قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

{{ {{ {{ {{ { 

    دعا های حج بیت الـله شریف

 

*****************************************************

 

         مقدمه : ـــ فریضۀ حج از ارکان پنج گانۀ اسلام بوده و ادای آن درشش روز دهۀ اول ماه ذِالحجه یعنی روزهای7،8،9،10،11،12 شروع وختم می گردد.

         تعریف حج : ـ   در فرهنگها ، حج به قصد و آهنگ نمودن و روي آوردن به سوي امري مهم تفسير شده است:    

             حج دراصطلاح به معنی قصد وتوجه به خانۀ خداوند ج درمـکه همراه با نیت تقرب به خدا وبه جانمودن امر او است که نوعی از عبادات دراسلام است ، واین عبادات بامراسم ومناسک خاصی انجام می گیرد .

            بادرنظر داشت تعریف فوق دوچیز نیاز اولیه می باشد .

            1) دانستن نقاط ومحلاتیکه مراسم حج در شش روز فوق دران جاها ادامی گردد .

           2 )  دانستن  نیات ها ودُعاهای که باید دران نقاط از طرف حاجی خوانده شود .

 

                  فهمیدن واستفاده و دانستن نقاط ومحلاتیکه مراسم حج در شش روز فوق دران جاها ادامی گردد ،   اسمای هریک از آنها دراینجا به سلسلۀ الفبائی شرح شده ، برای آن خواهران وبرادرانیکه آرزوی دیدار خانۀ خداوند ج را دارندیک ضرورت مهم ولازمی است که اگر معنی ، آدرس وچگونگی استفاده از آنهارا درزمان انجام مناسک حج بیت الـله در ذهن حفظ کرده باشید ، امید وارم که شما تمام نکات لازم به حج را در وقت وزمان آن انجام داده وانشاء الـله که امید پذیرش حج شما بوده وبا یک عالم خوشی ومحبت به وطن بر می گردید . توفیق زیاد شمارا از دربار خداوند مهربان تمنی دارم آمین .

         برای عملی ساختن وظا یف روزهای فوق ، شش موضوع راباید در نظر داشت :

           1 ) مجموعۀ آیات فرآن مجید راجع به حج ، که ما این نعمت را درتحت عنوان نمبر 3 مناسک حج آورده ودران آیات و تر جمۀ آنهارا به تر تیب نمبر آیه وسوره تحریر وهم چنان آدرس تفسیر شریف را نیز به خواننده معرفی شده تا هر یک را به تفصیل وتفکر عمیق تلا وت ومعانی آنهارا ترجیحأ باحفظ آیات مبارک درذهن بسپارند .

            2 ) احادیث مبارک مربوط به  حج را از اصل کتاب صحیح البخاری شریف نقل ودر تحت عنوان نمبر4  مناسک حج ثبت شده ، که مطالعه وحفظ هریک از احادیث مبارک منبع و شرط اصلی فراگیری قدمه های حج شمرده می شود ، توجه عمیق خواننده را دراین منبع مبارک آرزومندم .

             3 ) دانستن قدمه های جداگانۀ حج که حاجی در شش روز فوق به آنجاها رفته وکدام مناسک را انجام میدهد .فشردۀ این قدمه را دراینجا می بینیم .

             4 ) حاجی با رسیدن در هر قدمه ، باید قبل از همه نیت لازم آن قدمه را بنماید ، در اینجا متن این نیات مبارک به زبان دری آورده شده که باید عمیقأ حفظ ، وهریک را در رسیدن به محل مطلوب آن قرائت نماید

 

            5 )  حاجی صاحبان دردوام انجام دادن مناسک حج ورسیدن به هر نقطۀ لازم باید دعا های را ذکر نماید، در اینجا متن این دُعاهای مبارک به زبان دری آورده شده که باید عمیقأ حفظ ، وهریک را در رسیدن به محل مطلوب آن قرائت نماید .

            6 ) هر نقطه یا محل برای خود نام ومعنی دارد که تمامی آنها جمع آوری شده وبه قسم الفبائی دراین متن موجود است ، هرگاه خواننده درزمان مطالعه ، آن کلمات را می خواند ولی معانی آن را نه می داند ، به فهرست الفبائی این عنوان مراجعه وبایافتن آن کلمه ، آنرا مطالعه وحفظ نماید .

         هرگا نام محل ونقاط را درذهن داشته باشید ، برای دانستن معنی ومفهوم آن نقطه ، حر ف اول نقطۀ مطلوب را درنظر گرفته وهمان حرف را دراین فهرست کلیک ونقطه یامحل مطلوب تان درصفحه بازمیشود.

          وهرگاه نام محل ونقاط را درذهن نه داشته باشید ، پس از حرف الف شروع وباختم تشریحات آن به بالای حرف ب وهمین طور تا آخر کلیک ودانش خودرا غنی وغنی تر سازید .

             از آنجا که یک نفر حاجی با استفاده از ردیف های الفبائی موجود، معانی تمام اصطلاحات مر بوط به مناسک حج را فهمیده وهریک را در محل معینۀ آن مورد استفاده قرار میدهد.بنأ در سر آغاز حرف الف فشردۀ ازپروسۀ حج کردن را درمدت شش روزیعنی تاریخ های  ذالحجه ، نیز اضافه نمودم تا باشد که خوانندۀ محترم با مطالعۀ آن ، یک فورمول وتقسیم الوقات ادای مناسک حج را داشته وطبق آن عمل نماید ، آمید است شمارا درشناسائی انجام امور مسلسل حج رهنمائی کامل نماید .

               وحالا ماده های 3، 4 ، 5 فوق راشرح می کنیم :

 

   شرح مادۀ  3 فوق..

    فشردۀ ازنقاط حج یاعـُمره که نیت یا دعا های حج درشش   

...روز 7،8،9،10،11،12  ذالحجه ،درآن نقاط خوانده می شود  

 

 

درتاریخ 7 ذ ِالحجه:ـــ  این کارها انجام داده شود .

 

           الف ) درمیقات:ــ

        ـــ   غـُسل ووضوء کرده ،لباس احرام را پوشیده ،دورکعت نـُمازنفل رااداوبرای ادای حج نیت نماید ، بعدازان  تـلـبـیه را 3 دفعه به آواز بلند قرائت وبه تعقیب آن همین قرائت را ادامه بدهد. ( عربی ، دری ، تلفظ عربی به انگلیسی وترجمۀ انگلیسی )

 

(   )( تـلبیه :ــ

           .. لَبَّیْکَ، اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ،

 

   اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَۃَ لَکَ وَالْمُلْکَ، لَا شَرِیْکَ لَکَ۔

 

         ترجمه :ــ [ من در خد متم ای بارالها! من در خد متم، تو شریكی نداری من در خد متم، ستایش و خوبی ازآن تو است، و پاد شاهی (نیز)، تو شریكی نداری ]

 

      قرائت تحت الفظ  تلبیه به حروف انگلیسی :

 

Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik, La Shareek Laka, Labbaik.

Innal Hamdah, Wan Nematah, Laka wal Mulk, La Shareek Laka

 

   ..ترجمه به انگلیسی :ــ

(Ever at Your service, O Allah, every at Your service. Ever at Your Service, You have no partner, ever at Your service. Verily all praise, blessings and dominions are Yours. You have no partner) (x 3)         

********************************************

 

          ب ) درمکۀ مکرمه : ــ

               ـــ  در حج افراد :ــــ

  طواف قـُدوم + ترجیحأ سعی حج را انجام دهداما موهارا قطع نه کند

              ــــ   در حج قران :ــ

  عـُمـره را انجام دهد ( طواف + سعی ) ، اما موها قطع نه شود.

   طواف قـُدوم+ ( سعی حج ترجیح داده میشود ) ، اما موها قطع نه می شود.

             ــــ  حج تمتع :ــ

    کدام عملی صورت نه می گیرد . وبارفتن به مینا احرام می بندد.  

           طریق طواف کردن :ـــ وقتیكه به مسجدالحرام داخل شدید شانه راست را آشكارنمائید و به حجرالاسود أمده أنرا بوسه دهید اگر میسر نشد بادست راست از دور به سوی أن اشاره نموده بگوید "بسم الله والله أكبر" وطواف را از نزد حجراسود آغاز نموده مصروف ذكر, دعا  ویاتلاوت قرآن باشید, اگربه ركن الیمانی رسیدید ولمس آن میسر شد به دست راست آنرا لمس نمایید و اگرمیسرنشد بدون اشاره وگفتن تكبیر از آن عبوركنید, و در بین ركن الیمانی و حجراسود این دعا ء قرآن مجید را بخوانید:

" رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "

به این ترتیب هفت شوط (دور) را از نزد حجراسود آغازنموده به آن پایان دهید سپس شانه تان را بپوشانید و دو ركعت نماز را در پشت مقام ابراهیم ادا نماید و اگر آنجا بسبب ازدحام میسر نشد در هر جا ازحرم  كه میسر شد آنرا  ادا كنید, سپس آب زمزم را بنوشید و به سوی كوه صفا بروید.

  .. سعی بین صفا ومروه : ـــ

وقتیكه به كوه صفا نزدیك شدید این آیت مبارک قرآن مجید راتلاوت كنيد ( میتوان نمبر آیه را کلیک کرد *)

  2:158     (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاگر عَلِیمٌ )

 

 

     تر جـُمـه :ــ صفا و مروه از شعائر و نشانه‏هاي خدا است بنا بر اين كساني كه حج خانه خدا و يا عمره انجام مي‏دهند مانعي ندارد بر آن دو طواف كنند (و سعي صفا و مروه انجام دهند، هرگز اعمال بيرويه مشركان كه بتهائي بر اين دو كوه نصب كرده بودند از موقعيت اين دو مكان مقدس نمي‏كاهد) و كساني كه فرمان خدا را در انجام كارهاي نيك اطاعت كنند خداوند در برابر عمل آنها شكرگزار و از افعال آنها آگاه است. (2:158)

 

 سپس به كوه صفا بالا روید و به سوی كعبه متوجه شده بگویید :

(اللهُ أَكْبَرُ ) (سه بار)

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ )

 این ذكر را سه بارتكراركنید ودربین آنهادعاكنید,سپس به طرف كوه مروه حركت كنید, و مصروف ذكر, دعا و یا تلاوت قرآن باشید و وقتیكه به كوه مروه هم بالا می شوید به سوی كعبه متوجه شده سه بار "اللهُ أَكْبَرُ " بگویید سپس ذكرگذشته را سه بارتكراركنید و در بین آنها دعاكنید, و همینطور سعی را هفت بار انجام بدهید وشوط هفتم باید به كوه مروه پایان یابد.

                                 4. تراشیدن ویا كم كردن موى سر:ـــ

 بعد ازهفت شوط سعی بین كوه صفا ومروه موی سر خود را بتراشید یاكوتاه كنید و بایدكوتاه كردن یا تراشیدن موی شامل تمام سرشود, و خواهران از هر زلف خود به اندازه بند انگشت موی خودرا كوتاه كنند, وبه این ترتیب عمره تان به پایان رسید و بعد از این سایر محظورات احرام برشما حلال میشود, سپس لباس خود را بپوشید و درمكه مكرمه تا هشتم ذی الحجه منتظر مناسك حج باشید. 

***********************************************

...درتاریخ 8 ذ ِالحجه:ـــ

                     مـُنی :ـــ   

                              ــــ باید قبل از ظهر آنجا برسد .

                              ـــ  شب در  مـُنی باقی می ماند . 

              روز هشتم (8) ذی الحجه درمحل سكونت خود بطریقه سنت غسل كنید سپس لباس احرام را بپوشید, دوركعت نماز بخوانید و دردل نیت حج راكرده  بگوید" لبیك حجا"وتلبیه خواندن راشروع كنید.

               و قبل از زوال به منى بروید و در آنجا نماز ظهر, عصر, مغرب, عشاء,  و نماز فجر روز آینده  را با جماعت در وقتهاى خود قصر (نمازچهار ركعتى رادوركعت) بخوانید و شب را در منى سپری نماید.

***********************************************

...درتاریخ 9 ذ ِالحجه:ـــ

                   الف )  مـُنی :ـــ

                          ــــ  باید بعداز طلوع آفتاب ، مـُنی  را، به منظور عرفات ترک کند .

                  ب )  عرفا ت :ـــ

                        1 ـــ درداخل سرحد عرفات توقف کند .

                       2  ـــ  درمسجد نیم راه   به یک آذان ودو تکبیر نـُماز ظهر وعصر راباهم یک جا بخواند .

                         ـــ درکمپ استراحت نموده وهریک ازنماز ظهر وعصررا دروقت معین آن ها و هرکدام را بصورت جداگانه ادانماید .

                        3 ـــ وقوف در عرفات .

                        4 ـــ باید بعد از غروب آفتاب ، درحالیکه نـُماز شام را ادا نه کند عرفات را به منظور رفتن به مـُزدلفه تر ک نماید .

          .. شرح : ـــ    روزنهم(9)ذی الحجه بعدازطلوع آفتاب تلبیه راخوانده ازمنی بسوى عرفات حركت كنید هرگاه به عرفه رسیدید در داخل حدود آن كه با تابلوها بیان شده تا غروب آفتاب بمانید و مصروف استغفار دعا وتلاوت قرآن باشید, ونماز ظهر و عصر را قصر به یك آذان و دو اقامت در وقت ظهر باجماعت اداكنید در عرفات  غیر از  این نماز دیگر هیچ نماز خوانده نمیشود, واین دعا را نیز بكثرت بخوانید: 

   " اللهم الیك توجهت، وعلیك توكلت، و لوجهك الكریم أردت فاجعل ذنبی مغفورا، ز حجی مبرورا، و سعی مشكورا، وارحمنی و لا تخیبنی و بارك لی فی سفری، و اقض بعرفات حاجتی، إنك علی كل شئ قدیر".

..ترجمه: ( ای بار الها! من بسوی تو روی آوردم، و بر تو توكل نمودم، و اراده رضا و خوشنودی ذات كریم ترا دارم پس گناهانم را بیامرز، و حج ام را قبول نما: و سعی و كوششم را قابل سپاسگزاری بگردان، و مرا مشمول رحمت بساز،و محروم و زیانمند مگردان، و در سفرم بركت بگذار، و حاجت هایم را در عرفات برآورده بساز، همانا تو به هر ﭼـیز توانائی).

 سپس بعد از طلوع آفتاب  بسوی مزدلفه حركت كنید.

                                                      ج ) مـُزدلفه :ــ

                         1 ـــ نماز شام وخـُفتن را یکجا با یک آذان ویک تکبیر بخواند.

                         2 ــ شب را در مـُزدلفه بماند .

                         3 ــ به تعداد 70 سنگ ریزه را به منظور زدن به جـُمرات ( پایه های شیطان ) جمع نماید .

***********************************************

 

...درتاریخ 10 ذ ِالحجه:ـــ

 

                 الف ) مـُزدلفه : ــ

                        1 ) باید قبل از طلوع آفتاب ، مـُزدلفه را به منظور مـُنی تر ک کند .

                  ب ) مـُنی  : ــ

                        1 ) تلاوت تلبیه را توقف دهد،وقبل از غروب آفتاب تنها به جـُمرات  العـقبی سنگ بزند .

                        2 ) قربانی نماید وبعد از آن موهای خودرا بتراشد .

                        3 ) از احرام خارج شده ولباس خودرا تبدیل وعازم مـکۀ مکرمه شود .

                   ج ) مکۀ مکرمه :ــ

                        1 ) طواف زیارت را انجام دهد ، وعلاوتأاگر  سعی  را در تاریخ 8 ذالحجه انجام نداده باشد آن را همانطور كه در صفت عمره بیان گردیده انجام بدهید, و بعد ازفراغت شب به محل سكونتتان در منی برگردید.  

                         2 ) باز به مـُنی بر گردد.

                    د ) مـینا :ــ

                         1 ) شب را در مـُنی  بگذراند .

***********************************************

 

...درتاریخ 11 ذ ِالحجه:ـــ

                  الف ) مـُنی : ــ

                          1 ) بین ظهر وغروب آفتاب به این ترتیب بالای جـُمرات سنگ زند .

                                ـــ اول به جـُمرۀالعـُلی .

                                ـــ دوم به  جـُمرۀ الوسطی .

                                ــ سوم به   جـُمرۀ العقبی .

                           2 ) پیران وخانم ها می توانند سنگ زدن را در اثنای شب هم انجام دهند .

                           3 ) شب را درمینا بگذرانند.

 

***********************************************

...درتاریخ 12 ذ ِالحجه:ـــ

 

                    الف ) مـینا : ــ

                          1 ) بین ظهر وغروب آفتاب به این ترتیب بالای جـُمرات سنگ زند .

                                ـــ اول به جـُمرۀالعـُلی .

                                ـــ دوم به  جـُمرۀ الوسطی .

                                ــ سوم به   جـُمرۀ العقبی .

                            2 ) باید قبل از غروب آفتاب میـِنارابه قصد مـکۀ مکرمه تر ک نماید .

              .. دقت :ـــــــ 

                1) ارکان حج آن است که انجام ندادن آن ها حج بی اعتبار یا باطل شمرده میشود :

                     الف ) احرام : ( یعنی یک سلسله چیزهارابرخود واجب کردن ویک سلسله چیزهارا برخود حرام کردن است ). در احرام حج، چیزهایی بر ما حرام می شود که قبلا حرام نبوده است و چیزهایی بر ما واجب می شود که قبلا واجب نبوده است. پیام تربیتی عمل احرام، پذیرفتن این دوچوکات است.  

                   ب) وقوف ( توقف ) در عرفات .

                  ج )  طواف زیارت ( طواف زیارت بعد از کم کردن موها درروز 10تا12ذالحجه وقبل از غروب آفتاب انجام داده میشود . )

                  اگر هیچ یک از جبران دیگر نه شده باشد ، فدیه ( حیوان ) باید قربانی شود . 

                  2 )  درزمان طواف دیدن یا روبروشدن به بیت الـله منع است ، به استثنای بوسه کردن سنگ حجرالسود.

                 3) قبل از تر ک کردن مکۀ مکرمه به منظور برگشت بوطن ، طواف وداع را انجام داد .

***********************************************

 

   شرح مادۀ  4 فوق..

    نیت ها ی حج یاعـُمره که ذکرآنها 

      درشش روز7،8،9،10،11،12 ذالحجه ، لازم است

 

1 ) تـلـبـیـۀ پیغمبر خدا ( صلی الـله علیه وسلم ) راتازمانیکه

    به مسسجد الحرام مکۀ مکرمه میرسید به آواز بلند تلا وت کنید :

 

 

(   )( تـلبیه :ــ

           .. لَبَّیْکَ، اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ،

 

   اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَۃَ لَکَ وَالْمُلْکَ، لَا شَرِیْکَ لَکَ۔

 

        

         ترجمه :ــ [ من در خد متم ای بارالها! من در خد متم، تو شریكی نداری من در خد متم، ستایش و خوبی ازآن تو است، و پاد شاهی (نیز)، تو شریكی نداری ]

 

      قرائت تحت الفظ  تلبیه به حروف انگلیسی :

 

Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik, La Shareek Laka, Labbaik.

Innal Hamdah, Wan Nematah, Laka wal Mulk, La Shareek Laka

 

   ..ترجمه به انگلیسی :ــ

(Ever at Your service, O Allah, every at Your service. Ever at Your Service, You have no partner, ever at Your service. Verily all praise, blessings and dominions are Yours. You have no partner) (x 3)         

********************************************

 

 

              2 ) قصد یا نیت حج یا عـُمره را داشتن  : ـــ 

 

            ( پروردگا ر! من قصد انجا م دادن حج  ( یا عـُمـره ) رادارم ،پس آن را برایم آسان گردان وآن را از جا نب من  قبول فرما )

 

 

   3 )  دُ عـا  زمان داخل شدن به مـکـۀ مکرمـه  : ـــ 

           (پناه می‌برم به خداوند بزرگ و به وجه کریم و سلطان قدیم او از شیطان رانده شده (ازرحمت خدا)، به نام خدا، پروردگارا! بر محمد صلوات و سلام بفرست، پروردگارا! درهای رحمتت را بر من بگشای.

    این دعا نیز بهتر است :

              (خداوندا! تو سلام (پاک از هر عیب و نقصی) هستی و سلامتی از توست، پس ای پروردگارمان! ما را با سلامتی زنده نگه دار.)

 4 )  دُ عـا وهم چنین زمان اول داخل شدن به مـکـۀ مکرمـه  : ـــ 

      ( پروردگارا تودر صلح هستی ، صلح از جانب تو است ، پروردگارا ! صلح را برای ما ارزانی فرما )

  5 ) دُ عـا   زمان اول که به مـکـۀ مکرمـه  داخل ، واول دفعه منظر کعبۀ شریف را می بینید این راهم بخوانید: ـــ 

        ( پروردگارا! عزت ، قـُدسیت وبزرگی و احترام این خانه را زیاد ساز وبرای تمام آنهائیکه که برای حج وعُمره دراین خانه آمده اند ، عزت ، بزرگی ،احترام وراست کاری وتقوی نصیب فرما )

  6 ) دُ عـا  زمان داخل شدن به مسجدالحرام  : ـــ

      ( جمله ثنا وصفت خداوند ج را است ، صلح ونیکی برپیغمبر خدا (صلی الـله علیه وسلم ) باد ، پروردگارا! دروازۀ رحمت وبخشش خودرا برمن باز فرما )

  7  ) دُ عـا ی عام درزمان ادامۀ طواف     : ـــ

     ( جلال وشکوه مر خداوند رااست ، وثناء وصفت مرخداوند رااست ، خدای دیگری بجز خداوند نیست ، خداوند بلند مرتبه است. نیرو وطاقت دیگری بجز خداوند وجود ندارد )

 وهم :ــ

 

 

  8  ) در ادامۀ طواف بارسیدن به رُکن یمانی این آیۀ مبارک را تلا وت کرد     : ـــ

 (2:158) رَبَّنآ ءَاتِنَا فِى اْلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فى الاخِرَةِ حَسَنَةً  

   وَ قِنَا عَذَابَ اْلنَّارِ ..

      ( پروردگارا!  به ما در دنيا (نيكي) عطا كن! و در آخرت نيز (نيكي) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاهدار! )  

  9  ) با ادامۀ طواف ورسیدن به سنگ حجرالسود    : ـــ

 

           (پروردگارا! اجازه ده سعی ما تـقـدیر، حج ما قبول و گناه ماعفو شود )

 

  10  ) درهریک دورنمودن طواف      : ـــ

         ( پروردگارا! مارا ببخش ، ورحمت خودرا برما افزون فرما ، گناه ماراکه تنها خودت می دانی عفوه نما ، تو بسیار قابل عزت واحترام وقـُدسیت هستی. پروردگارا!  به ما در دنيا (نيكي) عطا كن! و در آخرت نيز (نيكي) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاهدار!

 

  11  ) پیغمبر خدا (صلی الـله علیه وسلم ) با مقابل شدن به سنگ حجرالا سود فرمودند : ـــ

         ( پروردگارا! من با اعتقاد به تو وتصدیق به حق بودن کتابت ، این طواف را آغاز میکنم ، پیمان خودرا با تو تکمیل میکنم ، ومثال پیغمبر تو را تعقیب میکنم ، به نام الله! الله بزرگ است .)

  12  ) درمقام ابراهیم [ علیه السلام ]     : ـــ

            پیغمبرخدا [صلی الـله علیه وسلم ] درمقام ابراهیه [ علیه السلام ] این آیۀ مبارک را تلا وت فرمودند: وبعد دورکعت نماز را اداء ودر رکعت اول الکافرون ودررکعت دوم الإخلاص را خواندند .

           (  2:125  )(  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿ 2:125﴾

            [  (و بخاطر بياوريد) هنگامي را كه خانه كعبه را محل بازگشت و مركز امن و امان براي مردم قرار داديم (و براي تجديد همين خاطره) از مقام ابراهيم نماز گاهي براي خود انتخاب كنيد، و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براي طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان پاك و پاكيزه كنيد. (125 : 2) ]

           دعای که قرائت شود :

             پروردگارا ! تو آنچه را که من مخفی دارم وآنچه را که آشکار می کنم ، می دانی.امید عفو تورادارم. پروردگارا !نیاز های مرا میدانی ، امید اعطای رفع نیاز هایم را رادارم.

             پروردگارا!تو آنچه را درسینه دارم میدانی ؛گناهانم را بخشش فرما.

            پروردگارا ! من از ذات پاکت ایمانی را می خواهم که قلبم رااشباع نماید، وآن ایمان که مرا متقاعد به آن سازد که هیچ نیستی ونابودی به من اتفاق نه می افتد مگر اینکه ذات پاک ات آن را برایم مقررکرده باشد ،وآنچه را که برایم عنایت کردی ، قانع باشم به آن که این اردۀ ذات پاک خودت است.

          پروردگارا! توحامی وپیشتیبان من دراین دنیا ودر آخرت هستی . اجزه ده تا در حالت اسلام بمیرم ودرجملۀ نیکوکاران وپرهیز گاران حساب شوم .

 وهم :

                  پرودگارا !  ( دراین محل مقدس ) نه گذار هر یکی از گناهان ما از عفوه و بخشش بماند ، هریک  از نيازهاى ما  ، نگرانی های ما و كارهای ما را اجابت بكن ، قلبها ووذهن های مارا آسوده بکن ووظایف مارا به پر هیز گاری به خاتمه برسان . قلب ها وافکار مارا آزاد ساز.

                 پروردگارا ! اجازه نه ده بمیریم وحفظ نما مارا مانند آنهای که به دور تو احاطه اند . اجازه نه ده تا به حیات برگردیم مانند آنهای که از تو دورشده اند . ومارا با پرهیز گاران پیوست فرما نه با نفرین شده گان ونه با بی نتیجه وبیهوده ها .

 

  13  ) درمحل ملتزم    : ـــ

        پروردگارا ! پادشاه ومالک این بیت العتیق ، حفاظه نما مارا وحفاظه نما پدران مارا ، مادران مارا، برادران مارا واطفال مارا از آتش .

        پرودگارا ! دربار تو مهمان نوازی ،بخشش ، مهربانی ،شفقت ، امتیاز کرم وبذل است . آنچه خوب است عنایت فرما ، وهم امور ماراخوب وتقدیس نموده واز شرم زندگی حمایت واز تنبیه آخرت معاف دار .

         پروردگارا !من بندۀ تو وفرزند بندۀ تو هستم. من به دروازۀ تواستاده، خودرا متواضع وحقیر میدانم ، وازترس تنبیه تو به مهربانی ات گدا می کنم .

        پروردگارا ! من سوال میکنم تاشهرت ام را بلند ، مشکلات ام را آسان وکارهایم را روبه راه فرما ، قلبم را خالص و  قبرم راروشن فرما ، گنا هانم راببخش وبلند ترین درجۀ بهشت را برایم عنایت فرما .  

 

  14  ) رفتن به سوی آب زمزم   : ـــ

   پروردگارا !علم مفید را برایم ارزانی فرما ، روزی ام را فراوان واز هر نوع مریضی نجا تم ده .

  وهم آیۀ مبارک :

 (2:158) رَبَّنآ ءَاتِنَا فِى اْلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فى الاخِرَةِ حَسَنَةً  

   وَ قِنَا عَذَابَ اْلنَّارِ ..

      ( پروردگارا!  به ما در دنيا (نيكي) عطا كن! و در آخرت نيز (نيكي) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاهدار! )

 واین دعا :

     [ الـله اکبر ، الـله اکبر، الـله اکبر . هیچ معبودی حق عبادت راندارد به جز تنها الـله ، بیدون شریک. همه مالکیت وحکومت وثنا وصفت به او مربوط ومتوجه وبرتمام اشیا قدرت کامله دارد . هیچ کس به جز تنها الـله حق معبودیت را ندارد . او وعدۀ خودرا کامل وبنده های خودرا کهمک و باقدرت کاملۀ خود همه متفقین دیگررا مغلوب نمود .

 

5 16  ) درعرفات   : ـــ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورَاً وَفِي سَمْعِي نُورَاً وَفِي بَصَرِي نُورَاً اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصُّدُورِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهِبُّ بِهِ الرِّيَاحُ

     [ هیچ معبودی  سزاوار مغبودیتت نیست به جز الـله ، اوهمه برخود متکی است ، او شریکی ندارد ، اوخود شاه است ، تمام ثنا وصفت برای او است او برهمه چیز  قادر است .

         پروردگارا! به قلبم نور عنایت فرما ،به گوشهایم نور عنایت فرما ، درچشم هایم نور عنایت فرما.

        پروردگارا ! سینه ام را فراخ گردان ، کارم را آسان ساز ومن ازوسواس سینه ،از انجام کار های بی نظم وبی هوده واز عذاب قبر به ذات پاک تو پناه می برم.

       پروردگارا ! پناه می برم به تو ازشیطان که باوسئاس وپیچیده کردن ها می آید.

***************************************

 

 

   شرح مادۀ  5 فوق..

    دعا های حج یاعـُمره که ذکرآنها 

      درشش روز7،8،9،10،11،12 ذالحجه ، لازم است

                            .. دعا :ــ  دعا در لغت به معنی ندا وصدازدن وخواندن وهم به معنی دعوت کردن وهم چنین به معنی فراخوانی وحاجت خواهی وتوجه به ذات باری تعالی ووجه الـله است .

دعا عبارت است از خداحوانی واستغاثه وزاری ودر خواست چیزی از درگاه الهی است . وحقیقت دعا یعنی توجه به خداوند متعال ودر خواست رحمت وعنایت اواست .

          دعادهای را که حاجی در ششروز حج به دربار خداوند ج می نماید دراین نقاط ومحلات انجام داده می شود :

           1) قبل از نوشیدن آب زمزم .

           2 ) درچهار طرف خانۀ معبۀ مکرمه .

           3 )  در صفاء ومروه
           4 )  درزمان سنگ زدن جـُمرات  سه گانه .

           5 )  دعای عرفات .

            6 ) درزمان طواف کعبه ودر بین رکن یمنی وحجرالا سود .

            7 ) درزمان استاده شدن بالای کوه صفا ومروه.

            8 ) درروز عرفه عرفات .

             9 ) در مزدلفه .

             10 ) درمسجدالحرام .

           کدام دعای مشخصی نیست که  ضرورت به قرائت آن در حج باشد ، به استثنای بعضی دعا های که در حدیث صحیح بخاری وصحیح مسلم نقل شده .

           اساسأ دعا آن است که تو دردل داری وآنچه را که می خواهی . ولی افضل ترین دعا ها آن است که در قرآن مجید بشارت داده شده واکثر پیغمبران [ علیه السلام ] آن هارا قرائت می کردند .

         ما دراینجا سلسلۀ ازاین دعا های قرآن مجید را می آوریم که از طرف  محترم حاجی حفظ ویا از صفحۀ دست داشته قرائت ویا معانی آن را به زبان خود تلا وت نماید .

        مخصوصأ این نمبردعاهای مبارک قرآن مجید که در عنوان دعاهای قرآن مجید ثبت است ، حفظ وقرائت نمایید :

 250 .286 . 201 .  2:186 ـــ  3:193.194ــــ  6 7:23.47.89.12    10:85

 14:38.41     18:10             59:10         60:4        66:8

 

(لَبَّیكَ اللَّهُمَّ لَبَّیكَ، لَبَّیكَ لاَ شَرِیكَ لَكَ لَبَّیكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِیكَ لَكَ)

ترجمه: من در خدمتم ای بارالها! من در خدمتم، تو شریكی نداری من در خدمتم، ستایش و خوبی ازآن تو است، و پاد شاهی (نیز)، تو شریكی نداری. 

                                  

                                 طواف كردن

 وقتیكه به مسجدالحرام داخل شدید شانه راست را آشكارنمایید و به حجراسود أمده أنرا بوسه دهید اگر میسر نشد بادست راست از دور به سوی أن اشاره نموده بگوید "بسم الله والله أكبر" وطواف را از نزد حجراسود آغاز نموده مصروف ذكر, دعا  ویاتلاوت قرآن باشید, اگربه ركن الیمانی رسیدید ولمس آن میسر شد به دست راست آنرا لمس نمایید و اگرمیسرنشد بدون اشاره وگفتن تكبیر از آن عبوركنید, و در بین ركن الیمانی و حجراسود این دعا را بخوانید:

" رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "

به این ترتیب هفت شوط (دور) را از نزد حجراسود آغازنموده به آن پایان دهید سپس شانه تان را بپوشانید و دو ركعت نماز را در پشت مقام ابراهیم ادا نماید و اگر آنجا بسبب ازدحام میسر نشد در هر جا ازحرم  كه میسر شد آنرا  ادا كنید, سپس آب زمزم را بنوشید و به سوی كوه صفا بروید.

                                 3. سعی بین صفا ومروه

وقتیكه به كوه صفا نزدیك شدید این آیت راتلاوت كنيد

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاگر عَلِیمٌ )

 سپس به كوه صفابالا روید و به سوی كعبه متوجه شده بگویید(اللهُ أَكْبَرُ ) (سه بار)

 

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ )

 این ذكر را سه بارتكراركنید ودربین آنهادعاكنید,سپس به طرف كوه مروه حركت كنید, و مصروف ذكر, دعا و یا تلاوت قرآن باشید و وقتیكه به كوه مروه هم بالا می شوید به سوی كعبه متوجه شده سه بار "اللهُ أَكْبَرُ " بگویید سپس ذكرگذشته را سه بارتكراركنید و در بین آنها دعاكنید, و همینطور سعی را هفت بار انجام بدهید وشوط هفتم باید به كوه مروه پایان یابد.

                                 4. تراشیدن ویا كم كردن موى سر

                                  بعد ازهفت شوط سعی بین كوه صفا ومروه موی سر خود را بتراشید یاك وتاه كنید و بایدكوتاه كردن یا تراشیدن موی شامل تمام سرشود, و خواهران از هر زلف خود به اندازه بند انگشت موی خودرا كوتاه كنند, وبه این ترتیب عمره تان به پایان رسید و بعد از این سایر محظورات احرام برشما حلال میشود, سپس لباس خود را بپوشید و درمكه مكرمه تا هشتم ذی الحجه منتظر مناسك حج باشید. 

                                  

                                 1. روزترویه (8 ذی الحجه)

روز هشتم (8) ذی الحجه درمحل سكونت خود بطریقه سنت غسل كنید سپس لباس احرام را بپوشید, دوركعت نماز بخوانید و دردل نیت حج راكرده  بگوید" لبیك حجا"وتلبیه خواندن راشروع كنید

(لَبَّیكَ اللَّهُمَّ لَبَّیكَ، لَبَّیكَ لاَ شَرِیكَ لَكَ لَبَّیكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِیكَ لَكَ)  

و قبل از زوال به منى بروید و در آنجا نماز ظهر, عصر, مغرب, عشاء,  و نماز فجر روز آینده  را با جماعت در وقتهاى خود قصر (نمازچهار ركعتى رادوركعت) بخوانید و شب را در منى سپری نماید. 

                                 2.   روزعرفه (9ذی الحجه)

روزنهم(9)ذی الحجه بعدازطلوع آفتاب تلبیه راخوانده ازمنی بسوى عرفات حركت كنید هرگاه به عرفه رسیدید در داخل حدود آن كه با تابلوها بیان شده تا غروب آفتاب بمانید و مصروف استغفار دعا وتلاوت قرآن باشید, ونماز ظهر و عصر را قصر به یك آذان و دو اقامت در وقت ظهر باجماعت اداكنید در عرفات  غیر از  این نماز دیگر هیچ نماز خوانده نمیشود, واین دعا را نیز بكثرت بخوانید: 

   " اللهم الیك توجهت، وعلیك توكلت، و لوجهك الكریم أردت فاجعل ذنبی مغفورا، ز حجی مبرورا، و سعی مشكورا، وارحمنی و لا تخیبنی و بارك لی فی سفری، و اقض بعرفات حاجتی، إنك علی كل شئ قدیر".

ترجمه: ( ای بار الها! من بسوی تو روی آوردم، و بر تو توكل نمودم، و اراده رضا و خوشنودی ذات كریم ترا دارم پس گناهانم را بیامرز، و حجم را قبول نما: و سعی و كوششم را قابل سپاسگزاری بگردان، و مرا مشمول رحمت بساز،و محروم و زیانمند مگردان، و در سفرم بركت بگذار، و حاجت هایم را در عرفات برآورده بساز، همانا تو به هر ﭼـیز توانائی).

 سپس بعد از طلوع آفتاب  بسوی مزدلفه حركت كنید.ش

 3)   شب در مزدلفه

هرگاه به مزدلفه رسیدید نخست از همه نماز مغرب وعشاء را باجماعت بخوانید و شب را در آنجا سپری نموده نماز فجر را نیز در مزدلفه بخوانید و بعد از آن  بسوی قبله رخ كنید و مشغول دعا شوید تا صبح كا ملا روشن شود سپس هفت سنگریزه برای زدن جمره عقبه جمع كنید و بسوی منی  حركت كنید.

 4 )    روز  عید (10 ذی الحجه)

هرگاه به منی رسیدید به سوی جمره سوم (جمرةالعقبة) رفته آنرا هفت سنگریزه بزنید و با پرتاب هر سنگریزه الله اكبر بگوید,سپس هدی(قربانی) راذبح كنید, بعد از فراغت از آن موی سر خودرا همانطور كه درصفت عمره گفته شد كوتاه یا بتراشید, سپس لباس خودرا بپوشید و بسوی كعبه بروید وقتیكه به مسجد الحرام داخل شدید اول طواف باز سعی بین كوه صفا و مروه را همانطور كه در صفت عمره بیان گردیده انجام بدهید, و بعد ازفراغت شب به محل سكونتتان در منی برگردید.

     5)  سه روز تشریق (13.12,11ذی الحجه) در منى

درمنی سه شب باشید اگر عجله داشته باشید دو شب سپری نماید در این مدت نمازهای فرض را د وقت خود قصرا باجماعت بخوانید وجمرات سه گانه را هر روز بعد از زوال آفتاب به ترتیب نخست جمره اول(صغری) را هفت سنگریزه بزنید و باپرتاب هرسنگریزه الله اكبر بگویید و باز به این ترتیب جمره دوم (وسطى) وسپس جمره سوم (جمرةالعقبة) را بزنید, سپس روز سوم (13ذی الحجه) ویا اگر عجله داشته باشید روز دوم (12ذی الحجه) بعد از زدن جمرات سه گانه بعد از زوال آفتاب بیش ازغروب أفتاب منی را ترك كرده بسوی محل سكونتتان در مكه مكرمه بروید و تاروز سف در آنجا باشید و كوشش كنید نمازهای پنجگانه خود را درحرم بخوانید و روزی كه عازم سفر بودید به مسجد الحرام بروید و طواف الوداع را انجام بدهید  و مكه مكرمه را ترك كنید و با سلامتی وحفظ الله به سوی وطن خود برگردید.

بعضی از آدابی كه بایستی در باره حج گفته شود

 اگر مسلمان عزم كرد برای زیارت خانه الله بایستی این اعمال را انجام دهد:

                                 1 ـ توبه:

 توبه و استغفار كند از تمامی گناهان و اینكه توبه او خالصانه و نصوح بوده شروط توبه كامل شود .

 و شروط توبه عبارتند از:

ترك معصیت و دوری از آن .

 پشیمان بودن از آنچه گذشته و عزم و اراده كردن كه به چنین عمل ناشایسته باز نگردد، و اگر چیزی باشد كه متعلق به

 

 مردم دارد آنرا به اصحابش برگرداند و یا اینكه از آنان بخشش بطلبد .

باید توبه وقتی باشد كه نزد خداوند مورد قبول قرار گیرد و آنهم قبل از مردن و دنیا را وداع گفتن و قبل از اینكه آفتاب از

مغرب طلوع كند .

2 ـ اخلاص در اعمال و كردار: قصد زیارت بیت الله بایستی خالصاً برای رضا و خوشنودی باریتعالی باشد و در آن ریاء و شهرت و مخفرت بكار برده نشود، و برای اینكه به او بگویند (حاجی) نباشد بلكه چنانكه گفتیم خالصانه برای رضای الله و پاداش روز رستاخیز باشد، زیرا تمامی اعمال و كردار انسان بستگی به نیت او دارد و هر نیتی كرد همان خواهد بود، چنانكه قبلاً ذكر كردیم رسول الله صلی الله علیه وأله وسلم فرمودند:

((إنَّما الأعمال بالنیات وإنَّما لكل امرئ ما نوی)) . [متفق علیه] .

همانا كه تمامی اعمال بستگی به نیت انسان دارد و همانا هر كسی هر نیتی كرد همان نیت منعقد خواهد شد .

                                 3 ـ اگر بین او و بین یدر و مادر خود سوء تفاهم بود از آنها بخشش و معذرت بخواهد و برای آنها دعاء كرده و از ایشان رضایت بطلبد، و اگر با قومان و خویشان خود قطع رابطه دارد هر چه زودتر با آنان صلح كند، رسول الله صلی الله علیه وأله وسلم فرمودند:

((لا یدخل الجنّة قاطع رحم)) . [متفق علیه] .

كسیكه صله رحم خود را قطع كرده به بهشت داخل نمیشود .

و اینكه با همسایگان خود رفت و آمد داشته به آنان خوبی كند، چنانكه رسول اكرم صلی الله علیه وأله وسلم فرمودند:

((لا یدخل الجنّة من لا یأمن جاره بوائقه)) . [مسلم] .

به بهشت داخل نمیشود كسیكه همسایه او از دست او در امان نباشد .

                                 4 ـ حتی الامكان قضای دین را كرده امانتها را به صاحبانش برگرداند، و اگر نتوانست این كار را انجام دهد از اصحاب دین و امانتها اجازه حج رفتن بخواهد .

                                 5 ـ برای حج خود بهترین نفقه از مال و پاكترین آنها ذخیره و اختیار كند كه در آن شبهه رباخواری و حرام نباشد، زیرا خداوند پاك است و قبول نمیكند مگر مال پاك را، و همچنین وصیت خود را قبل از رفتن بحج نوشته و بر آن شاهد قرار دهد .

                                 6 ـ برای خود دوستان و همراهان خوب و باتقوی و نیكوكار اختیار كرده تا او را در اعمال و مناسك حج كمك و راهنمائی و یاری كنند .

 

نیت احرام : ـــو يا اللهم لبيک عمره و يا به زبان فارسی می گويد: واجب و يا بار الهی من قصد عمره کردم.

نیت احرام : ـــو

و چنين نيت نمايد اَلَّهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ اَلْحَجَّ فَيَسَّرْهُ لَیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنّی

 

 ای الله من نيت حج را دارم برايم اسان بګردان و خودت قبول نمائيد که اين نيت حج مفرد است و اګر نيت حج و عمره هردو را داشته باشد و بخواهد که بين حج و عمره ازاحرام منصرف شود  برای اين حج تمتع ګفته ميشود و نيت آن چنين است

 

                                            اَلَّهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ اَلْعُمْرَةَ فَيَسَّرْهَا لَیْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنّی 

 

 ای الله من نيت عمره را دارم برايم اسان بګردان و خودت قبول نمائيد مګر وقتيکه تاريخ هشتم ماه شد اين حاجی همان نيت اولی يعنی اَلَّهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ اَلْحَجَّ فَيَسَّرْهُ لَیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنّی  نمايد و اګر نيت قارن را داشت يعنی اينکه ميخواست که حج و عمره را در يک احرام سپری نمايد پس چنين نيت نمايد

 

 اَلَّهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ اَلْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ فَيَسَّرْهُمَّا لَیْ وَ تَقَبَّلْهُمَّا مِنّی

 

 ای الله من نيت حج و عمره هر دو را دارم هردو را برايم اسان بګردان و خودت قبول نمائيد در همه موارد حج قران تلبيه

 

لَبَيْکَ اَللهُمَ لَبَيْکَ ، لَبَيْکَ لَا شَرِيْکَ لَکَ لَبَيْکَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ ، لَا شَرِيْکَ لَکَ

 

 (من حاضرم، الهی من حاضرم، برای تو هيچ شريکی نيست، من حاضرم، يقيناً همه ثنا وصفت و نعمت خاص برای تواست، و پادشاهی برای تواست، برای تو شريکی نيست) را بخواند

 

فضیلت دعا درحج

  (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (   40:60 غافر مومن   )
پروردگار شما می فرمايد: مرا بخوانيد، تا دعای شما را اجابت نمايم همانا کسانيکه از عبادت من تکبر می ورزند بزودی با خواری وارد دوزخ خواهند شد

*****************************************************

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ( 2:186 )

چون بندگان من دربارهً من از تو بپرسند، پس همانا که من نزديکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت ميکنم، پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند تا آنان راه يابند.

*********************************************

پیغمبرخدا( صلی الله عليه و سلم ) ميفرمايند:

 دعا همان عبادت است، پروردگارتان می فرمايد: مرا بخوانيد تا دعای شما را اجابت کنم.

و  پیغمبرخدا( صلی الله عليه و سلم )  ميفرمايد:

 براستی که پروردگار پربرکت و والامقام شما زنده و صاحب کرم است، و هنگاميکه بنده اش دستهايش را بسويش بلند نمايد، از بنده خود شرم ميکند که دستهايش را خالی برگرداند.

و فرمود :

 هر مسلمانی دعايی کند که در آن دعا به گناه و کسستن پيوند خويشاوندی نباشد، خداوند يکی از سه چيز را به او می دهد: يا هر چه زودتر در دنيا خواسته اش به او عطا می شود، و يا آن را برای آخرتش اندوخته می کند، و يا در مقابل آن دعا، شری را از او دور ميکند، گفتند: پس زياد دعا کنيم (آنحضرت) فرمودند: فضل خدا از دعای شما زيادتر است.

پس هر مسلماني كه به دنبال راه نجات است بايد كه فقط و فقط پيرو آن چه خدا و رسولش آورده اند باشد و اجازه ندهد چه خود و چه كسي ديگر(هركسي كه خواهد باشد) چيزي به دين خدا بيفزايد، يا از آن كم كند . بنابراين طالب حق و دوستدار سنت پيامبر (ص)، هيچ كاري انجام نميدهد جز آن كه خدا و رسول خدا (ص) به آن امر فرموده باشند. و اين جاست كه علما و دانشمندان اسلامي ميگويند: (العبادات توقيفية) (واجب شدن عبادتها را خداوند تعيين فرموده است و هيچ انساني حق دخالت در آن ها را ندارد) .

از جمله روشهای دعا، و آنچه موجب قبول آن ميشود

1-                                      اخلاص در دعا
2- اينکه دعا را با حمد و ثنای خدا سپس صلوات بر پيامبر صلی الله عليه و سلم شروع کند و با همان، دعا را ختم نمايد.
3- دو دله نبودن در دعا (مثل: خدايا اگر خواستی مرا بيامرز) و همچنين مطمين بودن در قبول دعا.
4- التماس کردن هنگام دعا و عدم شتاب (يعنی اينکه بگويد دعا کردم و استجاب نشد) در آن.
5- حضور دل در وقت دعا.
6- دعا کردن در سختی و آساني.
7- تنها خدا را بخواند.
8- نسبت به خود، خانواده، دارايی و فرزند خويش را دعای بد نکند.
9- با صدای آرام، بين بلند و آهسته دعا کردن.
10- اعتراف به گناه خود، و نسبت به آن طلب آمرزش کردن، و نيز اعتراف به نعمت خدا و شکر آنر را بجای آوردن.
11- جهت انشای دعای قافيه دار و هماهنگ، خود را به زحمت نيندازد.
12- در حال فروتنی و بيمناکی و اميد و ترس دعا کردن.
13- باز پس دادن آنچه با ظلم و ستم بدست آورده است، همراه با توبه.
14- سه بار دعا را تکرار کردن.
15- رو به قبله دعا کردن.
16- بلند کردن دستها هنگام دعا.
17- وضو ساختن قبل از دعا اگر ميسر باشد.
18- هنکام دعا، با بلند گرداندن صدا و يا خواست چيز های ناروا و غير ممکن از حد اعتدال تجاوز نکند.
19- قبل از دعا برای ديگري، اول برای خود دعا کند.
( به ثبوت رسيده است که
 پیغمبرخدا( صلی الله عليه و سلم  برای خود شروع به دعا کرده اند و همچنين ثابت است که شروع دعايش برای خود نبوده است مثل دعای آنحضرت برای انس، و ابن عباس و ام اسماعيل و ديگران جهت اطلاع از شرح و بسط در اين موضوع به شرح صحيح مسلم از امام نووی ۱۵ ۱۴۴ )
20- اينکه با نامهای نيک خدواند و صفات بلند مرتبه اش و يا به اعمال صالحی که خود دعا کننده آن را انجام داده است، ويا به دعای شخصی صالح، زنده و حاضر متوسل شود.
21- اينکه خوراک و لباس دعا کننده حالا باشد.
22- دعا به گناه، و گسستن پيوند خويشاوندی نکند.
23- امر به معروف و نهی از منکر کردن.
24- دوری کردن از همه گناهان.

زمان و حالات و جاهايی که دعا در آن قبول ميشود

  1ـــ  شب قدر.   
2- در دل آخر شب.
3- بعد از نمار های فريضه.
4- بين اذان و اقامه.
5- پاسی از هر شب.
6- هنگام اذان برای نماز های فريضه.
7- هنگام بارش باران.
8- هنگام يورش لشکر در راه خدا.
9- پاسی از روز جمعه که راجح ترين آراء آخر عصر روز جمعه می باشد. و نيز احتمال دارد، هنگام خطبه و نماز باشد.
10- هنگام نوشيدن آب زمزم همراه با نيت صادقانه.
11- هنگام سجده.
12- هنگام بيدار شدن از خواب در شب و خواندن دعای وارده در حديث، و ويژهً آن وقت.
13- در شب، هنگام بيدار شدن از خوابی که با وضو بخواب رفته باشد.
14- هنگام دعا ب
ه لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمين.
15- دعای مردم بعد از وفات ميت.
16- در تشهد آخر بعد از ثنای خدا و صلوات بر پيغمبر صلی الله عليه وسلم.
17- هنگام نيايش خدا با اسم اعظمش، که دعا و درخواست بوسيله آن (اسم اعظم) پذيرفته ميشود
18- دعای شخص مسلمان برای برادر مسلمانش در غياب وي.
19- روز عرفه در عرفات.
20- در ماه مبارک رمضان.
21- هنگام اجتماع مسلمانان در مجالس ذکر.
22- هنگام دعا در وقت بلا به إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم أجرنی فی مصيبتی وأخلف لی خيرا منها. ما از آن خداييم و به سوی او بر ميگرديم. خدايا! مرا در مصيبتم پاداش ده، و بهتر از آن مرا عوض ده.
23- در حال نزديک شدن در به خدا، و به حد اعلی رسيدن اخلاص.
24- دعای مظلوم برعليه کسی که به او ظلم کرده است.
25- دعای خوب و بد پدر، نسبت به فرزندش.
26- دعای مسافر.
27- دعای روزه دار تا هنگام افطار.
28- دعای روزه دار هنگامی که افطار ميکند.
29- دعای شخص درمانده.
30- دعای حاکم عادل.
31- دعای فرزندی که نسبت به پدر و مادرش نيکوکار است.
32- بعد از وضو گرفتن در صورتی که با دعای واردهً در حديث، و ويژهً آن وقت دعا کند.
33- هنگام سنگ زدن به جمرهً متوسط.
35- دعا کردن داخل کعبه، حجر جزيی از کعبه بشمار می رود، و کسی که در حجر نماز بخواند (درکعبه نماز خوانده است).
36- روی صفا.
37- روی مروه.

 38- نزد مشعر الحرام.

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

     پروردگارا! هر خواهر وبرادر مسلمان افغان وآن همه مسلمانان را که به منظور رضائیت وخوشنودی ذات پاک تو حج بیت الـله را انجام داده اند، حج شان را بپذیر واز نیکی های دنیا وآخرت آنهارا سیراب گردان آمین .

                                                                                          به امید دعا ی نیک شماحاجیان محترم .

 

 

 

*************************************** 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved