درآدرس فوق می بینید که قطرات آب با سرعت زیاد ازعمق زمین خودرا به داخل ریشه های درخت رسانده وبعد ازداخل ریشه ها بلند شده وبه برگ ها می رسند. دانشمندان کشف نموده اند که این نشانۀ عظیم قدرت منشأ خودرا از قطبیت دار بودن مولیکولهای آب گرفته وهم نشانه های دیگری با او کهمک می شود وآنها اینکه

1 ) مولیکول اولی آب که به رگهای مودار ریشه می رسد،مواد ترکیبی آن را تجزیه نموده وبه ایونهای مثبت ومنفی جدا می نماید.وچون مواد مذکور در ریشه ها وجوددارد بنابران مولیکول آب که متحرک است از طرف ایونهای مثبت ومنفی مواذ ریشه جذب وبالا می شود وبه تعقیب آن خود مولیکول آب ، مولیکولهای دیگر آب را بطرف خود جذب وبه بالا می کشاند.این عملیۀ کشش الی برگها ادامه می کند .( مثال آن به یک ورق جاذب می ماند که وقتی یک نوک آن داخل آب می شود، بعداز یک وقفه تمام آب گیلاس به ورق جاذب بالاشده وکاملا آن را مرطوب می سازد ).   ر           

|نیروی جذب ایونها به یکدیگرSee full-size image.

2 ) درزیر هر برگ درخت سوراخهای مکروسکوپیک است که بصورت اتو مات باز وبسته شده از یک طرف قطرات آب را از برگ خارج می کند واز جانب دیگر گاز « کاربن دای اوکساید » آتموسفر هوارا داخل برگ می نماید .وقتی این سوراخها باز شد وآب ازان خارج شد به دنبال خود آب دیگیریکه درساق وریشۀ درخت است به طرف خود جذب می نمایدکه به این صورت آب از ریشه به برگ بلند می گردد.

3 ) دو نشانۀ دیگر آب که عبارت از نیروی چسپیدگی وپیوستگی مولیکول آب است نیز نقش دارد یعنی وقتی یک مولیکول بالا شد مولیکول دیگر که به او پیوسط است نیز کش شده وبالا می شود.چنین است راز خلقت که همه را به منظور خیر ونفع انسان آفریده وهیچ نیروئی درجهان نه میتواند آن را کم کند ویا نابود کند.« سپاس به این نعمت رایگان وبی نهایت ارزش مند ».ر

|«ــ بالاشدن آب اززمین به بالا تا برگ هاSee full-size image.«ـــــ»See full-size image.

 آدرس (302 ) ـــ مشاهدۀ فلمی « فوتو سنتیز » نباتات را ازاین آدرسها باز ودرهریک نقش مولیکولهای آب را می بینید :ر

                                                                                                        Life | eLearning

 

Animation

 

ESP Activity


 
ESP Activity

ESP Activityـ

 

ESP Activity

photosynthesis animationـ«ــــکلــــ»ــphotosynthesis animation

 

photosynthesis animation ـ«ــــکلکـــ»ـ photosynthesis

 

 

آدرس (303 ) نمونۀ از نشانۀ عظیم دیگر الکترونها همانا حرکت وخارج شدن ازمداراتم است که اتم رابه   به « ایونهای مثبت » مبدل میکند:ر

                   |الکترون ازمدارخارج وبه مداراتم دیگرداخل شدSee full-size image.

محتوای فلم : باباز شدن فلم ملاحظه می شود که یکی از طول موجهای نور قابل دید به داخل اتم ( مثلا اتم سودیوم ) شده والکترون مداری آن را تحریک می کند ، این الکترون از مدار خود به مدار بلند تر خیز زده وچون انرژی آن زیاد است مدار اتم را رها واز طرف اتم عنصر دیگرقبض می گر&