مقد مه

 

 

خواننده های عزیز

باز شد ن صفحۀ که میوه وثمرۀ دواصل تهدابی اسلام  قرآن مجید و احاد یث پیغمبر ( ص ) را  برای نشونمای:ر

   1) ــ اخلاق فاضله،

   2 ) ــ وهم هدایات آن دو اصل مقدس که طرق وراه جلوگیری ازکسب اخلاق رذیله رامانند یک داروی شفابخش ، شرح می دهد.ر

   3 ) ــ فورمول های اخلاقی آدا ب انسانی را درمقابل خداوند ج ، پیامبر (ص) ومجموعهِ بشریت نشان می دهد.

 به شما خوانندگان عزیز تبریک می گویم .

 ازرحمت عظیم که خداوند ج بر بندگانش دارد،برای ایجاد یک جامعهِ نمونه ،متحد وبرادر وبرابر، هدایات اخلاقی قرآن مجید واحادیث نبوی (ص)آن اندازه عمیق وهمه جانبه است که مجموعه جوانب حیات فردی واجتماعی رادربرگرفته وهیچ لزومی دیده نه می شود که به نسخه های  که  زادۀ تفکر انسان اند اتکا ء  شود وعلت آن هم این است که اولا انسان زادهِ دوران تاریخی خود بوده وآنچه را نظر میدهد ریشه های آن ازحالت تکا ملی همان دوران نشونما کرده که بعضی از آن دردورانهای بعدی قابل تطبیق نیست وثانیأ اگردرنظریات اخلاقی آنها بعضی از نکات مفید اخلاقی باشد، ریشهِ عمیق تر ومکمل تر آن درکتب آسمانی خداوند ج مژده داده شده . این است که سر مشق ورهنمای اخلاقی ما باید قرآن مجید واحادیث نبوی (ص) باشد

وحالا هدف از احکام اخلاقی قرآن مجید چه است ؟ !

 اگرآن همه آیات قرآنی راجع به تسخیر یا درخدمت قرارگرفتن همه مو جودات جهان برای انسان تلاوت وچگونگی خلقت آن همه موجودات ازراه علم وسائینس مطالعه و ماهیت وهدف خلقت آن ها دانسته شود ، ثابت می گردد که حقیقتأ جهان هستی برای انسان وبرای رفاه وآرامش انسان آفریده شده. پس انسان باید متصف به اخلاق نیک باشد تابتواند همکاری  و برادری متقابل راکمائی ومشترکأ ازنعمت های زندگی مستفید گردد.ر

 ولی سوال می شود که اگرانسان دشمن یکدیگرقرار داشته وحیات آن درخطرنا بودی مواجه ولذا از مفاهیم رفاه وآرامش ،دانش ورشداجتماعی انسان خبری نباشد ،آیا مفیدیت تسخیر یادرخدمت قرارداشتن موجودات جهان برای انسان ،  ارزش خودرا ازدست نه می دهد ؟

جواب آن دریک کلمه این است که اگر انسان  خودش  از طرف هم نوع خود یعنی انسان دیگر درخطر نابودی واقع باشد ،پس وجود ارزش های جهان برای او مفهوم ندارد.ر

 پس آنچه که از این فاجعه جلوگیری کند کدام است ؟

خداوند ج هم جواب وهم رفع مشکل فوق راخود داده وحل کرده که فشر دهِ آن را ذیلأ در چگونگی خلقت وادامهِ حیات انسان مطالعه باید کرد.ر

         1 ) برای تولد انسان ، ازدواج مرد بازن ضروراست، خداوند ج تمام جوانب اخلاق نیک که موجب توافق وادامهِ حیات آن دو می شود ،وهم چگونگی جلوگیری از مجموعهِ اخلاق رذیله راکه موجب نفاق وجدائی  فامیل  یا آن دو زوج می شود ،در قر آن مجید مژده داده که مجهز شدن زن وشوهر به آنها ،رفاه وخوشی را بار آورده ووجود مو جودات جهان را برای خود نعمت عظیم قبول وشکرانگی خالق خودرا به جاه می آورند.ر

یعنی دروجود این دو مرد وزن فامیل هدف از خلقت موجودات جهان که برای انسان است بر آورده شد.ر

        2 ) مادر که باهزاران مشکل ،طفل نا پیدارا مدت اضافه از 9 ماه در بطن خود حمل ومدت دوسال اورا از وجودش شیر می دهد.برای سپاس از این قربانی وایثاروهم برای ادامهِ حیات خوش آیند فامیلی مشترک پدر، مادر وطفل است که قرآن مجید چگونگی نشونمای اخلاق نیک وجلو گیری ازکسب اخلاق رذیله را  برای تمام انسانها که ازخود پدر ومادر ی دارند  مژده داده. این جا دیدیم که از یک نفر ، دونفر واز دو ، سه نفر یعنی یک جامعهِ خورد ولی تهدابی خوش وآرام تشکیل گردید.ر

        3 ) اما این فامیل زندگی را به تنهائی ادامه داده نه می تواند واو همسایهِ داردکه باید با رابطهِ نیک داشته باشد. لهذا برای آرامش همسایه ، چگونگی برخورد باراهرو، محیط  زیست ، مهمان ، اشخاص وجامعه یا همه وهمه نه تنها احکام وهدایات اخلاق فاضله وجلو گیری از کسب اخلاق رذیله شرح داده شده ، بلکه برای کسب آ داب یا برخورد برادرانهِ انسان با انسان وهم چگونگی حفظ حقوق جامعه ، نیز هدایات واحکام عمیق وبنیادی رابشارت داده است.ر

         فشردهِ آن همه چنین خلاصه می شود .

      1 ) چگونگی تشویق اخلاق فاضله برای یک فرد .

      2 ) چگونگی جلوگیری ازکسب اخلاق رذیله از طرف فرد وجامعه .

      3 ) چگونگی آداب یک فرد درمقابل خداوند ج ، پیغمبر(ص) ، انسان وجامعه

      4 )  چگونگی حفظ حقوق اجتماعی ازطرف فرد وجامعه.

هرگا یک فرد وهم جامعه محتوای چهارگانه ِ  فوقِِِ راکه منبع آن قر آن واحادیث نبوی (ص) است ، فراگرفته ودرعمل پیاده نماید ،هیچ دانشمند ویاتنقید کنندگان جهانی نه می تواند اضافه تر از آن فور مول اخلاقی بدهد ویا کدام نقطهِ اخلا قی رامورد تنقید یاکمبودی قرار داده بتواند.

     ولی با وجود این همه نعمت یا هدایات اخلاقی ، متاسفانه که مسلمانها مجموعهِ آن هدایات اخلاقی را بصورت کدام کتاب مستقل به چاپ نرسانده تاازآن ، هم هر فرد مستفید وهم ریشه های بنیادی وتهدابی اخلاق قر آنی را  برای جهان امروزی و درهمه حالات بعدی زمان تشریح ونمونه مثال فراگیری اخلاق در جامعهِ بشری نشان می داد.همین است که انسان امروز منبع کسب اخلاق راز زندگی روز طلب دارند که نتیجهِ آن بار آمدن نارسا ئیهای  زیاد اخلاقی  برای  نیاز مندان اخلاقی خصوصأ کم تحصیل وکم تجربه ها، مبتد یان ، نوجوانان وحتی اکثر جوانان می باشد.ر

ودرافکار ونظر های غیر عادلانه ِ بسیاری از ناباوران قرآن وحدیث ،چنین استنباط دروغین است که هرچه خوبیهای اخلاقی است دروجود ماودرتکامل عصر وزمان ما نهفته است ونه در منابع اسلامی.ر

     بادرنظر داشت نیاز مبرم به وجود منابع اصیل اخلاقی ،ووجودیک یک کتاب که منبع خودرا از احکام قرآن مجید واحادیث نبوی گرفته باشد، سالها می اندیشیدم وامروز که زمینه ازراه کمپیوتر مساعد شده ، تمام وقت شباروزی خودراوقف نموده ام  تا بحث اخلاقی را به تفصیل  حاضر و دران تمام آیات مبارک ، تر جمهِ دری آیات ، واکثرأ نتایج اخلاق رذیلهِ گذشته گان راکه قرآن مجید برای عبرت گرفتن واجتناب از کسب اخلاق رذیله ازطرف فرد وجامعه ، مژده داده نشان دهیم تاباشد که ازیک طرف کیفیت اخلاقی بلند رود وازجانب دیگر برای منکرین وتنقید کنندگان دروغین ثابت گردد که کامل ترین فورمولهای اخلاق دروجود قرآن ونه تنهابرای مسلمان بلکه برای تمام عالم بشریت است.ر

اخلاق نیک مانند نعمات مادی که خداوند ج آنهارا برای رفا وخیر انسان آفریده نیست ، او یک محتوای معنوی است که ریشۀ آن فطرتأ در مغز ووجود انسان آفریده شده وبا احکام قرآنی واحادیث نبوی  بیدارو نشونما ودردسترس استفادۀ انسان قرارمی گیرد ،نه تنها تمام جهان هستی را برایش خوش آیند وزیبا می سازد بلکه به چنان مراحل تکامل میرسد که به دربار خداوند ج تقرب حاصل وسعادت آن جهان را نیزنصیب می گردد. واگر انسان احکام وهدایت های قرآنی واحادیث نبوی رادرنشو نمای اخلاق نیک ، جان ونفس خود مراعات نکرد، آنوقت جهت دیگر اخلاق که به نام رذایل اخلاقی یااخلاق منفی یاد می شود بالای سیر وسلوک یا پندار ،  گفتارورفتار انسان مسلط شده وتمام افراد جامعه را برضد او قرارمی دهد ،ونه تنهاکه ازآخرت بهرهِ نیک نه می گیرد بلکه  زندگی راهم برایش  بی هدف وحتی به نابودی اش منجر می سازد.ر

باعرض احترام مزید

  تهیه کنندهِ سائیت شما

 وحالا ادامهِ اصل موضوع :