Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد .

         آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد ستاره ها آفریده شده . 

          

 د)  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد آفتاب ونظام شمسی آفریده شده .

 

آفتاب یگانه منبع احیای حیات وحمایۀ حیات برای انسان بوده وخداوندج برای او امکاناتی را خلق فرموده که به نوبۀ خود یکی از معجزه های خلقت به شمارمی آید.

اکثریت آن معجزه ها درآیات قرآن مجید مژده داده شده وما تمام آیات مبارک راباترجمۀ آنها درتحت عنوان 4 و5 فصل معجزه ها داریم که هرگاه اولا تشریحات سائینسی آنهمه معجزه ها دقیقأدراین فصل مطالعه وبه تعقیب آن آیات مبارک تلاوت وترجمه شود به کنه ومعنی آیات رسیده ولذت روحی ووجد ایمانی به آن اندازه بیدار می گردد که مشکل است آن را رها نمود، بلکه درعوض درتجسس این می شویم که دیگر کدام معجزه را مژده داده . خداوند ج همین الهام وبیداری را نصیب همه مطالعین گرام نماید .

دراین فصل سعی شد تا برای درک بهتر هریک از نشانه ها واندازه گیریهای این فصل ، ازیک طرف فشردۀ سائینسی هر اندازه گیری واز جانب دیگر تعداد زیاد آدرسهای فلمی مربوط به همان نشانه های خلقت نیز حاضرشدوامید است که هریک آن باز شده واز مفهوم آنها مستفید گردند .اینک عدۀ از آن نشانه هارا می بینیم :

1 ) آفتاب یگانه ستارۀ است که دانشمندان مجموعۀ ساختار،حالات وکیفیت آن را برای مجموعۀ اجرام سماوی دیگربه قسم نمونه مدنظر گرفته ، یعنی برای کشف اجرام دیگر سماوی ، آفتاب رانمونه مثال والهامی برای دانش علوم کیهانی قبول کرده اندمثلا قوۀ جاذبه ، کتله ، مواد ترکیبی ،موقعیت مکانی ،مسافه از کهکشان ، مدار حرکی ، چگونگی تشکل وهم فعالیت مرکزی وانجام تعامل هسته وی ، پوشها وپرده های داخلی ،دوران سوخت ،تعین عمر ،مراحل سوخت اولیه ، مراحل ثبات درسوخت ، ومرحلۀ اتمام مواد سوخت ، درجۀ مقناطیسیت ، وجود اشعه های گوناگون واز جمله حرارت و نور قابل دید وترکیب آن به هفت رنگ که خود یک منبع والهامی برای احیا ورشد صنعت رنگ سازی درجهان شده وخلاصه به صدهای دیگر رااساس قرار داده و درمعلوم کردن خواص وچگونگی کار ستاره های دیگر، خواص وکیفیت آفتاب رامبنأ واساس قبول می کنند. گویا آفتاب است که دانش علوم کیهانی ونجومی را برای بشریت مژده می دهند واین خود یک الهام وتشویق خداوندج برای کسب دانش انسان می باشد .  بطور مثال آدرس ذیل را می بینیم :

 

  :          Hertzsprung-Russellآدرس (  163 ) دیاگرام هـیـرتـز سـپـرانگ ــــ  روسـِل

ـــکلِک|See full-size image.

 

 

ـــکلِک|See full-size image.

 

محتوای فلم : باباز شدن فلم یک گرافی را می بینید که درسال  1913مشترکأاز طرف دونفر دانشمند ترتیب ودرشناخت وطبقه بندی اجرام سماوی و نجومی اساس قرارداده شده.دانشمند اول ایـنرهـیـرتـز سـپـرانگ 1967 ـــ 1873 دانمارکی و دومی هـینـری نوریس روسـِل 1957 ـــ 1877 امریکائی

اندکه دیاگرام شان به نام هردو یاد می شود( دیاگرام هیرتز سپـرنگ  ـــ روسل ).                                  

Henry Norris Russell            ـــــ Ejnar Hertzsprung                                       

تشریحات دیاگرام : این دیاگرام از مشهورترین ومهمترین دیاگرام های علوم کیهانی به شمار می آید که درآن آفتاب نظر به موجودیت تمام مشخصا ت که درفوق بیان شد دروسط دیاگرام قرارگرفته وبرای معلوم کردن این بخشها: روشنی مطلق ستاره ها|درخشانی ستاره ها | صنف بندی ستاره ها |حرارت موثر ستاره ها وکتلۀ ستاره ها ،آفتاب رامعیارقرارداده اند.                                                                                                     مثلا این دیاگرام تقسیم بندی ستاره هارا ازبالاوچپ به طرف پایان وراست ادامه داده و آفتاب دروسط حرف جـی قرار دارد وازهمین صنف  به شمار می آید . G

یعنی اگر مایک خط عمود را از حرف مذکورکه دربالاقراردارد به پایان رسم کنیم آفتاب را قطع میکند ( دیاگرام دوم) ملاحظه شود .

صنف بندی ستاره ها ازطرف چپ به راست به حروف انگلیسی نشانداده شده که حرف اول ازچپ بزرگ ترین وحرف آخر کوچک ترین ستاره ها اند .       

O  B  A  F  G  K  M

ودرزیر آن حرارت ستاره ها نشان داده شده.

درطرف چپ دیاگرام درخشانی ستاره ها است که روشنی آفتاب را 1 قبول وستاره های بالاتر آن بالترتیب روشنی زیادتر، حرارت زیادترو کتلۀ بزرگ ،بزرگ تر وبزرگ ترین رانسبت به آفتاب دارند وستاره های پایان تر از آفتاب روشنی ،حرارت وکتلۀ کم ، کم تر وکم ترین را نسبت به آفتاب دارند .

شما درگراف دوم نام ،موقعیت وکتله های ستاره های را که در نواحی آفتاب اند هم می بینید .مثلاستاره های سنگین :

از بالا بطرف پایان ( ریـگـِل ، دیـنـیب ، بیتل گی اوس ، انتاریس ، سپیکا ، سیروس ، الدبران وسیروس ).

وستاره های خوردتر از آفتاب ودرپایان تر از آفتاب : برنارد ، پراک سیما سینتاوری اند)

Rigel....Deneb ....Betelgeuse....Antares ....Speca....Aldebran ... sirius..

.Barnard...Proxima Centauri ....Procyon

 

 2 ) ترکیب اشعه های گوناگون واستفاده از آنها در احیا وحفظ حیات انسان که جمعأ یک طیف یا شرید وسیع را درخود شامل وعبارت اند از [ اشعۀ گاما ، ایکس ، ماورای بنفش ، بنفش ، قابل دید ، حرارتی ، امواج مکرونی ، امواج رادیوئی ، امواج طویل رادیوئی ] صورت استفاده از هریک را بعدأ می بینیم .

           اشعه درحقیقت انرژی است که از اثر انجام تعامل هسته وی درداخل ستاره پیداشده وبعد بصورت موج به حرکت می شوند . وحالا اشکال مختلف این امواج را می بینیم .

 

آدرس (164 )  طیف یا شرید مکمل امواج الکترو مقناطیس آفتاب :

|ـــکلِک شود.See full-size image.

تمام نامهای را که درفوق آوردیم دراین فوتو ملاحظه می شوند .

3) نور یادرخشانی آفتاب را به نام نور قابل دید گویند.وجود این نوریک معجزۀ بزگ خالق جهان به شمار می آید، زیرااوتا به چشم انسان می رسد مراحل کاملا سنجیده شده را طی می کند وآن را می ماند که با یک طرح ونقشۀ قبلی آفریده شده ، کار میکند. که مهمترین آن طرح ونقشۀ خلقت این ها اند:

1) نورقابل دیداز هفت قسم موج ترکیب و هر موج تجلی دهندۀ یک رنگ اصلی ذیل می باشد :

 

[ بنفش|نیلی آبی| سبز|زرد|نارنجی|سرخ ] این موجها زمانیکه باهم یکجا باشند حاصل جمع شان به قسم سفید  معلوم می شود.تشریحات مکمل نور رادرتحت عنوان نور می بینیم و فشردۀ آن چنین است:

که نورآفتاب دردو حالت موجی وذرئی آفریده شده واین بدان سبب است که هم حرکت می نمایدوهم درعین حرکت مانند الستیک جمع وکش می شود. حالت جمع یا فشرده شدن یا به ذره تبدیل شدن را می گیرد.تبدیل شدن انرژی به ذره راماده گویند یعنی انرژی تمرکز می یابد[گرفتن حالت مختلف انرژی معنی تغیر شدت است وتغیر موجب تولید ساحه می شود که به آن ساحۀ الکتریکی گویند ]وحالت کش شدن یا باز شدن معنی موج را می دهدوبه همین دوحالت ادامه دارد.اشعۀ تولید شده درمرکز آفتاب بطرف سطح درحرکت شده وباگذشت هر طبقۀ آفتاب ، انرژی خودرا به ذرات دیگرداده وشدت آن کم شده می رود.

درعلم سائینس کم شدن انرژی معنی کم شدن فریکانس و طویل شدن طول موج ،وکم شدن نفوذ آن دراجسام رامی دهد وبرعکس:زیاد شدن انرژی معنی زیاد شدن فریکانس و کم شدن طول موج وزیاد شدن نفوذ آن دراجسام رامی دهد ، یعنی اشعۀ اولیه به گروپ های جداگانه جدا می گردد که هریک آن نام جداگانه وخواص جداگانه دارند وما آنهارامثل فوق به نام های اشعۀ گاما، ایکس ، ماورای بسیار بلند ، ماورای بنفش، بنفش ، قابل دید ، حرارتی ، مکرونی ،رادیوئی وطویل می گوئیم . پس مجموعۀ اشعه ها باگذشت از طبقات آفتاب به طبقۀ فوتوسفر آفتاب داخل می گردد. دراینجانور قابل دید ازاشعه های بلند تر بوجودآمده و درمکان خالی با سرعت 300000کیلومتر به حرکت می شود تا اینکه  کمی اضافه از 8 دقیقه به آتموسفر زمین می رسد،

2) بارسیدن نورقابل دید به آتموسفر زمین، گازات آتموسفری بخش نور قابل دید راازخود گذشتانده به سطح زمین  انتقال میکند.وآنهای را که برای حیات هلاک کننده است نه می گذراند ، چنین است تدبیر ومعجزۀ خلقت.

3) نورقابل دید باتصادم به سطح زمین وموافق با شدت انرژی خودالکترونهای مواد زمین را تحریک وبه حرکت می اندازد ، والکترونهای مواد زمین مطابق باخواص که درآفرینش به او داده شده طول موجهای نوری رایا نشرویاانکسار ویا بلع می کند.

4) چشم انسان  به نوبۀ خود همان طول موجهاراکه الکترونها نشرویاانکسارداده اخذ وبه مغزانسان انتقال میدهد، وآنهی را که بلع کرده ، همان جسم را سیاه می بیند.

5 ) مغز انسان هریک از طول امواج را تحلیل وتجزیه نموده وبه چشم امر می دهد که آن را به این قسم رنگ قبول وجوابگوید. شمۀ این همه تدابیرخلقت را می نویسم :

          کتلۀ آفتابـــــ اشعه های آفتاب ــــــ فوتوسفر آفتاب ـــــــ پیدایش نورقابل دید ـــــــ آتموسفر

زمین ـــــــــ الکترونهای سطح زمین وتجزیۀ نورقابل دید به طول موجهای جداگانه ــــــ چشم انسان ــــــ  مـغـزانسان ـــــ جواب به چشم ودیدن جهان به رنگهای گوناگون . چنین است تدابیر خلقت که سپاس به آن که هرگاه یکی از مراحل آن کار نه کند ویا اندازه گیریهای آن ازآنچه برایش آفریده شده کم ویا زیاد باشد، مانور قابل دید را دیده نه می توانیم وجهان به نزد ما تاریک می باشد.مثلا درمکان خالی یا آنجا که ماده وجود   ندارد، نورهم تجلی خودرا نشان نه میدهد ولذا کائنات وتمام ستاره ها با وجوددرخشانی شان تاریک بوده وهیچ معلوم نه می شودواین خالق جهان است که تدابیری را خلق فرموده که به اثر موجودیت آن ما جهان راروشن وبارنگ های دلپذیر می بینیم سپاس بی پایان به این رحمت رایگان وآسان او برای انسان .

4)  سیارات نظام شمسی را درمدارهای معین حفظ وزمین را درچنان مداری به دور خود نگاه داشته که توانسته نور وحرارت موافق و مناسب را به آن انتقال بدهد .

5 ) حرارت مناسب نه زیاد ونه کم را به زمین انتقال و موجب حمایه وادامۀ حیات انسان شده .

6 ) اکثریت از سنگهای منجمد شدۀ آسمانی که علاوه از عناصر ثقیله دارای بخارات آبی منجمد شده است واز مدار خود فراروبانزدیک شدن به آفتاب ، ذوب گردیده وبخارات آبی وذرات عناصر آن بطرف زمین سرازیروبا  رسیدن به آتموسفر زمین بخارات آبی آن به ابر وبعد به باران تبدیل وبه باریدن شروع میکند ، وذرات گازی وخاک های آن درآتموسفر بخارات آب را که اززمین بالاشده به اطراف خود جمع وابرهارا تشکل می دهند،که درعلم نام آیروزول راگرفته ، وهم ذرات مذکور بابارانها به زمین فرود آمده وعناصر کمبود زمین را اکمال کرده .

7 ) سیاره های مانند مشتری ، نیپتون وپلوتون را درمدار های معینی حفظ نموده وآنها به نوبۀ خود مجموعۀ از سنگهای آسمانی را بالای مدار معین وبه مانند کمربند حلقه کرده تا بطرف زمین سرازیر نه شده وموجب نابودی حیات نه گردند .

8 ) هرگا آفتاب دارای کتلۀ خورد یابزرگ تر از آن چه دارد می بود، زمین رادرمدار موافق حفظ نه می توانست واز جانب دیگر حرارت ونور موافق را نداده یا کم ویا زیاد بوده ودر هردو حالت نابودی حیات را بار می آورد .

9 ) فرض کنیم کتلۀ آن موافق بود ولی اگر موقعیت مکانی آفتاب مناسب نه می بود یعنی یا از مرکز کهکشان دورتر ویا نزدیک تر می بود درهردو حالت یا زمین از شدت حرارت واشعه های مضره ویا از زیادی ویا کمبود عناصر ثقیله به نابودی کشانده می شد .

10 ) باز هم اگر آنچه بیان شد همه صحیح می بود ولی درموقعیت مکانی آفتاب ستارۀ دیگری می بود، واضح است که تاثیرات اشعه ، حرارت وقوۀ جاذبۀ آن ستاره هم کیفیت نور وحرارت آفتاب وهم مدارهای سیارات را تخریب وحیات را به نابودی می کشاند .

11 ) مواد خام داخل آفتاب اضافه از 74% هائیدروجن است وهائیدروجن سوخت ثابت وآهسته دارد که به این صورت عمر آفتاب را به اضافه از 5.5 بیلیون سال دیگر تضمین نموده.   

  12 ) علا وه از آن درطبقۀ فوتوسفر آفتاب عناصر دیگری است که وظیفۀ شان تجزیۀ اشعه های نیرومند آفتاب به نور قابل دید ( هفت رنگ اصلی ) نموده وطول موج های آنها یکجاشده وبه زمین انتقال می گردند .این عناصر عبارت اند از [ ایون منفی هائیدروجن ، هیلیوم ، آکسیجن ، کاربن ، آهن ، نیون ، نایتروجن ،  سلیکن ، ماگنیـشیوم ] وظایف عناصر مذکور درتحت عنوان نور آفتاب ودرختم این فصل آمده .

گرچه باریکی های زیاد دیگری هم است ولی برای درک حقیقت ، سوالی را باید فکر نمود وآن اینکه :

سـوال : چطوریکه ملاحظه می شود وجود آن همه تدابیرمنبع احیا وحمایۀ حیات انسان شده وبه آن می ماندکه طرح ونقشۀ درکار بوده تا آن همه باریکی هارا سنجیده ووجود آفتاب رااز تمام معضله های که مانع تولید وانتقال نور وحرارت موافق به زمین می شود، نجات داده است ، آیا این همه تدابیر کار تصادف است ؟ ویا از خود طراح ومدبر عالی دارد که جلو همه را گرفته وآفتاب موافق به مقصد را آفریده ؟ که آفریدگار آن خداوندج می باشد.

ما این اندازه گیریهای دقیق ومو قعیت دقیق را دراین فصل می بینیم ولی قبل ازهمه باید خود آفتاب وچگونگی تشکل آن را درآدرس های زیل شرح کنیم :

**********************

ادرس ( 165 ) چگونگی تشکل آفتاب وسیارات :

 

|ـــکلیک شود|local AVI,

 

محتوای فلم : بابازشدن فلم  بقایای مواد گازی وخاکی ستاره های انفجار یافتۀ سوپر نوا هارا می بینیدکه با چرخ نمودن آنها اولا کتلۀ مرکزی وبعداولین تشکل آفتاب وبه ادامۀ آن تشکل سیارات آن را بوجود می آورد ، شما چگونگی تشکل آنهارا می بینید که اگرانفجار سوپر نوانه می بود ویا دروقت وزمانش صورت نه میگرفت، آفتابی وجود پیدا نه می کرد .( این تکامل نوبتی راهمان اندازه گیریهای بوجودآورده که دربنیاد ذرات مادی خلق شده که اگر به اندازۀ یک واحد درمیلیاردها کم ویا زیاد می شد ، تشکل سوپر نوا وهم انفجار آنها صورت نه می گرفت .

**********************

ادرس ( 166 ) نظام شمسی راباسیارات آن می بینید:

  

|ـــکلیک شود|See full-size image

 

محتوای فلم : باباز شدن صفحه، مجموعۀ نظام شمسی رابصورت بسیار واضح دردوحالت می بینید:

اول سیارات داخلی آفتاب که عبارت از عطارد، زهره، زمین ومریخ اند.

ودوم سیارات گازی یا خارجی عبارت ازمشتری ، ساتورن ، اورانوس، نپتون ، پلوتون ونیـبیـرو، می باشند. وآنچه که بی نهایت مهم است اینکه کمربند سنگهای آسمانی دربین دو قسم سیارات فوق قرار داشته ومشتری آن هارا درمدار معین حفظ ونه می گذارد که بطرف زمین سرازیر شوند. اینهم یکی از تدابیر خلقت است که شرح مکمل آنهارا درتحت عنوان نظام شمسی داریم .

**********************

آدرس ( 167) مدارهای سیارات داخلی وحرکت مداری سنگهای آسمانی را دراطراف آفتاب ملا حظه می کنید ولی باز هم هیچ یکی از آنها دربالای مدارهای یکدیگر وهم دربالای مدار سیارات تصادم نه می کنند آیات مبارک که از مدارها درعنوان 4 آمده و مژده داده تلاوت شود:

 

|ـــکلیک شود|See full-size image.

 

 

محتوای فلم : سیاره های داخلی عطارد، زهره ، زمین ،مریخ وکتله های سنگهای آسمانی را می بینید که هریک بالای مداری حرکت دارند ولی هیچ یک بادیگری درتصادم نه می شوند واز نتیجه نظم ، هم آهنگی وتوازن را درنظام شمسی نشان می دهد ، آیات مبارک که از مدارها ونظم جهان درعنوان 4 آمده و مژده داده تلاوت شود:

 

**********************

 آدرس ( 168)  آفتاب ومجموعۀ سیارات وآنچه درزمین است به شمول شکل آفتاب در 60فوتو می بینید.

 

|ـــکلک شود.www.creationofuniverse.com/html/1024x768.htm

 

محتوای فلم : برای آشنا شدن به چگونگی ابعاد ونمونۀ رنگهای اجرام متعلق به نظام شمسی ، هر یک از فوتورا دومراتبه کلِک نموده وحالت بزرگی وزیبائی خلقت آنهارا ملا حظه می کنید .

**********************

آدرس ( 169)  مجموعۀ سیارات نظام شمسی وآنچه درزمین است به شمول شکل آفتاب در 293فوتو می بینید.

|ـــکلک شود.SOLAR SYSTEM

 

محتوای فلم : برای آشنا شدن به چگونگی ابعاد ونمونۀ رنگهای اجرام متعلق به نظام شمسی ، هر یک از فوتورا دومراتبه کلِک نموده وحالت بزرگی وزیبائی خلقت آنهارا ملا حظه می کنید . هم چنین بعضی آدرسها درقسمت بالائی صفحه ودر طرف چپ صفحه وجوددارد وهریک به صدها فوتو دارند که می تواند کلِک گردند،ازجمله این آدرسها که هم از اینجا وهم از صفحۀ مربوط باز می شوند.:

 

entire collection             . galaxies/               /nebulae         . stars

       

 the universe        PICTURES        exotic         BEHIND THE                      

 

 

WALLPAPER   . ASTRONOMY         PRINTSHOP

 

  SPACECRAFT HUBBLE . MOVIE THEATER          showcase

 

  MAGE TOURS. . WALL MURIALS. .solar system

**********************

آدرس ( 170)  دایرۀ آتشین آفتاب :

|ـــکلکشود|قرص آفتاب  See full-size image.

محتوای فلم : کـرۀ آتشین آفتاب دردرمرکز خود 15.5میلیون درجه حرارت سانتی گراد ودرسطح خود حرارت 6000 درجه سانتی گراد داشته بخش زیاد آن به قسم فواره تا فاصلۀ اضافه از 600 کیلومتر بلند وبعد فرود می آیدکه آن را تاج گویند وعامل اصلی تولید بادهای آفتابی می شوند.[ وجود حرارت6000درجه درسطح یک اندازه گیری دقیقی است که اگر زیاد ویا کم می بود نور موافق قابل دید راتشکل نه می دادکه درصورت زیاد بودن رنگ نور آبی وموجب نابودی حیات می شد ودرصورت کم بودن نه می توانست نور موافق وحرارت مناسب را به زمین بدهد پس درهردو حالت حیات نبود این عیاردقیق را کدام کس به آفتاب داده ؟

                                    ********************** **********************

                  وحالا تعدادی از اندازه گیریها وعیار دقیقی را که دانشمندان محاسبه نموده اند به ترتیب می بینیم :                                    

1 ) وجود ستاره ها درساحۀ پیدایش نظام شمسی:

ه ـــ اگر تعداد بسیار کم بود: درابر های نظام شمسی مقدار ناکافی عناصرمعین ثقیلۀ می بود ونه می توا نست آفتاب وسیاره گان تشکل کنند.

ه ـــ اگرتعدادآن زیاد بود : مدارهای سیارات نظام شمسی رااز بنیاد ازبین می برد .

**********************

آدرس (171 ) مدارنظام شمسی وکمربند سنگهای آسمانی :     

  |ـــکلک شود..See full-size image

|ـــکلک شود.See full-size image.

محتوای فلمها : شما درهردوآدرس تمام سیاره های داخلی وخارجی را دربالای مدارهای معین شان وکمر بند سنگهای آسمانی را دربین دو پردۀ داخلی وخارجی فوق وهم آمدن سریعانۀ یکی از سنگهارا بطرف آفتاب ملاحظه می کنید. این دوفلم گواه نظم مطلق رادرموقعیت اجرام سماوی وهم نیروی دفاعی سیارۀ مشتری ونیپتون رادر حفظ کرۀ زمین از فرود آمدن سنگهای آسمانی به سطح آن نشان می دهد. 

********************************************

 

آدرس ( 172 ) دایرة المعارف فلم ها مربوط به نظام شمسی :

 

| ـــکلک شود.Space java applets, space animations

 

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، فهرست مکمل اضافه از صدها عناوین نظام شمسی را درطرف چپ صفحه می بینید که هریک آن می تواند کلِک وفلم آن فعال شود.چون تعداد عناوین زیاد است امید که خود ویا شخص دیگری درتشریح فوتو ها به شما کهمک نماید . ازجمله بعضی از آدرسها که متعلق به آفتاب ونظام شمسی اند دراین جا انتقال شد. باید کلیک وباز شوند .

الف ) مدار سنگ هــلی درداخل نظام شمسی .

| ـــکلک شود.Comet Halley's Orbit in the Solar System

محتوای فلم : بابازشدن صفحه ، چوکات فلم ظاهر می شودوبین چوکات کلیک شود تا فلم شروع گردد.درفلم مدار حرکی تمام سیارات نظام شمسی وجوددارد، وآنچه که بسیار مهم است اینکه درطرف چپ سه کلکینچه وجوددارد [از تاریخ ، از مرکز وازمدار ]، درخانۀ تاریخ ساعت،روز،ماه، ششماه وسال ودرخانه های مرکز ومدار نام هشت سیاره تحریر شده است.

بعد از انتخاب هرسه خانه ،  شما بالای یکی ازاشاره های ویا کلیک کنید ازیک طرف سیاره ها در بالای مدار به حرکت وازجانب دیگر مسافه بین همان سیاره وزمین و بین همان سیاره وآفتاب ازجنس واحد استرونومی تعین می گردد.[ یک استرونومی مساوی است به مسافۀ زمین تا آفتاب یا  149.000.000کیلومتر.

    

ب ) سنگهای آسمانی که از نظام شمسی عبور می کنند :  

 

| ـــکلک شود.Comet's passage through the solar system

 

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، چوکات سیاه ظاهر می شود که درقسمت بالای آن دوشکل از سیارات داخلی آفتاب است. وقتی بالای آن موس را آوردید درحال فلم مذکور فعال می شود وشما حرکت سیارات وهم  مدارسنگ هــلی را به اطراف آفتاب می بینید .

ج)  مسافات  مختلف سیارات نظام شمسی وکهکشان شیری :

 

| ـــکلک شود. Milky Way Galaxy at different scales

محتوای فلم : باباز شدن صفحه چوکات فلم ظاهر میشود که بطرف راست آن یک خط عمودی بوده ودربالا وپایان آن دوعدددکمه است :

     Zoom in O----------------------------------O zoom out

  درفاصله بین دو دکمۀ فوق این نامها تحریر شده:

نام های زمین | نظام شمسی | ستاره های نزدیک | همسایۀ نزدیک نظام شمسی | کهکشان شیری | کهکشان نزدیک | گروپ محلی | خوشه های بزرگ محلی | نزدیک ترین خوشه های بزرگ محلی | و.......

باکلیک کردن دکمۀ بالائی ودکمۀ پایانی فوتوهای کهکشان شیری را درمقیاس مختلف می بینید.

شما با فشاردادن دکمۀ بالائی ، محل زمین ونظام شمسی را درداخل کهکشان می بینید. دراین وقت کرۀ زمین ظاهر می شود وشما بالای آن کلیک کنید ، فوتوی کهکشان ظاهر میشود که تحت فشار گرفتن علامه های

   [ و ] کهکشان بطرف راست وچپ  به حرکت ادامه می دهد.

وبا فشار دادن دکمۀ پایانی درچوکات نظام شمسی ظاهر می شود وبعد ازان با فشار دادن وقفه ئی ، مسافات  نام های فوق که به رنگ سفید نوشته شده درداخل کهکشان با مسافات آن مشاهده می گردد.

چ ) تناسب وسعت یابی جهان :

| ـــکلک شود. Expanding universe

 

محتوای فلم : بابازشدن صفحه بالا دایرۀ خورد به دفعات فشار دهید درهر فشار، کره های آسمانی از محل خود دور می شوند ومقیاس دور شدن شان بواسطۀ خطوط مستقیم نشان داده می شود. این فلم از آیۀ مبارگ راجع به وسعت یابی جهان گواهی می دهد.

**********************

آدرس ( 173 ) دایرة المعارف مدارهای مربوط به نظام شمسی وستاره ها :

 

Orbit Animations of Planetary and Multiple Star Systems

 

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، فهرست مکمل اضافه از صدها عناوین را در صفحه می بینید که نظام شمسی درستون اول ازطرف چپ قراردارد وتمام سیارات نظام شمسی با اقمار شان نشان داده شده وهریک آن می تواند کلِک وفلم آن فعال شود.وستون های دیگر مربوط به ستاره ها است که به فاصله های مختلف از آفتاب دورتر واقع اند.چون تعداد عناوین زیاد است امید که یاخود ویا شخص دیگر به شما کهمک نماید .

**********************

آدرس ( 174 ) فلم مدارهای سیارات داخلی وخارجی نظام شمسی با کمربند های آستروئید وکوپیـیـر:

 

| ـــکلک شود Solar System Viewer

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، چوکات فلم نمایان می شود که درپایان آن 5 دایرۀ خورد سفید است واین نام ها دران تحریر شده : ازچپ به راست : [ بخش داخلی نظام شمسی (ه) | کمربند آستروئیدها (ه) | بخش خارجی نظام شمسی (ه) |کمر بند کوپیــیر (ه) | کومیت یا سنگ های آسمانی (ه) |]. وقتی بالای یکی از دایرۀ کلیک کنید، درحال درفلم همان بخش فعال می شود ووقتی بالای دایرۀ دیگری کلیک کنید، دایرۀ اول خاموش ودایرۀ که کلیک شده فعال می شود .

آنچه دراین فلم قابل دقت است اینگه : وقتی شما بالای دایرۀ دوم از چپ که کمربند آستروئید ها است کلک میکنید، درحال به تعداد ملیونها سنگها ملا حظه می شوند که به موازات مدار سیارات درگردش بوده وهیچ کدام آنها به طرف پایان یا به استقامت سیارات داخلی که زمین دران شامل است نه می روند ، چـرا ؟ وعلت درچیست ؟ جواب این است که به آن طرف سنگهای مذکور سـیارۀ مشتری قرار دارد واین سیاره با داشتن قوۀ جاذبۀ نیرومند خود نه می گذارد که سنگها از مدار خارج وبطرف زمین رو آورده حیات را نابود سازد واز جانب دیگر چون سنگها از خود سرعت حرکت زیاد دارند لذا بطرف مشتری هم نه رفته ودر مدار معین توازن را برقرار ومی چرخند.وحالا اگر سیارۀ مشتری نه می بود ، تمام سنگها بطرف داخل هجوم آورده وکدام قوۀ نبود که جلو آنهارا بگیرد. شما این صنعت خلقت را هدف مند می دانید ویا کار تصادف ؟ تمام دانشمندان علوم نجومی وکیهانی با محاسبات شان به این نتیجه رسیده اند که تشکل سیارۀ مشتری با مسافۀ معین وکتلۀ معینی که دارد یک نقشۀ کاملا سنجیده شده وهدف مند است ولذا چنین آفریده شده زیرامنظور ازآن حفظ حیات انسان ازریزش سنگهای آسمانی می باشد.پس مدبر وخالق چنین هدف مندی کدام کس است ؟. واضح است که خداوندج !.

**********************

2)  اندازۀ پراگنده شدن گازات ، ضربات موجی ، اتساع کردن ابرهای مولیکولی

                                بواسطۀ ستاره های مجاور درخوشۀ پیدایش آفتاب :

ه ـــ اگر بسیار پایان بود : تعداد زیاد ستاره ها در مجاورت آفتاب تشکل کرده ومدار سیارات را نابود می کردوهم اشعه های زیاد را نشر می نمودندیعنی درمجاورت آفتاب گازات وگردخاک بسیار زیاد سرازیر می شد.  

ه ـــ اگر بسیار بلند بود : برای تشکل آفتاب وسیارات مربوط به آن تکاثف مقدار کافی گاز وگرد وخاک نه میبود.                                                     **********************

 

آدرس ( 175 ) نظام شمسی با مجموعۀ ازسیارات ، استروئیدهاوسنگهای که آنجا وجوددارند :

 سیارات نظام شمسیSolar System objects,  

محتوای فلم : دراین آدرس صفحۀ می آید که تشریحات هر فوتو به انگلیسی است ونام هر سیاره ویا استروئیدها به حروف بزرگ تحریر شده درطرف چپ آن بعضی فوتوهای خورد بوده ومتعلق به تمام سیارات نظام شمسی وانواع سنگ های آسمانی است ، شما بالای هریک آن کلِک نمائید ، فلم بزرگ شده وبعد بالای همان فلم تکرار کلِک نمائید بزر گتر میشود. درآخر صفحه عنوان زیل است آن را کلِک نمائید برای شما لست مکمل 18عنوان تمام اجرام سماوی را می دهد که درمجاورت نظام شمسی اند.  باید هریک آن طبق تشریحات فوق کلِک شده وملاحظه شوند .

| ـــکلک شود 2MASS Image Gallery Homepage

*******************

آدرس ( 176 )   وباکلک کردن آدرس زیل مجموعۀ از سیارات نظام شمسی را می بینیدکه نام آنها از چپ به راست عبارت اند از[ صف اول : عطارد،زهره، زمین ،مریخ ،مشتری .وصف دوم : ساتورن ، اورانوس، نیـپـتون ،پـلوتو واجسام خورد دیگر] .

 

| ـــکلک شوند Welcome to the Planets

       

محتوای فلم : شمامیتوانید هر سیاره ویا سنگهای آسمانی را یا دراینجا ویا درصفحۀ که باز شده ،کلیک کنید وشناسائی کامل اشکال واجسام آنها را بدست می آورید .بعدأ بادرنظرداشت کثرت اجرام سماوی ،ملاحظه می شود که نظم ، هم آهنگی ،مساعی مشترک وآرامش کلی بر قرار است که هریک آن گواه معجزۀ خلقت جهان به حساب می آید ومژدۀ آیات مبارک آنهارا درعنوان 4و5 معجزه هامی بینید.

 *******************

3 ) تناسب کتـلۀ حلقه های تاریک  داخلی کهکشان بر کتلۀ درخشان ستاره ها کهکشان :            

  ه ـــ اگر بسیار پست بود : مسافات  چرخیدن به مر کز کهکشان بسیار نزدیک شده وسیارۀ حامل حیات به اشعه های مضره ونیرومند مواجه وهم تداخلات قوای جاذبه بسیار زیاد می شود .                   

 ه ـــ اگر بسیار بلندبود :  مسافات  چرخیدن از مر کز کهکشان بسیار دورشده یعنی آنجا که عناصر ثقیلۀ بسیار پراگنده شده وسیارۀ سخرئی نه می تواند تشکل کند . 

*******************

4) اندازۀ چرخش ستاره :                                                                                                               ه  ـــ اگر بسیارآهسته بود :  ساحۀ مقناطیسی که از چرخش پیدا می شود بسیار ضعیف بوده  ونه می تواند سیارۀ حامل حیات را از جلو اشعه های فضائی بگیرد .                                                                         ه ـــ اگر بسیارسریع  بود : نشر اشعه های طبقۀ کروموسفر بسیار زیاد بوده واین به نوبۀ خود پرابلم زیادرا برای سیارۀ حامل حیات وارد میکند .  *******************              

5   )  اندازۀ انفجارنزدیک اشعه های گاما :

ه ـــ اگر بسیارکم بود : برای نابود ساختن انواع حیات ابتدائی ناکافی است تا بتواند جای سکونت برای انواع پیشرفته پیدانماید .                                         

ه ـــ اگر بسیاربلند بود :انواع حیات ابتدائی  زیاد که برای تامین حیات پیشرفته نیاز است از بین می رود. *******************

6 ) سطح فعالیت مقناطیسیت آفتاب :                                                                                  

ه ـــ اگر بزرگ می بود : دردرخشانی آفتاب تغییرات کمی وزیادتی، بسیار زیاد می بود .            

                                                             *******************

برای درک بهتر مقناطیسیت و الکتریک شرح فشردۀ ذیل مفید است :

اولا فوتو ونام دونفر دانشمند فزیک را که هردو کاشف الکترومقناطیس ورادیو اند می بینیم :

آدرس (  177)  کشف دونفر دانشمند بزرگ کلارک ماکس ویل و هنری هـرتـز :

حرکت متمادی ساحۀ الکتریک ودرمقابل آن حرکت مقناطیس

|ـــکلِک شود.|Back

محتوای فلم :باباز شدن صفحه طول موج های متحرک ساحۀالکتریک (رنگ سرخ) وساحۀ مقناطیس ( رنگ آبی ) رامی بینید که یکی به کمک دیگری درحرکت دایمی اند. وبعد بالای نام آن دودانشمند که درصفحه تحریر شده ویا اینجا کلیک کنید فوتو ها ونظریات شان ملاحظه می شود :

***************************

دونفرکاشفین ماکسویل وهرتس

. James Clerk Maxwell and Heinrich Hertz

دانشمند اول مـاکسویل 1879 ـــ 1857 سکات لیندی چند موضوع را کشف کرد:

تقریبأ 150 سال قبل جیمز کلارک ماکس ویل یک دانشمند علوم طبیعی انگلیس تیوری  موج الکترو مقناطیس را چنین شرح نمود :

ساحۀ الکتریک وساحۀ مقناطیس باهم یکجا شده موج الکترومقناطیس را می سازند. هیچ یک ازساحۀ الکتریک ساکن ومقناطیس ساکن ( مانند ساحۀ الکتریک ساکن که با مالیدن پای بالای قالین تشکل میکند) ویا نه آن ساحۀ مقناطیس ( مانند ساحۀ مقناطیس آن مقناطیسکه در یخچال نصب می شود) خود به خودی هیچ جا نه میروند. بلکه ماکسویل کشف کرد که تغیر دادن ساحۀ مقناطیس ، یک تغیر را درساحۀالکتریک پیدا میکند وهم چنین برعکس آن. اوعلا وه نمود که موج الکترو مقناطیس دران وقت موجود می شود که اگرساحۀ مقناطیسی را تغیردهیم ،اوباعث می شود که ساحۀ الکترو مقناطیس نیز تغیر یابد واین حالت به دوام خود باعث می شودکه ساحۀ مقناطیس تغیر یابد وبه همین قسم برای همیش[برای جاوید یکی موجب پیدایش دیگری شده وادامه می کند]. فرق بین موج وساحۀ سکون این است که موج همیشه درحرکت می باشد یعنی بیدون حرکت موج وجودنه می داشته باشد 

فشردۀ این کشف دراین مواد تجلی کرده :

1 ) الکترون که از خود یک چارج الکتریکی منفی دارد درحقیقت دارای مقناطیسیت کوچکی است که دوقطب شمال وجنوب دارد وچون الکترونها درداخل اتم بصورت غیر منظم هستند ، این خاصیت مقناطیسی آن معلوم نه می شودولی اگر تمام آنهابه یک استقامت بیایند خاصیت مقناطیسی شان معلوم می گردد.                         

2 ) اگر الکترونها تغیر محل داده شود یعنی حرکت کنند به اطراف خود یک ساحۀ الکتریکی را نشر میکند

3) ساحۀ الکتریک نیزدراطراف خود یک ساحۀ مقناطیسی پیدا میکند.                                                     4) اگر مقناطیس تغیر محل داده شوند یعنی حرکت کنند به اطراف خود یک ساحۀ مقناطیسی را تولید میکنند .   

5 ) ساحۀ مقناطیس نیزدراطراف خود یک ساحۀ الکتریک پیدا میکند.                                                     6 ) ساحۀ الکتریک وساحۀ مقناطیس به شکل موج درمکان حرکت کرده وسرعـت حرکت آن درمکان خالی مساوی به 300000کیلومتر دریک ثانیه می باشد.                                                                            7 ) او ثابت نمود که الکتریک ومقناطیس دو حالت یا شکل یک شی است یعنی آنها داخلا باهم ارتباط دارند ویکی از دیگری پیدا می شوند که آن را به نام الکترو مقناطیس یاد میکنیم.                                         8 ) موج الکترومقناطیس برای جاودانه موجود وبه حرکت می باشد مگرآنکه ازطرف ماده بلع    شود.         

9 ) اوگفت که نور یا اشعۀ آفتاب یک موج الکترو مقناطیس است ( شرح مکمل درپایان تر است ).

***************************

ادرس ( 178)  حدود فریکانسی طول موجهای نورقابل دید را بارنگهای آنها دراین دو آدرس می بینید:

 |ــکلک|  See full-size image.

|ــکلک|طول موجها وانواع رنگهای نورآفتابSee full-size image.

محتوای فلم : درهردو فلم ، شش قسم رنگ راکه دران شکل موج ، طول موج از جنس نانو متر ورنگهای هر طول موج تحریر شده است می بینید.[ یک نانومتر مساوی است به یک بلیونم حصۀ یک متر ].

کاشف دوم هنری هـرتـز 1894 ـــ 1857 جرمنی :

این شخص با استفاده از تیوری ماکسویل موج رادیوئی را تولید وآن را اخذ کرد ( کاشف رادیو ) اوواحد فریکانسی موج رادیوئی را[ یک سیکل بر ثانیه نامید] که به احترام نام خودش ( هـرتـز) یاد می شود.                اودرسال 1880شکلأ ثابت ساخت که موج رادیوئی وجوددارد، وهم چنین درعمل کشف نمود که سرعت موج رادیوئی مساوی است به سرعت نور( یعن ثابت ساخت که موج رادیوئی نوعی از نور است ودوم اینکه اوتوانست که ساحۀ الکتریک وساحۀ مقناطیس یا الکترومقناطیس را بدون انتقال آن از بالای سیم یا ناقل ، ازراه هوانشان دهد وبه این ترتیب برای دفعۀ اول از کشف رادیو مژده دادو ارتباط رادیوئی را بین دونقطه جدا ازهم دیگر و از راه هوا تاسیس نماید.

 این دانشمند برای شناخت الکترو مقناطیس ( انرژی الکتریکی ) نام های ذیل را بکار برد :

1) موج الکترو مقناطیس : یک دور مکمل جریان متناوب ( از90ــ0 درجه بطرف مثبت + 180ــ90 درجه بطرف ــــ ) را موج الکترومقناطیسی یا انرژی الکتریکی گویند .

2 ) سایکل : یک دور مکمل یک موج ( 180ـــ0درجه ) را سیکل گویند که به احترام این دانشمند به نام [ هرتز ] یاد میکنند.   

3) فریکانس : تعداد سایکل های جریان متناوب راکه دریک ثانیه بدست می آید فریکانس گویند.                       4) طول موج : فاصله بین[ نیم سیکل مثبت+ نیم سیکل منفی ] یا اول وآخر یک موج مکمل را به نام طول موج یاد نمود که ازجنس اجزا واضعاف متر حساب می شود.                                                                   ویا فاصله یک سایکل ویا یک دور مکمل جریان متناوب ( نیم سایکل مثبت + نیم سایکل ـــ ) را طول موج گویند، که ازجنس اجزا واضعاف مترحساب می شود.[ کیلو متر، متر ، دیسی متر ، سانتی متر، ملی متر، مکرومتر یک میلیونم حصۀ یک متر ، نانومتر یک بلیونم حصۀ یک متر ، پیکو متر یک هزاربلیونم حصۀ متر ، فیمتومتر یک صدهزاربلیونم حصۀ متروغیره تعین شده].

***************************

آدرس (  179  ) شکل یک موج الکترو مقناطیس :  

See full-size image.

***************************

وحالا خصوصیت مقناطیسیت آفتاب رامی بینیم :

آدرس ( 180) تشکل ساحۀ مقناطیسی آفتاب و پیچ خوردن آن به اطراف خودش :

YouTube - How the Sun's Magnetic Field Winds up and ...

محتوای فلم : کتلۀ آفتاب درمرکز خود دارای 15.6 ملیون درجه حرارت ودرسطح خود 6000درجه حرارت سانتی گراددارد. الکترونهای مدار هائیدروجن درهردو درجه حرارت فوق ازقید اتم فرار میکند، وچطوریکه دربالاتر گفته شد که به اثر تغیر حالت یا حرکت الکترونها ساحۀ الکتریکی واین ساحۀ الکتریکی ساحۀ مقناطیسی را پیدا مینماید.ساحۀ تولید شده متناسب باحرکت وضعی آفتاب نیزچرخیده واطراف کتلۀ آفتاب را احاطه می کند.

خصوصیت ساحۀ مقناطیسی طوری آفریده شده که اگر کدام ذرات دارای چارج درساحۀ مذکور داخل شود، ذرۀ مذکور در ساحه قید مانده وخارج شده نه می تواند، وهمین نعمت رایگان وخداداد است که ساحۀ مقناطیسی زمین اشعه های آفتاب را که حامل آن ذرات چارج دار مثل پروتون بوده ومی خواهند به زمین داخل وحیات را نابودکند، درخود قید ونه می گذاردفرارکند. سپاس بی پایان به این تدبیر خداوندج که به منظور نجات انسان آفریده .

***************************

آدرس ( 181 ) حبس شدن ذرۀ دارای چارج الکتریکی درداخل ساحۀ مقناطیسی :  

  Charged particle in a magnetic field

این آدرس را باز ومی بینید که چگونه ساحۀ مقناطیسی یک ذرۀ دارای چارج مثبت را درداخل خود حبس ونگاه می دارد. درصفحۀ فوق تعدادزیاد آدرسهای مفید است باید باز شده ملاحظه شود .

***************************

وحالا نیروی چنین امواج طوفانی ذرات دارای چارج را که از سطح آفتاب متوجه زمین می شود دراین آدرسها می بینیم  وبعد ازان تدابیر دفاعی طبقۀ مگنتوسفر زمین را درمقابل این امواج مضره ملا حظه می کنیم:

Click on the image for a larger animation.

آفتاب بانیروی مقناطیسی شدید خود به اندازۀ 10 بیلیون تن ابرهای گازی چارج داررا از سطح خود خارج ودرمکان پراگنده می کند که  بادهای آفتابی آن ابرهارا که به تعداد لایتنا هی زیاد ذرات دارای چارج خصوصآ پروتونهادرآن وجوددارد به طرف زمین می آورد ولی درحدود 1300تا 1800کیلومتر فوق زمین ، ساحۀ مقناطیسی مربوط طبقۀ مگنوتوسفر زمین قرار داردکه دورۀ خودرا از قطب شمال به قطب جنوب طی و بارسیدن ذرات چارج دار آفتابی درداخل ساحۀ مقناطیسی زمین ، تمام شان درداخل ساحه قید مانده ونه می گذارد که به زمین داخل وحیات را نابود نماید.چنین است تدبیر محافظه وی رایگان خداوندج برای انسان.

***************************

Earth's Magnetic Field interactive

 

Earth's magnetic field | Flash simulation, Animation, Illustration ...

محتوای فلم :  برای اثبات موجودیت ساحۀ مقناطیسی : با بازشدن صفحات هردو آدرس فوق ، عقرب موس را بالای دایرۀ خورد که درفوتو است آورده وآن را به داخل فوتو دور بدهید. باهرحرکت شما عقرب دایره ( که یک نوک آن سفید ونوک دیگر آن سرخ است ) نیز دور میکند واین ثابت می سازد که دراطراف کرۀ زمین ساحۀ مقناطیسی وجودداردوذرات چارج داررا بداخل خود حبس می کند.

***************************

 radiationbelt_Obliquex.0021.tif

محتوای فلم : شما تشکل دایرۀ ذرات دارای چارج را درداخل ساحۀ مقناطیسی زمین می بینید که همه حبس شده ونه می گذارد که به سطح زمین داخل شود .

***************************

دراین آدرسها نیز نیروی مقناطیسیت آفتاب را می بینید.

2ساحۀ مقناطیسی آفتابPart 2: Sun's Magnetic field twitching and storms

محتوای فلم : بزرگترین پدیدۀ خلقت همانا وجود الکترو مقناطیسی وساحۀ الکترومقناطیسی است که از حرکت ذرات سطح آفتاب تشکل یافته وازآن بادهای آفتابی وطوفانهای موج الکترو مقناطیسی پیدا وبالای سطح زمین تاثیر می نماید .شما باباز کردن آدرس فوق یک سلسله آدرس های بسیار جالب را می بینید که باید همه آنها کلیک شده وملاحظه شوند.وعلاوتأ آدرسهای فوق بسیار ضرور است که ملاحظه گردند.

***************************

 Magnetic field in a solenoid

شما تشکل ساحۀ مقناطیسی را دراطراف حلقه های سیم می بینید. محتوای فلم: 

شما می توانید این آیۀ مبارک راتلاوت ومژدۀ چنین تدبیر حکیمانه را شنیده ودر تفکر شوید تفسیر آیه عرصه های زیاد می گیرد که میتواند موضوع فعلی نیز دران شامل باشد خداوندج بهتر می داند.

*********************************

تدابیریکه بصورت معجزه آسا ی خلقت درمقابل نفوذ اشعه های چارج دار آفتاب آفریده شده :

آفرینش طبقۀ مـگـنیتوسـفر زمین تمام خطرهای اشعه های هلاک کنندۀ آفتاب رادفع می کند.   

وحالا نعمت رایگان ساحۀ مقناطیسی زمین را درآدرسهای ذیل باز نموده ودرچگونگی کار آنها درتفکر واندیشه گردیم.

***************************

آدرس ( 182 )  ساحۀ مقنا طیسی زمین راملاحظه کنید.

|ــکلِک| Earth's Magnetic Field

محتوای فلم : شما درطرف چپ بادهای آفتابی را که حامل ذرات واشعه های هلاک کننده است ، ودرطرف چپ چگونگی تشکل ساحۀ مقناطیسی زمین را می بینید که آن اشعه های دارای چارج رادرداخل ساحه حبس میکند.

***************************

آدرسهای آتی را باز کنید :   

|6ساحۀ مقناطیس والکتریک زمین .Earth Electric Magnetic Field

محتوای فلم : باباز شدن فلم شدت مقناطیسی والکتریکی آفتاب اطراف زمین را احاطه میکند وبعد ازآن  در خود زمین ساحۀ نیرومندالکترومقناطیسی پیدا می گردد که مجموعۀ ازذرات چارج داررا درخود حبس می نماید .

***************************

چرازمین ساحۀ مقناطیسی دارد؟Why Earth Has a Magnetic Field

محتوای فلم : دراین فلم دانشمندی سوال  چرا زمین ساحۀ مقناطیسی دارد؟ را شرح ومیگوید، بعضی از معدنیات از جمله الو مینیوم وکوبالت دارای خاصیتی است که به آن آلـنیکو گویند.این خاصیت تمام معدنیات دیگر را درخود جذب وبسیار محکم نگاه می دارد که باقوۀ زیاد نه می توان آنهارا از هم جدا ساخت.اوعلاوه نموده وکرۀ زمین را مثال می آورد که اوهم یک مقناطیس بزرگ است ومنظور از موجودیت مقناطیسیت زمین این است که تمام ذرات اشعه وی آفتاب رادرخود جذب ونه می گذارد که به زمین رسیده وانسان را نابود کند.این دانشمند فقط به وظیفۀ مقناطیسیت زمین اکتفا میکند ولی نه می گوید که این مقناطیسیت چطور بوجود آمد؟ وچرابوجود آمد؟ واگر بوجود نه می آمدچه عواقب را دربر داشت ؟ تمام این سوالات رادرعنوان خلقت زمین می بینید.وجواب قاطع آن است که مدبر وخالق جهان است که برای دفاع حیات انسان از تاثیرات اشعه های هلاک کنندۀ فضائی وآفتابی ، زمین را خواص مقناطیسیت دادومژدۀ آن را در1400 سال درآیۀ مبارک زیل ابلاغ فرمود آیه را درپایان تر می بینید خداوند بهتر می داند وسپاس بی پایان به چنین نعمت رایگان.

***************************

|ساحۀ مقناطیسی چیست؟ .What is the magnetic field?

محتوای فلم : تشریح خواص یک مقناطیس را می نماید یعنی مقناطیس دارای دوقطب شمال وجنوب ، دارای ساحـۀ مقناطیس بوده که قطب موافق یکدیگررا دفع ومخالف یکدیگررا جذب می نماید . 

***************************

        خطوط ساحۀ مقناطیسی زمین سبب تشکل سپیده دم میشود

Earth's Magnetic Field Line to Aurora

محتوای فلم : درزمانیکه ساحۀ مقناطیسی زمین ذرات داریه چارج را درداخل ساحه حبس نمود، این ذرات دربین ساحه به حرکت ادامه داده ودرعرض راه با ذرات دیگر درتصادم واقع شده وسبب تجزیه ونشر اشعه های دیگر می گردند که مجموعۀ آن رنگهارا به نام فجر ، سرخیشفق ویا سپیده دم گویند ودراصطلاح علمی به نام آو روره نامیده می شود . این سپیده دم دراطراف قطب شمال یک دایرۀ منظم رنگه را تشکل می دهدکه بسیار زیبا معلوم می شود .

آدرس ( 183) مقناطیسیت سیارۀ مشتری را می بینید.

ـــکلک شود.See full-size image.

**************************************

ازتشریحات فوق فهمیده شد که وجود ساحۀ مقناطیسی زمین از خود هدفی دارد که ما آن را چنین خلاصه می توانیم:

1) برای اینکه به انسان نور قابل دید وحرارت موافق رسیده بتواند ، آفتاب با کتله واندازۀ معین آفریده شد وچگونگی کار آن را درآدرسهای فوق دیدیم .

  2 ) آفتاب با فعالیت خود آن مقدار انرژی واشعه های نیرومند را تولیدکرد که توانست نور قابل دید وحرارت موافق به حیات را تولید کندولی این انرژی درعین حال اشعه ها وبادهای نیرومند را نیز پیداکرد که بارسیدن آن به زمین سببنابودی حیات می شود .

  3 ) برای جلوگیری از نفوذ آن اشعه های هلاک کننده به سطح زمین ، ترتیبات دیگری درخود زمین آفریده شد که به آن مقناطیسیت زمین ویا وجود ساحۀ مقناطیسی زمین گویند .وما اشکال ووظایف آن را درآدرسهای بالا دیدیم .

  قرآن مجید وجود این نشانه های خلقت را در1400 سال قبل از امروز مژده داده که ما آیۀ مبارک آن را می بینیم وعلمأ ثابت شده که چنین نعمت ها زادۀ تصادف نه بلکه طرح ونقشۀ مدبر وحکیم جهان خداوندج است

  سپاس به نعمت های رایگان آن به انسان

{{{{{{{{{{{{{{{{

﴿ 21:32ـــکلک شود:

                  ﴿...وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَامُعْرِضُونَ 2

            ﴿ و آسمان را سقف محفوظي قرار داديم، ولي آنها از آيات آن روي گردانند. (21:32)

 {{{{{{{{{{{{{{{{

7 ) کـتـلـۀ مــشــتــری :

ه ـــ اگر بزرگتر می بود : بواسطۀ تاثیر جاذبه وی نیرومند خود مدار حرکی زمین ر ابی ثبات میکرد.

ه ـــ اگر خوردتر می بود : تعداد زیاد آستروئیدها وسنگهای آسمانی بالای زمین فرود آمده وحیات رانابود  می کرد .

فشردۀ از سیارۀ مشتری : این سیاره گازی بوده و318 چندبزرگ تراز زمین است ، بعد از آفتاب ،ماهتاب وزهره چهارمین سیارۀ بسیار روشن درنظام شمسی می باشدکه از86% آن هائیدروجن و13% هیلیوم ساخته شده وباقی مانده را ذرات عناصر دیگرتشکیل داده.دراین سیاره بادهای طوفانی می وزد که سرعت حرکت آن درفی ساعت 360کیلومتر می رسد. اواز خود به تعداد 60 عدد قمرهای دارد وآتموسفر آن را 71% هائیدروجن و24% هیلیوم و5%متباقی را امونیاک ، آکسیجن ، میتان ، بخارات آب ، سلیکن ، کاربن ، هائیدروجن سلفائید ، نیون ،سلفرتشکیل داده.                                                                                                                      این سیاره به اندازۀ بزرگ است که هرگاه تمام سیارات نظام شمسی را باهم جمع کنیم باز هم 2.5 چند بزرگ تر از همۀ آنها می باشد.آفرینش چنین سیاره نشان دهندۀ معجزۀ خلقت می باشد زیراا و باداشتن قوۀ جاذبۀ بسیار نیرومند توانسته مجموعۀ آستروئیدهای نظام شمسی رادریک حلقه یا کمربند جذب وبه اطراف خود حفظ واز داخل شدن آنها به سیارات داخلی آفتاب وخصوصأ زمین مانع وحیات انسان هارا نجات بدهد . سپاس به چنین تدبیر حکمت بار خالق جهان .

بزرگی سیارۀ مشتری را دراین آدرس ملاحظه کنید .

  آدرس (  184 )   سیارۀ مشتری :

|ــکلک|سیارۀ مشتریSee full-size image.

***************************

 آدرس (  185 ) نمونه های زیاد از مشخصات ساختاری سیارۀ مشتری :

Image results for planet Jupiter

 محتوای فلم :  باباز شدن آدرس به تعداد اضافه از چند صد عنوان این سیاره ظاهر می شود که می تواند هریک آن باز واز عجائبات ساختاری آن مستفید گردند. 

 آدرس (  186 )   مشخصات نمونه ئی از ساختاری سیارۀ مشتری :

|ـــکلِکشود|Jupiter

 محتوای فلم :باباز شدن صفحه به تعداد اضافه از 100فوتوی این سیاره است که هریک آن کلِک و  بزرگتر نشان داده شده وهم با کلِک کردن بالای علامۀ تیرها ــــــــ می توان فوتوها ی دیگر رابامشخصات آن مکملآ ملاحظه کنید .

 آدرس ( 187  ) کمربند آستروئید(سنگهای ستاره مانند) که مشتری آنهارا دریک کمربند حفظ نموده: 

|ــکلک | کمربند آستروئیدها. See full-size image.

  محتوای فلم :باباز شدن صفحه مدارهای سیارات داخلی ( عطارد،زهره، زمین ،مریخ ) وکمربند بسیار فشرده از سنگهارا می بینید که سیارۀ مشتری با قوۀ جاذبۀ نیرومند خود، آنهارا دربین فاصلۀ مریخ ومدار مشتری حفظ واز داخل شدن و فروریختن شان به سیارۀ زمین مانع گردیده سپاس بی پایان به خالق جهان از آفرینش چنین نعمت رایگان برای ادامۀ حیات انسان . نیرو وبزرگی این سنگها را دراین فلم ملاحظه کنید .

  آدرس ( 188  ) حرکت آستروئید سیارۀ خورد از بقایای مواد تشکلی آفتاب بطرف زمین :

ircamera.as.arizona.edu/.../lectures/debris.htm

  محتوای فلم :باباز شدن صفحه ، صفحه را بالا وپایان برده و سنگهای را به قطر 10 کیلومتر می بینید         همچنان فلم های متحرک فروریزی سنگهارا برزمین مشاهده و گودالهای را که ازاصابت سنگها برزمین پیداشده می بینید.این آدرس برای شما وظیفۀ بزرگ نجات بشریت از فروریزی سنگها را که خداوندج به او عنایت فرموده تجسم داده وانسان هرچه متقاعد تر به رحمت رایگان خداوندج می گرداند .

  آدرس ( 189  ) یکی از سنگ آستروئید.

 |ــکلک | سنگ آستروئید. See full-size image.

  محتوای فلم : شما یکی از سنگهای آسمانی را می بینید درحالیکه به بلیارد ها ازچنین سنگها وجوددارند وسیارۀ مشتری آنهارا دریک کمربندی جذب وحفظ نموده که اگر مشتری نه می بود واضح است که حیات در زمین به نابودی می رسید واگر مشتری بزرگتر از آنچه است می بود قوۀ جاذبۀ آن مدار زمین را نابود می کرد واگر خوردتر می بود تمام سنگهارا حفظ نه می توانست پس مدبر وخالق جهان است که چنین اندازه گیری دقیق را در آفرینش مشتری عنایت فرموده تا حیات درزمین به آسودگی باشد .

  آدرس ( 190  ) شما تعداد سنگهای متحرک را در آسمان می بینید ویکی از آن درجولای 2000 عکاسی شده  سنگ های متحرک درفضای آسمان ونزدیک به زمین.

|ــکلک Clear image on July, 2000

محتوای فلم : آدرس مذکورمجموعۀ کـومیت ها یا سنگهای آسمانی وهم سنگهای بزرگ وزیاد سیاره مانند را نشان می دهدکه در طی سالها کشف گردیده ولذا باید هر عنوان که به رنگ آبـی تحریر شده کلِک واز عجائبات خلقت مستفید گردند خصوصأ این آدرس را باز وبعد از ظاهر شدن صفحه بالای فوتوها که درچپ صفحه است کلیک نمائید به شما فوتوهای بسیار بزرگ آنهارا درفضا نشان می دهد.   

|ــکلک click here.

***************************

آدرس (  191 ) شما حرکت یک سنگ دنباله داررا بطرف زمین می بینید.   

|ــکلک |See full-size image.

 ***************************

آدرس ( 192  ) شما کشف دانشمندان را از حرکت سنگ آسمانی که نزدیک مدار حرکت زمین وهمرا با کرۀ زمین می چرخد می بینید: دانشمندان این حرکت دوگانۀ زمین وسنگ را به نام بازی پشک وموش یاد میکنند یعنی اینها بصورت جوره حرکت داشته گاهی یکی وگاهی دیگری پیش می شود .

 

www.jpl.nasa.gov/news/news-print.cfm?release=...

محتوای فلم : باباز شدن صفحه می بینید که دانشمندان دراوکتوبر سال 2002 اولین آستروئیدی را کشف نمودند که خود بالای مداری به دور آفتاب می چرخد که بسیار نزدیک به مدار زمین است .بزرگی آن به  گذاشته اند.2002 AA29 اندازۀ 60 متراست. آنها نام آن را

  دانشمندان محاسبه نموده اند که اوقبل از آن که فرار وبعد از 95 سال دیگرظاهر شود دراین ماه به نزدیک ترین مسافه به زمین می رسد ، مطابق با نظر تیم بین المللی نـاسـا آستروئید مذکوراول به یک طرف            کرۀ زمین وبعد به طرف دیگر آن نزدیک میشود. این آستروئید گاهی اززمین جلووگاهی عقب می ماند، این هردو مانند دواسپ مسابقه هستند که گاهی یکی وگاهی دیگری جلو می افتد. آنها گفته اند که در8جنوری سال              2003 به نزدیک ترین مسافه یعنی در مسافۀ 59 میلیون کیلومتر به زمین نزدیک می شود . 

**************************

شما بالای این عناوین آبی که درزیر فوتو وطرف راست است کلِک ومدار ها ی تشکیل شده از هریک راملاحظه نمائید .

+ Larger image

+ High resolution image

محتوای فلم :  در آدرس فوق مدارزمین به رنگ آبی ومدارحلقه وی که به اطراف آن است همانا مدار کومیت است .

********************************

+ Related animation

محتوای فلم : درآدرس فوق زمین وکومیت به اطراف آفتاب می چرخند ولی به اثر جاذبۀ متقابل یکی با دیگری نز دیک ویااز هم دور نه می شوند .

********************************

+ Near-Earth Object site

  محتوای فلم : درآدرس فوق تعداد سنگهای را که نـاسـا درمجاورت زمین کشف نموده نشان می دهد وباید تمام عناوین رنگ آبی آن کلِک گردند.

*********************************

آدرس ( 193  ) مجموعۀ نظام شمسی را به شمول کمربند آستروئیدها درمدارهای شان ملاحظه می کنید .

|ـــکلِک|See full-size image.

محتوای فلم : شما آنچه را می بینید ، همانا درجابجا شدن سیارات وکمربند های سنگها یک نظم مطلق مطلق است وباوجودیکه همه اجرام سماوی درفضا معلق هستند ولی هیچ یک به سرحد دیگری داخل شده نه می تواند. آیات مبارک نظم جهان را درعنوان 4 و5 معجزه ها تلاوت فرمائید .  

*********************************

آدرس ( 194  ) سیارۀ مشتری که 2.5چندبزرگتراز مجموعۀ سیارات دیگر نظام شمس است ملا حظه کنید :

ircamera.as.arizona.edu/.../lectures/jupiter.htm

محتوای فلم : شما دراین آدرس تعداد زیاد فلم های متحرک را واز خصوصیت ساختاری این سیاره  معلومات بدست می آورید. مشتری دراطراف محور خود درمدت 9 ساعت و50دقیقه می چرخد.اویک سیارۀ گازی است که از 86% هائیدروجن 13% هیلیوم ومیتان ترکیب شده . اگرچه ترکیب مشتری مشابه به ترکیب آفتاب است ولی آنچه که ارادۀ خالق جهان بوده همان می شود وآن اینکه دانشمندان دریافته اند که تشکل اولیۀ سیارۀ مشتری آن بالای یک کتلۀ منجمد شدۀ آکسیجن صورت گرفته ونه گازهائیدروجن ،این کتله با چرخش مشتری محاصره یا درمرکز قید مانده واز جانب دیگر حرارت داخلی سیارۀ مشتری به اندازۀ نیست که آکسیجن درتعامل هسته وی شروع کند وبعد حرارت آن بالای زمین تاثیر نماید که این به ذات خود یک نشانۀ عظیم خلقت وهدف مند می باشد خداوند ج بهتر می داند.، اما درآفتاب قضیه برعکس است یعنی درمرکزآفتاب هائیدروجن است وحرارت داخلی آفتاب درسرحدی است که گاز هائیدروجن درتعامل هسته وی شروع نموده و موجب پیدایش نور وحرارت میشود .

*********************************

آدرس ( 195  ) کمربند آستروئید هارا به اطراف ستاره می بینید :

YouTube - Massive Asteroid Belt in orbit around a star

محتوای فلم : جالب ترین فلم های از اصابت استرو ئید هارا برزمین مشاهده میکنید .، که اگر نعمت  خداوندج مبنی برموجودیت مشتری نه می بود، انسان چه مصیبتهای را که نه می دید . امید است مجموعۀ فلم های را که دراین صفحه وجوددارد فعال نموده وملاحظه کنید ، و اینجا یکی از آن را می بینیم.

انسان وجود عیار دقیق جهان وخصوصأ اندازه گیری دقیق ساختاری سیارۀ مشتری را می بینیم که از یک جانب سنگهارا به مدار معین حفظ نموده واز جانب دیگربه آن اندازه نیست که بالای مدارزمین تاثیر منفی نماید . جلوگیری از ریزش فاجعه بار سنگها نعمتی است که انسان آن راخوب تردرک ومعترف می شوند.

*********************************

آدرس (  196 )  فلم  اصابت آستروئید بالای زمین در مکـسـیکوی امروزی که درزمان قبل از ظهور انسان بوقوع پیوسته :

|ـــکلِک|EARTH IMPACT

محتوای فلم : دانشمندان دراثر تدقیقات اولأ اصابت یک سنگ 7 میل بزرگ را باسرعت 40.000 کیلومتر درساعت بالای مکسیکو تائید کردند که از اثر این اصابت ، کتله های زمین به هواشده وبرای مدت شش ماه آتموسفررا اشغال و سیارۀ زمین راتاریک وحرارت حاصل شده از اصابت را به 500 درجه فارن هائیت محاسبه کرده اند. وقوع این حادثه را دردوران قبل از احیای حیات می دانند. خداوند ج بهتر می داند .

وهم علمأ پیشبینی ونشان دادند که باارسال سفینه های فضائی و با استفاده ازنیروی قوۀ جاذبۀ قوی می توانند اولا استقامت حرکت سنگهارا تغیر داده وثانیأ سرعت حرکت شان را بسیار پایان آورند ویا درهوا پارچه پارچه نمایند .

حلا فکر نمائیم که اگر زمین ما تحت بمبارد چنین سنگهای معلق درآسمان واقع شود، از موجودیت حیات چه مفهومی باقی می ماند.واگر واقع شود که میتواند جلو آن را بگیرد.این است که باید به خالق آن اطاعت وسپاس ادانمود. 

**************************************

 ( 8 ) انحراف ولغزش درمسافات سیارات بزرگ :                                                         

 ه ـــ اگر بزرگتر می بود :  مدار حرکی زمین بواسطۀ تاثیر جاذبه وی نیرومند سیارات غیر ثبات می گردید.                             ه ـــ اگر کم تر می بود :  تعداد زیاد استروئیدها وسنگهای آسمانی بالای زمین فرود آمده وحیات رانابود می کرد .                                                                                                             

**************************************

 ( 9) غیر منظم بودن جداشدن از مدار مدارهای سیارات بزرگ :                                               ه ـــ اگر بزرگتر می بود : مدارسیارۀ قابل زیست ازناحیۀ حمایۀ حیات خارج می گردید .

**************************

آدرس (  197 ) حرکت سریع کهکشان اندرو میدا   ، کهکشان شیری وستارۀ بزرگ سگیتاری اوس را در فضای لا یتناهی پهناور می بینید .    

|ـــکلک|See full-size image.

محتوای فلم : شما سرعت حرکت وهم کثرت اجرام سماوی را می بینید که اگربه اصطلاح سر موی از استقامت حرکت خود انحراف کنند یا مدار سیاره را ازبین می برد ویا به سیاره اصابت می کنند .ولی جلو تمام این بی نظمی ها گرفته شده وآیات قرآن مجید بشارت  نظم وآرامش آنهارا داده .[ آیات مبارک درعنوان 4 و5 عیاردقیق جهان ملا حظه وتلا وت گردد ویا خصوصأ آیات مبارک آتی را کلِک وتلاوت فرمائید.

{{{{{{{{

|ــکلک شود.36:38|یس شریف|ــکلک شود.          36:39

|ق |ــکلِک شود50:6

{{{{{{{{

آدرس (  198 ) عامل دیگر انحراف از مدار، جذب یک ستاره از طرف ستارۀ بزرگتر بوده که نتیجتأ به حفرۀ سیاه مبدل ونابود می گردند .   

LiveLeak.com - Animation of a Black Hole Pulling Matter from ...

محتوای فلم : بابازشدن صفحه گردش ستارۀ بزرگ را می بینید که مواد ستارۀ مجاوررا به خود جذب وآن را بداخل چنان می فشارد که خود به حفرۀ سیاه مبدل میشود [تشریح مفصل رادرتحت عنوان ستاره ها می بینید].

*******************

 ( 10) غیر ثبات بودن جداشدن از مدار مدارهای سیارات بزرگ :                  

ه ـــ اگر بزرگتر می بود : مدارسیارۀ قابل زیست ازناحیۀ حمایۀ حیات خارج می گردید .          

*******************

 ( 11)  کتلۀ سیارۀ نیپـتون :                                                                               

معلومات فشرده :نیپتون سیارۀ هـفتم گازی است که از آفتاب 4.504.300.000 کیلومتر دورتر واقع است.ترکیب سیاره از 85% هائیدروجن ، 13% هیلیوم و2% میتان است. درجۀ حرارت ابری آن از 153 ـــ تا  193ـــ درجه سانتی گراد می رسد. رنگ خارجی سیاره از سبب میتان به رنگ آبی ملاحظه می شود. این سیاره به اندازه 60 چند زمین بزرگ بوده و8 قمر دارد.

ه ـــ اگر بسیار خوردتر می بود : کمر بند کییـوپرکه عبارت ازتعدادزیاد سنگها واستروئید های انجماد یافته در خارج نظام شمسی ویا آن طرف نیپتون قرار دارند ، کتلۀ خورد نیپتون آنهارا جذب نه توانسته وداخل نظام شمسی گردیده حیات را به فاجعه می کشاند .                                           

ه ـــ اگر بسیار بزرگ می بود :  بین سیاره های گازی نظام شمسی عیارهای غیر مطلوب و بی نظمی ها پیدا می شد .

*****************************************

آدرس ( 199) مشاهدۀ اشکال مختلف ساختاری سیارۀ نِـیـپـتـون .

|ــــکلکNeptune

*******************

( 12 ) کمربند کوپـیـیر متشکل از استرو ئید ها ( به آن طرف نیـپـتون ):                                    

 ه ـــ اگر بصورت کافی سنگین نه می بود:  دران حال قوۀ جاذبۀ استروئید ها نه می توانست جلو انحراف مداری نیپتون راگرفته ولذا مدار نیـپتون حالت غیر ثبات وانحراف یافته را به خود می گرفت واین حالت موجب غیر ثبات شدن مدارهای سیارات دیگر نظام شمسی می گردید .                     

ه ـــ اگر زیاد سنگین می بودند :  بین سیاره های گازی نظام شمسی عیارهای غیر مطلوب و بی نظمی ها وتصادمات  پیدا می شد .

آدرس ( 200)  ملاحظۀ کمربند های آستروئید وکومیت ها درداخل ، وسط  وخارج نظام شمسی :

|ــــکلکanimated version of this plot, showing the motion of the objects

محتوای فلم :باباز شدن صفحه ، شما فوتو ودرعین حال فلم های متحرک کمربندهای استروئیدهارا با کلک کردن آدرسهای که درتحت هرعنوان است ، می بینید.که برای آسانی عین آدرسهارا دراینجا نیز می آوریم ، هرآدرس دوحالت خورد وکلان دارند که به نوبت کلِک گردند :

1) آدرسهای کمربند آستروئیدها که دربخش داخلی نظام شمسی است :   

|ــــکلکAnimated GIF (961 x 961 pixels, 5.1 MB)

|ــــکلکAnimated GIF (401 x 401 pixels, 1.4 MB)

  درفلم آفتاب به رنگ زرد ودروسط وسیارات داخلی (عطارد،زهر، زمین ومریخ ) بامدارهای شان دررنگ آبی وکمربند استروئیدها به رنگ زرد ودرخارج آن مدار مشتری است.             

2) آدرسهای کمربند آستروئیدها که دربخش وسطی نظام شمسی است :    

|ــــکلکAnimated GIF (961 x 961 pixels, 5.5 MB)

|ــــکلکAnimated GIF (401 x 401 pixels, 1.1 MB)

       

3) آدرسهای کمربند آستروئیدها که دربخش خارجی نظام شمسی است :

|ــــکلکAnimated GIF (961 x 961 pixels, 4.7 MB)

|ــــکلکAnimated GIF (401 x 401 pixels, 1.2 MB)

 

4) آدرسهای آستروئیدهای که درفاصلۀ 20 میلیون کیلومتر زمین درحرکت اند: 

سنگهای که در 3/1 حصۀ این مسافه واقع اند به رنگ سرخ وآنکه در 3/2 حصۀ این مسافه واقع اند به رنگ نارنجی  وسنگهای دیگر به رنگ سبز نشان داده شده اند .

|ــــکلکAnimated GIF (961 x 961 pixels, 1.4 MB)

|ــــکلکAnimated GIF (400 x 400 pixels, 0.5 MB)

آدرس (  201) سنگهای که درکمربند کوپـیـیـر ( درتحت جاذبۀ سیارۀ نیپتون ) وجوددارند:

  |ــــکلکkuiperbelt.jpg

باباز شدن صفحه بالای فوتو دو دفعه کلیک شود بزرگ وبزرگ تر می شود .

|ــــکلکVSS00038.tif

باباز شدن صفحه بالای دایر(+)  دو دفعه کلیک شود بزرگ وبزرگ تر می شود

|ــــکلکkuiper2.jpg

 

|ــــکلکkuiper3.jpg

*******************

داکتر لوئـیـس فـرانـک از یونیورستی شهر لووا باجمع آوری معلوماتهای اقمارمصنوعی سالهای 1986 ــ1981که هوای اطراف زمین را مطالعه و معلوم نموده که سنگهای آسمانی منبع بزرگ آبهای زمین شمرده شده زیرااو دریافت که در آتموسفرزمین ، سوراخهای پیدامی شود که ازاثر تصادم توپهای برفی یا کومیتهای اند که وزن هریک آن درحدود100 تن واطراف آنها با هائیدروکاربن های سیاه پوشیده شده است ،این سنگها ازفضای بسیاربعید آمده وباتصادم خود درآتموسفرا ین سوراخهارا بوجود می آورند.تعداداین سنگها ی برفی درسال به 10 ملیون درماه 27397عددکه درهردقیقه 19 عدد آن درآتموسفر داخل می شوند . این سنگها باسرعت 10کیلومتر دریک ثانیه ازارتفاع 1000کیلومتربالاتر از آتموسفرزمین آمده وبه اثرجذر ومدهای موجی داخل آتموسفر، اولا به قسم ژاله ها وبعد به قسم بخارهای آب ودرآخر به باران تبدیل وبه زمین می بارند. این دانشمند محاسبه نموده که مقدار این آبها باگذشت 10.000سال به آن اندازه می رسد که می تواندسطح زمین را به اندازۀ یک انچ از آب بپوشاند.

ازتشکل زمین مدت 4.9  بیلیون سال می گذرد واگر محاسبۀ فوق اعتبار از زمان تشکل زمین محاسبه کنیم، مقدار کافی آبهای ابحار زمین ویخهای منجمد قطبین ازآن تشکل نموده است . این کشفیات ساینسی حقیقت قرآن مجید و آیۀ مبارک ذیل راگواهی می دهد :

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 نورــکلکشود.24:43         ﴿

          ﴿...أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا .

              فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ

   فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء

   يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾

     ﴿ آيا نديدي كه خداوند ابرهايي را به آرامي ميراند، سپس ميان آنها پيوند مي‏دهد و بعد آن را

         متراكم مي‏سازد، در اين حال دانه‏هاي باران را مي‏بيني كه از آن خارج مي‏شود، و از آسمان ـــ از كوههائي كه در آنست ــــ دانه‏هاي تگرگ نازل مي‏كند، و هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مي ‏رساند و از هر كس بخواهد اين زيان را برطرف مي‏ كند، نزديك است درخشندگي برق آن (ابرها) چشمها را ببرد! (24:43)

                                              {{{{{{{{{{{{{{{{

نمونــه های سنگـهای آستروئـیـد هـا

***************************

  آدرس ( 202) به تعداد صدها انواع سنگها را ازاین آدرس ملا حظه کنید :

|ـــکلِک شودPhoto Gallery

محتوای فلم : باباز شدن صفحه تعداد زیاد عناوین می آید که باید کلِک شوند، با باز شدن صفحۀ فوتوها درذیل هر صفحه، این قسم جدول وبه عین رنگ می آید وشما بالای عنوان های که درخانۀ اول طرف چپ ودرزیر کلمۀ نام تحریر شده است و رنگ سرخ دارند(اینجاسفید شده) کلِک نمائید درحال فوتوها بزر گ وبزرگتر معلوم می شوند.

نامName

Type

Width x Height

Size

ـکلکjupsystm.jpg

JPEG

640 x 508

67K

"jupsystm.jpg

JPEG

2950 x 2340

697K

"jupsystm.tif

TIFF

2950 x 2340

4M

واگر در باز کردن آنها مشکلی بود اولا آدرسهای پایان تر راکه نمونه های خورد وبزگ سنگهارانشان میدهد باز نموده وبعد ازان صفحۀ آدرس فوق رامثل آن باز کنید :

|ــکلِکannefbest.tif |ــکلِک                 braille3.tif                                                   

  |ــکلِک  anneflyby.tif

|ــکلِکannefrank3.tif..... |ــکلِکannefrank1.tif|ــکلِک     . castali1.gif

چرخندهvcastal1.mpg.. |ــکلِک  چرخنده    |ــکلِکـــ   vida1.mpg

نزدیک زمین  |ــکلِک              toutspin.mpgچرخنده  ......   near.jpg   ....

vcastal2.gif.... |ــکلِکـــ..... PIA02494.tif

........ PIA03140.tif...... |ــکلِکـــ........ idamnclr.tif.

PIA03145.tif/      |ــکلِکـــ          /PIA03132.tif

idamnclr.tif.       |ــکلِکـــ      .. ida3.gif. |ــکلِکـــ... oort.tif

PIA05566.tif |ــکلِکـــ. PIA05567.tif|ــکلِکـــ . kuiper3.jpg

اکثرآدرسها درذیل صفحات خود یک دایرۀ خورد (+)  دارد که با فشار دادن آن ، فوتوی سنگها بزرگ وبزرگتر می گردند.

{{{{{{{{{{{{{{{{

 ( 13  ) مسافه های که سیاره های داخل نظام شمسی را از یکدیگر جداساخته :                                          ه ـــ اگر بسیارکم می بود: مدارهای تمام سیارات داخلی نظام شمسی درمدت کمتراز 100.000.000 میلیون سال غیر ثبات می گردیدند نسبت تداخل جاذبه وی یکی بالای دیگر . 

  ه ـــ اگر بسیارزیاد می بود: مدارهای سیارات گازی و دورتراز سیارات داخلی بی نظم می گردیدند.

*****************************************

آدرس (  200) وسعت وپهنای مسافات بین سیاره های نظام شمسی رادرداخل کهکشان شیری تفکر نمائید :

 

|ــکلِک شود|Milky Way Galaxy at different scales

 

 

  محتوای فلم : باباز شدن صفحه چوکات فلم ظاهر میشود که بطرف راست آن یک خط عمودی بوده ودربالا وپایان آن دوعدددکمه است :

     Zoom in O----------|-------|--------|--------|---------|------O zoom out

  درفاصله بین دو دکمۀ فوق این نامها تحریر شده:

نام های زمین | نظام شمسی | ستاره های نزدیک | همسایۀ نزدیک نظام شمسی | کهکشان شیری | کهکشان نزدیک | گروپ محلی | خوشه های بزرگ محلی | نزدیک ترین خوشه های بزرگ محلی | و.......

باکلیک کردن دکمۀ بالائی ودکمۀ پایانی فوتوهای کهکشان شیری را درمقیاس مختلف می بینید.

شما با فشاردادن دکمۀ بالائی ، محل زمین ونظام شمسی را درداخل کهکشان می بینید. دراین وقت کرۀ زمین ظاهر می شود وشما بالای آن کلیک کنید ، فوتوی کهکشان ظاهر میشود که تحت فشار گرفتن علامه های [ و ] کهکشان بطرف راست وچپ  به حرکت ادامه می دهد.

وبا فشار دادن دکمۀ پایانی درچوکات نظام شمسی ظاهر می شود وبعد ازان با فشار دادن وقفه ئی ، مسافات  نام های فوق که به رنگ سفید نوشته شده درداخل کهکشان با مسافات آن مشاهده می گردد.

*****************************************

آدرس (  201) مقیاس وسعت یابی جهان:

|ــکلِک شود.Expanding universe

 

 

محتوای فلم : بابازشدن صفحه بالا دایرۀ خورد به دفعات فشار دهید درهر فشارکـُره های آسمانی از محل خود دور می شوند ومقیاس دور شدن شان بواسطۀ خطوط مستقیم نشان داده می شود. این فلم از آیۀ مبارگ راجع به وسعت یابی جهان گواهی می دهد. 

*****************************************

آدرس (  202) کهکشان شیری یا خانۀ اصلی نظام شمسی :

 

|ــکلِک شود.Milky Way

          

محتوای فلم : بابازشدن صفحه ، کهکشان شیری را می بینید ودرپایان آن دکمه های است که با فشار دادن شان ، اولا موقعیت نظام شمسی را در بازوی آری اون وثانیأ مدارهای نظام شمسی را با مجموعۀ سیاره گان آن ودرآخر کرۀ زمین را نشان میدهد. این فلم از جالب ترین نمونۀ شناختن موقعیت نظام شمسی درکهکشان شیری میباشد.

*****************************************

 

  آدرس (  203)

 

Examine the vast distances between planets in the solar system

 

محتوای فلم : مسافه بین سیارات نظام شمسی بی اندازه زیاد است ولی با آنهم جهان ما دارای مکان بسیار وسیع وخالی است. برای معلوم کردن مسافه بین یک سیاره تا سیارۀ دیگر ، سیاره هارا دریک لین قرارداده وآنها باسرعت نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند ولی وقفه بین یک سیاره تا دیگر آن مدت زمان زیاد را می گیرد.بطورمثال اگرما یک قمر مصنوعی رابا سرعت فی ثانیه 20 کیلومتر داشته باشیم مسافه بین سیارات را درمدت 10 سال قطع می کنند .[ وجود این مسافات عظیم برای این است تا هر سیاره  وخصوصأ زمین از تاثیرات جاذبه ، حرارت واشعه های مضرۀ ستاره ها وسیاره ها محفوظ بوده وحیات را آرام سازد . خداوندج بهتر میداند وسپاس بی پایان به چنین نعمت رایگان خداوندج برانسانها .].

*****************************************

آدرس ( 204)نمونۀ ازآستروئیدهای زیادرا ملاحظه کنید :

|ــــکلک|آستروئیدها.ASTEROIDS

محتوای فلم : باباز شدن صفحه اولا یک فوتو از آستروئید را می بینید وبعد درپایان همین صفحه نام های 15 قسم سنگهای استروئیدی است که هریک آن کلیک شده وباز می شود، وشما علا وه از مطالعۀ تمام مشخصات آن سنگهابالای هر جملۀ که به رنگ سرخ یاآبی تحریر شده کلیک نمائیدبرای شما فوتوهای بزرگ وبزرگتر آن را نشان میدهد .

شما می توانید تمام آدرسهای پایان تر را مثل تحریر فوق باز نمائید .

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

|ــــکلک|کمر بند سنگهای کوپِـیـیرKUIPER BELT

 

  |ــــکلکسنگها یا کومِت ها    COMETS  

 

|ــــکلک|مــکان پهناور جهان.SPACE


|ــــکلک|
نظام شمسی. SOLAR SYSTEM

|ــــکلک|آفتاب.SUN

 

|ــــکلک|سیارۀ عطارد.MERCURY

|ــــکلک|سیارۀ زهره.VENUS

|ــــکلک|سیارۀ زمین.EARTH

ــــکلک|سیارۀ مریخ.MARS


|ــــکلک
|سیارۀ مشتری.JUPITER   

   |ــــکلک |سیارۀ سـاتورن.SATURN
 
|ــــکلک|
سیارۀ اورانوس.URANUS
 

|ــــکلک|سیارۀ نیپتون.NEPTUNE

ــــکلک|کمربند کوپـیِیرKUIPER BELT

| ــــکلک|سیارۀ پـلو تو >PLUTO


|ــــکلک
| سنگها به نام ما تی اور .METEORITES
 
|ــــکلک
|ابرهای او اورت>OORT CLOUD
 
|ــــکلک|
نمونه های تمام سیارات واجرام دیگر.ORDER PRINTS

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

  14 مسا فۀ آفتاب از مر کز کهکشان :

    ه ـــ اگردورتر می بود : مقدار خاکستر عناصر ثقیل که از مر کز کهکشان درمکان پراگنده می شود تارسیدن به آفتاب بسیار کم شده ونه می توانست از آن سیارۀ سخرئی تشکل کند ، واز جانب دیگر مقدار زیاد سلیکن ، سلفرومگنیزیوم به مناسبت مقدار تناسب آهن راکه باید در مر کز می بودازبین می برد .                                ه ـــ اگرنزدیک به مر کز کهکشان می بود : از یک جانب نشر اشعه های نیرومند مرکز کهکشان واز جانب دیگروجود غلظت زیاددر ساحۀ آفتاب مدار سیاره را از بین می برد وثالثأ مقدار زیاد سلیکن ، سلفرومگنیزیوم به مناسبت مقدار تناسب آهن راکه باید در مر کز می بودازبین می برد .

*****************************************

آدرس ( 205 ) کــهکـشان شـیـری : خانۀ اصلی آفتاب ونظام شمسی :

 

|ـــکلِک شود.Milky Way

محتوای فلم : 

*****************************************

آدرس ( 206 ) کــهکـشان شـیـری : خانۀ اصلی آفتاب ونظام شمسی :

  

| ـــکلِک شود.Milky Way Galaxy at different scales

 

*****************************************

|ــکلِک شود|See full-size image.

 

  محتوای فلم : بابازشدن صفحه ، فوتو را می توان با کلِک کردن دودفعه ئی بزرگترساخت . واعتبار از بخش مرکزی کهکشان به خارج، نام تمام بازوهای فنری کهکشان به این تر تیب تحریر شده :

           [ بازوی نـورمـه ــ سکوتوم ــ کروخ ــــ سگیتاری یوس ــ آری یون ــ پرسی یوس ـــ سـیگـنوس ].

Norma Arm __ scutum crux Arm __ Sagittarius  Arm __

Orion Arm __   Perseus Arm __            sygnus Arm .

 

وموقعیت آفتاب درکنار داخلی بازوی محلی به نام آری یو ن وبه رنگ سرخ نشان داده شده.

*****************************************

آدرس ( 207 ) مـدار آفتاب به اطراف بخش مر کزی کهکشان : 

 

 |ــکلِک شود|See full-size image.

 

محتوای فلم : شما بازوهای ششگانۀ کهکشان را می بینید که مدار آفتاب از بالای آنها بایک مدار دایروی می گذرد. این حالت یک نمونۀ قابل قدراز معجزۀ خلقت است وآن اینکه اولا مدار شکل دایروی دارد یعنی درتمام حالات بازمین دریک مسافۀ معین قراردارد واین برای این است که درتمام دوران موجودیت آفتاب ، حرارت وروشنی ثابت به زمین داده میشود که اگر شکل بیضوی می داشت موجب تغیر موقعیت بین آفتاب وزمین شده واین به نوبۀ خود درشدت حرارت ونورتغیرات قابل ملا حظه را بار آورده وزندگی را درزمین به فاجعه می رساند. وثانیأ مدار آفتاب درتمام حالات از بین دوبازوی فنری می گذرد یعنی مدار آفتاب تحت دوقوۀ جاذبۀ بازوهای داخلی وخارجی واقع وحالت توازن به خود گرفته بالا وپایان نه می رود یعنی تموج ندارد که این هم به نوبۀ خودحرارت ونور آفتاب را ثابت نگهمیدارد .  

*******************

 

 15 ) مسافۀ آفتاب با نزدیک ترین بازوی فنری کهکشان :

  ه ـــ اگر بسیار نزدیک بود: تحت اشعه های مضرۀ بسیار شدید مرکز کهکشان واقع می شود .

  ه ـــ اگر نزدیکتر می بود : تشعشات ستاره های دیگر بسیار شدید بوده وغلظت زیاد ستاره ها مدار سیاره هارانابود می کرد .

*****************************************

  آدرس ( 208 )ازدهام ستاره ها درهر بازوی فنری:                        

  ــــ کلیک کنید|  See full-size image.

محتوای فلم : باباز شدن فلم ستاره هارا مطابق با خوردی وبزرگی آنها درهر بازو می بینید وآفتاب دریک دایرۀ خورد نشان داده شده که دربازوی آری یون جاه داردکه اگر ازهمین مقیاس ازبازو دور تر ویانزدیک ترمی بود ، تحت تاثیرات اشعه ، حرارت وقوۀ جاذبۀ ستاره های دیگر واقع شده ومدار سیارات را از بین می بردند.چنین موقعیت دقیق وآنهم نه تنها برای یک ستاره بلکه درمجموع ستاره ها کار تصادف نه بوده بلکه به آفرینش باتدبیر وقبلأ سنجیده شده خالق جهان مر بوط است .

*******************

  6 1 ) بلند بودن مدار های ستاره ها محور ــ زید .                                                                      ه ـــــ اگر اضافه از واحد بود : عمل کرد موجی مدارهای ستاره ها ،مدار سیارۀ حامل حیات را از بین می برد .                   

ه ـــ اگر کمتر از واحد بود :  حرارت که تولید می شد برای حیات ناکافی می بود .               

*******************

   17 ) مقدار خاک کهکشان :                             

  ه ـــ اگربسیار کم می بود : اندازۀ تشکل ستاره وسیاره غیر کافی می بوده ؛ یعنی تشکل ستاره وسیاره بسیار ناوقت تر صورت می گرفت زیرا ستاره ها تحت بمبارد های بسیار شدید اشعه های ماورای بنفش قرار می داشت .                                                                                                                                     ه ــــ اگر بسیار زیاد می بود : منظرۀ رویت کهکشان واجسام که در آن طرف کهکشان واقع بود بسته می شد ، ستاره ها وسیارات بسیار زودتر تشکل می نمودند وتعداد آنها بسیار زیاد می بود ، بنأ تصادمات بسیار زیاد وهم انحرافات زیاد مداری در کهکشان ودر سیستم سیاروی واقع می گردید. 

*******************

  18 ) تعداد ستاره درسیستم های سیاره دار مانند نظام شمسی :                                                         هـــ اگراضافه از یک می بود : دران وقت عمل کردداخلی موجی قوۀ جاذبه بالای مدار سیارۀ حامل حیات تاثیر وآن را نابود می ساخت .                                                                                                       

  ه ـــ اگر کمتر از یک عدد می بود :  حرارت که وجودمی داشت بسیار کم بوده وبرای حمایۀ حیات کافی نه می بود .

*******************

19) عمر آفتاب :

ه ـــ اگر پیر تر می بود : درخشانی نور آن بسیار زود زود تغیر می نمود .                                                 

هـــ اگرجوان تر می بود : بازهم درخشانی نور آن بسیار زود زود تغیر می نمود .                   

*******************

20 ) کتلۀ آفتاب :                                                                                                                      ه ـــ اگر بزرگ می بود : درخشانی نور آن بسیار زود زود تغیر می نمود ، سوخت ستاره بسیار سریع می بود که هردوحالت حیات را نابود می نمود .                                                                                        

ه ـــ اگر خورد می بود :  سیاره در یک ساحۀ بسیار باریک به آفتاب واقع شده واز جانب دیگر امواج ضربه وی جاذبه وی بالای گردش وضعی سیاره تاثیر وآن را مختل می نمود ، هم چنین اشعه های ماورای بنفش که از آن آکسیجن وشکر ساخته می شود بسیار ناکافی می بود ( اشعۀ مذکور بالای آکسیجن اوکساید تاثیر وآن را به دو آکسیجن تجزیه می کند واز جانب دیگر در عمل فوتو سنتیز کاربن دای اوکساید را تجزیه واز آن شکر می سازد ). 

*****************************************

آدرس ( 209 )  کـُرۀ آتشین آفـتاب را ملاحظه کرده وازآن شدت حرارت آن را تخمین می توان کرد.

ـــکلِک| درخشش آفتابSee full-size image.

 

آدرس ( 210 )   فلمهای بسیار زیاد از چگونگی کار آفتاب را می بینید.       

Image results for Sun Animation

 

*******************

21 ) معدنی بودن آفتاب                    

  ه ـــ اگر بسیار کم بود : عناصر ثقیل مورد نیاز کیمیای حیات بسیار کم می بود .                               

 هـ اگر بسیارزیاد می بود : عمل رادیو اکتیفی بسیار شدید وحیات را به فاجعه ونابودی می کشاند؛ یعنی حیات بواسطۀ تمرکز وتجمع عناصر ثقیل زهری می گردید .   

*******************

22) رنگ آفتاب :                                                                                                                    

 ه ـــ اگر سرخ تر می بود :  عمل انجام یافتن فوتو سنتیز بسیار نا کافی می بود .                                      

  ه ــ اگر آبی تر می بود : بازهم عمل انجام یافتن فوتو سنتیز بسیار نا کافی می بود .                  

*******************

درحالت اول فوق کتلۀ افتاب از آنچه آفریده شده خوردتر می بود ونورآن انرژی کم ترداشته نه می توانست عمل فوتوسنتیز راتحریک وفعال سازد.

درحالت دوم فوق کتلۀ افتاب از آنچه آفریده شده بزرگ تر می بود ونورآن انرژی زیادداشته وازسرحدعمل فوتوسنتیز بسیار بلند بودهوکاربن هائیدراتهای تباتات ساخته شده نه می توانست.

درهردوحالت فوق امکان حیات درجهان نه بود پس به آن ذات که این اندازه گیری دقیق را آفریده سپاس گفت .           

24 ) موج های کهکشان :                                                                                        

ه ـــ اگر بسیار ضعیف می بود : سنگ های آسمانی که در ساحۀ سیارۀ بزرگ جمع بود نه می توانست آنهارا مکملأ  دفع یادور کند .                                                                                                          

ه ـــ اگر بسیار قوی می بود : دران وقت سنگهارا از ساحۀ سیارۀ بزرگ شدیدآ دفع وازنتیجه ریزش عناصر ثقیله درسیاره ازبین می رفت .

*******************

  25)  باد آفتابی : 

    ه ـــ اگربسیار ضعیف بود : اشعۀ پروتون دار فضائی بسیار زیاد درطبقۀ تروپوسفر زمین داخل شده وسبب تشکل ابر های بسیار زیاد می گردد.

  ه ـــ اگر بسیار قوی بود :  اشعۀ پروتون دار فضائی بسیار کم درطبقۀ تروپوسفر زمین  داخل شده وسبب تشکل ابر های بسیار کم می گردد.

  درجۀ حرارت سطح آفتاب به اندازۀ 6000درجۀ سانتی گراد است که می تواند الکترون چارج منفی را از مدار اتم هائیدروجن وپروتون دارای چارج مثبت راازهستۀ اتم هائیدروجن آزادکند. هردوذره تمام سطح آفتاب را پر می سازد.ازجانب دیگراین ذرات چارج داربه نسبت داشتن حرارت زیاد سطح وهم داشتن انرژی کنیتیک که علت پیدایش آن تا حال معلوم نیست ، ازقید قوۀ جاذبۀ آفتاب فراروباسرعت 400کیلومتردرثانیه الی ارتفاع 3ـــ 1 میلیون کیلومتر بلند میشود که نام تاج رابه آن داده اند مجموعۀ وزن موادی که از سطح آفتاب به خارج فرار میکند درهر ثانیه به اندازۀ 1میلیون تن محاسبه شده ولی این مقدار ضایعات ، دربرابر کتلۀ آفتاب بسیار ناچیز است .وقتی ذرات مذکور به آن ارتفاع رسید ، بخشی ازان واپس سقوط وبه سطح آفتاب بر میگردد ولی آن تعدادی که از خود انرژی زیادتر دارند به مکان پراگنده میشوند.

  یکی ازخصوصیت های تاج آفتاب این است که او با حرکت ذرات پروتون والکترون حرارت اضافی را به اندازۀ 1میلیون درجه کسب میکند واین حرارت موجب تغیر درجۀ حرارت محیط آفتاب با مکان خارجی شده ولذا به قسم بادهای آفتابی به حرکت ادامه و هرچه سریع تر شده تا اینکه به سرعت 900کیلومتردرثانیه به آتموسفر زمین می رسند.

  نعمت های رایگان خداوندج را که بادهای آفتابی برای زمین می رساند بسیارزیاد است ولی از جمله مهمترین آنها که موجب حیات انسان درزمین و درخدمت انسان داده شده( آیات مبارک تسخیرعنوان 5معجزه هاملاحظه شود) عبارت اند از :

  1 ) بادهای آفتابی بارسیدن بهطبقۀ ایونوسفر زمین ،آن را گرم وانبساط می دهد.                                  2) ساحۀ وسیع مگنوتوسفر زمین را انبساط داده وموجب فرار مواد اضافی از آتموسفر هوا شده وآن را پاک می سازد .      3 ) ذرات چارج دارپروتون والکترون راداخل آتموسفر نموده وآنها به نوبۀ خود بعضی ازعناصر گازی آتموسفرراتجزیه واز غبارها یاذرات خورد آنها به صفت مواد تشکل دهندۀ ابرهای عظیم می شوند که درعلم به آن آی روزول گویند. بخارات آبی زمین دراطراف این آی روزول ها جمع شده وبه حال منجمد شده دارای غلظت زیاد گردیده وروبطرف زمین آورده وبارانهارا تشکل می دهند ( درعنوان تشکل باران دیده شود )که اگر این نعمت رایگان خداوندج نه بود ، هیچ ابری وبارانی درزمین نه می بارید. وهم موجودیت آفتاب دائمی سبب بلندرفتن درجۀ حرارت زمین ونابودی موجودات می گردید .            

 4 ) بالای طبقۀ ایو نوسفر زمین تاثیر واتم های گازات آن را به کهمک ذرات پروتون والکترون داخل بادها به ایونهای مثبت ومنفی تجزیه وتحریک نموده وزمینۀ انعکاس وانکسارامواج رادیوئی  وارتباط زمین را مساعد وعالم بشریت را باهم درارتباط وهمکاریهای علمی واقتصادی باهم وصل می سازد .

  5 ) آن تعداد ذرات پروتون والکترونی که از بادهای آفتابی داخل طبقۀ مگنوتوسفرزمین می شوند درداخل ساحۀ مقناطیسی زمین قید مانده ودرنزدیک قطب شمال جمع وانرژی کسب شده را واپس نشر می نمایند که بصورت امواج قابل دید به رنگهای مختلف نشر،ازیک طرف قطب را زیبا وروشن وازجانب دیگرحرارت را به زمین داده از انجماد جلو گیری می شود . چنین است تدبیر حکیمانۀ خداوندج برای انسان. وحالا چند فلم ازچگونگی فعالیت بادها ی آفتابی وتشکل روشنی درقطب ها که به نام آوروره یا روشنی شمال یاد می شود می بینیم .

********************

 آدرس (211 ) تشکل تاج درسطح آفتاب :

ـــــکلِک شود|تاج درآفتاب Full resolution

        باباز شدن صفحه ، بالای فوتو کلِک کنید بزرگتر می شود وشما تشکل تاج آفتاب را به قسم یک حلقه درسطح آفتاب می بینید .

*************************

آدرس (212 ) اشکال گوناگون پدیده ها که از اثربادهای آفتابی درآتموسفر هواوسطح زمین پیدا میشود:  

|ـــکلِک|تمام عناوین بازشودterra3D: Animations

 

محتوای فلم : دراین آدرس عناوین زیاد به انگلیسی تحریر شده که همه از اثر تاثیرات حرارت وبادهای آفتابی پیداشده وبه حمایۀ حیات می باشد و بسیار مهم است که باز شده ودرچگونگی کار وساختار شان دراندیشه شد .

باباز شدن صفحه ، تعدادی از فوتوهادرطرف چپ ، و درپهلوی راست آنها بعضی کلمات کلیدی به رنگ آبی تحریر شده که باید یا بالای فوتوویابالای همین کلمات کلیک گردند تا فلم شروع گردد.مثلا درفوتوی اول این کلمۀ کلیدی وجوددارد

MPEG video

         وقتی فوتویا این کلمه کلیک گردد، یک صفحۀ چوکات دارخالی می آید که به طرف راست وبالائی آن این  ) .r (      ـــــــ    حرف انگلیسی آراست  ا

  حالا موس رابالای حرف مذکور آورده وکلِک نمائید ، برای شما یک جدول خورد می براید که درسطر اول آن این  کلمه   تحریرشده :ــــــــــــ

play  )ـــــــــ .r(

  شما موس رابالای کلمۀ مذکور آورده وکلِک نمائید ، درحال فلم فوتوی مذکورفعال می گردد.وبعدأ تمام فوتوهای که همین چوکات رادارند مثل تحریر فوق فعال سازید.

*********************

آدرس (213 ) تاثیر بادهای آفتابی بالا ی آتموسفر وزمین :

ـــــکلِک شود|Magnetosphere_schematic.jpg

 

محتوای فلم : شما بادهای آفتابی را می بینید که ذرات چارج داررا به زمین داخل می کند ولی بخش اعظمی این ذرات بواسطۀ ساحۀ مقناطیسی زمین دفع شده وآن تعدادیکه داخل می شود دربین ساحه حبس مانده ودرقطبین زمین جمع شده و روشنی قطبین یا آوروره را تشکل می دهند .

**********************

آدرس (214 ) کتله های عظیم ذرات که ازطرف ساحۀ مقناطیسی زمین درقطبین زمین جمع شده، درحرکت دایمی بوده وانرژی خودرا واپس نشرمی نمایدکه از طرف انسانها به رنگهای مختلف دیده می شوند.

|ـــکلِک|نمایش حرکی روشنی ها درقطب See full-size image.

 

 

|ـــکلِک|شکل دیگری از روشنی ها درقطب See full-size image.

 

 

آدرس (215 ) اشکال گوناگون بادهای آفتابی واجرام آسمانی : [ نام اجرام در آدرسهای تحریر شد وباز گردند.

 

 

|ـــکلِک|  فلمها ی زیاد از انواع عجائبات خلقت Aurora Animation

 

| ابرهای که ستاره هارا می سازد1Nebulae

 

 |کسوف یا پیداشدن لکه های سیاه درآفتاب2Sun(spots)

 

 |سنگهای آسمانی درفضاـــ3 Comets

 

|ساختار ماهتابـ ـــ 4Moon

 

|سنگهای خوردفیر کننده ــ5 Meteors

 

 |پدیده های آتموسفریک|6Atmospheric phenomena

 

 |آورورا یا روشنی درقطبین|7Auroras

 

| سیارات|8Planets

 

| کهکشانها|9Galaxies

 

 |خسوف یا ماه گرفته گی|10Lunar Eclipse

 

 |انتقال وحرکت سیارۀ زُهره|11Venus Transit

 

|اشکال مختلف ساختاری نجومی وماهتاب|12|Video astronomy

 

 

آدرس ( 216 ) این همه آدرسها نشان دهندۀ تاثیرات آفتاب ،بادهای آفتابی ودرمقابل اشکال دفاعی زمین که همه باز شوند .

 

   

|تشعشات آفتاب ومقناطیسیت زمینــ1See full-size image.

  |فلم مکمل آفتاب،تاج آفتاب،بادآفتابی ومقناطیسیت زمین ــ 2See full-size image.

 کامل بادهای آفتابی وتاج |3  | کسوفSee full-size image.

    | آورورای بسیار فعال ــ 4See full-size image.

  *******************

26 ) درخشا نی  آفتاب به تناسب تکامل ورشد مولیکولهای عضوی :

ه ـــ اگر بسیارزود اضافه می شود : گریز خانۀ سبز آتموسفر رشد می کند .

ه ـــ اگر بسیار ناوقت زیاد می شود :  انجمادشدن آبها بسیار زیاد می شود .

*******************

27)  جاذبه درسطح ( سرعت گریز )  :   

ه ــ اگر قوی بود : مقدار زیاد امونیاک ومیتان درآتموسفر زمین باقی می ماندکه برای حیات فاجعه بار می باشد.

ه ـــ اگر ضعیف بود : مقدار بسیار زیاد آب از آتموسفرزمین به مکان فرار می کند .

*******************

28 ) اندازه یابزرگی آفتاب : ستارۀ خورد تر از آفتاب ، حرارت لازم را به زمین انتقال داده نه توانسته وزمین به انجماد کلی می رسید .واگر آفتاب بزرگتر می بود ، همه را درزمین می سوختاند .

*******************

29 )  مسافۀ سیارۀ مشتری از زمین :                                                                                     

  ه ـــ اگردورتربود : موقعیت مکانی سیارۀ مشتری معجزۀ خلقت است که به منظورحفظ حیات درکرۀ زمین ، تمام  سنگهای آسمانی را دریک کمر بند حفظ و نه می گذاردکه به طرف زمین سرازیر شود پس اگر این مسافه با زمین زیادتر از آنچه آفریده شده می بود، نه می توانست  تعداد زیاد استروئید وسنگهای آسمانی رادرخود جذب می کرد ولذا سنگها به زمین اصابت وحیات را به نابودی می کشاند .

*******************

30 ) مسافۀ آفتاب ازدایرۀ چرخش کهکشان :                                                                                       

ه ــ اگربسیار نزدیک بود: مدارآفتاب تحت جاذبۀ نیرومند کهکشان آمده وموجب بی ثبات ساختن مدارآفتاب می شد

 ه ـــ  اگربسیار دور بود:  سیستم سیاروی بازوهای کهکشان رادر مدت بسیار طولانی می گذشتاند.

*******************

31) مقدار وسطی گازاتیکه درشاخه های اولیۀ ستاره ها فروریخته :                                                         

ه ـــ  اگربسیار کم بود: بادها موادتشکلی ستاره های بسیار بزرگ را در خوشه ها برده وآن هارا از هم جدا وبه نوبۀ خود مانع تشکل کهکشان ویا تشکل آن را بسیار به تاخیر می انداخت .

  ه ـــ  اگربسیار زیاد بود:تشکل ستاره های اولیه نیرومند بوده وازآن حفره های سیاه تشکل می کرد،وهم چنین تشکل کهکشانها بسیار نیرومندبوده و درمقابل کهکشانهای فنری نه می توانست که برای مدت طولانی ستاره ها وسیارات موافق به حمایۀ حیات را دربخش راست کهکشان تشکل دهد .

*******************

32 ) مسافات بین اجسام آسمانی :

خداوند ج خالق جهان باتدبیر حکیمانه اش اجسام آسمانی را درمکان طوری توزیع واراده فرموده که تا آفتاب ، سیارات وازجمله زمین از تاثیرات جاذبه وی ، حرارت ،اشعه های نیرومند ،ستاره های نزدیک ، ستاره های جورئی، حفره های سیاه وابرهای کتله وی وتاریک درامن کامل قرارداشته باشند واز نتیجه زمینۀ حیات درزمین برای انسان میسر گردد.ولهذامسافات بین هریک از اجسام آسمانی بی اندازه زیاد است. خصوصیت دیگر این مسافات عظیم درآن است که خداوندج برای حفظ آن همه اجسام دور افتاده از هم ، قوانین نیرومندی را نیز آفریده است که این قوانین طوری عمل می نماید که در تمام حالات شرایطی میسر شود تا امکان حیات را درزمین میسر کرده بتوانند،یکی از آن قوۀ جاذبۀ عمومی می باشد.

  Michael Denton             دانشمند   میخائیل دین تون بیولوژیست انگلیسی

درکتابی به نام سرنوشت طبیعت مسافات سوپر نو وا وستاره هارا چنین تشریح نموده:                         

حقیقتأ مسافات بین سوپر نوواها وستاره ها یک موضوع حیاتی است که از خود منظوری دارد. مسافه بین ستاره های کهکشان ما به اندازۀ تقریبی 30میلیون میل است که اگر :                                                       

 ـــ اگراین مسافه بسیار کم تر ازآن می بود: مدارهای سیارات به اثرتاثیر قوای جاذبۀ متقابل بی ثبات می شدند .  

  ــــ اگر این مسافه بسیار زیادتر از آن میبود: دران زمان مواد باقی ماندۀ که ازسوپر نوواها درمکان پراگنده می شود به آن اندازه تیت وپراگنده می شد که سیستم های سیاره دار مثل زمین ما با تمام احتمالات دیگر هیچ گاه تشکل کرده نه می توانست.

اگر جهان برای ما خانۀ برای حیات است، پس موقعیت ومسافات سوپر نووا وهمه ستاره هادرجای بسیار دقیق باشند او درفوق نکات بسیار حساس را مکمل شرح داده  .

*******************

33) مسافه بین زمین وماهتاب :

ـــ اگر آنهایک کمی باهم نز دیک می بود : ماهتاب بطرف زمین کش می گردید .                                      

 ـــ اگر آنهایک کمی دیگر باهم نز دیک می بود : ماهتاب با قوۀ جاذبۀ خود امواج تباه کن را درابحار پیداو زمین های زیاد سواحل را تحت آب می ساخت، این موضوع موجب زیاد شدن سطح حرارت ابحار شده وآن حساسیت وتوازن حرارتی که برای حیات نیاز است از بین می رفت .

ـــ اگر آنهایک کمی ازهم دورتر می بود : ماهتاب ازقید زمین رها وبه مکان فرار می کرد .

ـــ اگر آنهایک کمی دیگر ازهم دورتر می بود : امواج بحری کم وضعیف شده ، آب ابحار سست وشل شده موجب فاجعه در حیات بحری وکم شدن آکسیجن برای تنفس می گردید .

************************

آدرس ( 217) تیوری تصادم درتشکل ماهتاب وحاضر شدن زمین برای حیات:

Impact Theory of the Moon's Formation, Exploring Earth:

محتوای فلم : دراواسط سال1927 تیوری تشکل ماهتاب ، از اثر تصادم کتلۀ به اندازۀ سیارۀ مریخ برزمین اولیه ، به میان آمد که فعلا مورد پذیرش همه دانشمندان قرار گرفته است.

دراین تیوری میگویدکه درزمان اولیۀ تشکل کرۀ زمین مواد مذاب زمین نظر به غلظت سنگین خود به مر کز کتله فرورفت ، که دراین زمان کتلۀ مشابه به زمین که درنزدیک قرارداشت واندازۀ مریخ راداشت به زمین تصادم ودراثر آن مواد خارجی وسبک زمین را به هواودرمداری پرتاب کرد که ازپارچه های آن ماهتاب واز گازات آن ترکیب آتموسفر زمین شکل گرفت.

بابازشدن صفحه ، بالای دکمۀ طرف چپ دودفعه کلِک کنید، فلم شروع شده وشماتصادم کتله به زمین وتشکل ماهتاب را از پارچه های آن می بینید .

هرگا زیادتر عمیق گردیم ، وقوع چنین تصادم را از حکمت خداونج واز معجزۀ حلقت قبول کرد ، زیرا تمام مواد فوق که درجگونگی تشکل ماهتاب وزمین ذکر شده مدنظرداشته است. سپاس به چنین حکمت جاوید خالق جهان که چه تدابیرهای را برای حمایه وحفظ حیات انسان آفریده است .

******************

آدرس (  218) حرکت متمادی سنگها واستروئیدها بالای مدارهای معین در داخل نظام شمسی :

                       Animated GIF (961 x 961 pixels, 5.1 MB)

  

       دراین فلم درنقطۀ مرکزی آفتاب به رنگ زرد ومدارچهار سیارۀ زهره ،عطارد، زمین ومریخ به رنگ روشن آبی وآنطرف مریخ کمربند سیارۀ مشتری قرار دارد وحرکت سنگهارا درداخل نظام شمسی نشان می دهد

که بالای مدار معین بین مریخ ومشتری درحرکت بوده ورو به زمین ندارند .

آدرس ( 219) دربخش داخلی نظام شمسی : سیارۀ مشتری بواسطۀ قوۀ جاذبۀ خودسنگهارابین مدارخود و سیارۀ مریخ حفظ نموده:

ـــــ1ـــکلِک شود.Animated GIF (961 x 961 pixels, 5.5 MB)

 

ـــــ2ـــکلِک شود.See full-size image

ه ـــ اگر نزدیک تر بود : مدار حرکی زمین بواسطۀ تاثیر جاذبه وی نیرومند مشتری غیر ثبات می گردید.

آدرس ( 220) دربخش خارجی نظام شمسی : سیارۀ نیپتون بواسطۀ قوۀ جاذبۀ خودسنگهارابین مدارخود و سیارۀ مشتری حفظ نموده:

ــــ ـــکلِک شود. Animated GIF (961 x 961 pixels, 4.7 MB)

 *******************

34) مسافه از نزدیک ترین حفرۀ سیاه :

ه ـــ اگربسیارنزدیک می بود: اشعه های هلاک کنندۀ برای حیات وجود می داشت .

*******************

35) اندازۀ جذب نمودن سیاره ها وخوردتر از سیاره از طرف آفتاب :                                                             

ه ـــ اگربسیارکم می بود: درخشانی وثبات متداوم درخشانی آفتاب را تخریب می نمود .                              

 ه ـــ   ا گربسیارزیاد می بود: مدار های سیارات داخلی نظام شمسی را نابود می کرد ، وهم درخشانی وثبات متداوم درخشانی آفتاب را تخریب می نمود .   

{{{{{{{{خــتــم {{{{{{{{

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

  

    

{{ {{{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved