Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد .

         آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد ستاره ها آفریده شده . 

 

            1 ) تعـدا د هـای پر نو وا ستاره های بطور استثنائی بزرگ تراست که انرژی آن به اندازۀ 100عددسوپر نوا و

48 10 ژول حرارت را نشر می کرد درسال 1990 کشف وکتلۀ آن برابر با 100 تا150 چند کتلۀ آفتاب می باشد. های پر نوا با نشر اشعه های مضره زمین را نابود می کند ولی از اراده ورحمت خداوندج چنان ستارۀ که در نزدیک زمین بوده وبه های پر نوا مبدل شود وجود ندارد.شرح مفصل را درتحت عنوان ( ستاره ها ملاحظه میکنید ).

            ه ـــ اگر کم بود : دردوران اولیۀ جهان مقدار بسیار کم نایتروجن تولید می شد، ولهذا دردوران بعدی ستاره ها وسیارات حامل حیات نه می توانستند که مقدار کافی نایتروجن راکه برای حیات نیاز است درخود قبض کنند.

           ه ـــ اگر بزرگ بود : باز هم دردوران اولیۀ جهان مقدار بسیار بسیارزیاد نایتروجن تولید می شد، ولهذا دردوران بعدی ستاره ها وسیارات حامل حیات نسبت مقدار اضافی نایتروجن نه می توانستند که حیات راازکثرت این گازنجات دهند.

              آدرس (  127 ) فلم انفجار های پر نو وا و سوپر نووای عظیم که شکل انفجار آ ن مانند خرچنگ است ولذا نام آن را نیز خرچنگ گذاشته اند .

ـــ کلک |YouTube - HyperNova

 

                آدرس 128 ) فلم انفجار سوپر نووای عظیم شکل خرچنگ را می بینید : 

       

ـــ کلک |Crab Supernova explosion

 

           محتوای  فلم : شما دربازشدن صفحه عناوین بسیار زیاد افجارات را می بینید که هریک آن گواه تدبیر خالق جهان مبنی بر احیای نیاز حیات انسان کار می کنند. باباز شدن فلم اولآ انفجار عظیم های پر نووا را ملاحظه ومی بینید که به چه اندازه انرژی درخارج پراگنده شده واین انرژی به نوبۀ خود عناصر ثقیل بالاتر از آهن را درمکان می سازد که از آن کهکشانها وستاره گان بعدی وسیاره ها ساخته می شود [درتدبیر خلقت به تفکر شد وآن اینکه عناصر ثقیل آهن و بالاتر از آهن که مورد نیاز حیات است بایددرآنجا ساخته شوند که درآن جا اندازۀ حرارت فوق العاده زیاد باشد ، این حرارت فوق العاده زیاد درداخل ستاره هاتولید می شودومی تواند که عناصر مذکور دران جا ساخته شودولی سوال دراین جا این است که کدام نیرو می تواند این همه عناصررا از قید فشار قوۀ جاذبۀ ستاره نجات دهد تا درسطح خارج شود؟ وازجانب دیگرچنین حرارت فوق العاده رابه استثنای همین قسم ستاره ها نه می توان دردیگر جا بدست آورد، پس چاره وتدبیر چه خواهد بود که هم حرارت پیداشود وهم عناصر ساخته شده از قلب ستاره به خارج پراگنده شود ؟

            تدبیر معجزه آسای خلقت این همه مشکل را چنین حل کرده :

            1 ) ستاره های های پر نووابه اراده وامر خداوندج تشکل کرد ( شرح مفصل درتحت عنوان ستاره ها ملاحظه شود ).

            2 ) عناصر ثقیل از هیلیوم الی عنصر 26که آهن است درداخل ستاره ساخته می شود .

            3) به آهـن چنان خاصیت ارزانی شده که هر اندازه حرارت آن اضافه شود درتعامل هسته وی سهم نه می گیرد واز جانب دیگریگانه منبع تولید انرژی اضافی همانا انجام تعامل هسته وی است که اگر این انرژی پیدانه شود ، کدام مقاومت دیگر که بتوانددرمقابل فشار قوۀ جاذبۀ ستاره استادگی نموده وستاره را از نابودی نجات بدهد وجود ندارد ولذا همه به طرف نابودی می روند ، چاره کدام است ؟

          4 ) آهـن فشار قوۀ جاذبه را درقلب خود حفظ می کند وپوش یا بخش داخلی آن تا آن درجه حرارت را درخود ذخیره می کند که زرات اتم آن یعنی الکترون ، پروتون ونیوترون ازهستۀ اتم  جدا وبعد تا آن درجه اضافه می شود که الکترونها با پروتونها یکجاشده واز آن نیوترون ساخته می شود ( این تدبیر دیگر خلقت است ) ودرعین حال سیلاب زرات نیوترینه یا حامل انرژی را از یکجاشدن الکترون وپروتون پیدا می نمایند .

         5 ) بخش داخلی آهن مانند پوقانه یا تیوپ بایسکل که هوارا تاسرحدی دران پمپ می کنند که اضافه از نورمال نه باشد واگر اضافه شد ، تیوپ تاب نه آورده وباصدای مهیب انفلاق می کند، آهن هم همین طور با فشار اضافه از حد مقاومت نه توانسته وچنان ضربّ معکوس را به مقابل فشار قوۀ جاذبه نشان می دهد که تمام پرده های ستاره را پاره ساخته ونه تنهاتمام عناصر ساخته شده را به خارج پرتاب می کندبلکه ارزشها یا تدابیر دومی خلقت را برای ساختن عناصر بالاتر از آهـن رانیز می دهد یعنی :

           ! ) سیلاب عظیم نیوترینه ها که حامل انرژی خارق العاده اند به خارج می دهد .

           2) مجموعۀ از نیوترونهای که دربخش مر کزی ستاره پیداشده به خارج می دهد .

           3 ) حرارت فوق العاده بزرگ که صدها وصدها چند از حرارت داخل ستاره بلندتر بوده واز تصادم دو نیروی داخلی یعنی فشار آهن وقوۀ جاذبه پیداشده به خارج می دهد .در نتیجه تمام مقدمات ساختن عناصر ثقیل بالاتر از آهـن در خارج ستاره به این ترتیب مهیا می گرددکه :

          1) حرارت موجود موجب تشکل هسته های جدید اتمهای عناصر مختلف می گردند .

           2) نیوترونها با داخل شدن درهسته ها عناصر مختلف کیمیاوی را تا 118 عنصرمی سازد .

           3 ) فشار عظیم انفجار وحرارت ، تمام مواد وگازات را به چهار طرف کائنات پراگنده وبه حرکت می اندازدتا ازان ستاره ها وسیاره ساخته شود .

          4 ) نیوترینه ها از یک جانب با داخل شدن به هسته های اتمها آنهارا به عناصر دیگر تبدیل واز جانب دیگرحرارت رابصورت برابر درتمام کائنات پخش می کند .

          شرح مکمل تر آن در عنوان ستاره ها می آید ولی دراینجا باید به اندازه گیریهای دقیق وتدبیر حکیمانۀ خداوندج خالق جهان درتفکر واندیشه شد .

           آدرس 129 ) فلم انفجار سوپر نووای عظیم:

 

YouTube - SN 2006gy Supernova/Hypernova, animation of

 

 

        آدرس 130 )   قرآن مجید دربارۀ ابرهای روغنی سرخ: 

     

 |ــکلِک شود . See full-size image.

 

 

 

                           محتوای فلم : این یک انفجار عظیم سوپر نوا است که انفجار ستارۀ عظیم را که از ما به اندازۀ 3000 سال نوری به دور افتاده ازطرف مرکز تلسگوپ هـآبـل کشف ودرتاریخ 30 اکـتـوبرسال 1999 طبع ونام ابر چشم پشک به او داده شده ، ولی این مژده در1400سال قبل در این آیۀ قرآن مجید بشارت داده شده که حتی اصل آیۀ مبارک هم درذیل فوتوی این انفجار عظیم گلگون مانند آورده شده است . چنین است معجزۀ علمی قرآن مجید . اصل آیۀ مبارک با ترجمۀ آن را آوردیم وشما می توانید شرح تفسیری آن را از این آدرس سائیت تلاوت فرمائید .

 

تفسیر نمونهکلیک شودـــــ

 

 

 ــ کلک شود      55:37          ﴿الرحمن

                               ﴿ فَإِذَاانشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ        

       ﴿ 55:37 ﴾﴿ در آن هنگام كه آسمان شكافته شود، و همچون روغن مذاب

        گلگون گردد (حوادث هولناكي رخ مي‏دهد كه تاب تحمل آنرا نخواهيد داشت))   

)      وردة و ورد به معنى گل است و از آنجا كه گلها غالبا سرخ رنگند  معنى سرخ را در اينجا تداعى مى كند.  

دِهان ( بر وزن كتاب ) به معنى روغن مذاب.

               2) تعین زمان محصول دهی های پر نوواها :

                 ه ـــ اگر بسیار قبل بود : کهکشانها از معدن بسیار غنی شده و ستاره ها وسیاراتی را که برای حمایۀ حیات موافق بودندبسیار زودتراززمان معین آن می ساختند.

                ه ـــ اگر بسیار ناوقت بود : معدنیات ناکافی بوده ونه می توانست ستاره ها وسیاراتی را که برای حمایۀ حیات موافق بودند درزمان معین آن تشکل دهند.

             3 ) انفجار ستاره بسیار بزرگ عظیم الجسه :

                ه ـــ  اگر بسیار محدود می بود : ازآن خاکستر بسیارکم عناصر کیمیاوی پرا گنده می شد که نه می توانست سیاره های سخرئی امروزی را تشکل می داد.

               ه ـــ  اگر بسیار زیاد می بود: از آن مقدار زیاد عناصر ثقیله در سیاره های سخرئی موجود می گردید که برای حیات غیر مناسب می گردید یعنی درسیستم های سیاروی حوادث زیاد را از نتیجۀ تصادم ها بار می آورد .

               ه  ـــ  اگر این انفجار بسیار زود صورت می گرفت :ازتاریخ تکامل کهکشان پیشتر بوده واین  موضوع امکان حیات پیشرفته را ازبین می برد یعنی مقدارکافی خاکستر های عناصر کیمیاوی برای تشکل سیارات سخرئی وجود نه میداشت.

               ه  ـــ اگر بسیار ناوقت صورت می گرفت : از آن مقدار زیاد عناصر ثقیله در سیاره های سخرئی موجود می گردید که برای حیات غیر مناسب می گردید یعنی درسیستم های سیاروی حوادث زیاد را از نتیجۀ تصادم ها بار می آورد

           آدرس (   128 ) ضربه های موجی سوپر نوواها :

YouTube - Super Nova Shock Wave

           محتوای فلم : شما ضربه های موجی دایروی را می بینید که هرچیز را درمقابل خود به نابودی می کشاند . وشما مثال آن را در عناوین صفحۀ مذکور که راجع به انفجار بم های اتمی بالای شهرهای هـیروشیما وناگاساکی جاپان درحرب دوم جهانی انداخته شد مشاهده نموده وبعد نیروی عظیم انفجار ستاره های سوپرنوارا مقایسه می توانید . 

              آدرس (   129 ) ابرهای مختلف که از انفجار سوپر نواها پیدا و یگانه منبع تشکل ستاره ها وسیاره اند به تعداد250 کتله ملاحظه میکنید :

|ــ کلک شودNEBULAE

           منظور این است که مقدار واندازه ، موقعیت ، زمان وقوع وشدت این ابرها برای خود چنان سرحدی دارند که دران سرحد تشکل سیاره واحیای حیات انسان است ونه کم ونه زیاد. تشریحات هر ستاره دیده شود. آیا این سرحد معین زادۀ تصادف است ویا پلان وتد بیر خالق آن ؟

   

           ادرس (   129 ) انواع ستاره های عظیم یگانه منبع تولید عناصر ثقیل  به تعداد268 کتله:    

        

STARS

           به تعداد 268 نوع انفجار وستاره هارا می بینید که در 5 صفحه جاه داده شده وشما بالای هریک از آن کلک نمائید، فوتوی بزرگتر آن ظاهر میشود که اگر باز هم بالای کلمات    را

که درپایا همان صفحات است کلک کنید ، فوتورا بسیار بزرگتر نشان می دهد .          TIFFو  JPG

               4 ) انفجار سوپر نووا ها ستاره های عظیم الجسه :

                   ه ـــ اگر بسیار نزدیک می بود : نسبت نشر اشعه ها ی زیاد، حیات رادرسیاره نابود می کرد.  

                   ه ـــاگر بسیار دور می بود : به اندازۀ کافی خاکستر عناصر کیمیاوی موجود نه می بود تا از آن سیاره های سخرئی تشکل می نمود .

                   ه ـــ اگر بسیار نادر کم صورت می گرفت : به اندازۀ کافی خاکستر عناصر کیمیاوی موجود نه می بود تا از آن سیاره های سخرئی تشکل می نمود .  

                   ه  ــــ اگر بسیار متدوام صورت می گرفت : حیات را درسیاره به نابودی می کشاند .                                                       ه ـــ  اگر بسیار زود صورت می گرفت : خاکستر عناصر ثقیله رادردوران بسیار قبل از تاریخ تشکل سیاره های سخرئی پراگنده کرده بود.

                 ه ـــ اگر بسیار ناوقت صورت می گرفت : نسبت نشر اشعه ها ی زیاد، حیات رادرسیاره نابود می کرد.

        آدرس (   130  )  انفجار سوپر نوا : به نام خرچنگ مانند : این هم نمونۀ از بشارت آیۀ مبارک فوق است .

| ــ کلک کنید.Crab Supernova explosion

              5 ) غـلـظـت کـوازرها : کوازر از صنف ستاره های است که بیلیونها کیلومتر از ما دور بوده وروشنی فوق العاده شدید را داشته وبسیار خورد ملاحظه می گردند وامروز آن را یک نوعی از کهکشانها می گویند .. وهم بحش هستۀ مرکزی کهکشانهارا که دارای روشنی فو ق العاده زیاد راازحفره های سیاه که درآنجا وجوددارد نیز کوازر گویند .

           کامۀ کوازر ازکلمۀ کوازی یعنی منبع رادیوئی ستارئی گرفته شده.

                      ه ـــ اگر کم تر می بود :  ستاره مواد ناکافی را در میدان بین کهکشان ها پراگنده ساخته واین موضوع تشکل ستاره های بعدی راناممکن می ساخت وجلواشعه های مضره گرفته شده نه می توانست .                     

                       ه ــ اگربزرگتر می بود : ستاره مواد وخاکۀ بسیارزیادرا در میدان بین کهکشان ها پراگنده ساخته واین موضوع امکان تشکل تعدادزیاد ستاره هارادردوران بعدی مساعد می گشتاند که به نوبۀ خوددرزمان ودر موقع مناسب مانع تشکل ستاره های به تیپ آفتاب که حامل وحامی حیات است می گردید. 

              آدرس (131 ) فعالیت کـوازر حفرۀ سـیـاه :      

YouTube Quasar Black Hole

             محتوای فلم : شما چگونگی فعالیت ونشر امواج رادیوئی را از مرکز حفرۀ سیاه می بینید .

             آدرس (131 ) فعالیت ستاره های کـوازر:

ــــکلیک کنید.Low Res (

             آدرس (132 ) فعالیت ستاره های کـوازر وهم زمان تشکل ستاره های دیگر در ماحول کـوازرها:

تشکل  ستاره  دراطراف حفرۀ سیاهLow Res

 

                 6 ) غلظت خوشۀ کهکشان :                                                                                                          ه                     ه ـــ اگربسیار کم بود: ریزش گاز ، خاک از کهکشان کوچک به کهکشان بزرگ غیر کافی است تا اوبتواند سیارۀ حامل حیات را تشکل دهد.           

                  ه ـــ اگربسیار بلند بود: تاثیرات نیرومند جاذبه وی کهکشان نزدیک مدار ستارۀ را که میتواند سیارۀ حامل جیات را تشکل دهد از بین می برد و درعین حال این سیاره نیز به اشعه های هلاک کننده مقابل شده ودرعین حال ستاره های دیگر این کهکشان بالای آن تداخل جاذبه وی را وارد می کند .      

               7 ) تعداد ستاره ها ئیکه  در طول 4 بیلیون سال گذشته در همسایۀ آفتاب تشکل کرده :                        ه ـــ اگربسیار بلند بود: حیات درزمین به اشعه های هلاک کننده مقابل شده ویا مدارزمین ازبین می رفت .                      

                  8   )  درخشانی اشعه های فضائی کهکشان شیری :

                       ه ـــ اگربسیار کم بود: تولید بورون غیر کافی می باشد .

               ه ـــ اگربسیار بلندبود: طول حیات برای حیات پیش رفته بسیار کوتاه می شود، طبقۀ اوزون سیاره بسیار زیاد تخریب میگردد  

                9) تعداد ستاره ها ئیکه  در طول 4 بیلیون سال گذشته در همسایۀ آفتاب تشکل کرده :                                       ه ـــ اگربسیار بلند بود: حیات درزمین به اشعه های هلاک کننده مقابل شده ویا مدارزمین ازبین می رفت .

          10 ) کوازر های دودکشنده : این ستاره هادرمرکز کهکشانها بوده وروشنی شان اضافه از تریلیون چند آفتاب بوده وفاصله های آن از 2.44الی 13بیلیون سال نوری دورتر واقع است.ومقدار بی نهایت زیاد مواد خاکی وگازات را از خود به مکان پراگنده می کننند فلم ملاحظه شود

            ه ـــ  اگربسیار کم بود: مقدار خاک های اولیه که از آنها بدست می آید برای تشکل ستاره های بعدی نا کافی است .             ه ـــ اگربسیار زیاد بود:  ستاره های که درمراحل اولیه تشکل می گردد بسیار نیرومند بوده وموجب آن می شود که درآینده یازمان ناوقت ترازتاریخ فضائی تعداد محدودی از ستاره وسیاره بتواند تشکل  کند. 

       آدرس (  133 ) شما دراین آدرس به ده ها کوازر وحفره های سیاه را که موادرا به خارج می دهد ویا می گیرد ملاحظه میکنید لطفأ هر عنوان داخل آن صفحه را به نوبت کلیک کنید.

|ـــکلِک شود.YouTube - Nasa Quasar Animation

 

           آدرس ( 134  ) شما دراین آدرس فعالیت مرکز کهکشان شیری را که مواد را به خارج وازخارج را به داخل جذب می کند .

|ـــکلِک شود.Black Hole at the core of Milky Way

 

   آدرس ( 135  ) فوتوی ثابت دهانه ویا افق جاذبۀ حفرۀ سیاه را می بینید .

|ـــکلِک شود.See full-size image.

  آدرس ( 136  ) فلم متحرک از نیروی ساحۀ مقناطیسی حفرۀ سیاه را ملاحظه می کنید .

|ـــکلِک شود.See full-size image.

    آدرس ( 137  ) پل ارتباطی بین دو طرف حفرۀ سیاه را که دو جهان را باهم ارتباط می دهد وبه نام پل آئینشتـین وروزن یاد می شود می بینید ( شرح مفصل در عنوان حفره های سیاه ملاحظه شود ).

|ـــکلِک شود.See full-size image.

    آدرس ( 138  ) چگونگی فوران اشعه های حامل زرات را از سطح آفتاب می بینید که به صدها کیلومتر بالاشده وبعد بادهای آفتابی را تشکل می دهند .     

|ـــکلِک شود.See full-size image.

              11) کتله یاسنگینی ستاره هائیکه به های پر نووا مبدل می شوند :

             ه ــ اگربه اندازۀ کافی سنگین نبود :  مقدار معدنیات ناکافی در میدان تشکل ستاره ها پراگنده می کنند ؛ یعنی مقدار کافی معدنیات وجودندارد تا نسل های بعدی ستاره ها وسیارات را که برای حیات موافق می بود درآینده تشکل دهند .

           ه ــ اگربه اندازۀ زیاد سنگین بود : تمام معدنیاتیکه بواسطۀ انفجارهای پر نوواها تولیدمی شد ، به حفرۀ سیاه فرومی رفت یعنی هیچ معدن  قابل استفاده برای تشکل نسل های بعدی ستاره ها وجود نه می داشت .

            آدرس (139 )  فعالیت حفره های سیاه که ستاره هارا درخود بلع می نمایند ، ستاره های جورئی که عاقبت باهم تصادم نموده واز آن ستاره های های پر نوا تشکل می کند .        

 

           آدرس (140 )  فعالیت حفره های سیاه که ستارۀ نیوترون را درخود بلع می نمایند

Black Holes, Neutron Stars, White Dwars, Space and Time

 

             12 ) مسافۀ وسطی بین ستاره ها :

                 ه ـــ اگربزرگتر بود : غلظت عناصر ثقیل بسیار پراگنده شده تا ازان سیارۀ سخرئی ساخته می شد .                                     ه ـــ اگرکمتر بود : مدارهای سیارات برای حیات بسیار بی ثبات می شد .

         توزیع وتقسیم اجسام سماوی درمکان وهم موجودیت مکان یاخالیگاه فوق العاده بزرگ دربین آنها از خود منظوری دارد وآن اینکه باید حیات درزمین امکان پیداکند. تنظیم اجسام سماوی درمکان بر اصل محاسبه واندازه گیریهای بسیار دقیق وهم براصل قوانین تهدابی جهان طوری جا بجا شده که حاصلۀ کار آنها زمینۀ حیات را درزمین میسر می سازد. دانشمند میکائیل دینـتون درکتاب سرنوشت طبیعت مسافات بین ستاره های عظیم الجسۀ سوپرنوا ودیگر ستاره هارا چنین شرح می دهد.

             مسافات بین ستاره های عظیم الجسۀ سوپرنوا وحقیقتآ بین تمام ستاره هابرای خود علت های دارد.مثلا مسافه بین ستاره های کهکشان ما درحدود 30 میلیون میل است. اگر این مسافه کمتر آز آنچه است می بود، مدار سیارات را بی ثبات می ساخت. و اگر این مسافه زیادتر آز آنچه است می بود، مواد باقیماندۀ که از انفجار سوپر نوا درمکان پراگنده می شود به آن اندازه تیت شده می بود که سیستم های سیارات واز جمله سیارۀ زمین با درنظر گرفتن تمام احتمالات باز هم هیچگاهی تشکل نه می کرد. پس اگر جهان خانۀ برای حیات است ، پس باید وحتمآانفجار سوپر نوا ومواد خارج شده از آن مقدار بسیار دقیقی باشد ودرعین حال مسافۀ وسطی بین آنها ودرحقیقت بین تمام ستاره ها نزدیک به بـُعدمسافه وی فوق باشد .

             13 ستاره های سفید کوچک جورئی :             

                ه ـــ اگر بسیار محدود می بود : مقدار فلورین که برای کیمیای عضوی تولید می شد ناکافی می بود .       

                ه ــ اگر بسیار زیاد می بود مدار سیاروی رانسبت غلظت زیادیکه درسیستم نظام شمسی وجود پیدا میکرد منهدم ساخته وحیات را درزمین نابود می ساخت.

                 ه ـــ گر بسیار زود می بود : عناصر کافی ثقیله وجود نه می داشت تا از آن فلورین کافی برای حیات ساخته می شد.

                ه ـــ اگر بسیار ناوقت می بود : فلورین بسیار ناوقت تولید می شد تا در تشکل سیاره ازآن استفاده می شد .

               ه ــ اگردورتر می بود : عناصر ثقیلۀ مورد نیاز حیات بسیار کم بلع می گردید .

              ه ـــ اگرنزدیک می بود :توده های عظیم ابرهای گازی همه را می گرفت .

       فلورین ازجملۀ هـلو جن ها یعنی سازندۀ نمک ها بوده ودر کیمیای حیات نیاز است واز جانب دیگر بسیارزود با عناصر دیگر تر کیب شده ودر طبابت وخصوصأ حفظ دندانها نقش ارزنده دارد .

         آدرس (142 ) ستاره های سفید کوچک جورئی :

YouTube - White Dwarf Star and Novae

 

         محتوای فلم : باباز شدن فلم ستاره های جورئی را می بینید که یکی به دور دیگری چرخیده ودرعین زمان مواد یک ستاره درهوا پاشان شده واز طرف ستارۀ دوم جورئی جذب می شود . دوام این حالت گازات مختلفی را درهوا پراگنده می سازد که یکی از آن گاز فلورین هم است. این گازات درمکان پراگنده شده وبا عناصر دیگر نمکهای مختلف را ساخته ومقدار آن به زمین هم انتقال می گردد.

             آدرس (143 )  دراین فلم فعالیت حفرۀ سیاه ، ستارۀ نیوترونی ، ستاره های کوچک سفید ، مکان وزمان را ملاحظه می کنید که هریک آن به نوبۀ خود مواد وگازات مختلف را از خود نشر وخارج نموده وموجب تشکل سیاره ها وزمین می گردند.        

Black Holes, Neutron Stars, White Dwars, Space and Time          

           آدرس (144 ) ستاره های جورئی با تصادم با یکدیگر ستاره های بزرگتر وحتی های پر نووارا می سازند .

YouTube - Mass-transfering Binary Star

 

                  

            14 ) تثبیت زمان ،آن ابرهای گازی که از انفجار سوپر نووا پیدا وبرای تشکل نظام شمسی نیاز است :              ه ـــ اگراز بسیار قبل بود : ابر ها همه پراگنده شده می باشد.                     

                  ه ـــ  اگر ناوقت بود : ابرها عناصرثقیل کافی رابلع نه کرده می باشد.

 

           آدرس (145 ) آدرس ذیل را باز کرده ودران دایرةالمعارف الفبائی رابا صدها قسم ابرهای می بینید که از انفجار سوپر نووا پراگنده شده :

NEBULAE & STAR CLUSTERS

           آدرس (146 ) ابر کلۀ اسپ را می بینید .

See full-size image.

       

             15غلظت ستارۀ بزرگ در کهکشان  :                                                                                         

                   ه ـــ اگر کوچک می بود : موجودیت خاک های ناکافی کهکشان مانع تشکل ستاره های بعدی شده  ومانع اشعه های مضره نه می شد.              

                 ه ـــ اگر بزرگ می بود : باموجودیت خاک های زیاد کهکشانی ستاره های بعدی قبل ازوقت تشکل یافته واین موضوع تشکل ستاره های تیپ آفتاب را دروقت معین تاریخی ودرحالت موافق مانع می شد. 

 

               16غـلـظـتــــ سـتاره های کوچک قهوئی :  

             ه ـــ اگر بسیار کم بود : ستاره های دارای کتلۀ کم بسیار زیاد تولید می شود که به نوبۀ خود مدار سیاره را منقطع می نماید .  

            ه ـــ اگر بسیار بلند بود : بازهم مدار سیاره را منقطع می نماید .                                      

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

  

    

{{ {{{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved