قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

{{ {{ {{ {{ { 

    دعاهای قرآن مجید و دعا های حج .

  {{ {{ {{ {{ {{   

 

                  مقدمه :ــ   خداوند ج برای اینکه بندگانش بتوانند در همه حالات با خداوند ج راز ونیاز داشته  وبرای حصول رضای خداوند ج ، عفوه خواستن تقصیرات ورفع نیاز مندیها ی حیات خود ، از خداوند ج عفوه ، بخشش ورحمت بخواهد ، تعدادی زیادی از آیات  قرآن مجید را بشارت داده است .ازآن جمله دعا های مبارک که به کلمۀ ..رَبَّنَا ( پروردگارا! )شروع وتعداد آن به 107  می رسد دراین صفحه جاه داده شد . دعا های مذکور یا در ادامۀ یک آیه ویا بصورت آیۀ مستقل است که اکثر پیغمبران خداوند آنهارا تلاوت وبا خداوند متعال راز ونیازداشته وطلب عفوه وبخشش ورحمت نموده اند .

          امید است که خوانندۀ محترم در هضم وفراگیری دعا های قر آنی این نکات را مد نظر گیرند :

          1 ) از یک جانب این همه دعا هارا حفظ ودرتمام دوران حیات وخوشیها وغم ها ودوران حج تلاوت وبا خدای مهربان راز ونیازی داشته و آرزوهای قلبی خودرا به عرض برساند .

           2 ) از جانب دیگر برای غنی ساختن نیروی فکری ووسعت معانی دعا های قرآن مجید به عنوان نمبر سوم تفسیر قر آن مجید که عنوان کلیدی آن در صفحۀ آغازین است مراجعه وصفحۀ تفسیری قرآن مجید را باز وتلا وت نموده وتمام تشریحات مربوط به همان دعا را حفظ نماید .

           3 ) نمبر آیات ونمبر سوره های که آن دعای قرآن مجید دران داخل است می تواند کلیک شود وشما با کلیک کردن آن متن آیه را در خطوط اولیۀ صفحۀ که باز میشود می یابید.آنجا تمام آیه وبطرف چپ آن تر جمۀ انگلیسی ویا دری آن آیۀ مبارک ملا حظه می شود . ترجمۀ موجودۀ این صفحه از دانشمند مکارم شیرازی است

وشما با انتخاب ترجمه ها بالای جملۀ تغیر ترجمه کلیک نمائید وبعد تر جمۀ دلخواه را انتخاب کنید .

            4 ) برای سهولت زیاد تر شما آدرس تفسیر شریف را آوردم با کلیک کردن آن فهرست سوره ها ظاهر شده وشما ازراه نمبر سوره اسم سوره را شناخته وکلیک کنید ، درحال برای شما نمبر تما م آیات می براید وشما آیۀ را که مخواهید باز کلیک نمائید ، صفحه باز می شود .

             آدرس را کلیک کنید ــــــــ تفسیر نمونه

 

    {{ {{ {{ {{  {{ {{ {{   {{

 

آدرسهارا کلیک کنید

 

                                دعاهای قرآن مجید

 

                        دعا های حج بیت الـله شریف.

 

 

                                                   .

 

                                                 .    

        

                                                   .

 

                                                 .    

 

                                                   .

 

                                                 .    

        

                                                   .

 

                                                 .    

        

                                                   .

 

                                                 .     

        

                                                   .

 

                                                 .    

{{{{

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved